Jam 'gang. fgan, (Wis.) S3 Met 185®. vVo. 39- ITuliiiifJsnlii! Blad in Ani-.-rn.il eiken Dwi4onfag. ersi'liijiit ABONNKM ENTS-FJUJS •(•n j'l-ir - - - - - $1.0! ADVEJITENTIEN: een jaar, nii-i bo von do 5 regels $5,90. rebels of mimli-r, vuurde ccr.ste plaatsing- It lot lij regels, dito ----- - $1,01). •Ike volgende phuusing ------ Alles volstrekt in vooriiilue taling. It.i.'vcn en ingezonden s'.ukken franco. J. QUINT US. Uitgever Redacteur. BUREAUDEMOCRAT OFFICE. iit.Ilnnd) paper in ever J" Thursday For one Venr - - - - - - - Sl.f.G. K..r six .Months ------ $!.no. l ov three Mounts ------ $t»,.\t«. ADVERTISE MKNTrU One square (In lines) mio insertion - - - One square two ------ 1 One Mjuiire tltree One square t»?- One mpiur one ye:.r - - - - Business -'arils, 5 lines or under foliifi'.it one year vmths I'I.III.I.ii j i «.I (TT All advertisements will lie i lwrged for i out.—Letters und Curmnimieiition» to he pn gebragt. naar aanleiding waarvan do kamer, cone onte - c •- onilc-r dankzegging aan de commissie voor 11ERIGTEV VAX EUROPA. regelen lo beramen tot invoering der steno- graphic voor de openbaarmaking van bet NED Ij R Ij A N D. vorlmnd.ilJio do bei I» ku Rottkudam, 1 April. A* I,are a'cniffK trail de txranKte «M«r *"3kiTta^'»SSnWn moeite, do reeds bij ,er.1 V™'1 tweede t..n,er a-wenomen rejlemente. van I,el Nederlundsch jouiWing-pnool ^„eUtelijli de diebst der .leD„or.'i,hic, heeft rchap. ili de Grootokerk hier, als voor- kamI.r heeft „^ren Ce- trraiterop. \ol kracht des eel.mls ot,iClirin- EnJr„ct.tl tn Ceocii.. Irl.jk™ ootmoed, schetste hij he tafereel 5„„;em j tot Jleien de, in die rc. ran In nu s zedelijken e„ mMmM.#» ,|emcnK!n bdJoc|Jd blijvende eommissie tuestend voor dat het Kyangelie daar een,ge,i -üi>r (]j opellbaarmakinJ hel vcrhln_ lopganff voed: verhaalde hoe liet atol, van Je|Jo ,1(J lieverlede dien towing had verschaft, e„ 0n(|(,r ,nliom0n„ st„kko„ M,00rDn ,n hoever hij «elf let verbrei .„,g duur™, vi(.r d„„r dc twJ„de kamer toegemodon wets had mogen medewerken, /.niks tvas mct:,nt I. eci Kcts-rmtv.",? betrekke- van dr. ropn. i» dun provinciale gen in Friesland over 1830; en 4. oen tot regeling van de brievenposten]. Onder de ingc/voinen stukken behooren |:look twee missives, de oene van den beer< ken. E»ne der hoofdbcdoc (iutzlajf's overkomst naar Ei ook, aionime daartoe op te wekken, cn de vorming van Evangelische vereenigingon, t.„ behoeve der verdere verspreiding van >Je" Jm£c AV/cacC, d o andere van de ie t Christendom dat >n alleopa.gten roo |lccr0„,.M(„ n Swin. he.atigrijk rijk. te beproeven. Daarbij aolit ,r„„ c„ Ensrd!;n, „..arbij die leden res- Ii.j het tvenscheltjk, dat eenige jonge ,e- ti„lijk tc.„nis eo„,,, dat jij, laatstelijk van b«-h< sol'fl'" hM'»:"" batgentecater grietman herbenoemd «aarts te reiaeii, rich geiioegraom zjjnd vn|, dt. Ver„adseri„g cone beslissing met taal etmalen bekend gemaakt to I,oh-, 1Ve„schcn, of r,ij door hef aannemen dier h..„ tot gennrmd gewigtig doe modo tc llcrbe„„omi:ig beschouwd moeten worden Merken. Men weet, r at dr. mtjujf vroe- ajs opgehmjden to hebben leden dor Immer get door hot .Nederlandscli-jendeling-gc- ,0 2jjll, ]Pj ïoor2iu,,r ,,„pft tevcI15 ,.p„njs noolscliop is uitgezonden. gegeven, dot de heer VcrUcu ta* dn HS- - liet vermaarde standbeeld van onaen: lnede laatsteIjjk hertènoemd als bnr- 1, -roemden st idgnnot Dcsulmna Ara«s ,,r ccaor gcmecntc, hem mondeling op de Grooto markt a h,er. vertoont Jiohvorïocht heeft van de vergadering eeno ho- sodert eergisteron. na liet wegnemen oe'l'-'t slissing ook te zijnen aanzien te provoceren, schutting, weder ten volle aan act oog dos: beraadslaging over dit onderworp, is owe bouwers. Door de zorg van liet ste-.h w m.,rgon ochtend ten tl uro. 1 Ilelijk bestuur ,si het geheel schoon gemaakt, Heden 2ijn de ledon van de ah'cmeo- zïjiido de opscliriften op het voetstuk op ne synoie dt,r Noderlaodsclie Herv. Kerk' nieuw vergulJ, en is het boclil door een ge- bijeengekomen tot het