Jaargang. Sheboygan, Wis.) SO ,'fpri! 1850. jro. ao. IIcl cojiigc Ilullandachc Blsul in Amerika verschijnt eiken Dingsdug. ABONNEMENTd-PIt IJS 7'oor een jaur ----- §1,50. Voor ros iimuinlcn - - - - §1,00. Voor drie maanden - - - - §0,50 ADVERTENTIES »or een jaar, niet hnveu de 5 regels §5.00. Voor S regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Hoven n tot l«j regels, dito ------ §1,»0. Voor elke volgende plaatsing y.j. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco i J. QÜINTÜS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. cily Dutch (llo'.lnml) paper in America every Tuesday. ADVERTISEM K.\ TS One square (1G lines) one insertion - - - 1 One square two insertions - -- -- -- j One square three months ------- One squure six months - -- -- -- - too square one year - -- -- -- -- Business Cards, 5 lines or under ----- One column one year -------- -J. itF All advertisements will he charged for until ordt out.Letters and Communications to bo prepaid. jhigrjattbcnc Stukken. OORDEEL NIET. Door niehstbass. Wees in 't uordeel niet ligtvaardig, Gij, die struikelt waar gij gaat. Vraag, eer ge and'ren liefd'loos smaad? Welk ccn vonnis ben ik waardig. Rigt geen schijnbare euvoldaan, Met de weegschaal opgeheven, Schrijf vooral niets zwarter aan, Dan het God heeft aangeschreven. lijk blijkbaar was:—aan de Rappids, Kont MoNmcKEWnA.tr, 8 Maart. Muandag- Co. Michigan, is eene zekere vrouw (ge-,'morgen II. werd den -tnstolein Springveld,I boortig van de Provincie Vriesland, in No- buiten do Brookerpoort alhier zeer toevallig! derland) thans bij een' zwarten man wo- een logeergast bezorgd; z;k rj Vo'lenlam- (nemle, bevallen van een zwart kind. Zij1 mer meid, dienende bij oenen boor in de hoeft haren man in Nederland gelaten enBroekermeor, werd, na eerst de koeijen te Prinses Albert van Pruissen. - 1000,00. jis nu omtrent twse jaren in Amerika!! j hebben behandeld, ongesteld, waarop de boer j Den lieer Belgrado BEItlGTEX VAN EUROPA. Iloudt te roekloos geen gerigt, Zelf soms boozer en ontaardcr, Eigen schuld weegt dikwijl: Eigen deugd weegt steeds te ligt. Schulden onschuld hier te schatten, Valt al zwaarder dan men 't neemt, En den toetssteen dien wij t-atten, Is van echtheid meest vervreemd. eenen boerenwagen inet kap gereed maakte j en met haar weg reeJ, om haar naar E lam j te brengen; onder weg werd de ongesteld-J hoid erger, zoodat tusschen Broek en Mon- NEDERLAND. nickendam al hotsende een gezond bind ge- 's graveniiace, 1 Maart. Naar men ver- boron werd* boer kon zijne reis niet, zekert, heeft du meerderheid der tweede!vervolgen cn moest kraamvrouw en kind) ikamei, bij haar onderzoek der scheepvaart-i er'ats,n> be'de bevinden zich in goeden, wetten in do sectien, zich voor de hoofd-welstand. In dit geval is de vooruitgang; beginselen en bepalingen verklaard, waar-i?P mcrkcn» wijl het eeno ongekende zaak; jop deze veranderde wetgeving zal steunen,,s> oni personen opeenenwagen te; Schuld en onschuld wordt gemeten, Deugd cn ondeugd stout, bepaald; Maar te dikwerf wordt vergeten, Dot de beste maatstaf faalt. Nimmer dan in 't'vlugtig leven, 'tilart voor liefde toegeschroefd; Nimmer karig in 't vergeven, Daur een elk vergeving hoeft. Altijd minzaam met elkandren, Nimmer haat gezet op anderen, Niet gevraagd wie beter zij, Geen toch is van vlekken vrij. Chicago, II. v. 