JVh, SO. t eonige Holiandschc Bind in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABOXNEMENTS-PRIJ3 Voor con jaar - - - - - §1,50. Voor 7,os maanden - - - - J 1,00. Voor drie maanden - - - - 30,00. ADVERTENTIE?." Voor een jaav, niet boven do 5 regels $5.00. Voor G regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Boven 3 tot 10 regels, dito ------ $1,1)0. Voor ellto vólgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QUINTVS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) pnpT in America is issued every Tuesday. TER 313 For one Year - - - For si* Months For three Month* - - For For 0 lines ADVERTISEMENTS Year, not over 5 lines Vi.ou. $5,"JO. less, Jirst insertion - - 50. - Id lines, do - - - - $1 i>r every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and Communications prepaid. le- Jaargang. Sheboygan, W%s.) 19 Jflaart 1850. Eet Galden ABC. •VAX T O 1 L E S E. (Onuitgegeven.) Arbeidt ar.n uw taak blijmoedige, dien u God heeft toevertrouwd, Broeder?, laat Ilem 't overige over, dien uw lot in handen houdt, Ch: Over do geringe waarde van de uiterlijk© vcorregten dez.es levens door J. Ber:>i>.\. (Het slct van r.ommer 19) i Mercurius. Volstrekt niet, beiden moe- hoogmoed en waan, dut gij boter zi t, dun jten achterblijven. andere», ook afleggen. Als gij met dat alles j Lampichus. liet zij zoo.' wat hebt gij'willet instappen, dun ware een schip, dat ino-j te bevelen? Ik heb, zoo als gij ziet,vijftig roeren had. voor u alleen niet groot alles afgelegd. i genoeg. I Mercurius. Leg ook uwe wreed-, bui- De Wijsgeer. Als het zoo zijn moet, 'tensjorig- en ongebonJemliieid, uwe gram- dan leg ik alles af. Met den geest en strekking van dit ge-schap en dergelijke togten meer af! Mcmjipus. Mercurius! laat hom ook den t>reh staat in een zeer naauw verband dal,i Lampichus. Zie, nu ben ik geheel naakt.-baard afleggen. hrisïen'op de Pol "ri nis rei ze, niet to vast jwat Ludanns ous heeft nagelaten, en wat Mercurius. Stap dun in En gij, di/.-Ue,: Mercurius. Dal kimt gij doen! f kl^fl l'k a's slot hier Iaat volgen, ten opschrift lijvige, vetgemeste, wie zijl gij Menippus. Zie zoo! nu heb ik hom dan aan t sto. .geniet» u, dragende: Da maai us. De kampvechter Damast us. toch ion mcnschelijk aanzien gegeven.door Donk, gij trekt naar andere streken, waar het stof geen waarde heeft. Eer cn rijkdom moog verlokken, hun blan ketsel is bcdroj FlonZrersteenen moog men zo acht* sche zijn het zeker to-.h BOODENGESPREK tussckcu Charon, Mercurius cn eeuigc Doodeu. .1 lercurius. Dat kan men u aanzien. Ik hem dat morsig hair af te n<-cn»n. Zul ik kon u, on hob u di/rwijls op de kampplaats ook wat van zijno groote wenkbrunvv.-en gezien. afnemen? I Clutron. Ik nuët zoggen, t,oo hei metL"1 »U ,Ve««W«. «.-.tfe: t*A en, vnl-lonze zaken slaat. Mijne 'mot is, zon el. gij; r "j' r 11 i'-orhnojj 111 on 'ziet, klein; hot hoot is murw en ret,en hot' 3k l "'J', f v)'T ?m?\ water dringt er oo tamelük i" ',!UVi.,t i^eel vlceech bedeKt zijt. L3g het uf, on-miv-\v^at! schreit gij, deugniet! vreest gr v.,or Geul voor oogen los van de aarde, 't nard-j s --fi r>v,',rh«lt boot» 5£00'im £'j l-r ee»' voe- dood!Kom, kom, stap in! rt-hn is enkel god ter leen, 2a, LtW Mes t,h:t te min komt z°l' E" 7° 00 -«"fn"* «M Honger is het huis des vaders, Hij boJ=,h „)el m ï0lc n te pdijl:, en danrenho-""Pf7 ï«™arluksw dingen onder z„n nrro. i jz/ctiiitiSkUt). Wc.aan z.u' stemt uw pad er heen. "Hf A" I'-der doel is zijn beschikking, ieders proef tijd zijn bevel, Jaag niet dwaas uw pad ter zijde, voor, ern bronse waterfee?; |«m 'om gelnjrfeigoovervaart te hebben! Cralok'. L-g uwen rijkdom, zinnelijke lu-id, «Lm'kloeAvn nioeU cn uw gelachf Kromt uw schouder van het torschen, von Charon. Dat zal ik u zeggen. Gij mom a.-iitou cu wellust af, en ontdoe u van uwen WaarlijA-, gij zijt de eonige, die hier lucht. der rampen drukkend wigt, jorgillen naaina iu -tappen, cn het over--JpfllL.htig' n doodstooi! Weg hii r mot na-M-:-èuriua. Neen, dat moet hij niet afleg- Laat uw geest het stof ontstijgen, zijn anrdsche lasten ligt. Morren maakt do vracht niet min alleen verminderd haar, Neem uw kruis op, wat het zijn moog, God woog nicmands jokte zwaar; IIci wte zijt gij, die daar woman staat? I bezwarend! Onrust ja en leed kweekt tie aarde, wis-' 'Vmmpu.. Ik bon Mniffm. Zie, Mer- t-rato». ik dot. JU tv. J icuur! ik werp mipi pak cn stok tegelijk mjik zal toch alles wegwerpen.n at moetijAijk en lastig ma! meten uitdrukkingen en zegswijz tigo wendingen, nitheemsehe wiorlen en aarne, maar.nndere kunstenarijen, dio de vonr lriigt m-n jcuur! ik werp mijn pak cn stok tegelijk in ik zal toch alles wegwerpen. sling is haar bests teelt, I het water. Ik heb zelfs niet eens mijn ma-} ik meer doenl ev - Pelgrim, zoek op reis het loon niet, dat medegenomen. Iieb ik niet wel g dtan? .Mercurius. Zoo is het wel.Muur gij,ulles atUggon. eprst 'thuis wordt uitgedeeld. I Mercurius. Slap in; gij zijt de braaf- zwaar g.iwip.