%Gcnj()fw CZ3 limmkfae J. aüINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor lj jaar2.00. Voor een jaar- 1,50, Voor zes maanden 1,00. Voor drie maanden 0,50. Alles volstrekt in voomitbetaling. le. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week, PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor ceu jaar, niet boven de 5 regels - - 5,W. Roven 8 tot 1G regels, voor do eerste plaatsing 1.00/ Voor 8 regels of minder, dito - -----$ 0,5(1. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 27 JüNIJ 1850. No. 33. (Ernig orgnnn iter Ncbcrlanbcrs in Xborö Amerika, aan Ijct nientns, ben tocstaitb cn bc belangen nan bet ©abc en Nicntsc tlabcrlanb getoijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the Unilod States, is published every thursday, al the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. _£k!h Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square Square, for 1 week $1,00 J Square, 6 mouths $5,00 2 weeks 1,25 J one your 8,00 Business Curds, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or loss, per an. «.00 One column,G mo'tlis 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 your 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. Postmasters throughout the Union are politely re- (luosied to act as ugcuts for this paper. 1 J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. aani£ö-ii^ati£(£N. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mii «le gunst mijner geeerde bezoekers. u i JOSEPH SCHRAGE. MERCHANT'S HOTEL- bij H. HAZLETON, Sheboygan, (Wis.) L. TESTWUED Iwveolt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigi logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis. n 2 W R- GORS LINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en RegLs-Raadgevcr, on Sollicitour in Kan- sclary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeno deur ten oosten van Harvey «fc McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. n.32 I. V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande Klceder-Stoffen voor Heeren. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7do straat. n2 THEOBALD DREISS Winkel, over het Postkantoor. Hiriidelaor in Kruidenierswaren, Levensmiddelen en Galanterien. Contant gold wordt betaald voor allo vruch ten. n 2 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel uan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. Ileeft jnist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Gmncu of Huidon. De attentio van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VTLLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch <fc Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. O. WEIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenuo. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet n31 MEUBELS Bij H. W. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Harvey Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beate assortomont van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit ia She boygan is aangeboden, NB. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktprijzen, Sheboygan, 1 January 1850. n 9 jöcrigteu uan (Europa. NEDERLAND. Groningen, 11 Mei. Tengevolge van het geen wij voor eenigen tijd berigtten, dat in deze provincie jaarlijks niet minder dan circa 80 kof fen en andere schepen van dat charter worden gebouwd cn uitgerust, kunnen wij melden dat, even als dit sedert eenige jaren reeds in andere stre&en van deze provincie had plaats gevonden, dezer dagen ook in de Oud-Pekela met den bouw van schoonerschepen een aanvang is gemaakt In de laatste 6 of 7 maanden zijn in de laatst genoemde gemeente niet minder dan 15 groote Koffen nieuw gebouwden zoo ziet men nog dagelijss nieuwe vaartuigen in de havens dezer stad aanKomen, om daar geheel afgewernt te worden. Men hoopt dan ook in onze provincie, zoo zeer als ergens in ons land, dat de thans in behandeling zijnde scheepvaart-wetten niet den bodem mogen inslaan van eenen zoo aan zienlijnen tan van volKsnijverheidals de scheep bouw c. a. voor de provincie Groningen is en nog dagelijKs meer en meer wordt Inmiddels ziet men hier met de meeste belangstelling uit naai de beslissing des Konings, ten opzigte van de inpoldering der Lauwerzee, waarvan de verdere ontwiKKeling dezer provincie en stad voor een aanmencelijK deel af hangt Js Gravenïiage, 14 Mei. Alhier wil men, dat een officieel berigt uit Zweden zoude zyn ontvangen, houdende dat er by gelegenheid der