Jaargang. Sheboygan(Wis.) 9 April 1850. JV6. 23. u;i: Ket eenige Ilollandsclie Blad in Amorika verschijnt cllten Dingsdug. ABÖNNEM LNTS-PRIJS Voor een jiiar ----- $1,50, Voor zo8 maanden - - - - $1,00. Voor drie maanden - - - - $0,50, ADVERTENT! EN: Voor een jaar, niet boven de 5 regel9 $5,00. Voor 8 regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Hoven 8 tot 1G regels, dito ------ $1,110. Voor elke volgende plaatsing ------ 25, Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. Tn= only Dutch (Holland) paper in America is issued every Tuesday. TERMS For ons Year ------- $1,50. For six Months ------ $1.0(1. For three Months ------ $0,50. AD\ ERTISE3IENTS: For one Year, not over 5 lines - $5,CO. For 8 lines or less, first insertion - - 5". Over 8 to 16 lines, do - - - - $1.00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and Communications prepaid. L'eDomineo en de Schoolmeester Wr k.cat li:t tuch, spruk Doroiu ■Wsihelozcn, Cions dc Vossen gekker zijn don twin- I u: jaar voor dezen- Wjekheer. sprak de Schoolmonarch, moei u dat nog leeren? komt, omJut ze dagelijks met domine'u Aeeren. G. t. d. L. i Schoolvossen Iets over Hollands eerste Koning, met eenige trekkeu van A* B. I De Graaf van St. Leu, Lodewijk Na- I'Löo.n, gewezen Koning van Holland, die ■2ö Julij 184(5 te Livorno in den ou- perlom van 63 jaren is overleden, wiens enige zoon L»uis Napoleon thans Presi-. I'-Mt van Frankrijk is. Do troon waarop 'yilrw.jk zich geplaatst zig, wis op (li imnhoopen van een oud republikeinsch ktaitsgebouw verheven. Hij besteeg dien Mm door de willekeurige tusschenkomst Ivan een' vorst, die niet het minste regt [f.iJ daarover te beschikken. Lodewijk w uitersten wil schonk hij aan de stedelijke 1 regering te Amsterdam den eigendom van i al wat hij vroeger in Holland bezat, en wenschte dat het daaruit voortspruitende j inkomen zoude dienen, voor de rampen die door overstrooming veroorzaakt werden. Ook zal de naam van Lodewijk in Hol- land door velen met achting worden uit gesproken, daar onder zijne regering nim mer zoo veel ellende en glans tevens ge zien werd als thans. Onder de vele trekken van zijn karakter willen wij slechts eene noemen en deze bij voorkeur, als zijnde het meest geschikt, om een tredend contrast daar te stellen, tus-, schei» het toen en thans en dat gewis niet ten naieele van Lodewijk Napoleon kau uitvallen. Mei» vindt dién trek in L-1» Documents historiques, 3a. deel, blndz. 29. De toestand van Holland (in I309j was duister, de Koning hoopte dat uil de duis ternis het licht zou geboren worden, hij 'li' leed er onder, vele ingezetenen waren hiervan overtuigd. Evenwel veroorloofde een Predikant van Velzen ter gelegenheid van| l«n wejiwielin- voor zijns o,i<]erJan?n en]e?n «l*™»™» dank en biddag, allerhe-j I l.'jnne zeden, {feunnlheid, belanren, ja zelfsi "(ï0* tegen de regering uitte varen. De 1; taal aas liem vreerad. Men meet er- i verontwaardiging was algemeen, eene me ien»*», dot liij zich op een uiterst moei-l"'*'9 h'»rders "epen er wraak over. Men: jüjk «cnJn-jnt beven I. Door züna ta»k!""1Je, ,de '°u<ier eener leerrede, il.e even m de aigeineone tevredenheid zijns volks 'nsteihj. al» boosaardig was, en die zoo Die Holland zucht weleer mogt naar een vol zijn, het overschot to verzamelen, dat do land zoeken; goudzoekers van do Roodo zee hun gela- Nog vind» men 'tzonder fout, mur zoAt het ten hebben, in de boekeu. Vormer. Wat mooten wij dst land beklagen, Waar willekeur zoo veel verwoest; Waar d* armen met wrevel dragen, De kluisters, aan hun voet gerouat. Holland, Wis. Maart 1850. T Deze bemerkingen zijn reads door mij Igemaakt in een nieuwsblad in February '1849 in New-York gedrukt, hierbij ge- jwegd het berigt in de Buffalo Daily Re public van 23 Februarij 1850, van het vin den van eenen onnoembaren voorraad als imet menschen handen opgehoopte diaman- j