fjt'Boijpu C 'mmkke J. QJJINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ ja JU" ------------ 2,00. Voor eon jaar 1.50, Voor zes maanden -- - - 1.00. Voor drio maanden 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling.' Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jnor. niet boven de 5 regels - - - 5,00 Jtovcn 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1.00. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - 0,50 Voor elke volgende plaatsing ------$ 0,25 Brieven en ingezonden stukken franco. 11 JU LIJ 1850. No. 35. (Eeltig orgaan her Xeircrlanbcra in Xoori Amerika, aan l)tt nu-ntus, beu toestanb en be belangen oan bet (Dnbe en Xicnme baberlanb gtrnijb. the sheboygan nieuwsbode, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, is published everï thursdat, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 lor six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less inuke a square.) Square, for 1 week $1,00 I Square, 6 mouths $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Even* subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 One column,6 mo't'ns 20,00 ïSquaro, 3 months 3,00 „1 year 30,00 AU casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. j-gT Postmasters throughout the Union are poliloly re quested to act as agents for this paper. 1 6 J. QU1NTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. hollandsch logement- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriondclijke bediening en billijke prijzen, Verzekeren mii de gunst mijner geecrdo bezoekers. u 1 JOSEPH SCHRAGE. merchant's hotel- bij H. HAZLETON, Sheboygan, (Wis.) n2 l. testwued beveelt zijnen vrienden, uls ook het geeerde Holland- sclie publiek, zijn nieuw en wel higerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin.- n 30 harrison c h0bart. Advokaat en Regts-Raadgever- Shoboygan. Wis; n2 w- r- gorsline. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n' 2 b. wji,tjamsT~ Advokaat en Regts-Raadgever, en Sollicitcur in Kan- selnry. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey «fc McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. «32 ÏTv. vanderpoel. Advokaat eu Regts-Raadgovcr, Ojjice ocer het Postkantoor. Buffalo, New-YoKk. j- eriedman~~ Handelaar in Gemaakte Kleedercn en nllorhande Kloedor-Stoffen voor Heoreu. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7 de straat. n2 theobald dreiss- Winkel, over het Postkantoor. Handelaar in Kruidenierswaren, Levensmiddelen on Galanterieu. Contant gold wordt betaald voor alle vruch ten. n 2 w. seaman. Zadel-v Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder 'enz. Winkel' aan Pennsylvania Avenue, bijna rogt over hot Merchant's Hotel, Shoboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een* grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aaVibièdt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschere wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P- LYMAN. n- de vi litïe gebroeders- Kruideniers, Proviand en Variété Winkél. Hande laar iu Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de ■New-York Store, Sheboygan, (Wis) .n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Allo soor-' ten van meubels naar do laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet. n3ï MEUBELS Bij H. W. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Harvey Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beste assortement van' Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit in She boygan is aangeboden, NB. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktprijzen. Sheboygan, 1 Janunrij 1850. nü öerigtcn van n r o p a. NEDERLAND. s'Hage, 31 Mei Alhier is vergaderd geweest het collegie der ridderschap voor de prov. Zuid-Hol land. Men scheen te verwachten, dat die verga dering openbaar zou zijn tengevolge van de meer dere openbaarheid, welke het uitvloeisel is van de nieuwe orde van zaken. De vergadering, die dan ook werkelijk met geopende deuren aanving, werd echter spoedig weder met gesloten deuren gehou den, daar de voorzitter, de minister van staat, ba ron van ZUylen van Neijevelt daartoe den last gaf, er bijvoegende, dat, hoe de minister van bin- nenlandsche zaken daarover ook mogt denken, hij als voorzitter eene vergadering met gesloten deuren beval. De aanvankelijk opgekomen bur gerij verliet clan ook onmiddelijk deze laatste ver gadering van den adel. 's Hertogenbosch, 27 Mui. Z. M. de koning heeft voor 30 en Z. K. H. prins Frederik voor 20 loten deel gënoftien' in de loterij van schilderijen, teekefdngen, beeldhouwwerken, enz.welke door het schilder- en teeken-collegie St. Lucas alhier ten behoeve der noodlijdenden door den water snood in de provinciën Noord—Braband, Gelder land en Limburg zullen worden verloot: ook de hooge beambten van 's konings huis hebben voor aande'elen ingeschreven. Middelburg, 29' Mei. Aanstaande Maandag 3 Junij, des morgens ten 10 ure, zal voor het prov. geregtshof van Zeeland, in hooger beroep worden behandeld de zaak ten laste van den heer Michiel de Hortdtdoor de arrondissements-regt- btuik te Zicrikzee, bij vonnis de dato 26 April jl. veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf voor den tijd van twee maanden, ter zake van een in Dec. 11. in den Zierikzeeschen Nieuwsbode ge plaatst artikel tegen den heer A. van We'd .bur gemeester der gemeente Ooltgensplaal cn den Bommel, in Zuid-Holland. Naar wij vernemen, zal' de appellant' daarbij zelve zijne zaak bepleiten. BEURS van Amsterdam, 1 JunijNed. W. S. 24 pet 56±; 3 pöts. 66; 4pct 85, 15-16. GRAANMARKT, Tarwe 6,77-/6,91 ;Rog- ge 4,48-/* 4,67Win ter-Gerst 3,55 -f 3,73 Zomer dito 2,99 —f 3,17Haver 2,33/* 2,52 Paardeboonen ƒ3,73'-/ 3,83 jDuivëbÓonen 4,11 4,20Erwten 4:,48Boekweit 4,29-/4,39. F R A N K R IJ K. Parijs, 25 Mei. Het Journal des Ècbaü deeit op gezag van blieven uit de voornaamste steden der departementen mede, dat sedert eeni- ge dagen in alle streken van Frankrijk groote be zorgdheid bestaat wegens de geruchten van ëenen' aanstaanden Opstand ded socialisten te Parijs. De •minister van binnenlandseho zaken heeft het daar- 'op doelmatig geacht, dagelijks telegrafische berig- ten over den toestand der hoofdstad naar de de- parteinenien af te zendeu. Zoo alk bekend is, werd de kieswet in de assemblee te Parijs aangeilomen, doch een staal tje van de tooneelen die deze aanneming zijn voor af gegaan, verdient nadere melding: De heer Thiers trad vervolgen's alsverdediger der wet op; hij zou het voetspoor niét volgen van verscheidene vroegere sprekers, die de eene hatelijkheid op de andere hadden gestapeldzijne rede zou alleen Stekken om het verderfelijke van den geest der laatste verkiezingen te Parijs aan té toonen. Hij trad nu in bréede ontwikkelingen nopens hét so- cialisMus en betoonde zich een krachtig bestrij der daarvan. Geen wonder dus, dat de leden der linkerzijde alles aanwendden om den redenaai' het spreken moeijelijk te maken, doch hij bleef met kracht voortgaan, toonde aan dat het socin- lismiis geen hërsenschim is, zoo als de heer La- martine den vorigen dag had beweerd, en besloot met de verklaring dat, niettegenstaande de geva ren waarmede het socialismus de maatschappij be dreigt, de meerderheid vast besloten is de palen, hair bij de constitutie gesteld, niet te buiten te gaan. Alvorens de heer Thiers zijne rede ein digde, greep nog een vreesselijk tooneel van ver warring plaats. Hij ging na, wien nu door de aan hangige wet van het etemregt werden beroofd, en kwam tot het resultaat dat het de vagebonden waren, "het gepeupel," dus sprak liij, "dat dé vrijheid van alle republieken aan de dwingelanden heeft overgeleverddat gepeupel schonk de vrij heid van Rome aan Cesar voor brood en een reu- perk; vermoordde daarna zijne keizers en