huwelyKS-plegtigheden van den Kroonprins met Prinses Louisa der Nederlanden, een Kamp zou de worden geformeerd in denabyheid derZweed- sche hoofdstad, en dat de heer Schonsted, ad judant van Z. M. onzen Koning, op last van hoogstdenzelven derwaarts zoude vertreden, ten einde dit militair schouwspel by te wonen. Eenige achtingswaardige en des bevoegde personen hebben eergisteren, op verzoek van den heer Roulet, te Scheveningen eene proef neming bijgewoond, welke die heer weder ge daan heeft, en die ook hun de overtuiging heeft gegeven van het af doende van zijne uitvinding om het zeewater goed drinkbaar te maken. Niet alleen dat die heer daarin werkelyk geslaagd is, muarhij heeft den aanwezigen getoond, dat hij tot die uitkomst geraakt met eene zoo geringe hoeveelheid brandstof, dat men die, als het de toepassing van deze belangrijke uitvinding, aan boord van schepen geldt, zoo goed als niets kan rekenen. Men mag verzekeren, Natalie aanwe zigen daarover getroffen waren, en niet minder over de stoutheid waarmede de zwarigheden door den heer Roulet overwonnen zijn, die zich vroeger by herhaling in verschillende landen heb ben opgedaan tegen bet drinkbaar ruaken ran het zeewater. Men bragt voorts hulde aan de een voudigheid en het gemakkelijk gebruik van den toestel des uitvinders: terwijl men niet uit het oog heeft verloren dat het zeewater, bij deze nieuwe proeve gebruikt, bijzonder troebel was. Soestdijk, 14 Mei. H. M. de Koningin-moe der heeft zich bcpaaldelyk op dit scliooneen vorstelyk verblyf gevestigd, nadat zoowel aan het paleis zelf als aan meer andere gebouwen aanzienlyke kosten zyn aangewend, om dezel ve te verfraaijeu of wel te verbeteren, waardoor aan een groot aantal werklieden van allerlei aard, gedurende een geruimen tijd arbeid en brood verzekerd werden. Utrecht, 15 Mei. Verleden Zondag zyn op nieuw uit Zeist zeven zendelingen van het ge nootschap der evangelische broedergemeente naar Suriname vertrokken; het zijn de br. Smidt en F<ws met hunne vrouwen, en de brs. Bert hold, Munch en Mense. Amsterdam, 17 Mei. De commissie totop- rigting van een ruiterstandbeeld binnen deze stad, voor Koning Willem II. heeft bekend ge mankt, dat het gezamenlijke bedrag der toe gezegde en der reeds ingekomen gelden, onge noegzaam bevonden is tot de daarstelling van een gedenkteeken, zoo als het door de commis sie bedoeld werd. De gedane toezeggingen zul len derhalve als niet geschied beschouwd wor den en men zal over liet bedrag der reeds ge- j storte gelden bij dat lid der commissie kun- nen disponneren, door wien zy ontvangen zyn. De over zes weken nog niet teruggevorderde gelden zullen tot goedmairing der voorloopige onkosten aangewend en verder ten voordeele der algemeene armen dezer* stad gegeven worden. F R A N K R IJ K Parijs, 15 Mei. Gisteren ten twee ure in den ochtendstond, werden de bewoners van een hotel garni, in de wyk St. Jaques verontrust door de hevige losbaisting van een vuurwapen, terwijl iemand, de trappen afsnellende, met wan hopige gebaren uitriep: hulp! hulp! Onmid- deiijk waren de vcrscliillende bewoners op de been en begaven zich op aanwijzing van den onbekende, in de kamer van den heer Auguste L.student in de medicijnen, die, zonder eenig teeken van leven te geven, in zyn bed was uit gestrekt. Op den prond vond men een afgescho ten pistool Men deed August eene aderlating en weldra boezemde zijn toestand geen de min ste vrees meer in aan zijne vrienden. De ver klaring van deze zonderlinge gebeurtenis is als volgt: Voor ongeveer zes maanden bevond Au gust sich met eenige zijner vrienden, waaronder ook Gustave de B.student in de regten, de persoon die zijne buren zoo luidkeels ter hulpe riep, in een koffijhuis en beroemde zich op zyne onverschrokkenheid, zeggende dat niets ter we reld hem vrees konde aanjagen. Wulnu, hernam Gustave, ik wed om 100 francs, henevens een. diner voor deze heeren, dat iK u bang zal ma ken. Dat neem ik aan, antwoordde August, en ten bewyze dat de weddingschap doorging, ga ven zy elkander de hand. Gustave sprak niet meer over zyne weddingschap; doch gisteren avond besloten zynde zyn plan ten uitvoer te brengen, wist hy tenvyl August uit was, op zyne kamer te komen, en verborg zich met een (Zie verder vierde bladzyde.) ijiiiiheliiigcit nau üc öoarb of Stipermsors. Gedrukt op autoriteit. STAAT WISCONSIN, Sheboygan County. In gevolge eener wettige oproeping voor eene speciale vergadering van de Board of Supervisors van Sheboygan