^trnmis Voor IJ jaar Voor ccn jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden Verschijnt eenmaal per week. prijs der advertentie* Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Uovcn lot IG regels, voor de eerste plaatsing 1,01.1. Voor 8 rogeLs of minder, dito 0.50, Voor elke volgende plaatsing 0,3$. Brieven en ingezonden stukken franco. lc. JAARGANG. DONDERDAG 4 JTJLU 1850. (Ecnig orgaan bcr Xcbcrlanbcrs in Xoorö CTmcrika, aan Ijct nienms, belt toeotanb cn bc belangen nan bet ©nbc cn Xicutnc t'abcrlanb genjijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutcli (or Hólland) paper in the United States, IS rUHf.ISIIKD EVT.UV THtm5D.iT, at the rato of $1,-50 per annum or §1,00 for six" months, Jfp Payable in advance. Office: near the Slicboygan Foundry. TERMS OF ADVER TISING: (Sirtern Lines or less make a square.) Sqnavo, lor 1 week $1,00 1 Square, G months $5.00 3 week? 1,25 I on'è year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5.00 i One column,G mo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 j I year 30,00 AH casual advertisements must bo paid for hi advance. Letters and Communications to he prepaid. £5§T PoktihasteWtlirowghom the Union are politely ro- quested to net us agents for this paper. 1 J. QUINT US. Sheboygan, Wisconsin." Publisher Editor. ajsraea-Kaaaaex. HOIXANDSCH LOGEMENT' WISCONSIN HUIS. 8'sto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en' billijke prij'/.eV», verzekeren ntii dc guusl mijner geeerde bezoekers. ul joseph schrage; MERCHANT'S HOTEL bij' h. ha^leton. Sbol»oyganV (Wis.) L. TESTWUID beveelt zijiVen Vrienden, alsook hèt\geeerde Holtund- schc publiek*,'Zijn'nicnw cé' wel' ingeri»t logement: HET KOSSUTÏl HUIS. Center Straat," Sheboygan, Wisconsin. n 30" HARRISON C H0BART. Advokanl en Rogts-Raailgevcr. Sheboygan; Wis. ri 2 W R G0RSL3NE. Advokaat en'Rcgts-Raadgever. Office 8ste straat Sheboygan; Wis.' n 2 B. WILLIAMS.^ Advokaat en Régts-Raadgever, cn Solliciteur in K'an- Belary. Kantoor aan Pcnksvlvania Avenue,ecno deur ten oosten van Harvey iMcKillip'ti winket Sheboygan, Wis. ii32" I V. VANDERP0EL. Advokaat en Regts-Randgever," Offi.cc (rrer liét Postkantoor.' Büffaló. Ne^-Yor*.' J- FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kloedcron en allerhande Kleedor-Sloffen voor HecronV Winkel, hoek vuiiT'eim- svlvauia Avonuo en 7de straat. n'2 THEOBALD DREISS- Winket; over het Postkantoor. Handelaar in Kruidenierswaren," Levensmiddelen en Galanterien? ContaiVt geld wordt bolaald voor alle vruch ten. n 2 W. SEAMAN. Zadel-, Gareél-7 KofFórninkcr, Rijtuig Bokleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over hot Merchant's Hotel, Shoboygan, (Wis.) n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen oen' groeten voorraad Nieuwe Goedoron, wolko hij goedkoop lo koop aanbiedt voor Contant geld, Graucn of Huidc'ii. Do. attentie van Hol landers en Duitschera wordt irièt a&hting vorzoclrt, door do ondergeteokende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE TO.LE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. .Hande laar in Fransch Dditsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar do laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt o'n ziét. n31 MEUBELS!.' Bij H. W. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Ilarvey Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beate assortemont van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit in She boygan is aangebodeu, Nb. