SHEBOYGAN NIEUWSBODE le Jaargang. SheboyganJfV.v.) 16 Mei 1850 Wo. 28. Hot eenige IlolI.indscUe Bind in Anicrikn verschijnt elkcn Donderdag. A BONNE31 EiNTS-PIt IJS Voor oen jrntr - - - - - $1,00. Voor z's inuindcn - - - - $I,(ltl. Voor drie mwuulcn - - - - $0,50, J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. ■inly Dntcli 11(olliintl) paper in Americn every Thursday issued ADVERTENTIE!*: Voor een jnnr, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels nf minder, voorde eerste plaatsing - 50. Boven 8 tol li» rejiels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. Kor six Months .For thrco Months - - - - 1,5th - - - $1,(10. - - - $0,50. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. ADVERTISEMENTS: One square (Ifi linen) one insertion - - - 1,00 One square two insertions ----- One square three months - - - - - One square six months ------ One square one year ------- Business C irds, 5 lines or under - - - One enluai i ono year ------ (TT* All advertisements will be charged for until ordered out.—Betters and Communications to be prepaid. 1,25 3.00 5,00 8,00 5,(10 25,00 ingnoubene Stukken. BERIGTE.V VAN EUROPA. De Stem der Wijsheid en des Ouderdoms. Sta mij toe hier aan te merken, dat naar mijn oordeel de beste weg tot een nuttig ,"at 00 P'^Dge inwijding van riet nieuwe j Dgn 21. Gisteren avond werd en gelukkig leven is, liuisselijke genoe-ahademie-gebouw alhier /.tl pluats hebben' voordeele der nooulijdenlen bij den waters-1 Den 22, De wet orer het zeirel od gens in zich aantekweekeneigen te lutis j*®P 4 öeptemaer e. k. en volgende dagen.nood in NoorJ-Brnband. in de Remonstrant-r»-=- «-» te beminnen en terzelfder tijd eene goedwil-|^e re-unie der oud-studenten, die ter diersche kerk alhier, het aangekondigde groot lige houding of gedrag jegens anderen uan-,ff°'e£enheid zal plaats hebben, zal dieusvol- orgel-roncert, met adsistentie van een groot te nemenmatig en regtvaardig te zijngons een aanvang nem-n op 3 Sept., des;zangerskoor gegeven, in de kerk zelve was wettige bezigheden, wat het nok zijn mo-javonJ,s> en worden de daartoe nocli»» «>.»r.I -.muu ui::/.u_.— ge, te bedrijven mot behoedzaamheid, sta„d- bereidingó-maatrc;gelcu hier reeds vastigheid en eerbaarheid van voornemens £-"• 11 weerwil dut de stads-re, in een dag van Dordrecht naar Amsterdam I den, een afstammeling van Hollandsch ver en terug te kunnen reizen; wij gelooven, maarden raadspensionaris Johan de Wilt. (dat door deze dienst in de üehuorte eenerDe getuigen bij dit huwelijk zijn geweest: (versnelde communicatie voor de stad Dun!-: dn hertrxr ri,- ftmirli*. A* »r.ar^ m NEDERLAND. v t (versnelde communicatie voor de stadDord-jde hertog dc Broglie, de graaf de Blag-nu GmisiyoBt, 18 Miart. Mjo verneemt, recht zal Morden roorzion. en de beeren .l/jume dc Vainata Cru.i ten d' Esnon avonds, en worden de daartoe noojigê voir-een°o verg root" publiek ton blijkê vütn belang- ja-maatregeleu hier reeds aangcvan-J stelling tegenwoordig, de gelukkige plaat- vastigheid en eerbaarheid van voornemens £-"• ,IU weerwil dut de sl&ds-regeriiig hetj sing van het koor deed een heerlijk cfl'ect, I en in het volmaakste geloof, dat eerlijk-j*le0el'Jk subsidie voor deze feestviering; uitvoering wn allerschoonst en werd I hoid even zoo verbindend is in de vol- heeft ingetrokken, is het echter zeker datj nog verhoogd door eene hartelijke toespraak brenvinw van publieke als bijzondere ons '"wijding zeer luisterrijk zal zijn, alsjtusschen de pause, van den wel eerw. heer I toevertrouwde zaken;—want wanneer p,,. willende Groningen ook daardoor toonen, ds. van Teuton, over het dool en de strek- t blieke pligten verzuimd worden kan pu-j^00 na het behoud en de bloei harer liooge-, van dit concert, blieke vrijheid niet overblijven. school haar ter harte gaat. Middelburg, 20 Maart. Uit Berlijn Inri.Vn ,"i eene nrn<tive he.reertn nnar Meu verneemt, dat heeren studenten V' indien wij eene ern>ttge oegeene naar ^.1 i .'schrijft men (zie Amst. Handelsblad lo geluk hebben, dan behooren wij ons