IjriioiuMH t<«2R3^ VrANO RAf J, ÖULNXlJS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-l'RIJS. RAPlDa F>UBUO LlBHAftf Voor IJ jnar - - Voor co» jaar - - Voor 7.0;"- maande» Voor drie maande» 2,01): 1,511, 1.110- 0,50. Alles volstrekt in voomitbeialiog. 1c. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADYERTEA'TIEN N'oor cc» jaar. niet boven do 5 regels - - - 5,00. Roven b tot lü regels, voor de eerste plaatsing .-5 1,00. Voor b regels ot' minder, dito ------ 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 0,2.). Brieven en ingezonden stukken franco. 30 MEI 1350. No. 30 (Ecnig orgaan bcr Xcbcrlanbcrs in Xoorb Amerika, aan l)d memos, ben tocslanb en be belangen unit Ijet IDnbc en bTientoc (laberlanb geroi(b. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper >n the United Slates, is rcitusuKD r.vnr.v tucksdaV, at the rate of $1,50 per luninui or $1,00 for six months, r§?"" Payable in advance. Jg.1 Office: near the öhehoygan Foundry. THIOIS Of AUVHRTISINC: (Sixteen tines or less make a square.) Square, for 1 week $1.00 I Square, t> months $5.00 2 weeks 1,25 1 one year 8,00 business.Cards, of 5 Every fubscqnent sq. 4,00 lines or Iocs, per an. 5.00 One colmna,(i ino'ths20.00 Sipwrc. 3 mouths 3,IW. 1 year HO,00 All casiral advertisements nnist he paid for in advance. Lottctsand Coimitmiicuiiotus to he prepaid. •fêf- Postmasters throughout the Union aro politély re quested' to net a# agents for this paper. 1 j. Quiyrrs. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. -imes-HXMiiEex. HOILANDSCH L0GEÏIENT- WISCONSIN auis. Sstc straut Sheboygaii. Vneudelijkc hediouiug en billijke prijzen, verzweren uiii de gunst mijner getierde bezoekers. „1 JOSEPH SCHRAGE. Sltcbo MERCHANT'S HOTEL- l.ij II. HAZLETOS, (Will) L. TE3TWUID bevoelt zijnen vrienden, als ook die: greerde Ilollaml- -che puldiek. z.jii nieuw én wel ingèrigt logcinen'.: HET KOSSUTH HUIS. Center Straal, Sheboygan, Wisconsin. n 30 KARIS0N G- E0BART. Advoknat en Kcg:s-R kidgcvcr. Sheboygan, Wis. n 2 W- R- C0RSL1NE. Advoknat en Rcgts-Raaügever. Office 8ste straat. Sticboygmi, Wis. 11 - I V. VANDERP0EL. Advoknat en Kegts-Raadgever, hji.-c or er hel Postkantoor. Bitfai.0, NKW-YORK. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande Klecdcr-Ötollbn voor llec:cn. Winkel, hoek van Peim- f» 1 vauia -1 venue en 7de straat. »2 THEOBALD DREISS- Winkel, over het Postkantoor. Handelaar in Kruidenierswaren. Levensmiddelen en Gaiantcrieii. Contaul grlJ wordt betaald voor i lle vrtieh- W. SEAMAN. Zadel-. Gareel-, Koll'ermaker. Rijtuig Bokleedcr enz. Winkel nan Pennsylvania Avenue, bijna regt over lier Merclt nti's Hotel. Sheboygan, (Wis.) U H A P. LYMAN. llecft juist ontvangen een' groeten voorraad Nièmve Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gel 1; Granen of Huiden. De attentie van Ilol- ]-niden> en DnitMjhcn? wordt met achting verzocht, door de ondcrgc;cvk< li Sheltoyghïr.' '2ï Nov. 1849. A. P. I.YMAN. 11 DE VILLE GEBROEDERS- Kruidenier», Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Frauseh Dnitsch S|>celgoed, Banket, Ster ke Dranken. Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) '3 MEUBELS Bij U. W'. L. E. MINOTT, aan Pennsylvania Avenue tegenover Honey Mc Killip's winkel waar ten allen tijdo 'hct.lwsto assorteniciU van Huisraad Stoelen kan gevonden worden. hctwcBk ooit in She boygan i* uangcl>odon, NB. Allo soorten vtui tiimnciltout worden ia ruiliiig voor Meubels aangenomen, tegen markisprijzen, Shelioygan, 1 Januari) 1850. n 9 BROWS APOTHEEK Exchange Block, naast Lvman's. Zuivere Drogisterijen en Medicijnen altijd aan de hand ,on met zorg toebereid. J. J. Brums, ia een practisercnd geneesheer, kiest do genccsmidilelon uit en bestuurt deizclvcr toelierei- 1?' y°or ''c. echtheid van dezelve wordt iugchtaan. Dr. Buow.v is ten allen tijde gereed om zieken te bezoeken. r Sheboygan, 8 January-1850. u il) Ï3 c r i g t c n u tt Cnrop a. NEDEKL A N D. 