Mo. '27. llcl ejiiige IIulliindscHe Bind i:, Amerika verschijnt eiken Donderdag. AUOXXEM EA'TS-FR 1J 8 Voor een jaar ----- $1,50. Voor zes mnandon - - .*1,1)0. Voor drie maanden - - - - 0 J. Q LINT US. Uitgever Redacteur. Dut ADVERTENTIKN Y oor een janr, niet boven cle 5 regels $3,00. >r 8 reqels of minder, voor tU* eerste plnnUsing - 30. ■en 8 tot lli regels, dito ------ >r elke volgende plaatsing ------ 25, Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franc». Kor ene Year - Kor six Months Kor three Month 'li Holland) paper in every Thursday '1' EH MB $1,50. $1.11». $0,30. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. ADVF.RTISOIKNTS: lines) one insertion - - - 1,00 - - 1,25 insertions - - - - - months - - - - - - - 3,flu ninths ------ - - A,no »nr ------ - - - 15,00 lines or under - - - - - 3,00 yonr ------ - - 25,0(1 One column i 117 All advertisements will lie charged for until order out.Letters and Communications to bo prepaid. le- Jaargang. Sheboygan, (Wis.) 0 J}.lei 1850. MEX G EL WE 11 K. '«unpen of Verdrinken! BEUIGTEN VAX EUROPA. N E D F. II L A X D. idelving dier onwaardeerbare bronnen voor, liet schijnt dat alles samenspant om do de geschiedenis der oudheid verschuldigd, woede ten top te doen stijgen. De Engel- Spreker gaf daarna een zeer belangrijkscha agenten hebben Dekêud gemaakt, dat 'ovcTzigt der gevonden oudheden, waarvan'de admiraal Parker inderdaad eene O AT H 1 II II V..V.—e. b- -a...... «tuuimmui xct./tc r IlluoruUilU eene 110*11 Inde ,<lrithemsche cournnl van 10 Maart J iVlaart. liet denkbeeld, orn ,dc afbeeldingen uit het groote werk van!van lord Pulmerslon ontving, die de aamic- komt er eene weemoedige herinnering ludl° te malen, vindt bijval, j Luijard ter bezigtiging worden uungebo-j ming der bemiddeling van Frankrijk mede- i.»r, aan eene schilderij, voorstellende het CJ S, worden bijeen-1 den. Na de mededeeliug van eeuigc bc-doelde; doch nimmer had de edele lord daar- vmi hel schip Holland m den slag gobraSt u,n deskundigen tot het maken schouwingen omtrent de verschillende foor-; mede bedoeld, dat dit een teeken was om do Duggershank. welke lierinnering .van P''jn <"n berekening te werk te stel- ten van spijkerschrift, die op de oudheden;vijandelijkheden te doen staken. Ititcgen- irdt over<rebrogt en tosgenast op. den te- koekoek is eene waterplas in de worden gevonden, schetste de geleorde spre-'deel, zoodanige nota kou geene andere be- o e i n i i rromnonlrt I lecnlrriinMnn nnrraiwmr. .tlln Kun. iiv:.! 1 ioawoordigen toestand van Holland zei ïls zijnde reddeloos c-n niet tneei >e haven te brengen; men »tn.-ture - woningen aldaar vermeld, welke mot zi.n de ligging van het oude Ninive is bekend, einde het Griekschc gouvernement uitte igeworden, de toestand en beschaving der] noodigen, hoe eer hoe beter de gelden door „„j Maart. liet barkschip j ingezetenen opgehelderd, en het verband1 de Engelsche regering gevorderd te vol- 4st verdwijnen inden afgrond, dut laatste Eend ragt maakt Jlagt, kapt. J. P. An-tusschen de beschaving van het oosten eiiidoen. wanhopige vaarwel, doet de akeligste ge- derson, bestemd naar Valparaiso, is heden, j westen raerkbuar geworden. j P. S. Men berigt mij dat er dagelijks ui'iedtfsteinming geboren worden- door de stoomboot Brouwershaven, binnen Nijmegen, 15 Maart. Dezer dagen werd,, meer en meer oorlogschepen van den knot op. den te- K"^0CK 1» eene waterpias 111 ue worden gevonden, schetste de geleerde spre- deel, zoodanige nota kou geene andere* be ta zelve. gem<?ent0 IJsselmuiden^nagenoeg 400 bun-]ker du gevolgen, die uit de Ninivesche ont-:teekenis hebben, dan dat de regering der «er iu cené ders 2,r"°ï cr' se^°.rt- 06 uitgeveend. De:dekkingen waren af te leiden, en bepaalde republiek wenscht hare pogingen met die wenschte watorv'oed van 'iee^ dc r'J ^leine.zich daarbij voornamelijk tot drie punten: 'van den admiraal Parker te vereenden ten échts het zinken mei nwJigheiü, gelijk "«W ~~uu 1 dat schip was gezonken.