riioijoan J. aUINTUS, Uitgever Redacteur. A BONNEM E.NTS-P II US. Yoor 1?, jaar - - Voor een jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden 2,110. 1.50, 1.00. 0.50. Alles volstrekt is» voorsiïffifiWlHig. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven dc 5 regel* - Boven 6 tot 10 regels, voor de cer-ie plaatsing Voor 8 rogcis of minder, dito ------ Voor elke volgende plaatsing ------ Brieven cn ingezonden stukken franco. LI 10. 0.50. i 0,20. 13 JUXU 1S50- N". 31- (Ecnig O! rgamt b.r XcbcrlBiibcvs in Xo'ovi) Amerika, nnu Ijct meutes, ben tofslnr.b cu bc belangen oatt Ijet (Dutte cn Xicntoe l»abedanb geoijb. THE SHEBOYGAN ïriEWSBODE. Tltr only ltuleli (or Holland) paper in '.hp Hailed Stator. 15 PÜBl.ISn'BD EVERY THURSDAY, •at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. tbrjisof auvi:im?iSo: (Sixteen lines or less vuike n square.) Square, for 1 week $1,00 Square. ti months $3.00 2 weeks 1,20 year Business Cards, of 5 Every nibrmiion J lines or las,, per an. 5JH) One collusn.b nin ins 20.00 .Sipiare, 3 months 3.110 1 year 30.00 All casual advertisements must he paid lor in advance. Letters and Communications to be j. repaid. Postmaster» throughout the Union are politely re- •qtiostcd to act as agents f< r this papen q^^tUS Sheboygan, Wisconsin. Publisher >V Editor. IS c r i g t c n tun (Euro ii a. K0LLAND3CH* LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8stc straal Sheb&gan. Vriendelijke bediening' en billijke prijzen, verzekeren "'it '""s!'"Joseph schrage. MERCHANT'S HOTEL- bij H. HAZLETON, Sheboygan, (Wis.) L. TESTWUED beveelt zijnen vrienden, sis ook het goeerde Holland- sclte publiek, zijn nieuw en wel iitgcrigt logement: JIET KOSSUTH HUiS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- K0SART. Advokaat en Regis-R adgcvcr. Shcboygon, W is. n2 W- R- G0RSLINE. Advokaat en Rcgts-Raadgcver. Office 8sto straat. Bui L V. VANDERP0EL. Advokaat cn Regt-s-liaadgever, (JJjicc orcr liet Postkantoor. New-York. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande JCleedor-Stoffen voor Heoron. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7de straat. THEOBALD DREI8S- Winkel, over het Postkantoor. Handelaar in Kruidenierswaren, Levensmiddelen en Galantcrien. Contant geld wordt betaald voor alle vruch ten. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermoker, Rijtuig Beklecdcr enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over liet Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) x» 3 A. P. LYMAN! Heeft juist ontvangen een' grootcn voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geil. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschcis wordt met achting verzocht, door do ondergcteekendc. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand cn Variété Winkel. Hande laar iu Fransch Duitscli Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover _dc New-York Store, Sheboygan, (Wis) n MEUBELS Bij H. W. L. E. MINOTT, nan Pennsylvania Avenue tegenover Harvey ét- Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beste assorteinent van Huisraad Stoelen kan gevonden worden, hetwelk ooit iu She boygan is aangeboden, NB. Allo soorten van timmerhout worden hl ruiling voor Meubels aangenomen, tegen marktsprijzen, Sheboygan, 1 Juituarij lb'50. n 9 BROWN'S APOTHEEK. Exchange Block. naast Lvmah's. Zuivere Drogisterijen en Medicijnen altijd aan do hand cn met zorg toebereid. J. J. Bkows, is een practiscrend geneesheer, kiest de geneesmiddelen uit en bestuurt dcrzelvor toeberei ding. Voor do echtheid van dezelve wordt ingestaan. Dr. Brown is ten allen tijde gereed om zieken te bezoeken. Sheboygan, 8 Januarij 185(1. h 10 N E D E R L A N D. Amsterdam, 25 April. Naar