ff w w J. QDENTÏÏS, Uitgever Redacteur. ABOXXEMENTS-PRIJS. Voor I J jaar - - - - Voor ccn jaar - - - - Voor zes maanden - - Voor drie maanden - - - - 2.00. - - 1.50. - - 1.00. - - 0.-30. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - JJIfV B-ven tl tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1.00. Voor 8 regels of minder, dito ------$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ L',^'5. Blieven en ingezonden stukken franco. 23 JULLJ 1850. (Ecnig orgaan bcr Xcbcrlanbcrs in Xoori ümrrika, aan lid nientue, ben tocstanb cn bc belangen oan bet ®nbe cn Xicttme tl-'-bcrlanb getoijb. THE SHE30TGAN ilLEU WSBOBE. The only Dutch (or Holland) paper in the Uuiled States. IS PUBLISHED EVERY THURSDAY. at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance. JgZ Office: near the Sheboygan Foundry. TERMS OF AllVERTlal.NCi: Sixteen lines or less make a square.) Square, fori week $1.00 J Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 one year 8.00 Business Cards, of 3 Even- subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5.00 I Ono columu.O «no ths 20.00 Square, 3 months 3,00 „1 }'ear 50. J J All cpsual advertisements must bo paid for in advauce. Letters aud Communications to be prepaid. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this papen Sheboygan, "Wisconsin. Publisher tfc Editor. HOIXANUSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. Ssto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, vcr/.ekeren mii de gunst mijner geeerde bezoekers. ,t 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUËÖ beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland se hc publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logement: HET KOSSUTII HUIS. Center Straat, Sheboygan. Wisconsin. n 30 HARRISON C KOBARR Advokaat en Regts-Ruadgever. Sheboygan, Wis. n 2 W- R- G0RSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Rcgts-Raadgever, en Sollicitenr in Kan- sclary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene denr ten oosten van Harvey McKiilip's winkel. Sheboygan, Wis. n32 D. U. HARRINGTON. Advokaat cn Vredèregter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. I. V. VANDERP0EL. Advokaat eü Regts-Raadgever, Office oter het Postkantoor. Buffalo, New-York. j. ertedmaïT Handelaar in Gemaakte Klcederen en allerhande Kleeder-Stoffen voor Heotcn. Winkel, hooit van Penn sylvania Avenue en 7de straat. u2 THEOBALD DREISS- Winkel, over het Postkautoor. Handelaar in Kruidenierswaren, Levensmiddelen en Galauterien. Contant geld wordt betaald voor allo vruch ten. 2 V/. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffcrmakor. Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, SheboyLT Ut, (Wis.) n3 A P. LYMAN I Heeft juist ontvangen ecu' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. Do attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door de ondergeteokendc. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Mooie Co's store, Pennsylvania Avenne. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, koint en ziet. n31 MEUBEL sTï Bij H. W. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Harvey Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beste assdrtement van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit in She- bovgan is aangeboden, NB. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktsprijzen, Sheboygan, 1 Januari] 1850. n9 Sngcionösnc Stukken. Een der vreemde verschijnselen, onzer dagen. Vervolg en slot ran nommer 35.] Uit eene geloofwaardige bron heb ik vernomen, dat zij in Engeland uit ccne zeer aanzienlijke familie ge boren is, eu alzoo eene opvoeding heeft genoten van dea zoogenaamden fatsoenlijken stand, waarin zij van alles konde leeren behalve werken voor haar da gelijks .brood, en minder, wat het zegt arm te zijn naar de JV'ereld en rijk in God. In haar twaalfde jaar echter wijdde zij ach aan do dienst van Jezus van Naza reth en ondervond diepe cn sedert nimmer uiigewisch- te iudrukken van zalig geloof aan don gekruiston ko ning der Joden. Onder spot en mishandeling barer fa milie en vrienden, die hare Godsdienstigheid voor dwee- perij of krankzinnigheid uitkreten, begon zij in haar achttiende jaar in het openbaar tc prediken, waarin zij echter door de Burgerlijke Overheid werd verhinderd en Hog meer door hare stadgeuooten werd vervolgd en mishandeld. Van hare eigene huisgenoolen echter had zij de griovendste mishandeling te verduren, zoo dat zij hot niet langer kunnende uithouden, besloot haar ouder lijk lrtiis te verlaten, zich geroepen gevoelende om ou der vreemden het evangelie te gaan verkondigen. Zoo verliet zij huis en ouders en broeders eu zusters en weelde en eere en de grootheid dezes levehs, om de zaak ran het Koningrijk der Hemelen. Als een zwak meisje, aan armoede eu oatberingeu en arbeid gausch onge woon, gaat zij de wereld in, van allen verlaten, ge heel alleen, om te arbeiden voor den naam en de zaak van Koning Jezus, waartoe zij zich uitsluitend geroe pen gevoelde, betuigende, liever Góde te gehoorzamen dan den meuschcn en liever met het vólk van God smaadheid te lijden, dan voor cenen tijd de genietin gen der wereld en der zonde te hebben. Daar echter haar Prediken haar niet zoo veel kon- de opbrengen als vereischt werd tot haar dagelijks voedsel, moest zij zich aan den arbeid begeven, en verdiende met hare eigene handen haar brood, en zij betuigt dat de Heero haar hierin steeds zoodanig heeft gezegend, dewijl zij eerst arbeiden leeren moest en duizenden die zeer goed arbeiden konden, geen werk hadden, dat zij nimmer gebrek heeft geleden. Eindelijk is zij met hareu tegenwoordige» man gehuwd en naar Amerika overgekomen. Gezamentlijk hebben zij op verscheidene plaatsen van Nicuw-Engeland het Evan, gelio van het Koningrijk Gods verkondigd, en zijn thans ijverig werkzaam in don wijngaard des Heereu te de zer plaats. Wat zal men nu hier van zeggen? Nog dit. Niet om eene dwaling voor te swan, noch om iets wat overdreven is goed te keuren, maar om een te haas- tig opwellend oordeel in sommiger gemoed te tempe ren, wil ik hun nog do voigoudo stukken tor leerza me en stichtelijke overdenking voorleggen: le. Is al dit werk, dezo uitstekende zielsvermogens en gaven tot den Evangeliedienst in deze voortreffelijke vrouw nit God of uit den Satan? Uit den Satar. zeker niet, want hoe mal en dwaas men hem somtijds beschrijven mag, ik heb echter nooit gehoord, dat hij zoo inal was om zijn eigen rijk af te breken. Wel dan moet het zijn uit God, voor wiens naam zij zoo veel heeft ton offer gebragt. 2. Kunt gij met zekerheid aannemen dat Paulus de vrouwen iu 1 Kot. 14 verbied het Evangelie te verkon digen of dat hij haar afraad dat zij zich niet zouden mengen in de verwarringeu en twisten, die toen reeds in de gemeenten ontstonden, hetzij in Leer of in kerke- dienst, als zijnde do vrouwen doorgaans niet zeer ge schikt om Orde en Vrede to bewerken, en inzonder heid deze van de /Corinthische gemeente niet, nog zoo kortlings van het Heidendom overgogaan tot het ge loof in Jezus, waarvan zij, sommige welligt, nog maar zeer weinig hadden gehoord. 