's IlEitToeENBosfii, April. Gisteren zijn van avegc liet provinciaal bestuur'expresse boden uitgezonden naar alle gemeenten in (leze provin cie, door de laatste waterramp geleden hebben de, teil einde liet opmaken der stilten van gele den schade voor behoeftigen te dóen bespoedi gen, waarvan de inzending aanstaanden Dings- dag mo >t hebben plaats gehaddaar Mr. (f.'Duijs- seii, lid der gedeputeerde staten van dit gewest, benoemd, om deel uit te maken der commissie, onder het presidium van den gouverneur van Gel derland, tot regeling van de te verleenen subsi- dien uil de plaats gfchad hebbende algemeene collecet, ziel i op Wm-nsdag daaropvolgende naar Arnhem zal begeven. Ook de centrale commis sie. van Noord-lira bant voor de vaït particulieren ontvangen liefdegaven, onder voorzitting van jhr. II A. vtrijj Thije Bonnes, zal in liet begin der aanstaande week vergaderen. De waterstand in de rivier tie Dieze en de zandplaat in de Maas aan de monding der eerst genoemde rivier, beletten nu reeds dé scheepvaart, en des niet tegenstaande heeft men de op gezeg de rivier uitwaterende sluizen moeten sluiten,om dat het water in dezelve honger staat dan in de poldersduizencle bunders zijn alzoo nog met wa ter bedekt, zonder dat er uitzigtop afwatering be staat; met verlangen ziet men alzorv de komst van den lieer inspecteur van der Kaa te gemoci, welke belast is om den staat van zaken in loco te inspecteeren en tevens het terrein in verband met de ontworpen uitwatering op te nemen. 's MEKTOGKXuosen 18 April. De hoer Bugs- sen, gecommitteerd lid der gedeputeerde staten, tot liet opmaken der verdeeling van de gelden der algemeene rijks-collecte voor den jongsten watersnood is, na afhandeling der opgemaakte verdeding in Gelderland, in onze stad weder gekeerd. Noord-Braband zal twee derde gedeel ten der opgebragtc som 183,000 ten behoeve der on gelukkigen voor de. overstrooming ge nieten. De provincie Groningen heeft bedankt voor eenig aandeel in die «ui ecte, wijl de aan- gerigte Verliezen daar minder beteekenen. Gkoxixüex, 8 April. Men verneemt, dat door de meer gegoede standen der burgerij met geestdrift wordt ingeschreven voor de kos ten der openbare feestim, welke van wege de ingezetenen ter gelegenheid der inwijding van het nieuwe aoademie-gebo_w zullen worden ge geven. s' Gkavexhaue, 0 April. Wij vernemen uit èenc gfK-de bron, dat de erfgenamen van wij len koning Willem II thans besloten hebben de nalatenschap van den overleden vorst te aan vaarden; dat op 17 dezer de daartoe strekken de verklaring zal worden afgelegd, en dat reeds den volgenden dag een aanvang met de be taling der schulden vaii de nalatenschap zal worden gemaakt. Amstekdam, 10 April. In oene dezer dagen te Keulen gehouden vergadering van aandeel houders van den Pruissisehon, spoorweg is beslo ten, liet onlangs in Nederland opgegeven ontwerp te hervatten, om een spoorweg van Middelburg naar Limburg aan te leggen, waar hij tot Ycnlu zoude foppen, om van daar met deu Pruissiselien spoorweg van Yiersen te worden erecnigd. Het schijnt echter dal de uitvoering hiera an niet spoe dig zal tot stand komen, vermits daartoe ecu ka pitaal van 40 mill, guldens uoodig zouden zijn. Velen zijn échter van gevoelen, dat de kosten op verre na. zoo hoog niet zouden loopen en de uitvoering dus spoediger tot stand 2ou kunnen komen dan meu anders zou moéten vreezen. Amsterdam, 12 April. Er heeft alhier eene gebeurtenis in de letterwereld plaats gehad, die aanleiding kan (en misschien zal) geven tot cene belangrijke regtsquestie. Men had name lijk eenigen tijd geleden, liet plan gevormd om al de predicatien des Zondags, door dc leeraren der verschillende kerkgenootschappen uitge sproken, in het licht te geven. Toen dit voorne men ruchtbaar werd, had men het als eene