SHEBOYGAN NIEUWSBODE. le .Margang. Sheboygan(Wis.) 19 February 1850. .Vo, 1(5. Het eenige Ilollnndsclie Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONN'EM ENTS-PRIJS Voor een- jaar ----- $1,50. Voor zes maanden - - - - $1.110. Voor drie maanden - - - - $0,50. ADVERTENTIES: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels of minder, voorde eerste plaatsing- 50. Hoven 0 tot 10 rceels. dito ------- $l,o0. Voor elke volgende plaatsing 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QUI NT US. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) paper in America is issued every Tuesday. TERMS For one Year ------- $1,50. For six Months For three Months ------ $0,50. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 linca - $5,00. For 8 lines or less, first insertion - - 50. Over 8 to Id lines, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and Communications prepaid. Opzavden bemaling van ecuige Latijn sell e of Romeinsche Munten, die in den Bij bel, en vooral in het Xiemve Testa ment voorkomen. oboli.Doer drachnfc werd ook een cewigi teren avond, na dezelve ta hebben aangeno-jzijn tien guineas voor U, ga nu naar huis, verstaan van dezelfde zwaarte als die jmen van Nance, zij is mijne vrouw edele;maar ik zal uwe vrouw'a eerlijkheid met munt, zijnle een vierendeel ioods. Naar heer, haar vertellende dat alles wel was?"vergeten. onze munt bedroeg een denarius zes j O, dat moet ik onderzoe/ren," zeide de Binnen eene maand, woonde John in een stuivers of ƒ0,30 Ne-'erl. of 80,12 Ame-j landheer. „Zegt gij dat uwa vrouw, mijn; nieutv net huisje, hetwelk do landheer - sclio munten zijn; iets, dat ook al inde: wel in het N. T. een romeinsch pond (uw edele niet kan aanwijzen, indien uwjbouwhoeve te betrekken, waar hij al zijne veelvuliige aanrakingen der Romeinen met; van joo denarii, dat is, 30 gulden, of; ede!e_ verlangend is dit te weten." dagen in achting leefde. Op zijn doodbed aauora volken is gAegsnde onderstaande! liever naauwkeurig 31/58 Nederi. of „Komt gij dan met Nance, zoo als gij jgaf hij zijnen frinderen de Drie raad«*evin- ztjn echter bij hen in gebruitc geweest. §12,67 Amerik.; als zijnde ook gelijk -haar noemt, dezen avond in de zaal, en ik gen, welko zijn meester hem bij 't aiacheid voorts vindt men bij de onderscheidene; 50 gewone sikkels, Hebreeuwsche munt/beloof u naar deze zaak te zullen vragen."!gaf: schrijvers de waarde zeer verschillend op- Ook beteekent mina een Griekscb pond Dit zeggende, reed de landheer heen. j Nimmer eenen bijweg te nemen, als zij gegeven, hetwelk ook al uit dezelfde oor-J (gewigt) of een tachtigste talenLalsmede- John en zijne vrouw gingen volgens af- den algemcenen weg konden volden, zaak schijnt voort te spruiten,tc meer,daar er; eene munt of som gelds, eene mine, voor spraak 's avonds daarhenen en hij klopte! Nimmer in het huis te vernachten, waar in die tijden tusschen munt en gewigt de goud en zilver, waarvan de laatste ge-;zachtjes met den grooten /dopper op de een oude man met eene jonge vrouw ge meenst naauwe betrekAring bestond. j ]jjke waarde bad als een romeinsch pond. jgroote d«?ur. De deur werd door eenen j trouwd is.. ^,Ta...