(Ecnig orgaan ï);r Xcbcrlanïicrs in Xoori AmcriRa, aan hel nienres, brn torstanb en ïk- belangen san f)ct Cnïk- en Xicraoc tbiberlanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. The only Dutch (or Holhud paper i:i the United States, is published f.very thcr-tlly. at tlie rate ot* $1.50 per annum or tor six months. Payable iu adranre. ^*1 Oflioe: near the Sheboygan Foundry. t>s':sor .*i»vsrti«isc: Sixteen lines ur less mrtke a square. Square, for 1 week $1.0') i Square* CtxtDlhs $5,00 2 weeks 1,25 one year -.ski Busi.it '.ir.l-\ of 5 Ev -ry s s!«er|ia-:tl so. 4,1"» liue- or Ie-s. per ail. 5.GO One column.!) nio'ths ÜU.ntJ S-prea. 3 mouths 3,00 1 year -Ï0.00 A!! casual advértisen N* paid for in advance. l-e:t-rsand Comxtiutiic repaid. I'o-: masters tiirougiiotK I -lioaare politciy «?- •juos-.od :o act as agents :"-ir :!i_- Shehoygtn. Wisconsin. J. QUINTI S. Pui i.sher Editor e t i g t e n can n t s p o. X E D E R L A N D. AC U IE5-UAA UiSX. KOLLANDSCH LOGEMENT Wisconsin m i> 8ste straat Sheloygan. Vriendelijke bediening en büliike prijzen, verzekeren •»«f be*joSEPH SCHRAGE. MERCHANT'S HOTEL- bij if. HAZLETON, Shcboycan. W is.) missie v;»u den .-en of anderen Chineschon man- daryn, ia eene der kleinere steden van China, cm aldaar het Christendom te mogen versprei- i n- i den, geenszins een authentiek stuk van Zalt-Bommel. o Mn. Gisteren rierde Pi el er ,jen keizer 2,.jve Pr,mg «M landbouwur, woacade alhier. ,3 M,.j. Mon schri:ft OI1!.uit D,.Ift dat zijnen honderdjarig.» geWlrdig. Bij ro>nd«.dr. Gutzlaff ook wel daar is ontreden, maar ring geniet hij zijne gezeadh; a... ad. z.jne redevoering in het algemeen weinig beval n het genot apier wfo gastottroi^teprql De reeepba wal er ookH*?onvot njne zintuigen nog van dien aard zijll, cat bij doende, daar de dames verklaarden niets aan de z.eh met een ieder Kan onderhonden en hermin- r.Klk d[T zt.ndi„ china tl. klm„,.n dom c„._ n a wat m* «Out 00 jaren is waorgendlen. j heel te lottr ,d in venrachtin he(,a UvetwensB hij steri- en tochtig ran llgch..=ms; I d., h„„r (Pirtrfof de stad verlaten cn betuigde: g -steL Ia den zomer van heir mg jaar ging hy It hob m „tin of meerdere bezocht; overal nog diigehjte «heen wandelen en speelt vuon- ,b ik fiefde en medewerking gevonden, alleen- durend tot zijn genoegen een fciartje. A r-x-gn ;ijk „-,,n.z;„s Ie UelfL„ lei. morgen wupfierde ran _»jue woning de vuig, Men aIdaar m bc^ tP dat terwijl uuderseheidene lieden ui: u aanzien lijken stand hem nv.-t dien heugelijke:) dag i\\aj nun geluk wensehen. Xijmegex, 6 Mei. In de aÉgeloopone week is alhier in hechtenis gesteld eene Kleine r» eerbende uit het naburig dorp Öïijk-EwijK, ge meente Valburg, bestanade uit man, vrouw e:i genoeg vo ir onze eigene zendelingen en rondin gen t doen was, en dat Engehind nu maar voor de Chinezen moest zorgen. BELGIË. Brussel-, S Mei. Gisteren heeft te Brugge de mimegang met het Heilige Bloed plaats 1. TE3IWT7H) beveek zijnen vrienden. rl< ook het seeerdc Holland- publiek, //ju nieuw en wel in*, tir- lommen'.: HET KOSSUTH HUIS. Center S:mn% Siioboyirnn. Wisconsin. n 30 Advok; HARRISON C HOBART. cU Rcgts-Raadj^ver. Sheboysr-n. Wis. n - w- r- gors line. Advokaat cn Regis-Raadgever. Olnce Sste snaai. Slieboygan, Wis. 11 Bcmio, L V. YANDER? OEI. Advokaat cn Regu^Roadgever, Ujjice occr het Postliinloor. Nr.vv-Yons. j- friedman- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerliander Klecder-Sioöcn voor Heoea. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7de straa:. ic2 Kaderen, onder herige venlenKing légende i ï"1'3?