IJaargang. Sheboygan, (IF^is.) 2@ Maari 1850, 31, Het ocnige Hollandsche Blad in Amerika verschijnt clken Dingsdng. ABONNEM ENTJS-PRIJS Voor een jaar ----- $1,50. Voor r.as maanden - - - - $1,00. Voor drie maanden - - - - $0,00 J. QÜINTUS. Uitgever Redacteur. The only Dutch (Holland) paper i:i America every Tuesday. ADVERTENT! EN: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels of minder, voor do eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $l,»0. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. TERMS For one Year - - - For sii Months - - For three Months - - '5» BUREAU; DEMOCRAT OFFICE. - - $1,50. - - $1,00. - - $0,50. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 lines - $5,CO. For C lincB or less, first insertion - - 50. Over 8 to 16 linos, do - - - - $1,0U. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters nnu Communications prepaid. Vuor den c-heboygau Nieuwsbode. VAARWEL AAN NEDERLAND. ViiTWclmijn Vaderland, ©orsprottj van ït namen bei- Sfatcn. 1796, ter cure van Louis XlVvan Frankrijk, [bloaijend jong meisje, zag eene onzekere 19. Tennessee werd zoo genoemd in I79G,toekomst te ge moet. Do graaf bood bet naar deszelfs voornaamste rivier. Het woord onbemiddelde meisje hart en hand. De moe- ■nonvcl, oidicW I. Maine werd ten tijde van hrt ,«r T^nessee, MSt men, betccfceot do krommedor, Joor de gevolgen dezer ver- rr-oo i - lepel. Dmatenis verblind, gaf eene strafbare toe- K3S too ge,naar Mamem Irani.-: ao. Kentucky v.ord too geiioeton in I7S2, stemming, liet huwelijk werd voltrokken. »o-J8r ma ara hm, bo„t golu.t tvenschtó rijk, an hetwelk Henrietta Maria Ko-Je ,f ,/omwmste *vier. Het jo„ J getra„wd,. p3aJr „nviasclde spoc- I™p° Engeland, ter dier lijd her.t-; JL m,ms tverd aller garant,n ISOsjdig daarop en, naar men «gr, op denzit- n'J heWeii.ancl, vaaraal, sy ilieiore ^a.er tta naar deszilfn voornaamste rivier. liet woordjdrukkeliiken wensch der barones, huiitio i j*L'u'-"amP*ll/'e waa c.na/l.m! beteckent, zegt men, de rivier der men-j woonplaats cn woonde tot de laatste om wen- ureven werd aan liet ornn.-Ifrphien. door I r ;chen. I teling- in Italië, terwijl de moeder alleen ten in 1802,in het noorden achter bleef. Graaf R. kwam wicn mijn liart-bloed stroomde en waar (gegeven werd aan het grondgebied, doo; euil„u> mijn' Avhg eens «tand, jde Plymouth Compagnie aan Kapt. John '22.'Indiana werd zoo .-ij schouno emerald, ontwoekerd aan de jAB/so/i, den 1 November 1639 bij Patentjnaar de Amerikaansche Indianen. lin don laatsten tijd naar Parijs en volg- t,iren' .overgedragen, met verwijzing aan den ge-, 03^ OJjjo werd zoo genoemd in 1802, naarde van hier de roepstem zijner stervende «"ras schitterende gbns, geen glans kou eve- patenteerde, die Gouverneur was van I ort3-;des2elfs 2ui,je|jjke grons]ijn. schoonmoeder op,waar hem de onthullingeens lawn> mouth, m Hampshire, Engeland, j 24. Missouri werd aldus genoemd inverschrikkelijken geheims wachtte:dc vrouw, «'nr. am ils moeihrborst, ik 'tvu.tr der vrij-1 3- l ermont werd dus1 genoemd door de ,I82l) nattr,jcsz8ife voornaamste rivier. [met welke hij zeven jaren als gade ge leid dronk, inwoners, in hunne onafhankelijkheids-ver- 05Michigan, werd zoo geheeton in 1805, leefd, die hem eene dochter geboren had, P' met uw gloria-zon, geluk cn welvaart klaring, 16 JanuarIJ 1777? naar het A'ran"| naaP (ja Lake aan deszelfs grenzen. jwas zijne eigene dochter-^de vrucht zij- ™it. sche veri, groen, en tnont, berg. j 26, Arkansas werd aldus genoemd inner vroegere liefde met de barones van A.! IVnir is thans 't waardig zaai