(jeGutjpn J. QuiN'i'US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PR1JS. Voor IJ jnar - - - •- Vcor een jaar - - - - Voor zes maanden - - Voor drie maanden - - --- 2.00. - - - 1.50. - - - 1,00. - - - 1X30. Alles volstrekt in vooruitbetaling. lie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTEN'TIEN. Voor een jaar. niet boven <te 5 regels - - 5,00. Boven tot 16 regels vcor de eerste plaatsing 1.00. V.;or 8 regels ot' minder, tfito ------ s 0,30. Voor elke volgende plaatsing ------$ 0.25. Brieveu en ingezonden stukken franco. 1 AUGUSTUS 1850. N 3 ff. Ccnig orgaan bcr Xcbcrlanïrrs in Xoori Amerika, aan liet nicnas. ben tocstar.b. cn bt belangen nan l)ft tpnbe en Xiemne l'abctlanb gemijb. THE SHE30YGAS HEUWSBOBE e oaly Dutch (or Holland) paper in the Vui ted States, IS PTBLISHED EVERT THCRSPiT. k: the rate of £1,5" per annum or §1.W) for six months. Payable in advance. OSce: near the Sheboygan Fotifidry. TERMS OS ADVERTISING! (Sixteen Hues or less make a square.) ISouare, ar 1 week §1,00 j Square, 6 mouths I 2 weeks 1,25 one year I Business Cards, of 5 f Every subsequent sq. 4.00 li-nes or less, per an. 5,00 One coiuma.6 mo'ths 20.00 I Jfquare, 3 months 3,00 j „1 year 30,00 L An casual advertisemeuts must be paid for in advance. WLetters and Coininuuicadoas to be prepaid. I -ST" Postmasters throughout the I uion are politely re- I quested to act as ageuts for this paper Sbeboysan, Wisconsin. Publisher «fc Editor. §5.00 8,00 LAND REFORM. Over dit onderwerp verscheen in de ïElwan- kïe Commercial Advertiser een zeer belangrijk artikel uit de pen van den Heer van AjÏrixge- Wij maken eenen aanvang hieromtrent met het volgende uittreksel: IEDEB EEXS HAAKDSLEDE- Mijne Hec-ren Om de hoedanigheden van het Land Reform systems met betrekking tot dor pen. buurtschappen en steden in te me», moet men ook het kwaad van het tegenwoordige syste ms der monopolie voor zich hebben. Onder het tegenwoordige svstema betalen de zen zullen gebouwd worden, zoodat zij gezond heid en genoegen smaken. Iedereen zal er vermaak in vinden, om in den tuin te arbeiden en vrucht-en tuinboomen te planten. De bewoners van steden en dorpen kunnen buhenlotten hebben, zoodat elk huisge zin eene koe houden kan. Groote steden zijn politieke gezworens. Naar het plan der -Land Reform zouden de werklieden na hunne eigene vrije keuze in towns of dorpen en uiet in overbe volkte steden verspreid wonen en op deze wijze zouden landbouwer, handwerksman, kunstenaar en manufacturier nader bij elkander gebragt wor den en geene kunstmatige beschermmiddeïen be- hoeven. Armhuizen en strafplaatsen zouden ver- productive klassen der stad New-York aan de j minderen en eindelijk geheel verdwijnen. "De grondeigenaars jaarlijks, alleen in ..den vorm van. goede rijd" zoude werkelijk daar zijn,wanneer ie- grondcijns, miilioenen van dollars. Tk meen daar- j dereen eene woonstede hadde en de haard een HOLLANDSCK LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste scuat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij c« suasr luijner ceeerde bezoekers. n 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTvYTJID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- sche pubiiek. zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HLIS. Center Strong Sheboygan. \S iscoasin. n 30 HARBISON C- H0EART. AJvokaai eu Regis-Rsadgever. Shebeygan, Wis. u W- R- GORSXaSR Advokaat cn Regts-Raadgever. Ofice 8ste Sheboygan. Wt. B. WTT.T.TAIffS. Advokaat en Rcgis-Raadgever, en Solliciteer ia Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur leu ojsten van Harvey McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. n32 D. II. HARRINGTON. Advokaat e:> Vrederegter. Kantoor cigt bij de Tele- raaf Otrice, Sheboygan, Wis. u 35. L Y. VANDERP0EL. Advokaat ea Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Bityalo, New-York. J- FRIEDMAN. DREISS Co., Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Levensmiddelen. Ook, Invoerders vau Franscheen Duitschc Wijaen eu Likeuren; Limlnirgsehe en Zwit serse he Kaas, Galanterien. enz. Coulant geld wordt altijd voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. II Jnlij 1850. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenne. bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke 'hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Dnitschcrs wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété WiukeL Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel cone deur west vau Moore Co -*s store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollandois, komt en ziet. n31 G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, ouder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor," Sheboygan, Wis. n 35". mede niet, dat dat land aiieea voor den grond- cijns verpacht wordt, maar dat de* grondcijns voor don grond de pachthuur of huishuur ver hoogt Op deze wijze wordt de meerderheid door eenige weinigen op lasten gebragt Tea tijde des hongersnoods ia Europa, gedu rende welken tijd scheopsthumeriiedn zeer ge zocht werden, om schepen ter transportering van levensmiddelen over den Atlantische n Oceaan te bouwen', verhoogden de huiseigenaars dezer stail- deelen in de nabijheid der scheepstimmerwerven hunne huisrent. tot op eene drukkende hoogte. Zij verkregen op deze wijze van de ambacht- en arbeidslieden het grootste deel huns loons. Een man, die tot huren gedwong-en is, is geheel en al der willekeur zijns huisheers prijs gegeven. Wan neer de werklieden den jaarlïjkschen tribui, dien zij op deze wijze in onze steden en dorpen aan grondbezit gedwongen zijn te betalen, te 2amen legden, zoo zouden zij met regt overdo ongehoor de som verbaasd staan. En toch wordt beweerd. dat deze stelling ter wegneming van dit kwaad eene volstrekte onmogelijkheid is." Maar waarom? vragen wij. en het antwoord is"omdat niemand toestaan zal, van zijn gróttd- regt beroofd te worden." Dat stelsel is échter pracusch, dewijl niemand langer toegeven wil, om de vruchten zijns arbeids door schatting aan de grondbezitters gebragt te zien, welke een regt ovèr den grond uitoefenen, dat hun echter niet betaamt Laat ons nu de tusschen den grondeigenaar en huurder bestaande betrekking uit een ander oog punt beschouwen. Door dit systema worden de gebouwen en de ongezondste plaatsen iu steden en dorpen terug gedrongen: rij kunnen daar zelfs geenea tuin hebben, dewijl de lotton te klein rijn uitgelegd en de vrouwen en kinderen der arbei ders moeten zich zonder tuinen, bloemen eu vruch ten behelpen en kunnen niet eens eene koe hou den. Zij kunnen hunne huizen niet gemakkelijk inrigten en dezelve door het planten van vrucht- hoornen, het maken van heiningen, enz. verbete ren, omdat zij weten, dat zij dezelve slechts voor eenen korten tijd kunnen hebben en dat, zoodra rij door eigene vlijt iets ter verbetering en verfraai- jing hunner woning'bijdragen, de grondeigenaar hun den grondcijns verhoogt. Op deze gronden rijn hunne woningen onge zond en ongeschikt en hunne kinderen moeten in de straten opgroeijen" waar rij verkeerdelijk ont wikkelen. Weduwen en weezen en andere vrouwen, die tot hunne* eigene hulp verwezen rijn, moeten ee ne zware rente betalen en verdienen slechts een gering loon. Hierdoor worden de