leverde Roïne later aan de barbaren overdat gepeupel (dus vervólgde hij) leverde de vrijheid van Flo rence aan de Medicis oververmoordein Holland, in het wijze Holland, de de Wittendie opregte vrienden der vrijheidontdeed zich in Frankrijk van BaiUy en juichte bij het voltrekken der dood straf aan de Girondijnen, hetwelk niets dan een verfoeijelijke moord was, maar het juichte ook bij het zoo verdiende schavot van Robespierrehet zou bij het uwe en bij het onze juichen; dat ge peupel ondferwierp zich aan het despotismus van den grooten man, die het kende en liet ten onder wist te brengen, maar het juichte ook bij zijn val en bond in 1 SI5 een touw om zijn standbeeld ten einde dat in het slijk te doen nederstorten. Te midden van een verbazend rumoer, dat op deze woorden volgde, deed de heer Napoleon Bona parte alle moeite om aan het woord te komen, maar dewijl de voorzitter hem zulks nog niet wilde toestaan, haalde hij zich daardoor eene driedub- belde herinnering aan de orde, de tweede maal met inschrijving in het proces-verbaal en de dcr- de met censuur, op denhals. Toen hem later het woord gegeven werd, merkte hij aan, dat niet het gepeupel, maai' de Roijalisten het koord om het beeld hadden vastgesnoerd. Nog andere le den werden gisteren tot de orde geroepen, ook ten gevolge van verscheiden persoonlijke twisten, die vrij hoog liepen. De belangstelling, welke de discussie over de kieswet had opgewekt, is sedert twee dagen zoo verminderd, dat de verkoop van dagbladen tot ruim de helft is verminderd. Zoo werden eeni- ge dagen geleden nog ruim 40,000 exemplaren van de. Evenement verkocht, thans IS a 19,000. Van de Patrie die des avonds uitkomt, werden op zijn hoogst 3,500 a 4,000 exemplaren verk. Onder de vele verhalen nopens het instinct en de trouw van honden, verdient gewis het vol gende eene plaatsAan het cirque nationaal de zer hoofdstad is een hond aanwezig, the den naam van Cabot draagt en de dienst van pompier helpt verrigten. Zoolahg de voorstelling in het cirque duurt ligt de hond stil te slapen, doch naauwelijks is het scherm gevallen cn verlaat het publiek de plaats, of Cabol wordt wakker en begint zijne ronde te doenin al de lokalen bestaat bijna geen hoekje dat niet door hem doorsnuffeld wordt. Zoo gebeurde het eergisteren, dat Cabot zijne gewone ronde doende, voor de loge der danseuses kwam daar bemerkte hij onraadhet schijnt, dat de dan seuses bij het rooken van sigaren eun brandend eind op den grond hadden laten vallen, dat na hun vertrek- en na een poos gesmeuld te hebben, brand veroorzaakte. Immers Cabot spoedde zich naar den chef der pompiers/die aan het cirque de post betrekken, en trok hem naar de loge. Déze trapte de deur in eu het gelukte nu de vlammen weldra meester te worden. Cabot heeft meermalen dergelijke gewigtige diensten bewezen. DUITÖCHLAND en HONGARIJE. Weenen. 25 Mei. Men verneemt nu uit eene goede bron, dat de hulp, door Rusland aan Oos tenrijk tegen Hongarije verleend, bestaan heeft in een leger van 270,000 man, met 93,000 paar den, behalve nog 37,000 man in Zevenbergen. De daarvoor in rekening gebragte 3,600,000 Z. R. als schadevergoeding is, vergeleken met de ze kolossale hulp, onbeduidend te noemen, voor al wanneer men daarbij in aanmerking neemt,dat Pruissen zich voor zijne betrekkelijk geringe strijdmagt in Baden, met 3,000.000 thlr laat betalen. De aartsbisschop van Lemberg heeft in een herderlijken brief zijn ongenoegen te kennen ge geven, dqt vele zijner geestelijken zich als leeken kleeden. Deze brief heeft echter weinig gebaat en de bezorgde herder heeft andermaal een brief uitgevaardigd, waaraan wij het volgende ontlee- nenVele werpen, alsof zij zich over hunne ker kelijke kleederdragt' schaamden, het lange kleed af en nemen een korter, dat niet eens tot aan de knieen reikt; anderen, om zich naar den tijdgeest te schikken en door hunne kleederen te toonen, dat