ver-dff hoogeac..ool aangeboden hebben, den n V I troiiweu niet le verliezen, en indien ijve-|c^ achtbaren raad dezer stad eene sere- r,.., nur. t:.i rig, vurig voor verbetcring-n, zm behoo-",ade brengen, wegens het genomen be ren wij 'ónze vóorzigtigheid niet te ver-!f'u,t van 14 dezer, betrekkelijk de instand- J IhojJtng dezer aka lente. H lewel liez«n. Wij behooren naar de lessen der onder-,1-101 ac'uo« raau uit aanDou opnoogen prijs zinnj„f,eij en dat de semat in de blijk- vinding te luisteren, en de onderwijzingen Kg" baai Staatkundige strekking van dit proif- onzer voorvaders te waarderen en te raad-|^khe.d Jjt .e0rbew.js £gevcn heeft, I geen Ra*,eiJin{? tot verbod eener plegen, doch, loven alles behooreu wij een mmoonnmpn' L„,n i' openbare verdediging gevonden had. standvastig au bijblijvend gevoel te hah- ccn^^.angpnomen beg'naal, om we-' alhier, het aangekondigde groot'rnadslagingen over het algemeen budget •''--•»»»-van uitgaven zijn begonnen. De heer Pel- letier dringt aan op bezuiniging en regt- vaardigar belastingstelsel. De bergparlij juicht bera toe; de regtorzijdo mort. DUITSCHLAN D. Frankfort, 13 Maart. In onze politie ke kringen wil men weten, dat keizer vVt- colaas aan alle groote mogendheden eeu9 nota heeft doen toekomen, waarin hij ver klaart, dat elke onregtvaardig aangevallen staat op zijnen bijstand zal kunnen rekenen. Deze verklaring schijnt voornamelijk tegen lord Palmerston gerigt te zijn, en zweemt zeernaar eene voorloopige oorlogsverklaring P. S. Zoo op het oogenblik wordt bier een over Triest ontvangen telegrafisch be- rigt bekend gemaakt, volgens hetwelk den 2 dezer de blokkade der Grieksche havens voor onbcpaalden tijd is opgehevenDe ge nomen schepen zija echter nog niet door de Engelschen teruggegeven.üe Fransche on derhandelaar, baroQ Gros, is te Athene aan- Dal te Groddeck de zoon van een lid der tweede kamer tot stof zijner ductorale dissertatie gekozen had Over de ziekte der democratie,eene nieuwe soort van krank- i - I Achter deze dissertatie z >ude daarbij tot; brn vaa de Oppenm-iionde goedheid, l. 'Ld^Sjtheais kuornm genomen ,ijB: W.j om- gekomen. kennen dat de ingewortelde kanker dat Almagtts W.»m. en,"wijsheid ge-,»ik ïe"«"; lijkei ijk uitblinkt in Zijne werken en in nnS aun le nemen. (aristocratie geneesbaar is."' Zijn woord en wiens tegenwoordigheid OosTBUaó, 18 Maart. Do op heden al-F R N K R IJ K nlr>m heerscht en het gnnsch Heelal regeert hier gehoudene voorjaars-paarJen- en boes- J Chicago. H. v. d. K. tenmarkt, is wederom bijzonder gunstig Parijs, 18 Maart. Het Journal de VAis- Uil het Engeltch.) uitgevallen. De aanvoer van vee was z-;er ne deelt het zonderlinge berigt mede dat de talrijk, en ofschoon algemeen weinig ban-1 maire der in het departement der Aisne Hamburg, 19 Maart. Uit Flensburg wordt gemeld, dat zich in die wateren we der eenige Deensche oorlogschepen laten zien. Op het eiland Alsen heeracht veel beweging onder de Deensche soldaten: men heeft geschut in de Deensche verschan singen aan den oever van Sundewit ge- V&ue genade,—Toon de Ecrw.Heer McLnreujdel daarin schijnt te bestaan, is evenwel jlegen gemeente Mtyot voortvlugtig is, alsjbragt^ Ookde^zijde^der5n op zijn sterfbed door con nnder pees'elijke ge- vr.-ingd werd: "Wat doel gij Broeder! was zijn nmwoor.l-,ik sal h -1 u z-ggen:Ik vergader al mijne gebeden «m leerredenen, al mijne goede en slech te daden, om die ulle te gelijk ovcrboorJ te wor pen, en zoo op de plan'/, van Vrjje gcirndo tot Heerlijkheid te zwemmen. Chicago. H. v. d. K. een aantal ven, zon voor hinnon- nU hui. tenlandsche rekening, en tegen middelma tige prijzen verkocht geworden. Zwolle, 19 Maart. Gisteren ontdekte een der stads-arbeiders in het Zwarte Wa ter bij het Mallegat, eene zware ijzeren kookpan. Door den grooten omvang liet mss zegt: Die ntan i» goed van leven, en dio man is goed voor zich zelvon. maar deze monsch is waarlijk goed van leven en wezenlijk goed voor zichzclven, die ook werkelijk goed is voaranderon. II. v. d. K. Gord.Kort nadat het stelspl van Co