houden eenor buiten- heel nieuw en sierlijk ijzeren hek omringd e^oooo vergadering, welke door den mi- geworden, dat ruimeren omvang lieeft dan -;st,.r ÏQn j113titic., voorloopig belast met hot vorige, waardoor beeld en voetstu.t be- Jie. bestuur van het departement voor dc ia- ter uitkomen. Dit hek is non de bovenzijde kca d„ lIci v_ ccrcd,cn3t 0112.vcrifeze!d ook van scherpe punten voorzien, hetwelk,ic„ secrotaris-generanl cn ndvisour, op nevens den verderen afstanj, hoop geert, ,ona wjj2e =0,)pmd is, «lat dit sieraad onzer stad minder dan tot ,r n hiertoe van de baldadigheid der straatjeugd GuAPr'1- lav™ "ls 'n ,vor;ffe te lijden zal I,ebben." j»'™- °"f ,have". «hitna woiler hot J bewijs op van de levendigheid der selieep- Amf.r*rooier, l Apri.. De vreurple bij Vaarl niet alleen, maar ook van de groo-' gelegenheid vnn het pauschleest, had in te bedrijvigheid onzer provinciale scheeps- l.et naburig dorp Lunteren allernoodlomg-, ti(nmcrwerven. Niet minder dan een ste gevolgen, doordien z<ch m den aldaar twintigtal nieuwe kofschepen en heArtjalken opgelaten luchtbal eene brandende kaars «e-.zjjn jjt voorjaar wederom hier gearriveerd vond, wolA'e, daar de luchtbal op de hoeve ,oin opgetuigd tc worden, ten einde zee te vau den landbouwer//oor nederdaalde, d?n juinnen j^eze^ en waarvan eenigen reeds b.-lcndendcn hooiberg in brand stak, zoodat liggon. Dit getal zal binnen kort bij hevigen wind en gebrek aan het tot.™0„, aanmerkelijk worden vermeerderd, door blusschen noodige water, al spoedig ,"..l'"!don nog onderscheidene op de in deze pro zen in de a«cb werden gelegd en 39 huis-:vjncje gdegene scheepswerven in aanbouw gezinnen van have en dak werden beroofd. zjjn# "s Gravbsuage, 4 April. De eerste ka-J Oostekwijk, 5 April. Nadat eonon ge- mer der staten-generaal heeft heden hare ruimen tijd een punt van overweging heeft wer/jzaamheden hervat. De hoer Gevers van i uitgemaakt, om ca. 400 bunders heide, aan Endegccst heeft namens de commissie, vroe- :de gemeente behoorende, in koop af te staan, gcr benoemd, om, in overleg met eene au- verneemt men, dat de gemeenteraad, rnnde- dere commi?sie uit de tweede kamer, mant- lijk daartoe besloten hebbende, daartoe de autorisatie des konings heeft aangevraagd. Daar het voornomen bestaat, om die heide -tïn woofK- {*r«nilcn,-Unn«n w«'\«lge jvbrov» geheel tc ontginnen en tot bouw- en wei landen cn bosch aan te leggen, zoo leeft men in het vooruitzigt, dat niet alleen een barre heide weldra in vruchtgcvenden grond i zal herschapen worden, en dat een gedeelte der arbeidende A-lasse onzer ingezetenen daarin werk en bestaan zal vinden; maar oo& dat doze verkoop zal aanleiding geven tot het aanleggen va'ï eenen grindweg, lei dend? van deze gemeente naar den grooten j\veg van 's Bosch op Tilburg, waaraan groo to behoefte bestaat en sedert lang bestaan heeft. Middelburg 3 April. Men leest in het! iceekb'.ad vim hel RegtDe ï\'ederlander verzekert, dat het dwr do Tielsche Cou rant medegedeeld berigt, dat de wet op reg. terlijke organisatie door den minister van justitie in gereedheid en thans reeds bij den mud van state in overweging zou zijn ge- bragt, onwaar is. Wij kunnen verzekeren, dat werkelijk in de residentie niets bekend is, dat liet berigt van de Tielschv Courant :ou bevestigen. Den S April. Gisteren word als leer- naf der Nederd. Ilorv, gemeente alhier door onzen jongsten leeraar, den weleerw. heer J. P. Hapebroefc, bevestigd, en deed daar na zijne intrede de weleerw. heer J. L. Ten Ka!c. De bevestiger had tot tekst j gekozen Joh. 21, vs. 1019, eerste gedeel-j te, en (ie bevestigde Joh. 21, vs. 19, de laatste woorden: t'o'.g mij- De talrijke op-' komst dor gemeente, zoo des morgens bij de bevestiging, als des avonds bij de in-, treerede, leverde hst bewijs harer welver-1 diende belangstelling. j BEURS vam AMSTERDAM, 6 April. j Ned. W. S. 2£ pet. 553; 3 pet, 65,3-lG: 1 pet. S(j. GRAANMARKT. G April. (Berekend naar het mud) Tarw* 0,53-f 6,91; Rogge 4,29 