- Ue'«» hmtenj-k, doch werd al ran zich gedurende «wen «erniUen tijd aan i sP,*d« i?'-^ door den regen. De tweede ondenvheidene brutale diefendlen te tebben "W w "P k m' t" schuldig gemaazt up rcrscHllei.de planum in JabeIf«« b'-'P»-'ld. on zal, mdiea liet we de Ovfr-Uetawe geplecod. Reeds lik-was dit ll"r 'A nu» vwl ^ternjker zya, «ok t zin de sefcris fal rSc landbeweiivis in deü iliet graoter aimtal l.ooge gees- - lêlyken, me denzclvi-n zullen bijwonen. Men I waeht c»k tegen, dien dag de komst der Ko- Rotterdam. 8 Mei. V erleden wer-L is te Mor.- J ningin. Vele vreemdelingen zyn rreds weder n&endam reeds versche ansjovis uit z- aange-wi trokKen. bragt, hetwelK d.x-1hopen, dat dit jaar de vangst I GUt„rcn (lc klokkc„ der kt.rk ïao dc weder goed zal zijn, daar men neh met her- „ij Jobim„,.s sfcota, do Keulsehe voor- inncrt, dat ooit vroeger zais eene hoeveelheid I suij Jo, ,r k.,railliuJ .„„-esbUsehop van Met-helen ingezege nd. Eene tallooïe en aan- zienlyke schare woonde dc plegtighekl by. waar- by de prinsen »n de prinses tegenwoordig wa- ren. HH. KK. HH. w aren met de hertogin van Aremberg en do. gouverneur van Bmband en zyn echtgenoot de peters en meter der inge zegende klokken. In de omstreken van Saint—Yrieux, heeft men onlangs verscheidene gouden en zilveren muntstuk/lxn opgedolven, wiuironder uit den tvd van Kurd V, Kurd VIIFrans I. van een theobald dreiss- Winkel, over het Poei'Juimoor. Handelaar in Kruidenierswaren, Levensmiddelen cir Calan-.erien. Contan: geld wordi betaald voor alle vruch' "w. seaman. Zadei-, Gareel-, KolTennaker, Rijaiii: Rekleedef enz. Winkel aan Pcunsjivania Avenue, liijna rvgi ove? hei Merchant's Hotel, Sheboygan. (Wis.) 11 3 aTpTlyman. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwo tloedercn. welke hij goedkorp ie koop aanbiedt voor Contant geH. Grauen of Huiden. De attentie van Hol landers eu Duitschers wordt met achüng verzocht, door de ondcrge'cekcnde. Sheboygan, 27 Nov. IS-19. A. P. LYMAX.- n- de ytlle gebroeders Kruideniers, Proviand cn Variété Winkel. Hande laar in Fnuisch Oc Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken. Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store. Sheboygan, (Wis) n 5 meubels:! Bij U. W. L. E. M1NOTT. aan Pennsylvania Avenue legwiover liarvcy Mc Killip's winkel waar len allou tijde het besto assortentent van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit in She- bovgan is aangeboden, 'NB. Alle soorten van timmerhout worden in ruiling voor Meubels aangenomen, tcgen.marktsprijzen, Sheboygan, 1 Januarij 185U. n 9 brows apotheek. Exchange Block, naast Lyman's. Znivere Drogisterijen en Medicijnen altijd aan de hand en met zorg toebereid. J, J. Brows, een practiscrend geneesheer, kiest de geneesmiddelen uit en bestmirt derzelver toeberei ding. Voor de echtheid van dezelve wordt ingestaan. Dr. Brown is ten allen tijde gereed cut- zieken te bezoeken. Sheboygan, 6' Januarij 18óU- n 10 zoo vroegtijdig gevangen is. 's Gravexhage, 9 Mei Als ccne merkwaardi ge bijzonderheid verdient te w>-rden aangetee- Kend, dat zich den G dezer in. de re-identie be vonden en ter audiëntie van den minister van jus titie begeven heeft eene commissie, zaïncngesteld uit drie onafhfuufelijke Roomsch-Katholieke in gezetenen der Noord-Brabandsclie gemeente Deume. Na verschillende pogingen, die de inge zetenen dezer gemeente niet hadden bevredigd, heeft deze commissie aan Z. Exc. nogmaals dey volstandigen wensch der gemeente kenbaar gc- graaf run Fe urn cn een gnuif van Vlaanderen, nuuikt, dut seker Protestantsch cancüdnat aldtiar, By het aanleggen van