C$3 J. GUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar - - - - - Voor een jaar - Voor zes maanden - - - Voor drie maanden - - - - - 8 2,00. 1,50, - - - - 1.00. - - - - .s 0.5U. I le. JAARGANG. Alles volstrekt in vooruitbetaling. DONDERDAG Versehijut eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. N oor een jaar. «net boven de 5 retrst"? - - - .'-.00. Bvven 6 tot tb regels voor de eerste pioatsing Voor 5 regolr. of minder, dito tJ^SO. Voor elke volgende plaatsing- 0,25. firioven cn ingezonden stukken franco. 18 JÜLIJ 1850. Ecuig orgaan Jjcr ïCctrtrlanbcro in Koorti Amerika, aan l)ct nienms, icn toestanb en bc belangen aan Ijct ®nbc cn ïu-nrae baberlanb genjijb. TEE SHEB0YGAE NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States J is published every thursday, pit the rale of $1,50 per auaum or .$1,00 for six months, Payable in advance, „gul Office: near tho Sheboygan Foundry. terms ok advertising: Sixteen lines or less make a square. .Square, for 1 week $1,0CT I Square, 6 months $5,00 i „2 weeks 1,25 I one year 8,00 (Business Cards, of 5 j Every subsequent sq. 4,00 Üines orle?es per an. 5.00 One cohunn,ti ino'ths 20.00 piquare, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. —Letters and Communications to be prepaid. Postmasters liiroughout the Uniou are politely re quested to act as agents i'or this paper. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Tpues-tiaangg-y. Ë0BT AJtDSCH^LOGEMENT- Wisconsin m is. 8ste straat Sheboygan. I Vriendelijke bediening cn billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerdo bezoeken?. JOSEPH SCHRAGE. I. IEST7/UID beveelt zijnen vriendeu, als ook het gceerde Holland- sclie puuliek, zijn n' uw en wel ingerigl logement: HEI KOSSUTH HUIS. Ccuter Straat, Sheboygan, Wisconsin. u 30 HARRISON C- HGBART. Advokaat en Rcgts-Raadgever. Sheboygan, N\ is. n 2 W- R- G0RSLIN2. Advokaat cn Regta-Raadgevor. Office 8ste etra-.t. Shcbovgan, Wis. 11 2 B. WILLIAIIS. Advokaat en Rogts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeue deur .ten oosten van Harvey McKilïip's winkel. Shcbovgan, Wis. tt32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Yrederegtor. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. I V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, ÜJice or er het Postkantoor. Buffalo, New-York. J- FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Klecderen eu allerhande Kleeder-StntFea voor Heerou. Winkel, hook van Penn sylvania Avenue en 7de straat. n2 THEOBALD DREISS- Winkel, over het Postkantoor. Handelaar iu Kruidenierswaren, Levensmiddelen eu Galanterien. Contant geld wordt betaald voor alle vruch ten. n 2 V/. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koöermcker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchants Hotel, Sheboygan, (Wis.) u 3 Bcrigtcit nan Cnropa. A. p. trms. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt niet achting verzocht, door de ondergetekende. Sheboygan, 27 Nov. 18-19. A. P. LYMAN. N- DE VULE GEBROEDERS- Kruideniers Proviand cn Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitech Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijuon, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-inaker; winkel eeno deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avonuo. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet. n31 KEUBEISü Bij II. W. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Harvey Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beste ussortement van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit in She boygan is aangeboden, NB. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktprijzen, Sheboygan, 1 Januanj 1850. n9 NEDERLAND. Groningen, den 3 Junij. Den 1 dezer is bij liet provinciaal geregtshof uitgesproken liet arrest in de criminele procedure, gevoerd tegen Sijtze Pr eer ks Dallinga, oud 25 jaren,van beroep boe renknecht, geboren te Slechtere en wonende te Wagenborgen, gemeente Termunten, als verdacht van in den avond van den 17 Jan. dezes jaars zij ne vrouw, Frouickc Jans Menninga, en hun jong ste kind (een meisje van zeven maanden), met voorbedachten rade van het leven te hebben be roofd, eu te dier zake beschuldigd van twee moor den. Bij dat arrest is als wettig en overtuigend be wezen aangenomen, dat, zoo wel de moeder als liet kind om het leven zijn gebragt door verwor- giug, en dat de beschuldigde, met betrekking t>t zijne vrouw zich heeft schuldig gemaakt aan vrij- willigen doodslag, doch tevens verklaard, dat niet genoegzaam regtens en overtuigend is bewezen, dat beschuldigde die misdaad zoude hebben be gaan met voorbedachten rade of geleider lage, en evenmin, dat liij zich tevens zoude hebben schul dig gemaakt aan liet vrijwillig om het leven bren gen van zijn kind; op grond van welk een en an der de beschuldigde dan ook is vrijgesproken van de hem als voren, ten laste gelegde twee moor den, en tevens van doodslag van zijn kind, doch schuldig verklaard aan de misdaad van drijwilli- gen doodslag van, zijne vrouw, cn, te dier zake veroordeeld tot de schavotstraf van het zwaaijen van het zwaard over het hoofd, uit te voeren met al dezelfde toebereidselen, welke bij de onthoof ding werden in acht genomeu, alsmede tot rasp- of tuchthuisstraf voor den tijd van twintig jaren. Het verdient opmerking, dat de beschuldigde, gedurende den geheelen loop van de openbare be handeling der zaak, steeds ecne onbegrijpelijke koelbloedigheid heeft aan den dag gelegd, en zelfs daarvan niet blijkbaar is afgeweken, toen een der getuigen, eene dienstmeid, met welke hij, volgens zijne eigene erkentenis, in ongeoorloofde betrek king leefde, na vroeger voor den regter-commis saris haar getuigenis met de meestmogelijke ach terhoudendheid te hebben afgelegd, nu zij voor het hof onder eede werd gehoord, op het stelligst verklaarde, dat beschuldigde in den nacht na liet voorgevallene, in stilte bij liaur was gekomen en haar in't geheim had verhaald, dat hij zijne vrouw om het leven had gebragt; onder bijvoeging, dat hij niet wist hoe het met de kinderen zou gaan. Rotterdam, 3 Junij. Door den heer R. H. van Borneren, fabrikant van verfstoffen te dezer stede, is eene ijzerverf uitgevonden, waarvoor hem bij koninklijk besluit-van 25 Oct. 1847 octrooi is verleend, en die, volgens getuigenis van deskun digen, als behoedmiddel, om het- ijzer tegen roest tp beveiligen, zou te beschouwen zijn, en zeer doelmatig samengesteld zijnde, met het beste ge volg op allerlei ijzeren voorwerpen kan worden aangewend. 's Gravenhage, 4 Junij. Z. K. H. Willem Frf.derik Maurits Alex ander Hendrik Kakel, prins der Nederlanden, tweede zoon van Z. M. den koning, is heden na middag ten 5| ure overleden, in den jeugdigen ouderdom van ongeveer 6 jaren en 9 maanden. Koevordex, 4 Junij, Wij vernemen, dat dé markies de Thouars, die voor drie jaren, door de arrondissements-regtbank te Zierikzee, wegens een dagblad delict, tot twee jaren gevangenis straf is veroordeeld, deze week, op reis van het Laar, koningrijk Hanoverwaar hij sedert dien tijd verblijf hieldnaar Amsterdam, door de po- licie van Hardenberg, tosschen deze plaats en Ommen is gearresteerd, en naar Zwolle ver voerd. Men voegt er bij, dat hij door eene vrouw uit het Laai' zoude zijn verraden, die den kan- tonregter van het kanton Ommen, wonende te Hardenberg, van zijn aanwezig zijn op Neder- landsch grondgebied zoudo hebben kennis ge geven. Men wil, dat tegen 1 Jan. 1851 eene or ganisatie van het politiewezen in het geheele rijk wordt vooif>ere1d. Monxïckendam, 1 Junij. Het Noord-Hol-j landsch Weekblad meldt uit Hoorn, dat een ar- be-der,die aan eene zware rhumziekte