4,13; Winter gerst 3,55—3,73; Zo mer dito 3,17ƒ3,35; Haver 1,87— 2,10; Paartleboonen 3,553,73; Dui- vpbonnen 4,01—4,20; Gele erwten ƒ4,43 4,48; Blaauwe erwten 4,434,48; Boekweit 4,29—4,18. Onberoofde Mee 21,25 de 50 Ned. p. F R A N IC 11 IJ K. Parijs, 23 Maart. Een brief uit Rome berigt. dut zoo de paus besloten heeft naar Itome terag te koeren, zulks ie, omdat de president der repu bliek hem nagenoeg In do volgendo bowoordingen hoeft geschreven: ,,Hct is onmogelijk dut de hoofdstad der Christenheid nog langer zonder be stuur blijve. indien Z. H. ofecboon om redenen dio ieder zal eerbiedigen, weigert Portici tc verla ten, is het de pligt van de Fransche republiek nen bestuurder te benoemen die de zaken in Itn- lio beheert." Dit gezegde moet op Piu* IX, naar men verzekert, diepen indruk gemaakt hebben. Hot Fran ache leger zal binnen kort wordon terug geroepen. Den 27. De Patrie verzekert, dat heden bij da wetgevende vergadering het wetsontwerp óp hot domicilie <ler vreern- dclingen zal ingediend worden, welke wet ton dool hèott, tuin do «vgoriv.g «k- bevoogd hcid te geven, om ecu deel der gevaarhjt- sle personen, die zich in deze hoofdstad op houden, er uit te verwijderen. De tolbeambten van R.ijssel bobben dezer dagen up den spoorweg eene belang rijke aanhouding gcdunii en wei van snuif, die een Belgisch handelaar wiide biunensliii- iken. Dit geschiedde door grooto blokken steen, die men uitgehold, vervolgens met tabak gevuld en later gesloten en behendig geverwd had. Eene vracht vuu deze blok ken werd aan het kantoor aangehouden; de agenten trachtten te onderzoeken of zij, met eenen hamer op de blokken slaande, konden hooren, of zij ledig waren: maar de steetien waren zoodanig gevuld, dat zij geheel mas sief schenen. Men besloot echter een der blokken te verbrijzelen, en aanstonds ml Ju leen berg van snuif er uit op den grond. M'-n i vond nog drie blokken die even behendig gevuld waren en verkreeg alzoo ongnvoer (>2Ü pond snuif. De waggon, waarop dó blokken gevonden waren, word verbeurd verklaard, waarom do bïambten van den spoorweg, woedend «Int zij ook bedrogen wa ren. onmiddelijk trachtten de afzenders te leeren kennen. Per electro-mngnmischen I telegraaf hebben zij «ie directie van liet vu!- Igend station, waarheen de steenen moesten vervoerd worden, gewaarschuwd dut zij de mcdepligtigen aan die sluike rij. die den trein wel zouden afwachten om «ie blokken af te halen. m«iesten in verzekering nemen. Dit schijnt geschied te zijn. Tegenwoordig is men hier bozig toe bereidselen te maken, ten einde d«ior mid del van eenen luchtbol, die met een koord tot de hoogte van 300 ellen Opg:juten, doch dan zal vastgehouden worden; Parijs te verlichten: inliet schuitje zou oen ster ke electrieche toestel te dien einde geplaatst wordeni Men hoopt hierdoor bij kalm we der eene aanzienlijke uitgestrektheid dezer hoofdstad te zullen kunnen doen beschijnen. Zekere ThevcnctpeD soldaat der oude keizerlijke gar«ie, die onder het kei- zorrijk herhaalde malen gewond is, ver voegde zich gisteren bij den president d«'r republiek, om zijne aanspraken te doen gel den op het kruis van het legioen van eer en eene achterstallige soldij van 960 frs. in te vorderen. Na zijne bewijsstukken on derzocht te hebben, verliet de president hem eenige oogenblikken en sprak hem, teruggekomen, volgender wijze toe: Het vaderland moet de eerste schuld voldoen, hetwelk ik bij doze laat geschieden. Met de voldoening van do tweede schuld be last ik mij." Te gelijker tijd overhandig de hij den ouden soldaat, wien de tranen in de oogen kwamen, de decoratie van het legioen van eer en eene som van 1000 fres. Parijs, 2 April. Men bemerkt thans bij den president der republiek eene groote neerslagtig-heid, wat de politieke aangele genheden betreft. De tegenwoordig© om standigheden drukken hem als het ware tor neder. Alle staatslieden, alle gezanten die hem naderen, merken dit op en leggen die

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1