verschillènde werken te tot notaris mogt worden benoemd. De commis-Limoges, vond men by den spoonveg vele ©ver sie heeft den minister een adres van gelijke] blyfselen der oudheid, zoo als gebroken roude streküing overhandigd, de naamteekening dm- en zwarte vazen, van zeer eleganten vorm en gende van nagenoeg twee 'honderd, op weinigen v-rsierd met druiventrossen, guirlandes, bloemen, na, alle Rcomsch-Katholieke iogezetenen. dieren, bladerkransen, enz.voorts drinicschalen Gboxisges, Mei Op den 29 April U. hecl'l L'n nog lindL're voorwerpen. Alle de gevondea - -- - •werblvtselen 3 vn met een schitterend schoon ver- de koffijhuishouder P. Lamtxerse zijne woon plaats Groningen verlaten, onder voorgeven dat liij in Hannover zoude gaan trouwen cn den 2 Mei terugkomen,doch hij is in gebreke ge bleven do Ittatsto belofte gestald te doen, waar op de zaak ter kennis van de justitie gebragt, en by onderzoek gebleken is, dat hij zijne goede ren grootcndeeLs te gelde had gemaakt en ver duisterd, zonder fondsen achter te laten om zij ne crediteuren te voldoen, weshalve hij in staat van falissement is verklaard en beklaagd terza ke van frimdeleuse bankbreuk.Hij is van een' buitenlandseh pas voorzien en heeft zich ver moedelijk naar het herbergzame DuitschUuxl begeven. Leeuwarden, 10 Mol Te Sneek stierf een paard, in welks ingewand een steen gevonden werd, die 2^ Ncd. pond zwaar is. Eene byzon- derheid hierbij is, dat aan den aan alle kanten af- geronden, zwartachtigen en ijzerharden steen, een voorwerp, bykans ook zoo groot, is beves tigd, dat op het gevoel zacht" is en in kleur en aanzien zeer veel heeft van' eene spons. Middelburg, 9 Mei Omtrent de kwestie aan gaande het oorspronkelijk edict van den Keizer van China, waarby de verkondiging van hot Christendom in alle Chineschc staten zou zyn toegestaan en dat onder berusting zoude moeten wezen van dr. Gutzlaf, kunnen wy het volgen de met zekerheid melden: Het bedoelde edict is niet anders dun een- afschrift van eene per ms vourzu-n. F RANK R I.J K. Parijs, 4 Mei De bevolking van Parijs was ten allen tijde verzot op openbare feesten en uit spanningen zy liet nimmer af die feesten bij t wonen, zoo min onder de vorige republiek als on der het keizerryk,zoo min onder de restauratie als onder de regering van den dwingeland. Op he den lokte ook wetter het jaarfeest van de procla matie der'republiek een groot gedeelte der bur gerij naar buiten. Ten half 11 ure des morgens werd het feest ingewijd door een te Dcum, iu de Notre Dame gehouden. De muziek der verschil lende legioenen van de nationale garde stemde in met de gewijde dankliederen maar zooveel is ze ker, dat de plegtigheid een koel en treurig uiter lijk had, terwvl op zyn hoogst eenige honderde nieuwsgierige demoeraten zich onder de boogge welven van het gebouw bewogen. De 200,000 fr. voor het feest toegestaan, zyn dit jaar zeer nut tig aangewend, alihans vele fabrikanten by wien het werk sedert 1848 juist niet altyd overvloedig was, zyn daardoor tydelyk aan arbeid en verdien sten geholpen. Eergisteren avond omstreeks 5 ure had er eene verschrikkelijke ontploffing plaats in de werkplaats van den heer Marln, te la Chapelle, waar men stukken vuurwerk voor het feest van heden in gereedheid bragt. Men was bezig met eenige herstellingen aan het dax, toen een leidek ker, die zy nè pyp wilde aansteken, er een vonk liet uitvallendie vonk viel in het kruid en was zoodoende oorzaak van het ongeluk. Binnen wei nige oogenblikken lagen muren, schutting enz. omver, en gelukkig werd men den brand, tlie reeds een dreigend aanzien had, in tijds meester. Ech ter wordt di- schade nog altyd op 8000 fr. begroot. De leidekker benevens nog een ander werkman. Duchesue genaamd, zyn zwaar gekwetst gewor den; terwylde laatste ernstige brandwonden be komen heeft. Parijs, 5 M"i. I»v gelegenheid van het leest.