SHEBOYGAN NIEUWSBODE Jaargang. SFiehoi/ganWis.) 5 Maart 185Ö. JYo. 18. Hot eenigc HuHaniHdie Iila.1 in Amerika verse elken Dingsdiig. ABOXN'EMENTS-I'IUJS: Voor oen jaar ----- *1,50. Voor zes miiunden - - - - §1,00. Voor drie niuum!o:i - - - - $U,5U. J. QUINTUS. Uitgever Redacted. Tlie only Dutch (Hulhind) paper in A morion every Tueadoy. ADVERTENTIKxX: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5.00. Voor 0 regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. l«ovcn {J tot li> regels, dito ------ 51,1m. Voor elke volgende plaatsing ------ t>5. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en'ingezonden stukken franco. TE11MS For one Year - - - For rix M.mths - - i'or three Months - - - - *1.50. - - $1.00. - - $0,50. ADVERTISEMENTS I'or one A"ear, not over 5 line* - For 8 lines or less, first insertion Over t<> 10 lines, do - - - - i'or every subsequent insertion - BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. All must be paid in advance, liters and Communications prepaid. Een reisje naar Oalifomie. dachten nan huis, vrouw cn kleine J3ctje JjWüm uitdruk met hetwelk ik hier hcd?n geko- Er is een uurtje tussclien zons-ondcr-.uit mijnen geest, en op een drafje kwam Deze hoog goaclitc plant, de Aardappel, ""«en hen. Voor de laatste drie of vierja- antr cn lamplichthet uur wanneer helik over de landengte van Panama. zoo als men hoopt, nu geheel en al tot r0[* aan eene ernstigo ongesteldheid gele- oglicht langzamerhand voor donkerhcidl Het zou nutteloos zijn, om tijd tover- liarc vorige gezondheid hersteld zijnde, werd don hebbende, welke mij met eene totale plaats maakthet uur wanneer de gordij- kwiston met eene beschrijving van Pana-jer door eenigc voorname loden van hat verwoesting scheen te bedreigen, is het non vallen en met geen ander licht dan een j ma naar San Francisco,zij° het genoegjPlanten Rijk besloten, om een gastmaal 'niet onuitsprekelijk genoegen,dat ik mij we- .-tcenkolen vuurmen zich zelve, in eente zeggen, dat het eene voorspoedige reis aan te rigten voor den waardigen cn her-1 der onder U iu de kracht van gezondheid '^aar gade te slaan,als zij kronkelen en jSandwich-Eilandors en Oostelijke Yankies. j gasten bestonden uit al draaijen, en naar de zoldering opstijgen, Maar het goud! Nimmer heb fk zoo groenten. tut ocnig prachtig /rnsteel vormende, hot-1 iets gezien Het was niet alleen in deni De invitaties waren gedaan door een wolk de volgende puf in een overheerlijk'grond onder mijne voeten, maar onder in j voldoend getal van scharlaken loopers en landschap, dan in een rijtuig, dan in een be-', de wateren. Niet alleen in de handen en d-' Ajuin beklom den stoel. Hij werd aan •over lang verlorene en afwezige vrien den—over "0 werelds trouwloosheid over verijdelde hoopto leur gestelde eerzucht onbeloonde liefdehet rijzen of dalen der fondsenof de meer gewigtige vraag, of w„ _.w het op de lange baan uitkomen zal dat'gij mijne zakken, maar alle3 wat slechts eim' dommen ezel zijt of een' leeuw, van!bergplaats dienen bonic. welke beide dieren men zich cer.e levendige de voornaamste: diegenen, die mij in achting en somtijds in stoom gehouden hebben, zoude vergeten. (Een gelach, in hetwelk alleu behalve de Meloen deel nomen.) Ik k&a mij niet op eeno lange reeks van vooroudera beroemen Ik werd niet, go lijk sommigo van u, door dect Overwinnaar ingevoerd, maar ik kwam met den loop van beschaving, onder de ge- ir.innel jk meisje, en eindelijk ia een' een-1 zakken der grootste zwendelaars, maar hetjzijne regter zijde ondersteund door het 1 ingeslagen hoed verandert. blonk in hun verward haar; het viel ala hoofd van de Aspergie familie, terwijl Sa- Ilct is een mijmerend uur, wanneer men eene hagelbui van hunne havelooze klce-Jlado eene plaats besloeg aan het andere - 1 ïich zclvon in gedachten verliest over din- doren als zij voerbij gingen—en wanneerjeindc der tafel, en^ op zijne gewone Van_ AI1TEK gen dij verleden zijn en nog komen moe- zij h< t stof' vi lag het daar inderdaad oen