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktsprijzqn, Sheboygan, 1 Januarij 1350. n' VERKLARING DER (VN AFTTAN K Hl .TTKTTETn van dertien Vereenigde Staten in Noord-Amerika. lx Congres, den 4 Julij 1776. Wannéér liet in den léop der menschelijke lot gevallen voor een volk noodwendig wordt, om de staatkundige banden, welke liet met een ander volk verbonden heeft, te verbreken, en onder de magten der aarde de op zich zelf staande en ge lijke stelling aan te nemen, waartoe de wetten der natuur en de schepper der natuur li'eii ge- regtigen, dan vercischt eene betamelijke achting vOor de mecniugen der mcnéclien, dat zij de ooVzaken zouden verklaren, welke hen tot de scheiding uitnoodigen. Wij houden deze waarheden Voor onloochen baardat allé mcnschen gelijk geschapen zijn, dat zij van lmiincn Schepper met onvervreemd bare regtcn begiftigd zijn gewordenen dat deze regtcnleven, vrijheid en het streven naar ge luk omvatten. Dat; om deze regtcn te verzeke ren, regeringsvormen onderde mensclien zijn in gesteld,welke hunne gèregtigde magt van de toe stemming dér géregeérden' afleiden; dat, wan neer immer een regeringsvorm deze oogmerken niet vervult; het het regt des volks is, datzelve te veranderen of afteschaffen, en eënc nieuwe regering in te stellen, leggende dcszelfs grondsla gen op zulkb grondbeginselen, en regelende des- zelfs magtèn op zulk eene wijze, als voor hen meest mogelijk Zal schijnen, om hunne veiligheid en geluk uit te werken.Voorzigtüriïeid; inder daad, schrijft voor, datlang bestaande regerings vormen, ïiiet om ligte en voorafgaande oorzaken veranderd moeten worden; en overeenkomstig- lijk heelt de ónder vinding- geleerd, dat de mcnschli'eid meer genegen is om te dulden, wan neer mishandelingen verdragelijk zijn, dan zich zeiven, door afsëhaffing v an de vormen waaraan zij gehoon zijn; regt te verschaffen. Doch als eenc lange reeks van misbruiken en overweldigingcn, onveranderlijk op hetzelfde voor werp gcrigt, de bedoeling aanwijst, om hen onder volstrekt despotisme te brengen, is het hun regt, is het hun phgt, om zulk eene regering omver te stootenden voor nieihve waarborgen hunner toe komstige veiligheid tb zorgen. Zoodanig heeft het geduldig lijden dezer' koloniën geweesten dus is nu' dé noodzakelijkheid, welke hen dvringt, om hun vorigen regeringsvorm te veranderen. De 1 geschiedenis van den tegen woordigen koning van Groot Brittanie, is eene geschiedenis van herhaal - dc beleedigmgen cn overwcldigingen, welke alle vestiging eener volstrekte tijrannie over deze Sta ten ten doel hebben'. Om dit te bewyzen, willen1 wij eèner onpartijdige wereld daadzaken voorlcg- gen.' Hij heeft geweigerd zijne toertemining aari wet- ten te geven, die voor het algemeen welzijn hoogst voordeelig cn noodzakelijk waren. Hij heeft zijnen gouverneurs verboden, wetten van onniiüüeÜjk eu dringend gewigt te passeren, tenzij buiten kracht blijvende, totdat zijne toe stemming zou verkregen zijn; en wanneer zoo opgeschort, heeft hij geheel en al verzuimd 'om acht,op dezelve te slaan. I Hij heeft geweigerd, andere wétten voor het 'gemak Van groote volksdistricten te passeren, ten- 'zij'dit volk het regt wilde opgeven van vertegen woordiging in de wetgevende kamer; een rëgt, onschatbaar voor hen,'en allèen gevaarlijk voor tyranneri. Ilij heeft wetgevende ligchamen op ongewo ne plaatsen te zamen geroepen, ongeschikt en af- gelegén van de bewaarplaats hunner openbare akten, met het eenige doel, ora' hén te vermoei- jen met zijne maatregelen in te stemmen. Hij heeft herhaaldelijk vertegenwoordigende huizen ontbonden, omdatzij met mannenmoed zij ne aanrandingen op de regten des volks 'tegen gingen. Hij heeft na zulke ontbindingen voor eenen langen tijd geweigerd, zorg