- stegen op gisteren twee prachtige lucht-ballonnen op. van de plaats la Conci-rdede eerste ge heel mot vlaggen bedekt, waarin de heer en me vrouw Morgat gezeten waren, steeg hemelhoog. Op de andere las menDe Stad Bordeame, Gd>r. Gedardeen der gebroeders zat er in en strooide bloemen enz. naar benoden. De twee lucht-vaar- tuigen zweefden op eene onmetelijke hoogte b ven het ministerie van marine, de boulevards d -s Italiens. de voorsteden Montraartre, Poissonniere. St. Denis en het dorpje la Chapelle tot in de om streken van Meaux door de lucht heen; en daal den aldaar ter plaatse, na een togt van een uur, wederom neder. Eene groofie maatsekappy, met een kapi taal van 5 millioen fr.is tot stand gekomen voor de oprigting eenc-r schroefstoombootdienst tus- schen Havre en San Francisco. Parus, 9 Mek Gisteren avond-moet het ont werp van verandering in de kieswet,-definitief zyn vastgesteld. Naar mon zegt vordert het, dat ie der kiezer twee (sommigen zeggen drie) jaren zyne vaste woonplaats gehad hebbe in de gemeen te waar'hij stemt; het bewys van domicilieering zou door de registers van de indirecte belastingen, of, voor de werklieden, door certificaten hunner meesters geleverd worden. Te Nanfts wordt tegenwoordig eene petitie geteekend, waarby men verzoekt dat de zetel der regering oogenblikkolyk buiten Parys verplaatst worde; dat de algemeene'raden, in geval van op roer of opstand, met het hoogste gezag in hun departement bekleed zullen zyn; en dat het leger' en de nationale garde van ieder departement, zich by de eerste oproeping, naar de stad zullen begeven waar het bestuur zetelt, ten einde het zelve te verdedigen. Do heer Segur d' Aguépseau heeft een amendement voorgesteld op het wets - ontwerp betreffende de slagtoffers van de February-da- geu van 1848, bij hetwelk een jaarlyks en levens lang pensioen van 300 frs. minstens en van 1000 frs. hoogstens wordt verleend aan dc militairen, welke in die dagen kwetsuren hebben bekomen, welke hen tot den dienst ongeschikt maken. Even zuo souden d^ weduwen en weezen der in die dagen gesneuvelde militairen een levenslang pen sioen van 300 fr. bekomen. ITALIË. Volgens berigten uit Rome, heeft de minister van finantien eene proclamatie uitgevaardigd, waarby den volke wordt kennis gegeven, dat ee ne buitengewone belasting zal worden geheven op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, ten einde in de dringende behoeften te kunnen voorzien, die voor den staat, door de vroeger plaats gehad hebbende gebeurtenissen zyn ont staan. De JVazbnalc deelt L-eS volgende geval mede; De moeder van den eersten tenor aan den schouw burg te Trapani was overleden en de zanger, daar over ten hoogste aangedaan, wilde niet optreden. De directie was zoo wreed van hem door gendar mes op het tooneel te doen brengen. Aldus in Lucia di Lanmennoor moetende zingen, stiet hy zich by het aanheffen der aria O beU, alma mamoratu, eenendolkinhet hart, en werd als lyk van het tooneel weggedragen. Het bclangrykste wat de Italiaanschc dagbla den heden uit Rome mcdedeelen, is, dat de paus, na een langdurig onderhoud met de voornaamste Romeinsche regtsgeleerden, besloten zou hebben om de goederen der gedeputeerden by de Romein sche constituante, ten bedrage van twee en een

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1