soufreerde, en onbekwaam voor zijn werk geworden was, een van de tegenwoordige zoo veelbesproken Gold- berger's kettingen van zijn patroon ten geschen ke ontving, die hij echter spottende ter zijde leg- de, zeggende, dat hij niet bijgeloovig was, toen zijn heer dit vernaai en hem met ontslag uit de dienst dreigde als hij dit middel tot herstei niet wilde beproeven, heeft hij gehoorzaamd en was in weinige dagen geheel hersteld. Een kostbaar geschenk voorwaar,hoe gering dan ook in schijn. IRANKRUK. Parijs, 1 Junij. Zoo is zij dus aangenomen! zegt het Journal des Debatsdie wet, die zoo vele tegenwerpingen had veroorzaakt Men be weerde dat de wet zou verworpen wordenzij is aangenomen met eene meerderheid van 192 stem men. Men had gezegd dat, zoo de wet ook al aangenomen werd, zij verzwakt, verminkt zuu we zenintegendeel is zij uit de ds?ussic verrezen gelijk zij voorgesteld was, ten minste eer versterkt dan verzwakt in kaar gronddenkbeeld. Met dezen uitslag moet men de commissie die haar opstelde, het gouvernement dat haar indien de, de meerderheid die haar aannam, geluk wen- schen. De meerderheid bovenal heeft getoond het vertrouwen waardig te zijn dat het land iu haar stelde. De eenheid, de vastberadenheid eu goede orde, wt lke zij gedurende den geheelen loop der discussien aan den dag heeft gelegd, heeft zich geen oogenblik verloochend. Dit is de eerste en groote stap op een weg, waarop rege ring en meerderheid, naar wij lxop.n, niet zullen stil houden. Ho aanneming dezer kieswet geeft meerdere waarschijnlijkheid voor de bevestiging der Fran- sche republiek,dan de reactionnaireDuilsche maat regelen tott bestendiging hunner monarchien. Een der zuidelijke bladen meldt, dat het gerucht veld wint, dat het stadje Bouillon, oude hoofdstad van het voormalige hertogdom van dien naam, met nog een drietal grensplaatsjes,voorloo- pig door Belgie aan Frankrijk zal afgestaan wor den; dat echter Frankrijk die plaatsjes aan Belgie na verloop van 5 jaren zoude teruggeven, indien het laatste land aan Frankrijk de som zoude be taald hebben, welke het eisekt als schadevergoe ding voor de uitgaven, ten behoeve van Belgie bij de belegering van Antwerpen gemaakt. Men verzekert, dat de paus aan den presi dent der republiek eene praclitige missel heelt ge schonken, welke versierd is met teekeningen in den middeleeuwschen stijL In den omslag van dezen missel is een drie duim hoog gouden kruis gevat, hetwelk aan Karei den Groote heeft toebe- i hoord. Op de eerste bladzijde leest men de vol gende, door Z. II. zeiven geschreven woorden Dilectissimo Jüio Ludovico Bonaparte. Men ziet cenigc verwikkelingen te gemoet tusschen de Vereenigde Staten en Haiti. De kei zer Soulouqne een schrijver hebbende ontdekt, die een schandelijk libel tegen hem en zijne ge malin had uitgegeven, heeft hem bij wijze van straf in kokende teer doen werpen, waarin de on gelukkige den geest gaf. De schrijver was afkom stig van het kleine gemeenebest Liberia, hetwelk onder bescherming der Vereenigde staten is ge steld. Deze laatstcn hebben krachtige vertoonen ingediend tegen de gruwelijke handelwijze van Soxdouque De Riforma van Lucca beweert in een be- rigt uit Rome van 23 Mei, dat de paus tweema len gepoogd heeft zich aan het toezigt der Fran- schen te onttrekken en rich uitsluitend onder de hoede der Oostenrijkers te stellen. Dat berigt meldt voorts, dat zich om die reden voortdurend een Fransch kolonel in de nabijheid van den II. Vader bevindt. Gaat Z. H. buiten de poort van Rome wandelen, dan wordt hij door twee com- pagnien Fransche kavallerie geescorteerd. Parijs, 7 Junij. De Lamartim is eergisteren naar de Levant vertrokken. Bij zijn afscheidsbezoek gaf hij den president der republiek een drieledigen raad. Wantrouw, zeide hij, zeer weinig het verledene, een weinig het tegenwoordige, zeer