der Cirubren cu4. Massachusetts ontleende deszjlfs naam; ISI9, naar deszelfs voornaamste rivier. j Do stervende, strafbare moeder werd I lktavrn, ivan eenen stam Indianen inde nabijheid 07, Florida, werd 200 geheeten door Ju-vergeven, alleen was de graaf door de ge- ftVtmr 't heilig helden-vuur, dier lang ontslapen! van Boston. Men denkt, dat de stam zijnen Ponco do L?on in 1672, omda t hetzelve jdano bekentenis zoo ter neer geslagen, dat braven? p.aam ontleend hooft van de Bta&uwe heu-<0p pochen ontdekt was, in Spaansch, Pas- j hij besloot, gade en kind niet weder te 'ie edele heldenstam van Bato is niet meer.jvels van Milton. „Ik heb vernomen,' zcgt;cil£i Florida. (zien. Hij ijlde naar Italië en boette daar eer I 1 't mij ontzegd te sterven roor uwe van Neerlands vrije i'acr is do ontembro loem etuen, !ic onversclirokken streed, voor haard cn htiis- penaten? ilanr ss Leijdon's dappere band, Minerva toe gewijd, Vaar 't roemrijk voorgeslacht van den nlou- den tijd he tijden zijn niet racer cn Neerland sucht in boeijen, e nazaat rooi niet meerde wang met schaam te gloeijen, Is 't onverzaagd geweld zijn heiligst regt verkracht. ?terf!diop gezonken slaaf, die pligt on deugd Tcracht, van uw' lage ziel alle eergevoel ver dreven, wee van gado en kroost geen gloed in u herleven 7 w moedor bloost met schande;zij sterf, cn in liet graf rloekt zij den aterling aan wicn ze 't loven gaf. Godbescherm mijn land en mijnor oudren graven, ^ank over 't dier kleinood dier lang ontslapen brivcn; 'ij mngtig eng'lenheirbehoed dien dierbren grond, '2 afgod van mijn harttot levens laatsten *iond. 'oarwel, mijn Vnderland,—vaarwel, gij dierbre .boorden, nsrwei, gij Rptto en Maasj—vaarwel, gij wee? lige 'oordén, Mrivel, gij trouwe leouw, zoo vreeslijk in den strijd, anrvvej 1 mijn laatsten snik, 0 laad zij u gedijd Amsterdam, Va. 1 Maart 1850. G. v. d. L. Roger Williams, „dat de staat Af&ssachu «etts zoo genoemd werJ, naar de Blaauwe Heuvels." (Blue Hills.) 5. Rhode Island werd zoogenoemd in 1644, met betrekking op hot eiland Rhodes in de Middellandsche zee. 6. Connecticut word aldus genoeml naar den Indiaanschen naam van deszelfs voor naamste rivier. 7JYew-Yorkoorspronkelijk Nieuw-Ne- derland geheeten. werd zoogenoemd naar den Hertog van York en Albanij, aan wien dit grondgebied was afgestaan. 8. JVeio-Jcrseyoorspronkelijk Nieuw- Zweden geheeten, werd aldus genoemd in 1664, ter eere van Sir. George Cartaret, een van deszelfs eerste bezitters, die het eiland Jersey tegen hot Lange Parlement verde digd had, gedurende den burgeroorlog met Engeland. 9. Pennsylvania werd zoo genoomd in 1681, naar "William Penn, do stichter van Philadelphia. 10. Delaware werd aldus geheeten in 1703, naar Delaware Baai, aan welke het ligt, en welke haren naam ontving naar Lord De La War, die in deze baai omkwam. 11. Maryland werd zoo genoemd tor ee- ro van Henrietta Maria, Koningin van Ka- rel L op zijnen last aan Lord Baltimore, 30 Junij 1632. 12 Virginia werd zoo genoemd in 1534. aaar Elizabeth, de maagdelijke Koningin van Engeland. 13 en 14 Carolina- Noord en Zuid) werd aldus geheeten door de Franschen in 1564, r eere van Koning Karei IX van Frankrijk. 15. Georgia werd zoogenoemd in 1772 ter eere van Koning George II. 16. Alabama werd aldus genoemd in 1817, naar deszelfs voornaamste rivier. 17. Mississippi werd dus genoemd in 1800, naar deszelfs westelijke grensschei ding. Mississippi wordt gezegd de geheele rivier aan te duiden; dat is, de rivier wel ke door veler vereeniging gevormd wordt. 