armhuizen en strafplaatsen bevolkt en eene sterke policie wordt noodwendig. De lasten moeten verhoogd worden en deze worden, gelijk alle andere uitgaven, hoofd zakelijk van de opbrengende klassen geheven; die alleen rijkdom verschatten of veroorzaken. Ik konde met de optelling dezer euveldaden tot in het oneindige voortvaren, wanneer tijd en plaats zulks veroorloofden. Overwegen wij thans de voordeelen der Land Reformelke man of elke vrouw heeft eene haard stede het is eene woonstede voor allenHüureijns bestaat niet meer voor grondeigendom. De hui- De Waard en de Drukker. Het volgende verhaal uit het dagboek eens reizenden drukkers verdient gelezen te worden: Op eenen avond trad ik in de gelagkamer eener aanzienlijke herberg, in welke ik den waard alleen en zoo verdiept in het lezen der eourant aantrof, dat hij mijne binnenkomst, niet bemerkte, voor dat ik hem met een "heila hospes, kan ik hier van nacht slapen?" uit zijne mijmering wekte. "Sla pen". hernam hij. terwijl hij mij eenigzins verdacht vun het hoofd tot de voeten aanschouwde' "O Ja; ook souperen Ja mijnheer, ook souperen. Voordat hij echter een avondmaal ging bestel len, had ik nog het volgende onderzoek te door staan "Welk soort van een reiziger zïjt gij. als ik het vragen mag, toch geen slechte Yankee leur- iegeHjk cehehigd ware. ^er' ^ie *iet 'am* doorreizen on de vrouwen met =En iraarom zoude dit groote Reform niet wor- Itunne sleohte goudra-m zilveren wnre.i bedrie- den uitgevoerd Willen de speculanten in town- en stamotten -het verhoeden Willen die het Mis geraden, ik ben geen ankee leurder, verhoeden, die ziende heerschappij over Gods «ra zwervende zanger, die liever speelt aardbodem hebben aangematigd. Laten rij het mbeiut probe eren. Zij konden even zoo goed den loop! ?»- ,^et der zon aan 's hemeisboog stil houden. Laten rij een schoenmaker die des zondags iu het probecren, maar met zeggen, dat de uitvoering ora('w''*v van dit plan onmogelijk L«. omdat niemand toestaan V-, sdloe,imaf>r ™jnh"('r- dan zoude,,van zijn grondberit berootU te wortói.had.f nyjno gescheurde laarzen reeds lang ge want het is het tegenwoordige svstema hetWelk uenk, huisheer, dat gij beter z-mdt den volken hunne regten ontneemt en niet de Land Reform. Uwen enz. Mukwonago.ó Julij 1S50. H. H. van' Amkixge. Handelaar in Gemaakte K'.cederen en allerhande - Kleeder-Sto.Ten vcor Heereu. Winkel, hoek van Penn-arbeiders en opbrengende klassen m afgelegene svlvauia Avenue en 7de straat. nf De inhuldiging des nieuwen Presidents. De Nationale Intelligencer" geeft eene wijd- Ixipige beschrijving der scene, welke de plegtige inhuldiging van den Heer Filoiore als opvolger des overledenen Presidents aanbood en doet de zelve van eenige aanteekeningen vergezeld gaan, welke wij gedeeltelijk willen.meaedeelen: Het diepste stilzwijgen, welke onder de groo te verzameling der deelhebbers en toeschouwers dezer handeling heerschar eu de ceremonien, zoo kort en eenvoudig en töch zoo gewigtig in hare nationale, politieke eri*persoonlijke gevolgen, bo den een echt Amqrikaansch schouwspel aan. Het was een schouwspel, dat op Amerikaan- sche toeschouwers waarschynlijk veel minder in druk maakte, als op vele anderen, die het reeds bijgewoond hadden, doch dat echter geheel bere- kend was, de opmerkzaamheid en bewondering der tegenwoordige buitenlanders in eenen hoogen graad te verwekken. Nadat de dood des Presi dents verkondigd is, treedt een eenvoudig ge kleed burger iu de verzameling der Yolksver- tegenjwoordigers, gaat naar den lessenaar des se cretaris, zweert op den bijbel, de Constitutie der Yereenïgde Staten te handhaveneu