mystificatie aangezien, want men begreep niet hoe alle leeraren <rr toe zouden zijn te bren gen, daartoe mede te werken. Men vermoedde echter niet, dat het voornemen bestond, de toe stemming van hen die er tegen waren gestemd, overbodig te maken, door de leerredenen te doen stenografieeren. Tot besparing van tijd, moeite en kosten, ging men ecliter vooraf bij de ver schillende predikanten vernemen, of zij bereid waren tot het plan mede te werken duur het overgeven van hun manuscript, waarop allen, ge lijk menwel koude veronderstellen, een weigerend antwoord gaven.'Men zond nu bij herhaling steno grafen of die men er voor hieldnaar verschil lende kerken, maar aller arbeid mislukte. Een dier ww//</-£t'-stenografen, nam ecliter aan den eersten keer den besten cene volkomen kopij te leveren. Men koos daartoe op 11. Zondag de lle- monstrantsche kerk uit, waar de leerrede zou worden gehouden door cis, Heemskerk, toevalli ger wijze (?)een dergenen die zich liet meest to gen het plan hadden verklaard. Voor de leerrede werd afgedrukt, vervoegde men zich nog eens bij ds. limet de vraag, of deze ook de proef wilde nazien, hetgeen hij weigerde, terwijl hij waarschuwde.; voor de gevolgen, indien men de leerrede buiten zijne toestemming in liet licht gaf. D. tor die waarschuwing huiverig geworden, ging men een advocaat consulteren, wiens ad vies was, dat'men de leerrede kon doen drukken. Dit geschiede en de verceniging ter uitgave van de leerredenen van den dag, ter opwekking en verbreidingvan Christenzin en kansel-welspre kendheid, zich noemende;' Üiülate ac pcrseve- rutifia, adverteerde in een der Amstcrdamsche bladen vanJO dezer, dat de boekverkooper S. de Grebier, &sn.de leerrede had uitgegeven van ds. II Il-pnskerk, thcol. dr.op Zondag 7 de zer, in du Ivenionstrantsche kerk uitgesproken. Hierop vdgde des anderen daags in de bladen een protest des leeraars tegen het uitgeven van gemelde I-orrédc op zijnen naam, hetgeen lieden door heni is herhaald, onder bijvoeging, dat hij na inzngl der leerrede op zijnen naam uitgege ven, opdnlijk verklaart, dat van het gedrukte t/ceti entele zinsnede doorhem Ls uitgesproken, hctgcctu niet pleit voor de bedrevenheid van den stenogrfcf. Deze verklaring van deu waardigen lcer«!ar,| wordt overigens bevestigd dew een aantal jdei: onder zijn gehoor geweest zijnde per sonen, feoodat de onderneming ten slotte toch niet alders zou zijn als cene mystificatie, welke, daar waarschijnlijk tot procedures aanleiding zal gA'cn- het behandelen der questie van den lettcrliindigen eigendom, d<x»r de regtbank zal ten gei'olg»1 hebbenwaaruit bij herhaling, de dringinde ïUHtdzakelijkheid zal blijken eener verboerde wetgeving op dat stuk. De leerrede heeftr tot tekst I Cor. 15 vs. 55—57. Ajisterdam, 17 April Naar men verneemt, zou ftle officier van justitie bij de arrondisse- men^-regtbank, aan de raadkamer regtsingang liebjxn aangevraagd tegen den boekverkooper S. Se Grebber, Szn. alhier, uitgever der preek, in frak gegeven als uitgesproken door ds. Hejmskerk. Naar men wil, zou de raadkamer igheid hebben gemaakt dien regtsingang te [verleenen, en zou de officier tegen, die uit spaak bij het provinciaal hof in beroep zijn rmen. Vaoenixgex, 15 April. Dc Oostcnrijkschs eriug, welke sedert eenige jaren veel tabak iif deze omstreken voor hare regie doet opkoo- n, heeft thans eénen landman uit onze streek lar Oostenrijk beroepen, om op onderscheidene nten des keizerrijks de tabaksplant naar Hol- mdsche wijze in te voeren Batavia, 26 February. In de residentie 'reanger-Regentschappen heeft een noodlottig oorval plaats gehad Op 21 Jan. des middags ten 12 ure, stortte eene aanzienlijke massa aarde van den berg Han- [jawaiy in de afdeeling Bandong, zoo onverwacht n snel naar beneden, dat de nabijwonende be- olking den tijd niet heeft gehad, te ontkomen, en 5 kampongs, in het district