18. Louisiana werd zoo geheeten in 28. Texas werd zoo genoemd door del binnen de muren eens kloosters voor de Spanjaarden in 1690, dia in dat jaar eene ld walingen zijner jeugd. De gravin R. ver- Franscho Kolonie uitdreven, dia zich te Ma- nam gelijktijdig den dood harer moeder en tagorda gevestigd had; en maakten daar het zonderlinge verdwijnen haars echlge- hunne vaste woonplaats. jnoots. De jonge vrouw, zoo plotseling* 29. fVisconsin werd zoo genoemd in 1836,wees en bijna ook weduwe, vervolgde de naar de rivier van denzelfden naam, toen raadselachtige sporen haars echtgenoots en Bijzondere gebeurtenis. Eene gebeurtenis van den zeldzaamsten aard, houdt tegenwoordig bijna uitsluitend de voorname wereld van Parijs bezig. Graaf R. 60 jaren oud,vroeger diplomaat eem r bui- tenlandsche magt, echtgenoot eener jongef schoons vrouw,en va Ier van ren!6 jarig Aind,E«n marineren beeldje der klcino wees werd die nog kort geleden met zijne gemalin in Voor eenen hoogen prijs verkocht, alle kringen der hoofdstad schitterde, ont- cen territorial gouvernement gevormd was. 30. Iowa werd aldus genoemd in 1838, naar een' slum Indianen van denzelfden naam, en toen een afzonderlijk territorial gouvernement gevormd was. kwam in do verloopene maand ia de vreem de residentie stad aan, waar hare moeder gestorven was. Hier heeft do ongelukkige jonge vrouw alles ervaren; hoe eu door wien is onbe kend. Zij mogt hare dochter, een kleino engel, wie geheel Parijs lief had, ook niet meer zien.Sombere, onherstelbare krank zinnigheid verbijsteren thans hare zinnen. Over eenige weken werd het paleis des graven R.t benevens de meubelen, ten voordeele der arme, harfr ouders zoo eens klaps beroofde wees, opcntlijk verkocht. ving in September laatstleden eeneo brief uit eene noordelijke stad,in welken een gees telijke hem ten dringendsten verzocht, zich ten spoedigsten aan het sterfbed sijner schoonmoeder to begeven, maar met uit drukkelijk bevel alleen te komen. De graaf, alhoewel verbaasd, volgde het zeldzame verzoek op en verbergde do oorzaak zijner reis voor zijne gemalin. Wij vinden hem weldra aan het leger der stervende, vanhetwelk hij niet meer zou terugkeeren. Voor zoo verro de 6luijer is opgeligt, had graaf R. over eene reeks van jaren de moeder zijner vrouw leeren kennen, die toen met den Baron van A., een grijsaard, gehuwd was. Een hoogst naauwe verstands houding met deze familie werd echter wel dra daarop tot zijn, zoowel als tot de ba rones innig leedwezen, door de verplaat sing afgebroken. Achttien jaren later keerde de graaf als gezant terug en vond zijne vriendin, de barones, als weduwe en zonder vermogen weder. Hare dochter een HET LAND VAN OPHIR. Er zijn sterke bewijsgronden voor de ver onderstelling, dat Californie het oude Ophir zijn moet. Major Noah beweert zulks aldus; In de opgaaf van het goud, dat van Ophir gebragt werd, vind \k in I Koningen IX vers 28, dat zij naar Ophir voeren en van daar 420 talenten gouds medebragten; doch in II Chroniken VIII vers 18,wordt gezegd, dat zij 450 talenten gouds haalden. Hco denkt gij over dit verschil en waar ge looft gij dat Ophir is De talenten van Ophir en Jerusalem wa ren verschillend genopg, om het verschil goed te maken; of zij mogen 450 talen ten gouds van Ophir gehaald en 30 talen' o gebruikt hebben, om voor de dienst van K ning Hiram's schepen en volk te bo-fth-n. Aartsbisschop Usher berekent de uiva ren sikkel op 2 Schel. 6d. en 100,000 talenten zilvrs unar die verhouding, bedragen 36 millioen 250 duizond dollars, hetwelk met twaalf, dt evenredigheid van

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1