<ftne aandachtige beschouwing cn7# talent of centenaar, zilveren munt, 1 bediende geopend, die, zonder te luisteren I En boven alles to onthouden, dat erniet» vergelijking van deskundigen, heb ik do drukte eene z?er onderscheidene waarde!naar lietgene do arme mcnscheu te zeg- t •olgende resultaten verkregen en in onze op verschillende plaatsen uit, doch be-'gen hadden, uitriep: teekent inliet N. T. waarschijnlijk een j O, gaat weg, gaat wsg! wat komt gij Koninklijk of gewoon talentium, cento- h:er doen en sloot de deur toe. naar, pond of talent, bedragende 60 »u-j John's vrouw berstte in tranen uit, nae of 6000 denariidat is ruim f 1800, jjj daar" zeide zij, snikkende alsof haar hart of naauwkeuriger 1900,75 Nederlandach; wilde breken. „Ik wist dat het hierop j of. $760.30 Amerik. Een talent /voor ge-zoude uitkomen." wigtj drukt even zoo veel verschillen- j Doch John was niet slechts in goluk- munt overgebragt. Men neme voorts onder de aandacht dat er meer Romeinsche munten waren dan de hier opgegevene, van deze wordt in de II. S. gewag gemaakt op on derscheidene plaatsen, wij bepalen ons dan vooreerst tot: A. Munten voor kleine sommen. 1. Do allerkieinste en ligtste koperen munt was een penningsken. Bij de Romeinen werd een stuk geld in het algemeen uiige- boven eerlijkheid gaat. Iets ^Opmerkelijks.—Regifugium of Koning 's Vlugt was een oud* Romeinsch feest, hetwelk den 24 Pebruarij gehouden werd, ter gedachtenis van de vlugt van Tar- quinius Superbus, de laatste Koning van het Romeinsche Rijk, en van de op dien tijd gevestigde Republiek, 510 jaren voor Chris- 1 i;uiuai ctcu vgci „imiiavu- i bl\ i i t~i I i de zwaarte uit als hetzelve waarde be-ikig Engeland geweest om zijne twaalf:1"»-De-4 February 13 ook de dag van de teekent aan geld. guineas in twee koeken gepakt te onl-1 vlugt van Louis Philip en van do proclama- o S. Een adarconim of gulden drachme1 vangen. „Neen," zeide hij stout weg, l>e der Fransche Republiek in 1848. drukt door nummus, of numuswelke (bijzondere goudmunt,) ook darkonotregt is regt, en ik wil zien wat daar -rr~ t naam ook, en in het bijzonder numus ses- en daricus genoemd, omdat dezelve het! van komt." Hij ging dus op de stoep- VOO! JjailCiOOUW©rS. eerst door Darius den. Meder is 'laten j zitten, besloten om niet weg te gaan voor Het is verkeerd om zaad van een meer slaan, was eene vermaarde munt, van-hij den jongen landheer gezien had, en toe- =u<d gelegen Staat te zaaijcn. In ecu koud digt en fijn goud, in nederlandsche munt',vallig duurde liet niet lang dat hij bui-jkliwiaat zullen alleen de zaden van een tertius, eene kleine koperen munt uitdruk te; doch bij bet woord penningsken heeft men meer waarschijnlijk te dgnken aan het woord vncia, welk woord ook elke klei nigheid uitdrukte, maar bijzonder gebezigd werd voor een-twaalfde as, dat is naar on ze munt een-tiende gedeelte van een stui ver gelijk 1 oudo penning of duit gelijk ƒ0,00,3125 Nederi. of 8 0,00,125 Amerik. Echter vindt men het ook gelijk quadrans bepaald, dat is, duit of ƒ0,00,46875 Ned. of 80,00,1875 Amerikaansch. 2. Een quadrans, eene koperen munt, ge lijk het vierde deel van een as, was ge lijk 3 penningen of 1duit—f0,00,9375 Nederi. of 80,00,375 Amerik. Deze munt stond gelijk met een terunsius, dat is, drie penningen. 3. Een assarius of een penning, eene ko peren munt van een halve as, eigenlijk bij de Romeinen scmissis genoemd, was gelijk zes unciae, of naar onze munt 3 duiten, dat is ƒ0,01,375 Nederi. of §0, 00,75 Amerik. 4. Een as, eene koperen munt van 12 unciae, waarschijnlijk 6 duiten of 0,03,75 Nederi. of §0,01,5 Amerik. Dezelve wa» gelijk een tiende gedeelte van een den arius. 6. Epn denarius, een penning zilveren munt welker latijnsche naam zoo veel beteo- kent als 10 asris; dezelve was de bo- zoldiging van ecnen krijgsman of dag werker, om op eenen dag te verteren of te verdienen, en stond dus gelijk met den schatpenning der Joden of eene Grieksche (attische,) drachme van zes $5,74 Amerik. t Ik heb u reeds eenigen tijd gewacht,! Houd uw vee niet kort; weinigo landbou- 9. Eene gouden "sikkel of sikkel des hei- John," zeide hij, „/.