Timbangganteii met derzclvcr bewoners onder de aarde zijn be dolven;twee geringe inlandscho hoofden, die te paard waren toegesneld en zich warti"schijn- lijk te veel gewaagd hebben, zijn mede door de aarde overdekt en met de paarden waarop zij gezeten waren, omgekomen; kort daarna heeft in een ander gedeelte van dezelfde resi dentie, een gelijk onheil plaats gehad, ditmaal in het district Tjikemboelan. alwaar in den mA\i van den 22 ongeveer ten 3 ure, eene massa aarde van den berg Tandjolant nederstortte en tien huizen met derzelver bewoners overdekte; ongeveer honderd menschen hebben hierbij het leven verloren. De groote zuidenveg in beide districten, en de bruggen aan den weg, hadden door (leze ram pea veel geleden en waren voorcorat niet meer te gebruiken.Schrik en ontsteltenis had den zich van dé be woners der overige nahijgde- gene kampongs meester gemaakt en velen niet overhaasting hunne woningen doen ontvlugten. De aardstortingen IvebWn eenige dagen later opgeiioudcn, en de schrik, welken de ramp on der de bevolking had gebragt, is weder gewe ken, zoociat de meesten hunne vorige woningen reeds Weder hebben betrokken. NaauwkeuiTge opnamen hebben doen zien, dat 195 mannen en 107 vrouwen, benevens vele kinderen, wier ge tal echter niet met zekerheid is bekend gewor den, onder de aarde zijn bedolven; ook waren 39 paarden en 58 buftéLs bij deze ramp omge komen, en bet gewas van 31 bouws sawa-vel den verloren gegaan; de nabij liggende koffij- tuinen zijn onbeschadigd gebleven. De omstandig heid, dat deze aardstortingen hebben plaats gehad van de bergtoppen en heuvels in de onmiddelijke nabijheid a an den berg Goentoer, en aan dien berg', sedert 18 October 1840, eene meer dan gewone werking is bespeurd, doen vermoeden, dat hierin de oorzaak van het gebeurde moet gezocht worden. F R A N K R IJ K Parijs, S April. Lmnartine heeft voor het oogenblik afgezien vau zijne reis en zijne ves tiging in liet Oosten. Mevr. Lmnartine, die, gelijk men weet, in de beeldhouwkunst bijzonder uitmunt, heeft een borstbeeld van Toussaint Louverture vol tooid, hetwelk, krachtens besluit der wetgeving van het land, door keizer Soidom/ue bekrach tigd, in de zittingzaal van den Haitiaanschcn senaat zal worden geplaatst Den 10. De volgende daadzaak, worde door het Journal de GraviUe medegedeeld, ten bewijze, hoe erkentelijk de Junij-begenadigden voor de verleende kwijtschelding van straf zijn. Vrijdag, den 5 dezer, stelde men den commis saris van politie aldaar, een kistje ter hand, het welk vergeten was door een dier begenadigden, die zich op den trein bevond, eenige oogenblik- ken te voren naar Parijs vertrokken. Bij na der onderzoek bleek het, dat het opgevuld was met liedjes, aanplak-biijetten en. verschillende opstellen, betrekking hebbende op de daarstel- ling eener socialisosch-democratische republiek, die daarin als zeer nabij beschreven werd.De ze ontdekking zal naar men verwacht, de rege ring op het spoor van eenige belhamels bren gen, die naauwelijks begenadigd*, reeds aveder oproer en twist trachten te zaaijen. Den 14. Het centraal demceratisch-socia- listisch committee heeft eindelijk een candidaat be noemd voor de aanstaande verkiezingen zon derling genoeg, geen,der vermoedelijke candi dates welke in de laatste dagen op den voor grond gesteld averden,. is de verkozene. Na eene langdurige zitting van ongeveer 12 uren, en na eene zeer levendige beraadslaging, heeft het com mittee met 143 van de 227 aanwezige leden tot kandidaat der dcmocratisch-socialistische partij verkondigd den zeer bekenden romanschrijver Eugene Sue, door wien onder zoo vele andere romans de Verborgenheden van Parijs, de TPaa- delende Jood, en laatstelijk de Verborgenheden des Volks vervaardigd zijn. De candidaat, wel ke na Sue de meeste stemmen verkregen bad

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1