County in voornoemden staat, om gehouden te worden op den 10 den dag van Juny Anno 1850,- De volgende verkoscnc Supervisors antwoord den op hunne namen, volgens rapport der town electies in April. Sheboygan, Edward Elwell. Sheboygan Falls, Truman Parker. Howard, Charles Oetling. Plymouth. Elon W. Baldwin. Greenbush, Solomon Lombard. Lyndon, Anson Hutchinson. Olia Patric Donaher. Scott, Reed C. Brazleton. Abbott, Reuben Abbott. Lima, Edward Hobart. llollund, S. Burr. "Wilson, George Weeden. Op motie van K. W. Baldwin, is Edward El well benoemd als voorzitter, protem. Board gaat voort om te ballotteren voor een voorzitter voor het loopende jaar, by ongewoon ballot. Klerk benoemd als Teller. Geheel geta! stemmen gegeven, elf. Elon W. Baldwin ontving 6 stemmen, en Ed ward Ehvell ontving er 5. Board vervolgde om een vooratter te kiezen by gewoon ballot. Geheel getal stemmen uitgebragt, el£ Elon W. Baldwin ontving 6 stemmen. Edward Elwell ontving er 5. Waarop Elon W. Baldwin regtswege verkozen was als voorzitter van de Board of Supervisors voor het loopende jaar. Op motie van Edward Elwell, dat een commit tee van drie benoemd worde om de kosten tot het bouwen eener gevangenis te onderzoeken, en aan de Board onmiddelvK, of zoo spoedig moge lijk te rapporteren. De motie voor de Board zijnde, stemden zy als volgt: Voor—Edward Elwell. TegenParker, Oetling, Hutchinson, Dona her, Abbott, Weeden, Lombard. - De heeren Brazleton en Hobart stemden niet. Op motie van Mr. Parker werd een committee van drie benoemd voor algemeene eischen, als tolgt: De Heeren Parker, Brazleton en Oetling. Op motie van Mr. Lombard, werd een commit tee van drie benoemd voor Sheriff, vrederogter's en getuigen rekeningen. Committee>De Heeren Lombard, Hutchin son en Abbott. Verscheidene eischen tegen de county werden ter tafel gebragt en naar de byzondere commit tees verwezen. Op motie van Mr. Elwell girig de Board uit een tot half negen van 11 Juny. Attest, Wm. R. Woodbury, Klerk- Journaal goedgekeurd. E. W. BALDWIN, Voorzitter. Board vergaderde, en zette hare werkzaam heden voort; namen opgeroepen en op dezelve geantwoord. Journaal van gisteren gelezen en goedgekeurd. Committee op eischen rapporteert de volgende rekeningen, in welk rapport door de Board wordt overeengekomen en de rekeningen toegestaan. C. R. Tomkins, Regter van Fond du Lac County, 2,45. S. Roberts, electie rek. - 1,50. H. B. Howard - 1,00. Mr. Dryer - 1,00. Calvin Hill, gevangenen rek. - 9,00. D. Brown, kostgeld court - 47,50. Klerk van de Board, Salaris - 125,00. Klerk van de Cir. Court, Court loon - 51,25. James T. Kingsbury, Register rek. - 14,01. E. W. Combs, schryfbehoeften - 6,80. C. Wecck, getuigen rek. - 1,00. Mr. E. Fox C'ook, Dist Atty, sprak de Board eenigzins uitvoerig aan, op het toestaan van reke ningen cn over de County gevangenis. Rekeningen van A. D. J Ladue en F. L. Goodrich terug gewezen naar het committee op eischen. Town Lima voor ar mengeld, toegestaan - 12,64. Town Sheboygan voor hetzelfde - 53,98. George H. Smith, Sheriff rekeningen - 502,11. Besloten dat de county ontvanger verzocht worde, om aan de Board den staat der County Kas te rapporteren. Committee rapporteert A. D. La Due co's drukking rekening. D. Taylor, voor District Adv. by te staan - 45,00. Op Motie van Mr. Parker werd de tweede re kening van Mr. La Due naar een committee van drie verwezen, door den voorzitter benoemd als volgt: de Heeren Hobart, Weeden en Burr. Re kening van L. Goodrich verwezen naar byzonder committee. Verscheidene rekeningen bij den Klerk berustende, werden gelezen en naar de byzonde re committees verwezen. Board vergaderde en zette hare wenczaam- heden voort Committee op eischen rapporteert voorW. R. Gorsline, aangesteld zijnde als verdediger in liet proces van den Staat tegen Gieldi. 80,00. John D. Reymont, als taaisman - 30,00. A. L. Crocker, voor timmerwerl*, enz. 5,00. Shafter Kellogg, voor Advocaten loon, in het proces v. d. Staat tegen Gieldi - 50,03. George W. Weeden, electie reKening - 1,00. J. Quintus, drukking rek. - 3,00. John D. Gibbe, gevangenen rek. - 4,58. Edward Elwell, vrederegters rek. - 18,37. W. H. Thomson, rek. - 1,28. Wm. G. Mallory, Sheriffs rek. 26,00. Joshua Brown - 8.53. Godfrey Stamm, rek. verwezen naar het committee op eischen. Lewis Wolf, constables rek. - 3,67. S. Burr, rek. - 8,16. F. P. Talmadge, Sheriffs rek. - 60,67. G. C. Watson, - 11,70.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1