3e. Wij lezen ook in de H. Schrifl: Op mijne Dienstknechten en op mijne Dienstmaagden zal ik van mijnen Geest uitstorten in die dagen." Welke da gen zijn dat? En uwe Zonen en wee Doehteren, zul len Profeteren. Het woord Profeteren nu komt zeer dikwijls voor in den zin van leeren; en eindelijk, wie waren de eersten, die verwaardigd werden met de verschijning van Jezus en belast met de verkondiging van het heugelijke nieuws van zijne Heerlijke zege praal over dood en graf, en nog wel aan zijne ge liefde discipelen. Ik bid u, ga deze vrouwen eens n3, van den beginne dat zij met Jezus gewandeld heb ben tot het einde dat wij van haar hooren, en lees eens over den aard der Christelijke liefde in 1 A'or. 13 en leer Evangelisch gezind zijn jegens uwe Broeders en Zusiers in het geloof, al is het dat zij iu leerbegrip pen en leerstellingen van u verschillen. Mogelijk zijn sommigen hunner veel opregter, veel sterker, eu veel vruchtbaarder in hun geloof en liefde jegens Jezus hun nen Heer. Hebt gij Jezus lief, dan is deze Vrouw uwe Zuster in den Heere. Zij heeft haar ganscke leven aan Hem cn Zijne dienst gewijd. Welke offers hebt gij aan Hem toegebragt? Hoe vele dagen of aren uws le vens hebt gij veil voor zijne dienst eu eere? Kan meu ook uit ince vruchten, dio gij hebt voortgebragt, be sluiten dat uw geloof echtuwe liefde ongeveinsd is? Aan de vruchtenniet aan do bladeren kent men dcu boom. Men leest geenc druiven van distelen, noch vij gen van doomenbooition. Chicago, II!. H. v. d. K. President Taylor. Generaal Zachary Taylor werd den 24 No vember 1784 geboren in Orange County, Virgi nia, en was bij zijn overlijden (55 jaren, 7 maan den en 17 dagen oud. Zijn vader, Kolonel Tay lor, diende in den revolutie-oorlog en verhuisde in 1790 van Virginia naar Kentucky, waar hij een merkelijk aandeel nam in den arbeid en de wors telingen der eerste bewoners. Iu Mei 1S0S, werd Zachary Taylor tot Lui tenant bij het 7de Regiment Infanterie bevorderd. In 1S12 werd hij kapitein en tot bevelhebber be noemd van Fort Harrison, aan de Wabash. Toen de oorlog met Groot-Byttanie begon, werd het fort door 400 Indianen aangevallen, en om zijne gelukkige verdediging van hetzelve werd hij tot majoor verhoogd. Na dien oorlog ontving hij den graad van Kolonel en gedurende den Black Hawk oorlog, iu 1832, onderscheidde hij zich zei ven bij den slagvan Bad-axe, welke eindigde met de gevangen neming van Black Hawk en den Profeet. In 1836 werd hij naar Florida gezonden, in be vel van eene afzonderlijke afdeeliug, en streed in December 1837 in den slag van Ökee-cho-bec, welke eindigde in het totaal verslaan van eene groote menigte Indianen. In Mei 1845 werd Texas aan de Unie toegevoegd en in Augustus daarop volgende, marcheerde Generaal Taylor, toen in bevel van het eerste departement des le gers, met een gedeelte zijner troepen naar Cor pus ChristL Op (Ien 11 Maart 1846 ging hij op marsch naar de Rio Grande, waar hij den 2Ssten aankwam. Op den 12 April werd hij door den Mexicaanschen generaal gelast zijne posten aan de rivier te verlaten, hetwelk hij weigerde te doen. Op den 1 Mei verliet hij zijne verschansingen te genover Matamoras, om de communicatie met Point Isabel te openen. Op den 8 Mei, bij zijne terugreis om Fort Brown te verlossen, hetwelk door de Mexicanen gebombardeerd was, werd hij door 6000 man van den vijand te Palo Alto, die hij versloeg, aangevallen. Zijne eigene sterkte bestond in 2100 man. De volgende dag, den 0 den, ontmoette hij hen weder te Resaca de la Palma en na eenen harden strijd versloeg hij hen en nam bezit van Matamoras; Deze twee groote overwinningen, met zoo weinig volks behaald, ver oorzaakten eene levendige bewondering van Gene raal Taylor en zijne dappere wapenbroeders. Op der* 21 en 22 September bestormde hij Mon terey, eene versterkte stad in Mexico, welke na eenen wanhopigen tegenstand, kapituleerde. Op den 22 Februarij 1848 viel hij met een leger van 5000 man, (Generaal Wool de tweede in bevel zijnde) de Mexicanen onder Santa Anna, 20,000 man sterk, te Buena Vista aan en versloeg ze ge heel en al Op den 14 Februarij 1849 werd