zij dienaren van Belial zijn, en den geest Gods niet hebben, trekken de zoogenaamde Cza- mara aan, welke hen in het oog van elk verstan dig mensch belachelijk maakt en hen door de re gering van democratische gevoelens doet verden ken; terwijl zij tevens op de wijze der boeren, lange kleederen dragen cn in plaats van geeste lijke halskragen boordjes aandoen, volgens de laatste mode, en petten op hebben[capucns utun- tur] die men kaszkiet noemt, met pijpen rondloo- pen en zich niet schamen tabak te rooken, of schoon zij hierdoor liunnc gezondheid ja zelfs hun leven in gevaar brengen. Daar wij, zoo" luidt het einde van het curietise stuk, zulke misbruiken en buitensporigheden nimmer geduld hebben bij onze geestelijken, zoo leggen wij het dekanaat de verpligting op, om deze komedianten ten naauwste te bewaken en.hen onverwijld die klee deren, harén boordjes en petton [vestes, crines, collaria et capucia] te doen afleggen, en zoo zij niét gehoorzamen, hen dadelijk af ie zetten cn er mij berigt van te geven, opdat zij degeregte straf van zulk eene overtreding niet ontgaan. Berlijn, 29 Mei Berigten uit Sleeswijk-Hól- stein melden, dat het stadhouderschap zich op alle mogelijke gevallen voorbereidt, dat Rens- burg in staat van beleg is verklaard en dat bij die stad een léger van 50,000 man wordt gecon centreerd. Men gelooft echter, dat Denemarken tijdons de tegenwoordigheid van v. Below te Ko- penhage, het beginsel van het Pruissische ulti matum heeft aangenomenmen wenschte ech ter ten aanzien van liet weder opgenomen bonds- besluit van 1846, eene verklaring omtrent de questie welke regten gewaarborgd zouden wor den. Betreffende dit punt wordt nog onderhan deld, cn zoo men het daarover eens wordt, dan zou de vrede gesloten zijn en de onzijdige troe pen zouden terugtrekken. Het Sleeswijksche be stuur zou plaats maken voor eene regering, door den koning van' Denemarken benoemd, doch welke waarschijnlijk uit Sleeswijkers zou wor den zamengesteld; Deze regering zou zich alleen door Deensche militaire ondersteuning staande kunnen houden, eu dan zouden botsingen on vermijdelijk zijn. Weenex, 23 Mei. Uit Rome meldt men als gerucht, dat de Paus wederom lust zoude gevoe len om naar Napels terug te keeren, en wel ten gevolge van oneéiiigheid in het kabinet» De Fran- sche generaal zoude, op het vernemen hiervan, den Paus gezegd hebben, dat indien hij Rome ver liet, de Franschen eene voorloopige regering uit naam van Frankrijk zouden tot^tand brengen. Hoe onwaarschijnlijk dit gerucht is, moet het echter veel geloof vinden. Te Roqje heeft de benoeming van E. Sue een grooten schrik op het Vatikaan te weeg gebéagt. Frankfort," 31' Mei. Als' een staaltje van den gëest die thans ten platten lande heerscht, mag dienen, dat te Hmstadt de zeer conservatiefge- zinde pastoor door leden zijner eigene gemeente, dezer dagen op de verschrikkelijkste wijze is mis handeld gewordenjl\) wilden hem zelfs in een zak caaijen en in de Nidda verdrinken, hetgeen echter nog gelukkig werd verhinderd. Op last der regering zijn troepen derwaarts gezonden, waarvan deze woedende democraten van 10 tot 20 man op executie moeten huisvesten en voe den. In eene andere gemeente werd de behui zing van den burgemeester bijna geheel verwoest, omdat deze de boeren verhinderen wilde het wild in de bosschen neder te schieten. Indien onver hoopt de beweging van 1848, zich ten eenicrea tijde in Duitschland mogt hernieuwen, dan kan men niet dan met schrik denken aan de toonee len, die aldaar alsdan zullen plaats hebben. Eene correspondentie hondt het volgende in. met betrekking tot het misgewas op het eOand Java, in Oost Indie Soolo, 21 Maart 1850. Ik werk op dit mo ment zonder Koelies, (vrije slaven, sjouwerlui) maar zal er eertsdaags wel weder aannemenik geloof ze wel voor 14 duiten daags te zullen krij-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1