heerlijk en schitterend!ui$, 0:1 had zijnen - - schouwspel i^at zijne jongste ongesteldheid verried, bo- behulpzaam is, om een argus oog to wer- TL- ;n «»«r ««hi;r h&lve misschien ceno kleino schijnbare pen op de schoonste onderwerpen ter be- Ik vergadert, hetzelve m «or,j„ actaf-j ,ck oe„ va„ J peiarfi*. (Oenoemelijke toejoichieg, cn voer jij gingen—en wanneer ei nuu ucr i»iux, on up «ijue gt-wout wij- w«anuu.u.5v ""co's" van hunne schoenen stampte,:ze gekleed was. De Aardappel, ofschoon]Ralrigh, in gezelschap van mijnen zoor in kleine hoopenhet was pas uit zijn ziekbed, zag er tamelijk weljgeachten vriend TabaA-, dio nu niet tegen in heerlijk en schitterend; uit» 0:1 had zijnen rok uan; er was niets! woordig is, maar die den wijsgeer dikwijls nïüln'zwarte plek rond een van zijne oo£«n. jpeinzing. (Onnoemelijke toejuiching, en jes en in klompen. Ik vulde niet 1 j Nft(Jat het tafellakeii was opgenomen, een knik van goedkeuring van het Raap istond de Ajuin op om eenen toast voor te Lcof.j Ofschoon ik een vreemdeling^ moge oeue meren men z:c»i core levendige En nu kvvam hot 00?enblik, dat ik ver- „'l"/Onnoomoli krtóeiücin"7 lliide verbeelding kan maken, onder de opstijgen-!tn2i{i;cn PI1 Hon n-anachen schat en miin [jl^V '°eJulcll,P«w iitj, at do roolulüinncn .ut-KKcn en aen ganacnen scnat en m'Jn; Ajuin, had do Aardappel van zijne jeugd af P r waardig ibr m do verlangende armen mijner J/:end ofschoon zij in hun leven niet Mijne kamer vva3 net cn geriefelijk—ik,dierbare vrouw en lief klemc Betjo brengen was een rooker en beminde het uurmijnZon. «oei was zee, gemakkelijkeen uitgo- T0 San Francisco vend ik schepen zon- slrctte stoei—maar lidushij kon mot der bemanning; mijne gelegenheid om bij 111 Culifornio reikon ik verliet denzei- water teru„ t0 keeren was twijfelachtig, a'seeue uitdamping van tabaAsrook cn «„«---„himliilr. ton minste voor maanden uitdamping vertrok op goenen anderen stcvigen grond slag naar dat El Dorado. Het was een ijsselijk oogenblik toen ik dat laatste droevige woord, vaarwel" uit- spraktoen ik, in eene welmeanendo po- j ging, om de tranen van de wang eener jon- ji ge cn echoone vrouw af te A'ussen, bevond, I dat ik het nog erger maakte.Mijne klei- j no dochter ook zoo jongzoo-aanvallig zoo boeijendzij, doze twee, waren al en alles voor mij. Maar daar was het aanlokkelijke, glin sterende goud van California voor 't opra pen een leven van geluk, van onaf ban gelijkheid in 't verschiet voor hen en mij een kostelijk huis, scboone meubelspaar den en bediendenpetit soupers—danspar tijen, loge in de operakasimieren shalws— %e kleederenzeldzame Bourgondie wijn Fleur de Bussy Champagneprivate bil- lard tafel, buitenplaatsen en kogelbanen, bloed- cn jagthondenalles in mijne ver beelding de voorkeur betwistende, geen wonder dat ik betooverd was en vertrok. De reis naar Chagres was zoo voorspoe dig ala ik tonde wenschen. De stoomboot, ofschoon boven mate vol, voer trotschelijk on blijmoediglijk voort—en met do vlug heid eens jongens en met moed zoo elas tiek als mijne elastieke laarzenspronj 'h op een' goeden muilezel, en vergezel liever gevolgd door een' troep van luid ruchtige Mexicanen,een ijeselijk geschreeuw *n gejuich makende, verdwenen alle ge onwaarschijnlijk, ten minste voor maanden toekomst en ik besloot dus tegen mijnen zin, om do revs over land te doen. Mijne beschikkingen waren spoedig ge maakt, en ik sukkelde op den rug van een' onverdragelij/r luijen muilezel, door eenen geweldig moeijelijken weg, met mijnen kos- telijfcen last achter mij, voort, geene zeer schoone verwachtingen vormende van den 1 uitslag mijnor gevaarlijke onderneming wanneer mijn muilezel eensklaps aan den rand van eeuen ijsselijken afgrond strui keldeen ik eenen afstand van twintig voet onder stcenen en braamstruiken benedon in den afgrond gesmeten W9rd—met den muilezel tusschen mijne becnen en de zak ken met goudstof op mijn lijf. Weder tot mijne zinnen komende, was het eerste dat ik deed, om don gouden schat aan mijne