wordt door deze korte plegtigheid in een oogenblik met het opperbevel der militaire magt eens magtigen rijks, met de volvoeriug harer wetten en met de uitoe fening* harer hoogste regten bekleedt; niemand breugt daar iets tegen in, niemand denkt zoo iets te doenieder schikt zich met eerbied naar het voorval, zoo als men rieh anders naar de wetten der natuur voegt De scepter des volks gaat zoo gerust en snel in zijne handen over, als het regt des adv op eenen persoon voor het geregt. In eenigo lauden zoude de overdragt dezer magt van stroomen bloeds, van schokkingen dei- regering tot op hare benedenste grondvesten ver gezeld geweest rijn. En waarom is het hier zoo geheel anders ?Naardien onze regeringop degelij ke aanspraak van allen en op de heerschappij der wetten berust; naardien ons volk de wetten hei lig acht en gehoorzaamt naardien het wijd cn diep gevoelt, dat zijne eigene wetten slechts de palen rijn, welke het rijnen hartstogten gesteld heeft, en dat zijne gelijke regten door opvolging dezer wetten voor immer kunnen behouden wor den. Moge deze geest ons volk immer bezielen en dan behoeven wij niet meer van onze repu bliek te zeggenEsto perpefua" (Moge rij immer duren), maar wij kunuen. stoutmoedig uit roepen: Est perpelm." [Zij duurt eeuwig.] naaid. Ik deni doen uw onderzoek te staken en mijn avondmaal te bezorgen, want ik beu hongerig en moede. Terstond, terstond, vriendjemaar wat doet gij dan eigentlijk zijt gij wettigt een boek— agent, die den lieden geld afnemen voor boeken, welke zij dikwijls niet afleveren Weder mis getroflén, raad beter. Een tandmeester wettigt, die der lieden voor een dollar de kinnebakken breekt, eu die met de dochters van andere menschen door brengt." Ook geen tandebreker. mijnheer, wanneer gij echter eene knappe dochter hebt, zou ik er niet om geven met haar heen te loopen. Ha, ha! teu laatsten rijt gij geheel een phy- sionomist, die den jougen lieden het hoofd zot en hun voor 25 cents wijs maakt, dat dit of dat in hen zit." Weder mis, ook geen physionomist. "Wel, wat de koekoek voert gij dan uit? zeg op en ik geef u de beste braadworst in het huis voor avondmaal en eene slaapplaats daar boven en een dronk brandewijn tot morgendrank alles om niet Zeer goed, ik houd u bij uw woord: weet dau, ik ben een van Roster's scholiereneen professor der zwarte kunsteen typographeur, om u te dienen. "Een typographeur. zwarte kunst, wat is dat gij zijt toch geen heksenmeester Een stuk daarvan, mijnheer een drukker; een man die eourauton en boeken drukt. "Een eourautendrukkerf ha, vriend, gij zijt mijn man!een couroutendrukker, ja! voor de ze heb ik alle respect, want zonder couranten kan de wereld niet bestaan. Hei daar, Pieter, breng kolen en maak vuur aan, neem dezeu heer ziju bundel af en zeg de vrouwen, dat rij dezen heer het beste avondmaal toebereiden en wel spoedig. Wat drinkt gij, meester drukker, wijn of bran dewijn?Ik dacht zeker dat gij zoo een Yankee leurder waarnaar een drukker, mijnheer, dat is mijn man." Nieuwe muxt.Een nieuw drie cent stuk, on langs bij eene acte van Congres verordineerd, is in de munt te Philadelphia geslagen geworden. Het wordt als een schoon stuk beschrevende diame ter van hetzelve is tusschen dien van de halve dime en de gouden dollar, en hetzelve is zoo dik als de laatste. Aan eene rijde zijn de woorden "United States of America," in welke een kransje, bevat tende het Romeinsehe getal "III". Aan de an dere rijde is den Vrijheids Hoed, prijkende met het woord "Liberty", en van stralen omringd. Onder den hoed is het jaartal "1850."

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1