'j.. MO dat hot te venvachten is dat dezc;e1,ln! ?D ullr gomden te hebben, crj wetten, na eenigc wijzing en noodigc ver- jraet dne a! te komen jduidelijking, door deze kamer zullen wor dek helder, 9 Maart. Men verhaalt, den aangenomen, (datonlangs van hier een brief verzonden is, I UntECllT, 1 Maart. Gister namiddaï had mot hct volgende adre»; „Aaneen groots ;Vter een aolfmaord plaats, m<f Some- en een klein jongentje, gelogeerd in rciu conducteur hij den Rijn-Spoorweg, een! 5?'veerhuis daar de stoomboot ntvaart op man in de k ucht des levens, zou gisteren! Engeland, to Rotterdam. |opden avoudtrcin naar Arnhom dienstdoen; BeV0'Sc Yan teleurgestelde omstreeks 5 ure rich met zijne vrouuy heHe haeft elhrer eene jonge dochter van i waarmede hij omstreeks een jaar geleden""«reeks 20 jaren den gepaeseerden nacht gehuwd was en zijn kindje in zijne wo. door m,ddel van tnsltkkmg van vitriool ztch ning (achter bet slagthuis elhierj bevin-het'f""1 benomen. Niet lang (slechts 2 jdende, begaf hij zich naar do tweede vcr-|"rec) vroMselijk, moet haar lijden zijn dieping, om naar hij zcide, zich nog in bet;£e"eest' j blazen van een deuntje op den hoorn te middelburg, 12 Maart. Het Handels- j oefenen. Kort daarna hoorde de vrouw een!blad van 11 dezer bevat het volgende extract 'knal; zij klom den trap op en vond daar uit een brief, gedag teekend Jerusalem, 31 jhaar man liggen, het hoofd geheel verbrij- Januarij 1850, geschreven door iemand, bo- jzeld. De redenen dezer wanhopige daadhoorende tot hot gevolg van H. K. H. me- zijn niet met zekerheid bekend. vrouw de prinses Marianne der Nederlan- i rottuudam, 3 Maart. Men verneemt d<">= Den 7 December 1849 zette ik voet ■met zekerheid, dat de heer Jïoc/mss™, ,n ee"an^ "erelddeel; don Euro- gouvemenr-genoraal van Nederlandsch S'°»d >?ad "k iden Afn- i- B i,„nf» kaanschen stond ik. Den 12 Dcc. vertrok- j i °R Z'J" ft,? ken wij van Alexundrie, den volgenden dag aangedrongen. althans met wenscht ops kirig-, om liefdadigheid to botuoacu daar, waar hulp gevorderd wordt. Bijgedrageu door don Koning f 2000,00. de Koningin - 1000,00. Prins en Prinses Fred. d. Ned. - 3000,00. 100,00. - 13,60-1,09$. - 11.500,00. - 33,858,06. - -1800,00. - 3928,00. - 3857,00. - 2217,37. - 2308.91. - 1751,20. - 1851,00. - 259.5,10. - 1260,00. - 553,45$. 463,00." 209.30- 3318,19. 1105,27, 1375,01. 806,44*. 698,18." K. Mijnheer de Redacteur! Indien gij )iet volgende eene plaats in den Nieuwsbode waardig acht, gelieve hetzelve dan in het eerst volgende vommcr te plaatsen. S. nieuw in die betrokking bevestigd te worJkwame„ wij te Cairo aan; in Aloxandrieen den, en zulks voornamelijk uit oorzakenlCi»™ ™allktAn wUal'?n u.tstapjes per ezel; grand havf.x, Micli. 12 April 1850. van gezondheids -toestand, "lijdende dio te" gw'J re?d orere'i" in' Middên-Azie"doorkruistotlder~de b'etenitor [«trn Rol 's Gravenhago - Rotterdam - - Amsterdam - - Haarlem - - - Lcijden - - - - Utrecht - - - - Groningen - - Arnhem - - Delft Dordrecht - - - Ilerv. Diaconie to Arnhem - Leeuwarden - - Gorinchcm - - - Hoorn - - - - - 4e. Reg. Inf. te 's Hertogenb. - Zeeland lo district - dito 2e district - dito 3e district - dito 4e district - dito 5e district - (Hieronder is begrepen van Middelburg, f 2631,44$; van Vlissingen 330,29$; van Zie- rikzeo 450.) Zamen - - 99,459,58$. Bijna honderd duizend gulden franke ij k. De heer Lehonnetle, een der kamcr- heeren van Karei X, is jl. donderdag door het hof van assises alhier, veroordeeld tot 10 jaren eenzame opsluiting, dewi jl hij als administrateur der goederen van