- !ier ouw Dit schrikkelijk denkbeeld van zinken. Zirrtkzee, II Dr D een ander beeld, dat troost en mooddoor naar Antwerpen gesleept, ten einde!op een daartoe door den belanghebbende;van Corfu komen opzetten; voorzeker met doet behouden. In allen gevalle zija wij!aldaar passagiers in te nernen naar Ca-jingediend request, ter openbare teregtaittingjhet doel om deFransche vloot te verplette- uw boven water; er is slechts een worstel- lifornic. i van de arrond. regtbank alhier,eene vreemd-J ren, indien er een worstelstrijd plaats had, strijd niet de:i geest des kwaads, met hel- Langstraat 1° Maart On-e polders'soortige rectificatie uitgesproken eener acte waarnaar de Engelschen schijnen te verlan- fclis tegenkanting en schaamteloost' tegen- /cun 'mc>n beschouwen van den iaitcdurf- van den burgerlijken stand. Zeker jongman, gen, vermits zij onophoudelijk berigten in- gc„ waterstand bevrijd te zijn. De /simde I Momemon. zijnde ziel, met liet meteje rij-wmnm o de vloot nog met m het gozi-t is. Una r.«<M laat zijn scliip pn], attu «veT hrt a,8Pmeen aan dijken en havent.-1"" .ke";0, e.?ht w b'>,'iVenhbeine'k- f'°r\rf,',Cl^' d ShTn .1 woede der elementen; zijno «hcbt-.fc- die m?„ „iet had ktmnen berekenen, i*»J hct ''S1?» ie' «™«hte doeumen- van Corfu de vlootv.nden admiraal Parker woorden komen beter met ons schip Hol- „DCnK3art 2jcb m, cor,t Behalve den af-'ien' 'ol z,jno n,et Ser:n?e verbazing, dat komen versterken, waardoor eene kracht hnd overeen, en treffend is nu de verge-dio bijna ovcral *,8at9 heeft gehad,!"'" WeUif bclet3el h°T doaT ten ee"en- Z°" ^wikke'd worden, waaraan do Fran- hiring in dozo pilden regelen: I 2ij,r'op end^rsehoideno ^aiilen groot,Wrf. - i - -K -jreden, dat hij zelf, regtens. niet tot hetibieden. Ziedaar eene gepaste wanrschu- W a&r, woant gij, blijft mijn schip gedreven gespoeld, die onberekenbare hosteii hebben jwJ:;I. om. zijn op gespoeld, üie onDtreKeiiDare aosteu nenuenjmannejjj/.t maar tot het vrouwelijk ge-! wing voor do regering der republiek ten oin- m den nood, c. islacht behoorde. Bij gelegenheid toch der.de hare vloot insgelijks te versterken. Waar- Geworpen in den muil en kaken van der. "II L n L 0 verklaring zijner geboorte aan den plaatse-om is b jv geene enkele Fransche stoomboot ^00(ji lijken ambtenaar vun den burgerlijken stand, in den Piraeus ter beschikking van den i. m„, Rotterdam, 13 Maart. Plet muziekfeest, bad in de daarvan (en van de vertooningjFransc'nen gezant, die vooral in deze kritie- en is er oroK aan twern, m-. p puijn aanvong1 der maaud Junij aanstaandevan het kind) opgemaakte acte, de aller-!ke oogenblikken zulke groote diensten zou strijken, huozen, ie Haarlem door de maatschappij tot be-zonderlingste dwaling plaatsgevonden, dat] kunnen bewijzen, al ware het alleen om met Het kerven, klutsen, 6laan; met binden» vordering der toonkunst to geven, zal op]hij, zijns ondanks, in de rij der schoonemeer spoed depeches te kunnen overbrengen klimmen, loozen. den eersten dag wordengedirigeerd doorjsexo was Ingosmokkeld, met du voornamen An de gewone correspondentie-vaarlui gen AT - den heer J. b. van Brcc. en op den twee-daaraan verbanden. Het gedaan verzoek i van Triest op Marseille. 00 n'nge bet oo.c in Neder land ga ,jen dag- (]00r den heer Joh. J. H. Verhuist, genoegzaam geregtva3rdigd zijnde, werd' P. S. Zie hier een stuk, zooevendoor •i.aanon van bet zinkende schip tlollana^ tervvj,] de ^eer J. IJ. Lubeckwien ook;door de regtbank toegewezen en bij vonnis;het orgaan van het Engelsche gezantschap rer iet te nnt ia. "in. en uit p monueeii gedeelte der directie was aangebndet<,|do gevraagde geslachts- en naamverbetc-! te Athene, bekend gemaakt. 'uithoofde van veelvuldige bezigheden, gc-ring bevolen. De heer Wyse heoft per courier depeches meend heeft daarvoor te moeten bedanken.! 