ton, kunnen geenen twijfel moer overlaten Lodewjjk Napoleon, broeder van Kei- dut het tegenwoordige Californie aan Sa- zer Napoleon, word door dezen in 1806 lomo dien grooten voorraad van goud en aan1 ons vaderland tot Koning opgedrongen, jnweelen verschaft heeft, en dat de nu ge- Hij betoonde zich zeer genegen voor dat vondene diamanten voor hem bestemd wa- land en deszelfs gebruiken.wilde de militaire ren, doch de plaats hunner bewaring door ligting niet invoeren, bcijverdo zich onze een of ander toeval niet te hervinden is taal te leeren, en zelfs den handel te be-1 geweest. vorderen, doch haalde zich hierdoor den haat N. XV. A. van Catz Smallenburo. zijns broeders op den hals, zoodat hij in Buffalo, Maart 1850. 1810 verpligt werd afstand van do rege- ring te doen, ten voordeele van zijnen Ann den Redacteur zoon Lodewijk, die door zijne dwaze ann- vau den Sheboygan Nieuwsbode. slagen te Straatsburg in 1836 en te Bou-' j ID|„ P-T Mijnheer de Redacteur! logne »n 1840 bekend is; en die, toen Na polbon ons vaderland in Frankrijk in- nommer 19 van uwe courant zog ik lijfde, het groothertogdom Berg verkr^g. jheilpn eene oproeping aan de Hollanders iu .Xoot van Red. JVieuwsbode. ',l' tovvn Holland, tot stemming voor Demo- Icratischu bestuurders en tevens eena waar schuwing tegen de strijken, welbo hun door de Whigs zullen worden gespannen, iten einde hen tot stemming ten hunnen INGEZONDE N\ O 1> H I R. De Godsdienstige en wetenschappelijke voordeele over te halen. V? volvoeren, ontwikkelde hij eene naar zijn' verheven rang geevenredigde staat /.'iiudige bekwaamheid, voor het welzijn <fes lands aan zijne hoede toevertrouwd "per te nchien dan de gunst van zijn' keizerlijken broeder, deed hij zich kennen als een regtschapen man, die de dankbaar heid zijner onderdanen, hoe die ook wezen muvt, verre weg verkoos boven de goed keuring der staatslieden, die Napoleons raad uitmaakten. Koning Lodewijk, na zijn vertrek door ve len betreurd, was ook een feilbaar monsch en wispelturigheid en zucht tot verkwis ting waren wel eenige gebreken, die de Hollanders hem konden te laste leggen. Du wetenschappen, kunsten en zelfs da letterkunde, waarin hij veel belang schepn te tonnen, vonden in hem eenen vrijgevi ge en niilJdadigen beschermer. Da han del was hom een oogenblik herlevens ver- «chuldigd. Do velen wier smarte hij lenigde, ver hieven hem in hunne harten een duurzaam J?edenktecken op dankbaarheid berustende, en zulks deed die gevoelens als eene erfe nis in de harten "der kinderen overgaan, wier,ouderen beschermer hij wa*. Ook ik herinner mij mijn vader zoo dikwijls met lof van hem te hebben hooren gewagen, bij de overstroom n.*en in 't la.'id van Alte- 71,1 f') Noord-B-aband, welke onder zijne legering voorviel. Lodewijk schijnt altijd aan die over- Btroorningon gedacht te hebben, want bij FAltena, men versta Ahnkerh, Moeuwon, El of Andel, Gondercn, Doeveren, enz. weinig beantwoordde aan het doel, dat het; Gouvernement door het uitschrijven vandiouj dank- en biddag beoogd had, streng zou ge-j straft worden tot voorbeeld van anderen. Dei Predikant werd door den minister van po-j licie opgeroepen; de Koning wilde hem' zien; hij was een jong menscH, en verscheen zeer ontroerd. Hij ha l zich inderdaad aan eene strenge straf blootgesteld. Maar Lo dewijk wilde op zijne wijze straffen. Hij ontving hem zeer koel, doch beleefd; hij vroeg hem naar alle omstandigheden, deed zich de uitdrukkingen des predikers herhalen; na dit gedaan was, zweeg hij eene poos, schilderde toen den toestand dos lands, en zijn eigenen af, en bragt den predi ker tot de erkentenis, dat hij onbillijk on wreed was geweest, door de regering dus te beschuldigen. De man was van zijne onregtvaardigheid overtuigd, beloofde be terschap, en zij scheidden goede vrienden van elkander. Hij toonde inderdaad ook een hartelijk berouw on gedroeg zich ver