ïndj! daar, wat wilt gij'M ren rins. Zio z-n! nu vr. Quintius dor Heiden Christenen, luert u;*tQ Inül,: neom Jc' Persto plaats. Hier zit Waarom belaadt gij u met dat wapentuig? Maak nu de boot los, hij-en h-t z -ï jgij zoo hoog, dat gij alle de anderen kun»Trasimachus. Ik heb altijd dapper go-1het anker! Schipper, boud uw ïwr!—0> n Wj'z0 .^ns overzien. Wie is dat schoons men.sch daar?}streden en gezegevierJ; het Geinccuebest; lukkigc reis! Rustig houdt hij thans don ploegstaartt l Charmoleas. Charmoleas uit Megara, op 'heeft mij geeerJ. Zij^landdon aan gindschen oever, cn Mc- morgen weer den rijksstaf vast; jwien alle vrouwen verliefd waren, en dien I Mercurius. Laat dat wapentuig °P aar* (t/.,Vws t tot de" Dooden Slant en strijdt en wacht gelaten, opdenieene kus met twaalf honderd daalders Ls'de; want iu de benedenwereld heersclit L. h u bevolen post, belnnld. VreJp,o„ ,„en sel„,i.a vr h T„, t Mercurius. Leg hier uw schoon rgchaom Doen, wie »s die man daar met dat eerwaar- Tot gy rusten =«ïH na t waken, door den uwe lijipeil .mat die kussen af, als ook j dig gelaat, die zulk eene vertooniug maakt,. keu' hü0 ltJ(l u'Lr gic Hoofdman afgelost. ljlit iung jiair en die ronde wangen, ja.(het hoofd in de hoogte steekt, zoo langen! Uwer niet, moar Zijner was het, u tc do gansche huid. Zie zoo—nu is het goed, baard draagt en in gedachten verdiept! Cidku.Ilier is een reept, h itv.- 'lk .I --i planteen waar gij zij», nu zijt gij reisvaardig, stap nu in!Maar, schijnt? Landbouwer meer waar I i-\ als de pri.s Vraagt en mort niet,.maar vertrouwt Hem, «»e zijt gij daar in purperen kleederen.| Menippus. Een wijsgeer, of liever ceo j voor oon J'm,-un» Vttn üou met uwe kroon en dat ontzagwekkendjIonzo goochelaar en wonilerAruustunaar. I>e- imwusiwcc. gelaat? jtast hem maar eens, dan zult gij veel be-1 Neem eene pint fijn gestampte hontsko- Lamuichus. Lampichus,Koning van Gela, lagchelijks onder zijn kleed verborgen vin- 'en, do die in een klein van neteldoek ge- den. maakt zakje eu hang hetzelve iu een barrel Mercurius. Leg allereerst dat masker uf,1 nieuw" Cider. 't waarom blijkt ter zijner tijd; Wie dit nadentt, wie dit vasthoudt, wie op Hooger leidsman ziet, Xerxea met zijn legermagten, schokt hem noch verschrikt hem niet; Yzop zij het, honing zij het, wat hom 't lot onthoudt of geeft, Zoet zijn boide, hem wie hadenkt, wie de fcelk geschonken heeft. Een valsch vriend is gelijk aan de scha duw van een zonnewijzer,.die zich vertoom als de zon schijnt, maar bij het kleinste jvolbje verdwijnt. eene stad in Sicilië. Mercurius. Hoe komt gij toch zoo be laden hier? Lampichus. Hoe moet dan een Vorst bloot en naakt komen Mercurius. Neen geen Vors'., maar een doode. L"g dus hier alles af Lampichus. Zie, hier ligt mijn' rijkdom! Mercurius. Leg ook uwen waan en hoog moed af, want deze zouden de boot zwanr beladen. Lampichus. Dat zal ik, maar laat mij toch mijn® kroon en mantel behoud e; en daarna alles, wat gij om-en aanhebt. O Hemel! wat al grootspraak, onkunde en twistzuchten ijdel roeinbejag! Wat getal van onoplosbare vragen en spitsvondighe den en verwarde denkbeelden! Wat al ijde- le arbeid! Wat al grillen en vonden en niets waardige navorschingen! Hoe, om 's He mels wille! ook goud, zucht naar allerlei gehot, onbeschaamdheid, toorn, brosserij dat alles zie ik, hoe zorgvuldig gij het ook wilt v$?bergen, O, gij inoot den leugoo, Dezelvo zal niet gisten, geenc bedwel mende eiffenschnppen behouden en hoe ou der de cidrr is des te aangenamer wordt zij tot drmtiii. Men berekent dat elke persoon in de Ver. Staten jaarlijks 50 oijeren eet, en elk ei eene halve cent waard zijnde, zoo wor den er elf honderd millioen oijeren door hen opgegeten, voor welke 5J millioen dollars betaald wordt,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1