's Gravemiage, 18 Maart. Bij Z. M. be-:dd. 25 Febr. van lord Palmerston. ontvan- Zoowel voor het mannenkoor, dat uit de sluiten van 13 dezer, zijn benoemdtot pro-'gen. In dezelve zegt hij hoofdzakelijk: (onderscheiden zich aangegeven hebbendejcureur b«i de arrondiasements-regtbank te „Het Enjrelsche gouvernement heeft be- Iiedertafels, zal zamengecteld zijn, als voor Goes, inr. J. L. H. Liebert, advocaat al-(panldeüjk elke bemiddeline of schikking tus- het gemengde koor, dat alleen uit de zang-]daar; tot substituut-griffier bij het prov. schen hetzelve en de resr-»ring van Grieken- vercenigingen der maatschappij zal bestaan, geregtshof in Zeeland, jhr. oir. H C. rfej land verworpen. Het Engelsche gnuverne- i beloopt het personeel reeds over do 400. Jonge, thans substituut-griffier bij de ar-ment heeft alleen de vriendschappelijke dien 'er het te laat i», handen uit de mouw Liever pompen dan verdrinken Lvclor et emergo. IT MAART 1850. atra dies 1 N' MED 1-1 I. A N D. rondissements-reglbank te Middelburg; tot kmitonregter te Oostburg, tnr. J. G. de IVitt HamerJz., thans plaatsvervanger van den kantonregter te Goea en advocaat aldaar. FRANKRIJK. De" orgel-compositien zullen worden uit- Het was op den zeventienden Maart des erd door deB heer j. Palingorga- voorledenon jaars do sterfdag van nulemder remunstrantsche kerk, en de Solo J» 'J willen op dezen stond den goe- ^or ba,uin door den beer Tirion. en orst gedenkenal is of al komt er( jje boren zullen worden voorgedragen «een standbeeld; gedenken als den grond- door cen prr8onP0i van omstreeks 100 zan- egger van dat groote werk dat rnen be- ers en zangeressen, die met de meeste Zl.? 18 nptetrekl e**, hoe langzaam het oofcj bereidwilligfheid de uitvoering derzalve op z'Jm voornamelijk daarbij gedenken aan ïjch hebben genomen, ue lautstc woorden, welke die Vorst aan tt volksvertegenwoordigers en volk, alstosn! Utrecht, 14 Maart. De heer Dr. L. J. t0!'e maand geleden, openlijk toespraA*: Jonssen, aprak heden in het l(?es-mu- b seum hier ter stede over JS'raevo. Op eene Laat ons met die eendragt, welke sierIijke inleiding volgde het verhaal der kracht geeft, ijverig voortgaan om het ontdekkiog van hare overblijfselen. Vijf 0 w„ is goede te bevorderen, en het Opperwezen'en twintig1 eeuwen zijn deze onder het zand! die maandelijks eene zekere som gelds ont ij zal zijn zegen op onzen arbeid geven." bedoiven geweest en de plaats, waar dej vangen, waarvoor zij de Gricksche natie ee- De getrouwe naleving daarvan zal wel: stad gestaan heeft, werd vruchteloos ge-, ne volslogene onderwerping aan Engeland '•et grootste blijk vau eerbied voor zijne zocht. Aan de ijverige nasporingen en denl vóórprediken. Bij het overhandigen dier nagedachtenis zijn. onvermoeiden arbeid van Bolta en Laijard> exemplaren voegt de stuurman doorgaans (Zceuicschc Courant.) sedert vijf en twintig jaren, is men do op-' de vreoselijkste^bedreigingen. Parijs. 11 Maart. Onder dagtoekening van 28 Febr., schrijft men uit Athene het volgende: Engelsche etoombooten kruisen langs al onze kusten; de stuurman gaat overal aan wal, ten einde in de herbergen en op alle publieke plaatsen, exemplaren van de twee eenige bladen te Athene neder te leggen, sten van Frankrijk aangenomen, ten einde dat land hulp zoude bieden, om de van Grie kenland geeischte genoegdoening,schadever goeding enz. te erlangen. In eene andere depeche, zegt lord Pal- merston. dat de koningin ten volle hare goed keuring hecht aan de dwangmiddelen, wel ke door den Engelschon admiraal tegen Griekenland zijn aangewend." Een en ander heeft weder veel ongerust heid onder de gemoederen verspreid. Kun nen de Grieken op den bijstand van Frank rijk rekenen, dan zullen zij blijven volhar den in hunne weigering: want de beste o- vereenstemming heerscht tusschen troon en volk. Parijs, 14 Maart. Sedert de verkiezin gen van 10 dezer, verlaten vele vreemde lingen en aanzienlijken deze hoofdstad, de- vrij! zij bezorgdheid koestoren voor de ge-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1