volgens op eene voorbeeldige wijze. Toen men Lodewijk wilde overhalen om hem streng te straffen antwoordde hij: Ik stel er moer belang in, om hem te overtuigen en te verbeteren, dan te straffen. Aan den nu verdreven Oostenrijkschen minister Metlemich heeft do president Louis Napoleon het te wijten, dat hij zij nen stervenden vader niet mogt zien. De Oostc-nrijksche staatkunde gedoogde niet, dat de eenig overgebleven zoon, bij da lsat- ste oogenbRkkeo zijns vaders tegenwoor dig was. Do oudste zoon van Lodewijk is in 1807 in Holland overleden. En zijn tweode in 1831 in Italië. wereld heeft lang getwist om te bepalen, E?n en ander bragt mij op het denk- waar Koning Salomo zich kon hebben voor-1 b'elJ. door middel van uw veel gelezen zien van die groots hoeveelheid gouds, dat!blad, de handelingen der Hollanders hier, voorden tempelbouw gebruikt is. Men heeftjin dit opzigt, bij de laatste verkiezingen berekend,dat hetzelve meer dan vier duizendbekend te maken; kunnende dit we!ligt millioen guldens heeft bedragen; de ingan 1 onzen landslieden in die Town aanspuren gen waren mat gouden pTaten bedekt en hun voorbeeld te volgen, het heilige der heilige was een<> flikkering; R"eda eenigen tijd voor de verkiezingen van juwoelen en heerlijkheid. Van waar isjtoon-len de meeste Hollanders hier, dat zij al dat goud gekomen Niet uit Persje,'ten volle de Democratische ideeu zijn Assyrie of India, het was in stork gebouw-j toegedaan, door lid te worden van het ds schepen gebregt van slechts twee plaat-hier gevestigd Deutsch arbeidsvereiny §en: Torsis en Ophir. Tarsis is bekend doorleen genootschap, dat behalve zijn oor zijne voortbrengselen, goud, zilver, ivoor,japronkelijk doel, tevens allo krachten in- apen an paauwen,de roem ven Guinea.jspant om de Democratie de meeste uit- De schepen voor Tarsis stevenden naar de jbreiding te geven. Verder hebben, (hoewel Middellandsche zee, zeilden de zuilen van nog zeer weinigen geregtigd zijn te stem- Herkulea (de straat van Gibraltar^ door, men) meest allen bij de laatste stemming naar de zuidkust van Afrika, rond de Knap iop alle meetings, ten dezen opzigte ge- do Goede Hoop, en kwamen door de straat houden, tegenwoordig geweest en zoo ver van Babelmandel in de Roode zee to Aden, re zij vermogten en konden er ijverig waar zij hunne lading innamen. Doch waar,deel aangenomen; en eindelijk een gezel- vras Ophir? De schepen naar Ophir maak-jschap opgerigt, waarvan het hoofddoel zijn ten volgens de heilige schrift eene reis zal, zich te oefenen in al de pligten den van drie jaren, en bragten goud, zilver enjburger opgelegd; het verschil goed te lee- •ahdelhout. ren, dat er tusschen de verschillende par- Di\co 6chepen zeilden van de Roode zee, i tijen hier bestaat: welke de beste ïb en den Indieschen Oceaan, langs China,jop den duur zal blijven, ten einde, stem- i gele zee, het vaste land van Amerika,geregtigden geworden zijnde, volkomen kwamen al zoo in de stille Zuidzee aan bewust te zijn, hoe zich dan te gedragen. de kust van Californie, waar goud in over vloed gevonden werd. Sedert den tijd van Koning Salomo, ruim 2800 jaren geledon, hebbon geene goudjagers die ku9t bezocht. Ophir behoorde eerst aan de ontdekkers van hetzelve, de Phceniciers, naderhand aan do luraeliten, toen aan Spanje, vervolgens aao Mexico en nu aan de Voreenigde Staten, welks bewoners met vele vreem delingen uit alle werelddelen druk bezig Een en ander bewijst, h»t is verblijdend zulks te zeggen, dat de Holanders hier, even zoo zeer als eenige andere nat»'», de voorregten begrijpen welke dit land, boven hunnen geboortegrond, ieder mensch aan biedt en zij zich vaardig maken om, wan neer het hun tijd zal zijn, er tnet ver stand tot hun eigen en aller nut gebruik van te maken; zij wenschen dan ook nieu» liever te zien, alt dat hunne landslieden

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1