de herto- gin-douairiere de la Rochefoucauld Dou- deauville zich op oene bodriegelijko wijze (en dus gnusch niet honnet) eene som van 600,000 fr. heeft toegeeigend. Te Terrasson hebben op 24 Fcbr. jl. vele nationale gardes de wijken der stad Dezer dagen is zekere fabriekant Hcrfzog uit Locel-Bach met het kruis van jhet legioen van eer versierd. Belangrijk Me,,igmn,p„ heb ik Je v'rang hnoren mén''"zïjn"ïêno7mJrz»'hebbeü Ie Itotlcrdamschc Courant) Jaarvnn:h rr - t~ a. iiu u ai. l l utl j, 11a i ij ii wSJr, &l l,et '?ch Tn' bfSfP™ !®?1 de tiotlcriamchc Courant) daa'™"we«!ma" begonnen e„ bezit thans ettelijko milli n dat cr ,zot> vepl verschillende kleu- onthouden, niettegenstaande ons nog me.pr" m0n ons een zeer ouden boom aan, waarvan ioenen' terwlJl h,J ,n z,Jn0 fabriek dagelijks ,,nfln IQOft Tngznuohinn iroplf vpponlinff tïïi ren vin n. i i li - i t\ r - „n-u men ons «en zeer uuueu uuuui ouu, waurvuu m0nscl";" iijn:. daar w,j vanlJercn genoemd zijn. De keuzo m moo.je- d dat Maria mot het kind «tl»y meiydie» zijn vnartgeeptnlen, lijk, omdat er bij ilcn tcgcmvoorjigen tee- Je:j m |iaarHn,an J<mJ. olhierj op hlmQe nimmer heb ik deze vraag opgelost stand van Indie behoefte bestaat aan een jWMPii; ook heb ik er geen begrip van'man vol energie, met ceconomischc kenni; kunnen makentoegerust, die met klem zonder aanzien des Het is waar, nrn vindt der zwarten ge- persoons,ingeslopene misbruiken kan weren, ■oorteplaats in Afrika, doch al hoort men) Om vele redenen zou men dan ook lie- «>nn nne voorvaders d,c landstreek voor ver de tenzo niet op een Indisch ambte- -00 joren verinten en dezelve met Ame-naar uitbrenger. Intusschen is het niet wel fda verwisseld hebben, men vindt hun mogelijk om tot een bepaald besluit over •jroost tot heden zwart.In dezen schijntjeenen persoon te komen, alvorens het de e gordijn echter eenigzints weggeschoven gerings-reglement en andere organieke wet- ez'jn> zoodat de zaak meer vatbaar wordt,;ten omtrent de fcolonien zijn goedgekeurd, Jezus en haar man Joscf, alhier, op hunne vlugt in Egypte, zouden gerust hebben: als mede eene kerk, waarin men (le Maria's kn- pel vindt, bewerende men, dat do Maagd zich in deze grot voor hare vervolgors ver borgen zoude hebben. aan 1200 menschen werk verschaft. Bij gelegenheid dat hij gedecoreerd is, gaf hij een feest, gevolgd door een reusachtig maal, aan al de werklieden van zijne fabriek. De kolonels der beide regimenten dio te Cal- mar, de plaats waar deze zoon der fortuin woont, in garnizoen liggen, zijn er met de muziefc van het regiment insgelijks tegen woordig geweest. Op dien dng deelde de Wij laten hier eene lijst volgen van heer Hertzog aan zijne werklieden spaar de opbrengst der in Nederlaad opgeno-j bankboekjes uit van 20 tot 200 fr.: laatst mene collecte ten behoeve der noodlijden-l genoemde waren de talrijksten en werden den door den jongsten Watersnood, voor uitgedeeld aan degenen, die meer dan 20 «'«men weet, wat do aandacht eener moe-'als zijnde het volstrekt nooiïig, °dat de zoo verre wij borigten ontvangen hebben.! jaren in de fabriek hadden gewerkt.Men «Pr tot haar dragend kroost veroorzaken'nieuwe landvoogd de grondslagen kenne, Dezelve getuigt weder op nieuw van de berekent dat dit feest ongeveer 30,000 a an> hetwelk eenigeweken geleden duide-,waarop hij zijn bestuur moet vestigen. voortdurende bereidwilligheid der bevol- jO,000 fr. heeft gekost.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1