veel de toekomst, en daar Bodewijk Bonaparte hem niet scheen te begrij pen, verklaarde hij door verledene te verstaan de Orieanisdsche en iegitimisüsche partijen,door het tegenwoordige het bewind, door de toekomst het socialismus. DUITSCHLAND en HONGARIJE. Weenex 3 Junij. Te Inspruck is na langdu rige discussien eene belasting op de honden vast gesteld en zal den 4 ingevoerd worden. De jaar- lijksche belasting bedraagt 2 li De honden moe ten, voordat zij belast worden, voor eene com missie verschijneu, en slechts de jor.ge honden beneden de viennaanden zijn van belasting vrij gesteld. Den belasten honden wordt een bewijs om den hals geliangeD. Elke hond, waarvoor geene belasting betaald wordt, venalt aan den viller, en buitendien betaalt de eigenaar, zoo -men vinden kan, driemaal het bedrug der belasting als boete. Mewe, 3 Junij. Gisteren heeft hier een groot ongeluk plaats gehad. Ten half negen ure des ochtends zou de groote pmcessie van hier naar Lork vertrekken, en reeds zou men altaar en beelden inschepen, om over den Weichsel ge voerd te worden, toen eene pnnt mc-t 120 a 130 bedevaartgangers beladen, welke weinige uren te voren was overgestoken, op nagenoeg 40 schre den afstands van den oever zonk. Slechts weini ge menschen zijn gered; 24 lijken liggen hier in het Lazareth, 19 zijn bij Ostrawo opgevischt. Men berekent het aantal omgekomene bede vaartgangers op minstens 100. De processi» heeft geen voortgang gehad. Berlijn, 2 Junij. De toerustingen van Prui sen hebben, wat men ook 'ggen moge, alleen het handhaven van den vrede ten doel, en moe ten een bewijs leveren, dat Pruisen nu aan de greus zijner toegevendheid is gekomen. Tegen over de eischen van Oostenrijk en de vier koning rijken moest men deze houding aannemen, wilde men niet vreezen.dat ook te Warschau de restau ratie-politiek het blinde cmservatismus van den czaar zou bewegen, om zich te barer gunste te verklaren. De vastberadenheid van Pruisen zal den czaar tot de staatkunde der gematigdheid overhalen. De reactie heeft in Duitschland den boog reeds zoo sterk gespannen, dat een weinig spanning meer, reeds de pees zou doen springen. Deze wijze van zien heeft de prins van Pruisen in last te doen gelden, en slaagt hij hierin niet, dan moet hij verklaren, dat Pruisen in elk geval naar deze zijne overtuiging zal handelen en tot het ui terste besloten heeft Men verzekert overigens, dat sedert een p;tar dagen de onderhandelingen tusschen Berlijn en Weenen een minder vijandig karakter dragen en dat men eene overeenstem ming kan verwachten. ENGELAND. Londen, 8 Junij. Het plan voor het gebouw der groote tentoonstelling is eindelijk vastgesteld. Het zal eene lengte van 2300, breedte van 400 en hoogte van 50 voet hebben. Voor 1 Jan. 1851 moet het gereed zijn. Geen laud ter wereld heeft zulke schoo- ne echo's als Schotland. Op de grafplaats der familie Abcrcorn in het graafschap Renfrew vindt men eene buitengewone echo. Wanneer de deur van de kapel gesloten is, gelijkt de klank van de echo naar het rollen van aen donder. Een enkel geluid verheft zich trapsgewijze eene menigte echo's, tot dat het eindelijk in een zacht betoo- verend gemurmel wegsterft, In deze kapel rust Margeryde dochter van Bruce, de echtgenoot van den schotschen held Wallace. In de nabij heid van Woodstock in Engeland moet in vroe gere tijden eene echo over dag 17 lettergrepen duidelijk hebben herhaald. Bekend is overigens de echo in het graf van Metella, echtgenoot van Sulla, eene echo, die gezegd wordt eiken toon vijfmaal en in vyf verschillende klanken te hebben gerepeteerd. gSF Louis Napoleon vindt het onmogelijk om beneden $600,000 per jaar te leven. Wij herin neren de tijd, zegt de N. Y. Ev. Post, dat hij niets had dan Ham, en beter kon leven als nu.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1