zijde te halenen het eerste dat ik hoorde, was mijne vrouw's stem, op eenen verwijtenden toon uitroe pende: Lieve goedheid, wat acheeU gij 1. t>.n unvnn afnül re O altijd to zameu geweest waren, hadden zij elkander toch dikwijls aan de zelfde tafel ontmoet .Zij hadden somtijds de zelfde hitte te zamen doorstaan cn hadden zich zeiven dikwijls te zamen in zulk een stoofsel be vonden, waardoor zij, voor deu tijd van hun bestaan, in eene vorbindtenis van do naauw- ste soort pebragt werden. Hij, do Ajuin, was verblijd, om de Aardappel nogmaals tot zijuo pl aata in de zamenleving gebrngt te zien, want hij, do Ajuin, kon zonder vleijen zeggen, dat de zamenleving te vergeefs ge tracht had, om de plaats van den Aardappel te vergoeden. (Hoor, hoor.) Zij hadden ver nomen u»c Rijst was aangespoord geworden, om do plaats van zijnen eerwaarden vriend in te nemen, doch dit voorstel was waarlijk belagchelijk. Jtisum tenealis, amict, was alles wat hij, de Ajuin, daarop to zeggen had. (Luid gelach, in hetwelk allen behalve de Meloen deol toch Willem gij zijt van uwen stoel ge vallen, gij hebt do tafel omver gesmeten, gij houdt de lamp het onderste boven en giet de olie over het tapijt—wat, in vro- dea naam scheelt er toch aan? Whisky pons na champagne bekomt u niet goed—gij zoudt beteT doen met naar. bed te gaan." Ik zag in't rond, schudde mijn hoofd eu vertrokeen armer, doch ik vertrouw een wijzer man mijn reisje naar Californie was slechts een droom. namen.) Hij, de Ajuin, wil de hen niet langer ophouden, maat wilde be sluiten met gezondheid, lang lcvon on voor spoed voor den Aardappel in te stellen. Do toast word met geestdrift ontvangen, van allen, behalve van den Komkommer, wienB koelheid veel misnoegen onder zijne broederlijke planten scheen te verwekken. Do Ajuin had inderdaad volo van do to- genwóordigen tranen doen storten, en de selderij, dit naast de Rammenas zat, liet zijn hoofd als een blijk van gevoé- ligheid nederhangen. Toen de toejuiching gedeeltelijk over was, stond de Aardappel op, doch dat was slechts eene oorzaak van vernieuwde geestdrift; en het duurde eeni- gc minuten voor do orde hersteld was. Eindelijk voer de Aardappel voort, bijna nl6 zijn, mag ik met regt zeggen, dat ik wor tel in den grond geschoten heb, en ofschoon ik de aanvalligheid niet hebben moge, van den Komkommer, die hier in geene benij denswaardige stemming schijnt gekomen te zijn;(luid gejuich,J ik geloof zoo veel goeds gedaan te hebben, ala eenige levende groen- Le; want, ofschoon bijna altijd aan 's rij ken mans tafel, ik ben zolden afwezig van des armen mans nedrigen disch. (Ontzag gelijk gejuich.) Maar, ging de Aardappel voort,,lnat ik niet al te sier/ijk en ook niot al te meelig in 't spreken worden, want daar is iets verwerpelijks in elk uiterste. Ik hob 'veel lotsverwisselingen in den loop van mijn bestaan ondergaan. Ik ben opgedisebt, ach! en weg geworpen (een glimlach) op allerlei wijzen Door sommigen bon ik gebraden; door an deren ben ik gestampt; en ik ben door me nigeen, dio de behandeling welke ik ver diende, niet wist, do huid van mijnon rug gesneden. Doch dezo vergadering, mijne vrienden, vergoedt mij alles. Vergeef mij, indien mijne oogen waterig zijn. (Deelneming.) Ik ban niet zeer dun geschild; maar ik gevoel mij zeer doordron gen door uwe vriendelijkheid op dezen dag. Do Aardappel hernam zijno plaats onder de meest levendige toejuiching, welke ee nen gc rui men tijd voort duurde. C oor anten.Het lezen van eon goed nieuwsblad, zelfs voor den korten tijd van een vierendeel jaars, brengt meer weten schappelijke kennis aan en maakt eenen die peren indruk, dan verkregen zou worden welligtin de beste school in twaalf maan den. Spreek met de leden van een buisgezin die Couranten lezen, en vergelijk hunne kundigheden en verstand met diegenen,die zulks niot doen.Hot verschil is ongeloofe- volgt: Vriendonen mede-groenten:—Het --- /friJTPa ia mot aandoening, dat ik bot gevoelen'.'uk.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1