-om binnen niet uwe wers kunnen dit doorstaan. Indien gij hen Ib'doms wordt berekend op ruim 20 vrouw," en hij liet hen voor hem uit in honger Iaat lijden, zuilen zij u laten ver- Nederi. dat is 88 Amerik. !hct hujs &aa»- Onmiddelijk gebood hij al hongeren. 10. Een talent goud, centenaar of talent .de bedienden om boven te komen: en zulk liet is niet goed om een groot veld voor des heiligdoms was gelijk ƒ60,825 Ne- 5 een leger als ervan hen was Het was! eenen kleinen oogst to kappen, of twintig derl. of $24,330 Amerik., schoon de een schoon gezigt om hen te zien. acres te maaijen voor vijf voer hooi. Ver- berekeningen hiervan verschillend zijn' Wien van U," zeide de jonge landheer, rijk het land en het zal er u voor betalen. overgebragt ter waarde van 14,35 of[t®n A*wam-. (kouder klimaat goede vrucht voortbrengen. en dus door sommigen anders wordt bepaald. zonder meer woorden te maken, wien van jBebouw liever dertig acres wel, dan vijftig u al'en gaf deze eerlijke vrouw mijne beurs?" ten hal ven. maar er kwam geen antwoord. Wel, ikj De vcet van den eigenaar is de beste veronderstel dat zij abuis beeft, tenzij zijjmest voor het land. het zelve kan zeggen." Kap heesters, welke gij wenseht te doo- John's vrouw wees terstond roet haan den, inden zomer en met oen scherp werk- er naa-- d n hoofd lakei; Daar is hij," Ituig; zij zullen bloeden en sterven. Aanteekoningen dienen gehouden te wor- DE DRIE RAADGEVINGEN Uit het Engelsch door J. Q. Slot van .Vo. 15. Den volgenden dag toen John bij zijne!zeide zij, al stond heel de wereld er bij, huisdeur stond, overdenkende wat hij mei.geestelijken, overheden, regters en al, daar'deu van de onkosten en opbrengsten van zijn geld doen zoude, kwam de jonge lund-1is hij, en ik ben bereid om er mijn eed'elk 6tuk lands. heer aangereden. John nnm zijnen hoed al',voor af te leggen; daar is hij, die mij Verschaf u goed zaad; bereid uwen grond want hij had zijne gewoonten bij gelegen- vertelde dat alles wel was toen hij de-wel, zaai vroeg en sla weinig acht op de heid van reizen naar andere landen uiet ver-j beurs nam, en de deur voor mijn gezigt maan. Bebouw uw eigen hart wel; onthoud sloot zonder zoo veel als dankje te zeggen.' De bewuste lakei werd bleek. Wat hoor ik V' zeido zijn meester. Indien deze vrouw u mijne beurs gaf, vriend," zeide de landheer, ik verloor gis-j William, waarom hebt gij die niet aan teren mijne beurs, en ik hoop dat gij zoo;mij gegeven gelu&kig geweest zijt die te vinden; want De bediende 6tamelde geten, en was toen zoo vrijmoedig om le vragen, of zijn edele de verlorene beurs ontvangen had. Wel, dat is waar ook, mijn goede ndien dat uwe bnt is, schijnt gij zeer arm te zijn, en dan moogt gij haar als eene be- looaing voor uwe eerlijkheid behouden. Dan heeft de bediende in het groote huis dezelve niet aan uw edele gegeven gis- eene ontkenning uit; doch zijn meester wilde hem doen on derzoeken en de beurs werd in zijn' sak gevonden. John,zeide de heer, omkeerende, g'j zult bij deze zaak niet verliezen. Hier dat wat gij zult zaaijen, dat zult gij ook maaijen." Begin niet te boeren met een groot huis of eene ruime schuur te bouwen, voordat gij wat hebt om er in te doen- Goede fencen ma/ren goede buren. Zaai klavers diep; dit beveiligt dezelvo voor droogte. Koeijen wel gevoed in den winter, geven meer melk in den zomer. Wat heden moet gedaan worden, doe het, want morgen kan het regenen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1