te dragen, dat hndere verkozen werden: waardoor de wetgevende mag ten, welke niet vernietigd 'kunnen worden, tot het volk in het algemeen, met opzigt hunner uitoefe ning, zijn 'teruggekeerd, waardoor de staat intns- schen, aan alle gevaren yan invallen van buiten en oproeren van binnen, was blootgesteld. Hij heeft getracht om de bevolking dezer sta ten te verhinderenom die reden de wetten te genhoudende tot het naturaliseren van vreemde lingen weigerende andere te passeren om hunne verhuizing herwaarts aan te moedigen, en verhoo- gende de voorwaarden van verkoop van nieuwe landerijen. Hij heeft de uitoefening des regts tegen gehou den, door zijne toestemming te weigeren aan wetten, tot daa'rsteüing van regterlijke magten. Hij liceft de regters alleen van zijn' wil afhan kelijk gemaakt, tot het behouden hunner posten, en het bedragen de betaling hunner tractamenten. Hij' heeft eene menigte vAn niéuwe posten inge steld en zwermen van beambten herwaarts ge zonden-, om ons volk te onderdrukken en hunnen lëeftogt op te eten. Hij heeft in vredestijd staande legers onder ons gehouden, zonder de toestemming onzer wetge vende kamera. Hij heeft getracht ohï het militair onafhanke lijk te maken van, en staande boven de burger lijke magt. Hij heeft zicli met anderen'verbonden om ons aan een regtsgebied te onderwerpen, vreemd aan ónze grondwet en onbekend in onze wetten; zijne toestemming gevende aan hunne acten Van voor gewende wetgeving Om groote gewapende legers by ons in te kwar tieren. Om hen door een spot- onderzoek te bescher men, van straf voor eenigen moord welke zij aan de inwoners dezer. Staten zouden begaan. Om onzen handel af te snijden met alic wereld- deelen. Om óns te belasten zonder onze toestemming. Om ons in vele gevallen te beroovcn van de voordeelen van onderzoek bij gezworens. Om ons over zee te voeren tot onderzoek voor voorgewende misdaden. Om het vrije beginsel der crigelsche wetten in eene naburige provincie alte schaffen, eene wil lekeurige regering daarin invoerende, on deszelfs grenzen uitbreidende, ten einde tegelijk een voor beeld en juist middel aan te geven, om dezelfde heerschappy in deze koloniën in tc voeren. Om onze charters [oorkonden] weg te nemetr, onze beste wetten af te schaffen en de vormen van ons gouvernement in den grond te verantleren Om onze eigene wetgevende kamers op te schorten, en zich zeiven met het regt te beklem den,' om voor ons in alle mogelijke gevallen wet ten temaken. lly heeft zijne regering hier ncdergelegd, door ons'buiten zijne bescherming te verklaren en oor- Iog tegen ons te beginnen. Hij heeft onze zeeen geplunderd, onze kus ten verwoest, oiize steden verbrand en het le ven van ons volk uitgebluscht. Hij transporteert thans groote legers van vréémde soldaten om de wérken van dood, ver woesting en tyrannic to voltooijen, welke alreeds met tooneelen van wreedheid en trouweloos heid begonnen,zoo als zij «nauwelijks in de barbaarschte tijden geëvenaard en het hoofd eener beschaafde natie geheel onwaardig zijn. Hij hècft onze medeburgers, welke hij op de zfeeen genomen heeft, gedwongen, de wapenen tégen hun vaderland te voeren, om de moorde naars, te wórden hunner vrienden en broeders, of zelve door hunne handen te vallen. Hij heeft binncnlandsche oproeren onder ons verwekt, en heeft getracht om de onbarmhartige wilde Indianen onder de bewoners onzer grenzen te brengen wier welbekende krijgsregel eene ver nietiging der blanken is, zonder onderscheid van ouderdom, geslacht of stand. Gedurende al deze verdrukkingen hebben wij op de nederigste wijze om verlossing gebeden, onze