men verneemt, heeft dr. Gutzlajf het oorspronkelijk edict van duu keizer van China, weinige weken voor zijn vertrek herwaarts uitgevaardigd, en waarbij de verkondiging van het Christendom in China vrij wordt verklaard, aan het Leidschc musc-um ten .geschenke gegeven. De Staats-co'/rant van 1G dezer bevat 5 staten, zamcngcsteld uit de opgaven aan het departement van binnen!, zaken gedaan, houden de opgave van de in hét voorleden jaar als land- erhuizere uit Nederland vertrokken personen, met aanwijzing hunner godsdienstige gezindheid, hunner betrekkingen, de rdde sen van hun ver trek, enz. Daaruit blijkt, dat het getal vertrokkenen in het geheel bestaat uit 2078 personen, als 623 mannen (hoofden van huisgezinnen of op zich zeiven staande personen), 320 vrouwen, 1108 kinderen en 27 dienstboden. Hiervan zijn alleen uit Zeeland vertrokken 231 mannen, 134 vrouwen, 47G kinderen en 12 dienstboden, te samen 853; dus moer dan van het gchoele getal. Hiervan was cene vrouw nog voor de inscheping te Rotterdam overleden, en zijn teruggekomen 4 mannen en l vrouw; ter wijl 3 mannen op de reis zijn verdronken. Dc verdere bijzonderheden aangaande deze Zceuwsohe landverhuizers zijn dc volgende 136 derzelven behoorden tot de Hervormde godsdienst; 61 tot de Christelijk Afgescheidenen 34 tot de- Roomsch-Katholijkc 39 waren wel- gestcldcn128 mingegocden, en 64 behoeftigen. Naar hunne beroepen of bedrijven, waren rij verdeeld als volgt: 1 apotheker; 54 arbeiders; 15 arbeidsters: 15 boerenknechts; 5 broodbak kers; 1 broodbakkersdmccht; 3 daglooners dienstmeisjes; 1 geneeskundige; 1 heelmeester; 1 herbergier; 1 hoefsmid"; 1 horiogierruiKer; 1 huis houdster: 6 klecrmaKcrs; 1 k!c rmakers-Knceht; 1 klerk; 1 klompenmaKer3 kooplieden; 14 land bouwers; 1 mandenmaker; 1 marsdrager; 2 met selaars; 3 molenaars-knechts1 muzijk-ondcrwij- z.t; 1 hulp-onderwijzer; 8 mannelijke- en 2 vrou welijke particulieren ;1 predikant ;1 schaapherder 1 schilder; 6 schippers; 1 schippers-kneclit; 6 schoenmakers1 schoolonderwijzer; 2 schrijn werkers; 1 schuu reter1 smid; 1 smids-knecht stróodekkers11 timmerlieden3 timmermans knechts; 1 touwslager; 1 tuiniers-knecht; 2 va rensgezellen 1 vleesch-houwcr3 wagenmakers; 13 werklieden; 4 werkvrouwen; 8 winkeliers; 11 zonder beroep. Dc tabel van ouderdom geeft de volgende mc- dedeelingen Van 10 tot 20 jaren waren 5 personen; van20 tot 30 jaren 5Svan 80 tot 40 jaren 80; vun 40 tot 50 jaren 50van 50 tot 60 jaren 2 3van 60 tot 70 jaren 14; van 70 tot 76 jaren 1 persoon. Als opgegeven of vermoede redenen van hun vertrek, vindt men aangeteekend119 tot ver betering van stand en bestaan6 vooruitzigt op meerdere verdiensten1 vooruitzigt op gevestig- den stand; 5 godsdienstige meeningen: 6 over dreven godsdienstijver; 6 om meerdere gods dienstvrijheid te erlangen1 ontevredenheid met de orde van zaken hier te lande1 om vermin dering van belasting te erlangen7 uit zucht naar verandering; 12 zucht naar verandering metgroo- te verwachting op rijkdom en verbetering van be staan 1 zucht naar rijkdom of uitbreiding van vermogen2 zucht naar vrijheid3 zucht om zich zeiven en vooral de kinderen te vestigen9 om met vertrekkende personen mede te gaan of reeds vertrokkene te volgen5 achteruitgang van zaken4 gebrek aan bestaan ;13 gebrek aan werk 10 bezorgdheid voor de toekomst en godsdiensti ge begrippen; 5 armoede of behoeftige toestand; beroep als predikant11 om onbekende rede nen. Zeeuwsche Courant 1 Mei 1850.) Het dichtstuk dat onze stadgenoot, de heer S. J. van den Bergh, ten behoeve van de nood- lijdenderi door de overstroomingen in Noord-Bra bant en Gelderland, in den afgeloopen winter heeft vervaardigd, heeft een zevenden druk mo gen beleven en dc