JS\>. 22. Hel e enige Holland idle Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABOXXEM ENTS-PRUS Voor oon jaar ----- $1,59. Voor zis maanden - - - - j 1,0tl. Voor clriu maanden - - - - §U,00. ADVERTENTIES Voor een jaar, niet hoven de 5 regels $5,00. Voor 3 regels of mindc-r. voorde eerste plaatsing- 50. Doven S tot 16 rebels, dito ------ Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Uneven on ingezonden stukken franco; J. QUINT US. Uitgever Redacteur. JHISh* BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch Holland) paper every Tuesday TERMS For one Year - - For «it Months - - - For three Months - - - $1,50. - - - - - - $0,50. ADVERTISEMENTS: For one Year, not o.ver 5 lines - $5,00. For C line? or 1*38, first insertion - - 59. Over 8 to 16 lines, do - - - - For every subsequent insertion - - - 25. All must he paid in advance. Letters and Communications prepaid. lc- Jaargang. Sheboygan, (Wis.) 2 April 1850. SHAaygas Mleuwabrio. j het algemeen hebben een mond, pionten pinster, houteftoojgruls Of aach op do binden ton is toegedeeld, tot heil en hulp vnn Beu ïleer J. QUINTUö, «ebben monden over do gansche oppervlak- jen rond de plant gestrooid. Ik vergelijk een 1 anderen ijverig poogt aan te wenden, en die I .j c - ito, en hoewel dieren maar eon mond vcor ■landbouwer die zonder onderscheid aller-'den door tegenspoeden vervolgden met inid- LaBUOöBiy 63 &Cil5I.TÜ3Q6. voedsel hebben, hebben zij nogthans een bande soort van mest in ziju'grond propt,'dels of vermogens tc grmoet snelt, om tlEdilc Heer! -even groot aantal opzuigers (absorbents) jmet een' Doctor die een kompleet uitzet daarmede in zijn' behoeften of nooddruft :a;S de planten. Leg eene Spannsche-vlieggoede medicijnen heeft c-n den eersten pa-'te voorzien, zulk een, en Goddank! er zijn frond het beste en ee: •enige middel js, zich 200 vcreischt ooic ellto plant verschillen-hij er lust toe heeft, ad patres zendt; om achter het valsehe masker van welwillende -rici» goeden en voor Jeeligen oogst te ver-;"® mi.idelen_vo.or deszelfs groei en ontwik-! kort tegaan; een landbouwer zonder schei-' vriendschap verborgen, zich bij den hulpbe- zekoren. Nu,* dat een harre grond weinig'; keling. Zuivere dampkringslucht bestaat, kunde is een Doctor zonder materia me-j hoerenden_als helper en redder opwerpt, al- 'niets opbrengen zal kan ik niet ontken-';Uit twintig-honderdste oxijgen-gas (zuur- diea. Nu, ten einde de noem van een goedleon om zijo eigenbelang te bevorderen, el- en dat het goed mesten van den grjnd;ïi-°''uc'll) ^c tachtig-honderdste hitrogen-j en systeroatig landhonwer niet alleen te leen? om &gon geldelijk vermogen, do af- ik volgaarne;Kn3? (stn-Ktoflucht) maar daar zuivere,; hebben maar te verdienen is h«f niet waarvoor hij nederknielt. te vermeer- zelfs wen -dampkringslucht zoo echaarsch als zuiver. noe?j dat men zijn land goed mest, dat|derfP on vergrooten; hem, die, onder den ■■■.n groot aanbelang if, sta ik inizr- da', gr.ed ïaH tvoshtigenda dien glaïön grondvoedsel en zelfs, van geneesmiddelen, waar- to slagc-n, is" hot van het uiterste belang, ;b^°efto^ langzamerhand doet verwroeten, met water ais of het aarde was,van elk dis opzuigt en wei in zoodanig ce-i dat men ton eerste eme kennis k hebbe rur.' pn hulp. die hij slecht? tot hoogen prijs al» dot op hot laiid;—oventvcl van svaar 'rijn, baslnan er in do natuur stoffen, diedampkringslucht en ten 4de t'on)sclJ;i"oms z™ ^"urt 11,3 <e»lv» mat /-"wat bet voedsel, dat don groei van domeer verwantschap hebben met gas 'Jan,/, middelen, om zvitee fransen uit de dttmp-] 2e' o botaaldwordf, zoo lang als do doorhem piant óevcrdoii ïièeftlIs het het water, tnet een anJor, in an-it-ta woorden, stoffen, krinvehirht tot de. vlont te trekken ilie voor bezochten iels hebben, belwelk het tijne derzclrer groei benodigd -Jjn: en om "iet iis.Jhem eindelijk, die do schijnbaar hel- hierin wel te sloren, is het van de niter. ,!a" °ok Jul,t ste noodtalreliikheid, dal men ecne kennl. van de bedrogene voorwerpen a.jnrr vriend van acheikunde hebbe. Landirenooten, will ?cl""> V.'"3 me" hfbben ot gij voorspoed op uwen arbeid hebben, doei aijninanrgeatort, wat uwe hand vindt te doen; werkt met,!, Zu,k oe" ',Mr f"1' het hoofd zoo wel als met den arm; leep|in» *mP" "n in uwe laneo winter-avonden een voed een- voor deze «tippen lezen «at men wil) die voudie werk over «eheiinnde. Hebt gij dit J?