herhaalde smeékingen zijn alleen door her haalde beleedigmgen beantwoord geworden. Een vorst, wiens karakter zoo door elke handeling, die hem als tyran onderscheidt, bezoedeld is, is onbekwaam, de heerscher over een vrij vol# te zijn. Ook hebben wij het aan opmerkzaamheid je gens onze Brittische broederen niet laten ont- bieken. Wij hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd, voor de pogingen hunner wetgevende kamers,om eene onverantwoordelijke heerschappij over ons te brengen. Wij hebben hen opmerkzaam ge maakt op de omstandigheden onzer landver huizing en volkplanting. W ij hebben ons beroe pen op hunne ingeborenc regtvaardigheicl en edelmoedighêid, 'en wij hebben hen bij de banden onzer gemeenschappelijke afkomst bezworen, om deze overweldigingcn, die onze verbindtenisseu eu gemeenschap onvermijdelijk verbreken zou den, op te geven. Doch zij waren doof voor de stem dergeregtigheid en des bloedverwantschaps Wij moeten derhalve in de noodzakelijkheid, welke onze afscheiding* vcreischt, berusten, cn hen houden, zóo als wij'de rest der jncnschheid houden, vijanden in oorlog, en vrienden in vréde. Wy, de vertegenwoordigers der VEREE NIGDE STATEN VAN AMERIKA in AL GEMEEN CONGRES verzameld, verklaren daarom opentlijk en pleglig, waartoe wy den Hoogsten Rcgter dcc wereld tot getuige roepen onzer regtvaardige zaak, in naam cn op last van het goede volk dezer koloniën, dat deze Veree nigde Koloniën zijn en van regtswege moeten zijn. Vrije en onafhankelijke Stalendat zij van alle onderdanigheid jegens de Brittische kroon-onthe ven zyn, en'dat alle staatkundige verbiiultenis tusschen hen en de staat van Groót-Brittanie is, en geheel en ai moet verbroken zijnen dat zv tils VRIJE EN ONAFHANKELIJKE STATENhat volle regt hebben, om oorlog to verklaren, vrede te sluiten, verdragen aan te gaan, handel te drijven, en alle andere akten en zaken uit te voeren, welke ONAFHANKELIJKE STATEN van regtswege toekomen. En tot on- derschragmg dezer Verklaring, verbinden wy, met een vast vertrouwen op de bescherming dor Goddelijke Voorzieuigheid, gezamentlijk ons le ven, onze eigendommen en onze heilige eer. Deze verklaring werd onderteekend door alle leden van het Congres, wier uaraen, benevens die der Staten tot welke zij behoorden, hier volgen JOHN HANCOCK. New Hampshire. jtTassachusetts Baj. Josiah Bartlett, Samuel Adams, William Whipple, John Adams, Matthew Thornton. Robert Treat Paine, Elbridge Gerry. Rhode Island.. Delaware. Stephen Hopkins, Cajsar Rodney, William Eliery. George Read, Connecticut. Thomas M'Kean. Roger Sherman, Maryland. Samuel Huntington, Samuel Chase, William Williams, William Paca, Oliver Wolcott.Thomas Stone, New- York. Charles Carroll, of Carrollton, William Floyd. Viryinia. Philip Livingston, George Wythe, Francis Lewis, Richard Henry Lee, Lewis Monis, Thomas Jefferson, New Jersey. t Benjamin Harrison, Richard Stockten, Thomas Nelson, Jun. John Witherapóon, Francis Lightfoot Lee, Francis Hopkinson, -Carter Braxton. John Hart, North. Carolina. Abraham Chirk. William Hooper, Pennsylvania. Joseph Hewes, Robert Morris, John Peon. Benjamin Rush, South Carolina. Benjamin Franklin, Edward Rutledge, John Morton, Thomas Heyward, Jun. George Clymer, Thomas Lynch, Jun. James Smith, Arthur Middletou. George Taylor, Georgia. James "Wilson, Button Gwinnett, George Ross. Lyman Hall, George Walton. jSSTMaak geene onnoodige uitgaven,maar doe goed aan adderen of uw zeiven; dat is, verkwist niets.De zekerste weg om niet te falen, is, vast besloten te zijn om wel te slagen,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1