aanzienlijke som van J33,45 •pgebragt. De zuivere opbrengst van deze uit gave is door genoemden heer bij den burgemees ter dezer stad gestortdc dichter zal in het wel slagen van dezemenschlievende poging cene stree- lcndc belooning hebben gevonden. Curacao, 9 Maart.Koloniaal herigt. Wij hebben tot heden nog niets van ons verz.jeK aan de kamers der staten generaal vernomen. Het "arme Curacao wordt geheel ver geten, en men is alleen voor Java en Suriname bezorgd, terwiji men niet meer denkt ra i hetgene het eerste eens voor het moederland geweest is, en geen doorzigt genoeg heeft, om vooruit te zien wac het nog worden kan, als de doortogt van Pa nama, in cène niet verwijderde toekomst tot stand ibragt wordt, cn de onuitputtelijke brontien van rijkdommen aaagindsche zyde. van Amerika daar door vo »r h >t moederland, even als voor de an dere luind e ld r wende volken, zullen open liggen. Als stapelplaats e:i station voor onze. zeemagt, zal Curacao dan van veel nut voor Nederland kun nen wezen. Er is eene goede gelegenheid voor handen, om iets te doen voor de in het politiek zoo mishandelde koloniën, te weten de beraadsla gingen over hare nieuwe organisatie. Men zoude zich jegens haar zeer Verdienstelijk maken, als men, bij het publiek, op de bülykheid en nc d:a- kelijkheid a indrong, om haar ten minste gedele geerden in de kamers te gunnen, die bepaalde lijk over hare belangen zouden waken, indien men alsnog bezwaren vindt om afgevaardigden van de overzeesclie bezittingen in de kamers toe te laten. B E L G 1 E. Te Bergen in Henegouwen is dezer dagen eeno proof genomen van een geheel nieuwe soort van Galvano-plastischc vergulding. De Keer Souris, uitvinder dezer nieuwe methode, werpt iu een groot glas, gevuld met een vocht zoo hel der als water, cene kleine hoeveelheid zuiver goud, schudt een weinig het glas en plaatst het dan op cene tafel. Binnen weinige minuten is het goud geheel opgelost, zonder dat daardoor het vocht evenwel zijne kleur verliest of zelfs in het minste troebel wordt. Nu werpt hij in het glas het voor werp, dat hij wil vergulden, (zilver, zink, koper, staal en ieder ander metaal), cn tien minuten daarna haalt hy het volkomen verguld er uit, cn dat zonder eenige chemische behandeling, zonder gebruikmaking van de galvanische kolom. De uitvinder verzekert, dat bij deze nieuwe metho de ook goud kan gebezigd worden van minder ge halte, dan voor de oude methode noodig is, zon der dat daardoor de vergulding minder volmaakt zoude worden. De nieuwe methode prijst zich aan, vooreerst door eene aanzienlijke besparing op den prijs, en voorts door minder bcuoodigheid van tijd, terwyl zy zoo eenvoudig is, dat zv gemakkelyk door een land kan worden aangewend. In een dagblad van Ostende leest men, dat van daar jaarlijks niet minder dan 450,000 konij nen, (na aftrek der vellen, die in het land blij ven, dooreengenomen opbrengende 1 fr) naar Londen worden gezonden, en dat dit aantal toenemende is. Een bc£end Fransch landbouwkundige, de graaf de Qóurcg, maait een middel beiend om naar veriiezing ioc- of stierkalven te win nen wordt de ioe onmiddeliji voor de dekking geheel uitgemolien, dan veririjgt men een stierialf, en zoo de ioc gedurende een etmaal voor de deiiing niet gemolien wordt, een ioe- xalf. Het middel is niet onfeilbaar, doch het is gebleKcn dat het vaiccr geluxt dan misluKt. FRANKR IJ K Parijs, 20 April. Verscheidene afgevaardig den hebben het voorstel ingeleverd, om de twee maal honderd duizend francs, die toegestaan zijn, ten einde het feest der afkondiging van de con stitutie op 4 Mei te vieren, alsnu te besteden aan dc gekwetste soldaten bij dc ramp van Angers en tot ondersteuning van de ongelukkige familicn der