pernicus, omtrent de beweging der planeten van ons zonnestelsel, algemeen bekend was, zijnde bij door eenen boer zijner gemeente!de vorstendommen worden toebereidselen betrapt, op het bij nacht stelen van hennip, (gemaakt, zoo men meent te weten, om Slees- uit eene schuur van dien landman. De mai re had zich bij het bedrijven van dut misda- .ig feit laten helpen duor zijnen zoon en zij ne beide dochters. Pari."», 19 Maart. Gisteren zijn in het hij-ia zittco om die'den vol|.onr^e^ dag hosah van Boulogne l pcraoaen gearresteerd, uit u graven. In den loop van den dag """epent lain Crrrrrai, I ,dal ,n dl is zij echter door eenige visschers opge graven en bevonden een gewigt te hebben van 1000 Ned. ponden, een diameter van 13 Ned. palmen on eene hoogte van IJ Ne- derlandsche el. De visschers hebben 17, voor de pan ontvangen; men verdiept zich in gissingen, aangaande den oorsprong van dezen pot, die alleen om zijne zwaarte, geenszins om ging een oude Connecticut boer naar zijnen zijne ornamenten eene bijzonderheid is, ieeraar met de volgende vraag: ,,Dom. T. gelooft gij in het nieuwe ver haal, als of de aarde rond de zon draait.?" „Ja, zekerlijk." „Gelooft gij dat het overeenstemt met de Heilige Schrift? Indien dat waar is, hoe kon •Jozua de zon bevelen stil te staan?1' Hum! antwoordde de domenie,zijn hoofd krabbende, ■„Jozua beval de zon om stil te staan, niet Waar?'Ja".„Zeer goed. Hebt gij ooit Vernomen, dat hij de zoi weer in beweging gebragt heeft?" doch de plaats waar dezelve gevonden is, maakt het artikel vreemd. Rotterdam, 20 Maart, Uit eene geloof waardige bron verneemt men, dat in de afgeloopene week aan de gedeputeerde sta ten dezer provincie, concessie is aange vraagd, tot het daarstellen eener stoomboot- dienst tusschen de steden Rotterdam en Dordrecht, hoofdzakelijk in verband met de eerste en beursspoertreinen van en naar Amsterdam; door welke dienst dus de ge legenheid zal worden gegeven, om geregeld Plotte lieve de guilliotine! weg met de aris- tos en die omierscheideno rijtuigen cn lie den aanhielden. Uit Bordeaux verneemt men dut een kantoorbediende dio eene som van 10,000 fr. voor zijn patroon was gaan ontvangen, daarmede naar Spanje ontvlugt is. Dezer dagen is behandeld de beruch te zaak van zekeren Aytnc, beschuldigd, van uit wraakzucht, vergiftigd gebak aan zekere dames gezonden te hebben. Onder de slagtoffers, welke dexe gruweldaad ten gevolge heeft gehad, noemt men ook een getrouwd man, welke zich juist bovond in het gezelschap dier dames, bij da komst der vergiftigde taartjes, on op het oogen blik dat een van haar een der taartjes wil de nuttigen, het haar afoara en zelf opat. De ongelukkige boette deze daad met den dood. De heer de Witt, die met de doch ter van den heer Guizot in het huwelijk ia getreden, is, volgena de Parijssche b la- wijk binnen te rukken. ENGELAND. Londbn, 19 Maart. In de kamer der ge meenten heeft lord Palmcrston op de vraag van den heer Osborne, of het Britsche gou vernement of onze gezant te Konstantinopel met raad of daad betrokken waren in de ver banning, door de Turksche regering, van Kossuth en andere Hongaarsche vlugtelin- gen naar Klein-Azie, geantwoord, dat het Engelsche gouvernement in zoo ver deel aan de zaak had, dat het door zijnen gezant bij de Porte had doen aandringen, om het opont houd dier vlugtelingen (indien de Turksche regering zich verpligt achtte hen aan te houden) zoo kort mogelijk te doen duren en hun verblijf in Klein-Azie zoo aangenaam doenlijk te maken. Tot hiortoo slechts had zi«h do bemoeijing der Engelsche regering uitgestrekt. Do verdere zitting was aan binncnl. aangetogen- hodon gewijd. Do kamor vorloonde ondor ande- ron 3,080,000 p. st. voor landontginning in het go- heole rijk. Den 22. In de kamer der lords heeft lord Brougham gisteren een verzoekschrift Ingediend, waarbij wordt aangedrongen op de afschaffing van den accijns op het pa pier en het zegel der nieuwsbladen; zijn lordschap ondersteunde de petitie met warmte.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1