««" ™"fcb ™- andere zich nederwaarts keert; de op- Zoo ook zijn er stoffen, die Carbon, Car-1 wel verstaan, lees een ander van groote-'^a0 e" f n en alle aan el- bonic acid, oxvgen ammonia, enz., tot zich ren omvang en indien ge u de zoo verkrr-;*eï* verachting wekt dit bi.i ons voorzoo gene knndiirheden in uwen landbouw wil, -emand op. En vraajrt menden naam van ten nutte maken, zult ge u er wel bij be-.b™. wmns oogen hier op aarde vooral- vjfi^en j les, behalve voor blinkende munt gesloten i het het glas? Het was het water, die het eena of andere gas meer dan een zoo lang de kiem nog onder de oppervlak- jander tot zich trekken en zich daar mede tc vin het glas en het waterwas,'maarj vereenigen; bij voorbeeld, keukenzout wordt £eef acht, niet lang nadat de nieuwgebo-jin dampig weder (wanneer de dampkring rone plant het lioofd boven den grond heeft zwaar met hydrogen gas gevuld is) voch- uitgestoken, heeft eene merkelijke veran-jtig;waarom?Omdat zout sterke ver- cierisg in verschillende opzigten plaats! wantachap met hydrogen gas heeft; het trekt fc'egr,"pen: <Je kiem verdeelt zich in bladen.[de hydrogen var. den dampkring tot zich en waarvan de eene zijde zich opwaarts envormt ^*ater. dc andere zich nederwaarts waarts gekeerde zijden, zijn 7 »:ander gelijk en zoo zijn de nederwaarts jtrekken, en onder die behooren verschillen- gekeerde,de opwaarts en nederwaarts ge keerde zijden zijn verschillend van el/cander. Be kleur die dus verre geel was, veran dert spoedig in groen, de groei der worte len, die aanvankelijk snel was, neemt traps gewijze af, terwijl dt? platit boven den grond nu op hare beurt haren groei versnelt. Waaraan moet dit nieuw verschijnsel wor den toegeschreven? Ik antwoord, aan de dampkringslucht en het zonnelicht. Be schouw met aandacht door een microscoop de oppervlakte der bladen en gij zult zien dat, gelijk ons ligchaam, het blad aan beide zijden met poren bedekt is, die de einden van zeer kieine haarpijpen zijn; die aan de opperzijden der bladen zuigen op (of ademen in;.— die aan de onderzijde werpen uit of ademen uit, wat? deelen van damp kringslucht en van zonnelicht. En waar- T°or?voor omtrent de zelfde reden, dat wij door den mond dampkringslucht en de visschen door de kieuwen water in-ada- wen: Voor voedsel van het leven. Er is in derdaad meer overeenkomst tusschen het dieren-Sc het plantenrijk, dan men aanvan kelijk zou gelooven. (lees Leibig's Jlgri- de stoffen, die als mest tor bevruchtiging van het gewas gebruikt worden. Bij mest versta ik en meen ik niet alleen die be- vruchtigende of vruchtbaarmakendo stoffen, die in den grond geploegd worden voor en al eer het zaad in d6n grond gelegd wordt, maar ook en wel voornamelijk die, welke over en rond de plant gestrooid worden of bphooren te worden, om uit den dampkring die stoffen tot de plant te trekken, die tot haren groei noodig zijn, op dat de plant ze door hare poren (absorbents) moge opzui gen, met zich vereenigen (assimilate) en gebruiken, of na gebruik en na dat zij aan de plant het nut gedunn hebben waarvoor zij bestemd waren, door andere poren fse- creters) waarvan ik reeds melding gemaakt heb, moge uitwerpen; want het is maar al te waar, dat sommige landbouwers zonder de geringste blijk van een aasje gezond menschenverstand, allerhande soort van mest, onverschillig wat, piaster, houtskool stof, asch, guano, enz., op hun land werpen en inploegen zonder op het best een' hal ven oogst te krijgen; terwijl zij misschien een' dubbelen oogst zouden gehad hebben. Dat do voorgaande vlugtigo gedachten en zwakke pogingen, oin iots tot het nut en den welvaart van mijno landgenooten toe te brengen. U niet ongevallig zullen ijn, is do wensch van Uw dienstio. Dienaar, Amsterdam. Va. G. v. d. L. Maart 1850. cultural <f" Animal Chemistry.) Dieren in hadden zij een derde van da vermorschte Voor den Sheboygan Nieuwsbode. WOEKER. Een aangenaam gevoel toch vervult ons hnrt, wanneer wij onze gedachten of on- zijn, wiens ooren, voor andere klanken doof, zich alleen bij hot geluid van klinkend mo taal openen, wiens borst bij dag of nacht zijne rust komt verjagen en slechts door eene zucht, de zucht naar geld, beheerscht wordt, vraagt men zijn' naam lezer de verontwaardiging spreekt dien uit. die zoo handelt noem ik zijn naam WOEKERAAR! Holland, W13. T. Maart I85U. Verschrikkelijk Ongeluk. Montgomery, Alabama, 7 Maart.—De zen blik vestigen od hem, die vol van liefde I stoomboot St. John is tot aan het water tot den naasten, vol van belangloosheid en toe verbrand, bij Bridgeport. Men veron- medelijden, eene weldadige hand tot zijnenderetelt, dat omtrent dertig personen natuurgenoot uitstrekt: hetzij bij ziekten of nnderziuts, om dozen in dagen van jammer of ellende to helpen en te redden: wanneer wij den blik vestigen op hem, die zonder eon baatzuchtig oogmerk, maar alleen met het «•He do«l, om aan de stem der mensche- lijkheid te voldoen, zijn verstand of vermo gen. hetwelk hem hier op aarde boven an het vuur of water hun leven verloren heb ben. De brand was ontstaan door de hitte van do kotcis. Alle dame e nan boord. 7 of 8 in gotal, zijn verloren. Luitenant Ric« verloor $250,000; verscheidene Ca li for nianen verloren bun alles. De bn«t was vernaaureord voor 820.000.Zij kost $40,000.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1