slagtoders. Men twijfjlt niet of dit voorstel zal aangenomen worden, daar het reeds door 100 afgevaardigden onderteekénd is. Allerwege hebben inschrijvingen plaats, ten gunste van de slagtoffere bij de ramp van An gers, waaraan algemeen deel genomen wordt. De regering heeft besloten, dat op de oevers d r Maine, op de plaats waar het ongeluk heeft, plaats gehad, een gedenkteeken z«d worden op- gerigt, ter gedachtenis aan de officieren en solda ten, die daar hun leven zoo jammerlijk hebben verloren. De president dor republiek is van Angers te ruggekeerd liij werd daar zeer gunstig ontvan gen en zijne tegenwoordigheid heeft er den bes ten indruk gemaakt. DUITSCHLAND e:: HONGARIJE. Frankfort, 20 April. In Silezic cn andere doelen van Duitschland hoort men vele kiagten over de laagte der graanprijzen, ten gevolge waarvan vele landbouwers weldra genoodzaakt zullen zijn huis en hof te verlaten, daar zij zich buiten staat zien de pachthuren te voldoen. Ook in Hongarije neemt de armoede zeer toe. De ade- lijke grondbezitters zijn geheel te gronde gcrigt; zij zijn deels tot zware geld- en andere straffen veroordeeld en deels voortvlugtig; de geestelijk heid is ten gevolge der jongste gebeurtenissen zeer in hare inkomsten besnoeid. Door do aan houdende stremming des handels lijden vele tak ken van bestaandt- voortbrengselen des bodems hebben voor een goed gedeelte hunne vroegere waarde verloren, terwijl rooversbenden aan het handelsverkeer in vele deelen des lands de groot ste hinderpalen in den weg leggen. Van den vroe- gcren welstand ontdekt men nergens meer eenig spoor. Berlijn', 21 April. Naar men verneemt, zal het huwelijk van do prinses Charlottedochter van prins Albert van Pmissen en prinses Ma rianne der Nederlanden, met den erf-prins van Heiningen, op den 11 der volgende maand wor den voltrokken. Frankfort. 25 April. Uit Marienburg wordt het volgende schrikkelijke voorval berigt Op dc bank der beschuldigden voor het hof van assises alhier, zat dezer thigen het beeld der verregaandste menschelijke verdorvenheid, te we ten Marianne Lembeck, beschuldigd haar vijf jarig stiefdochtertje levend te hebben begraven. Zij ontkent de daadzaak niet, maar zegt, dat zor gen voor het onderhoud haar tot deze voorbcol- delooze wandaad hebben gedreven. „In den nacht, aldus verklaart zy, nam ik het kleine Jfa- rietje uit het bed, trok het een rokje aan, zeggen de tegen het kind, dat ik het naar de familie wil de brengen, en sloop alstoen, eene spade mede nemende, zoo zachtkens mogelijk in het duister van den nacht uit het huis. Bij den kuil geko men, dien ik bij het aardappelen pooten had ge maakt, zeide ik tegen het wicht, dat ik het hier wilde begraven. Het schreeuwde verschrikke lijk en smeekte mij in de hartroerendste toonen om zulks niet te doen. God had my echter ver blind ik was doof en blind, bond het kindje dc handen vast, opdat het niet zoude spartelen en legde het in den kuil, welken ik zoo snel moge- Iyk weder met aarde vulde en gelyk maakte. Ik hoorde het kind nog langen tijd schreeuwen, maar spoedde my regelregt huiswaarts. Tegen de dorpbewoners zeide ik, dat het kind naar de fa milie was gebragt." Afschuw en ontzetting waste lezen op het gelaat van al degenen, die de zitting van het geregtshof bijwoonden. Toen het arrest was uitgesproken, waarby het vrouwelijk mon ster tot Se straf van radbraken werd veroordeeld, riep zy schreijcnde uit: „Ik heb het verdiend, dat men met my leve, gelyk ik met het kind heb geleefd." SPANJE. Madrid, 16 April. Alhier is het gerucht in omloop, dat Lodmoyk Napoleonpresident der republiek, eene der infanten, zuster des Koning», ten huwelijk gevraagd heeft.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1