hij bij onderzoek der uitgebragte stemmen voor Pre sident en Vice-President, tot verkozen President der Vereeniffde Staten verklaard en ingehul digd op den 4 Maart daaraan volgende. President Millard Fillmore- Millard Fillmore is nu overeenkomstig de Con stitutie President der VereeDigde Staten. Hij werd den 7 Januarij 1800 in Cayuga County, staat New-York, geboren en is dus in zijn 51ste jaar. Zijn vader was en is nog. zegt men, ecu landbouwer. De jonge Millard was, kort na den oorlog van 1812, bij eenen Hungerford, in do town Sparta, Livingston County, N. Y. kleerma kers leerling. Daarna bestudeerde hij de wetten bij eenen Wood te Auburn: van daar verhuisd»: hij in 1821 naar Erie County, N. Y. werd in 1S23 tot de Common Pleas toegelaten: in 1827 was hij een advokaat en in 1829 een Raadsman voqr het Supreme Courtin het zelfde jaar1 was hij een lid der Legislature waar hij door her kiezing voortvree op een volgende jaren bleef; in 1832 werd hij voor het Congres benoemd en wi der in 36, 38 en 40.In 1844 was hij de Whig kandidaat voor gouverneur van New-York, tegen over Silas Wright, en werd verslagen. Iu 1847 werd hij tot Controleur van dien staat benoemd, welken post hij bekleedde tot zijne verkiezing voor het Vice-Presidcntsehap, van welken term slechts eeu jaar cn vier maanden, dat is een-der de deel, verloopen is. Be yemieliagskunst. Als een bewijs hoever d liefde tot den even- mensch het in de vernielingszucht gebragt heeft, wordt thans gesproken van de uitvinding van ee nen EngeSchen scheepskapitein, bestaande in ka nonkogels, die binnen twintig seconden, nadat zij afgeschoten zijn, van zelve ontbranden. De ko gels zijn hol en gevuld met eene tot heden onbe kende ontvlambare zelfstandigheid, die bij het af schieten met ontzettende kracht uit drie buizen losbarst en al wat binnen haar bereik is in brand steekt. Het schip, door zulke vurige kogels ge troffen, moet zonder genade te gronde gaan. Bom men eu granaten zijn kleinigheden in vergelijking van dit moordtuig. Oudheidkunde Eene voor de oude geschiedenis van California gewigtige ontdekking werd onlangs bij Diego, ee ne dagreize van den stillen oceaan verwijderd, ge maakt. Ruinen van tempels, pyramiden, ringmu ren van granietsteen, alsmede met hieroglyphen bedekte zuilen zijn even zoo vele gedenkstukken, welke getuigen, dat hier een beschaafd volk ge woond heeftalleen vindt men geene duidelijke sporen van hetzelve. Deze aloude gebouwen ge lijken in zeker opzigt die der Phceniciers en der oude Egyptiersbij anderen zijn zij ganseh vreerad. Zoo vindt men onder de personen, welke deze ont dekking gemaakt hebben, eenigen, die dezelve eenen oorsprong vqn voor den zondvloed toeschrij ven en zich derhalve in een gerucht der inboor lingen verdiepen, volgens welke dat land eens door eene geciviliseerde natie bewoond werd, maai- dat ten gevolge eener groote overstrooming omkwam. De omtrek, waarin zich deze overblijfselen bevin- deft, voert bij de Indianen den naam van. "het ge- heimnisvolle dal." Afvaartsdagen der Post-Stoombooten, van ex xaar europa. Van Liverpool naar Van Amerika, van Bos tón 27. Julij. Boston 24. Julij. New-York 3. Aug. New-York 31. Boston 10. Boston 7.' Aug. New-York 17. New-York 14. Boston 24. Boston 21. New-York 31. New-York 28. Boston 7. Sept Bostoi* 4. Sept. New-York 14. NevY-wYork 11. Boston 21. Boston 18. New-York 28. New-York 25. Boston 5. Oct. Boston' 2. Oct New-York 12. New-York 9. Boston 19. Boston 16. New-York 26. New-York 23. Boston 2. Nov. Boston 30. Nov. New-York 9. New-York 6. Boston 16. Boston IS. New-York 23. New-York 20. Boston 30. Boston 27. New-York 14. Dec. New-York 4. Dec. Boston 28. Boston 11. New-York 18. Boston 25.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1