SHEBOYGAN NIEUWSBODE. Jaargang. Sheboygan(ff Vs.) 1 2 February 1850. J\'o. 15. liet ccnigc ïlollandsclie Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdne. ABONNEM ENTS-PIUJS Voor ren janr ----- §1,50. Voor z?s innnndcn - - - - §1,00. Voor drie maanden - - - - §0,50. ADVERTENTIES: Voor een jaar, niet boven de 0 regels §5,00. Voor O regels of minder, voorde eerste plaatsing- 50. Boven il tot 16 regels, dito ------ §l,lil>. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco; J. QÜINTÜS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) paper in America every Tuesday. TERMS: For one Vcnr For six Months - - - For three Months - - - - §1.50. - §1.1». - §0,50. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 lines - §5,00 For 0 lines or less, lirst insertion - - 51). Over 8 to 16 lines, do - - - - $1.00. For every subsequent i All must be paid in advance. Letters nnd Communications prepaid. DE DRIE RAADGEVINGEN". Dit zijn De drie raadgevingen motWvildan vernachten waar zij waren, on sloe- arme /ciuderen wat eten to koopen van a- Ui: het Engelsch door J. Q. j welke ik u wilds betalen; en zij zijn inigen den raad inden wind. Liever dan in vond. Er was eens, wat later zoo dikwijls ge-waarde verre boven al het goud verheven: het hui& te blijven, ging Johu naar den stal' „Het doet er niet toe, zeide John, doe heurd is, een banc jaar in Ierland. In-och ter, hier is ecne guinea voor uwe reis-en legde zich neder op een bosch stroo, zoo als ik u zeg, on breng terstond de beurs dien de oogst tegenviel, was er bedelarij kosten entwee koeken, van welke gij er waar hij voor cenïgon tijd vast sliep. Om-; naar het groove hui» «m vraag naar den en ellende van het eene einde des eiland? een* aan uwe vrouw moet geven en de trent middernacht, boorJe hij twee men-jongen landheer. Ik heb twee koeken, wei tot aan het andere. Ter dier tijd moesten andere moet gij zelf niet opeten, voor gij;scbon inden stal komen, en, naar hun ge- kc ik elke voetstap van Engeland afheb vele arme menschen hun land verlaten, om zulks gedaan hebt, en ik beveel u om goe- sproA" luisterende, ontdekte hij, dat hot dc mede godragen cn die zijn goed voor de kin- werk te vinden, en oin dat de levensmid-zoro voor dezelve to dragen." waardin en een man was, een plan bora-jderen's avondmaal. Ik moet natuurlijk in delen zoo duur waren. Ondere andere wasi Het was niet zonder eenige tegenkan-j monde hoe haren man te vermoorden. daehtig houden, daartoe heb ik het volste ook Joii.v Causon in do noodzaArelij&heid Aing nan do zijJe van John Carson, dat hij' John hervatte's morgens zijne reis; doch jregt, wat mijn meester mij voor het loon oni naar Eagelanl over bi steken, om te'cr toegobragt was, om enkel woorden voor; in do eerste stad waar hij aankwam, werd i van twaalf maanden verteld heeft, want tot zien of hij werk koodo krijgen; on zijne zijnen loon aan to nemen, of overtuigd kon hem verhaald, dat de waard in dio stad wel-1dusverre heb ik nog alles bewaarheid ge- vrouw en kin leren achter te laten, bedelen- worden, dat die meer waard waren dan gou- ke hij verlaten had, vermoord was, en dat'vonden. de om eene bete broods,en berustende op;"len guineas. Zip vertrouwen in zijn' mees-; twee leurders, wier kleederen met bloed be-| ..En wat heeft hij gezegd, vraagdo de liefdadigheid van goede' Christenen. ter was evenwel zoo star/;, dat hij eindelijk 'deA-t bevonden waren, voordo misdaad go- zijne vrouw. John was een vlugge jonge gast, geschikt vo^aan wa*- vat waren ca stonden opgehangen te wor-l „Dat cr niets boven eerlijkheid gaat," tot eiken arbeid van het hooiveld^tot deni J,;>hn vertrok den volgen Ion morgen vroeg den. John besloot, zonder aan eenig mensch] antwoordde John. sta!: cn gé will in- om het brood te verdie- naar Ierland: maar hij had nog niet verge-ite zeggen wat hij gehoord had, om de leur-1 ,,'tU alles wel en't ia zeer gemakkelijk nen.' dat hij at;"hij was dus ook spoedig traan, of hij haaldo twee leurders in, die [dors zoo mogelijk te red Ion; on ging dus jvoor hen om zoo to spreken, die nimmer in door een heer aangenomen. De En^?i-c!ieu ^nzolfden weg reisden. Hij geraakte metiterug om hun onderzoek bij te wonon. verzoeking gebrogt zijn, door tegenspoed zijn zeer naauwlcttend 'én Iersche dienst-: ->on in ges pret, en bevond hen oen paar! Ia het regthuis gaande, zag hij de twee, of hongersnood, om anders to spreken: maar boden; hij zou twaalf guineas (omtrent 30.-^igasten, die een uitmuntend gezel-] menachen voor het geregt: en do jongouw verzoeA- is mij genoeg, John. dollars) iu liet jaar hebben, doch het «el! ;c:nj op don weg w iron. vrouwen do man wier stem hij in den stal1. Zij ging regelregt naar het groote huis. zou niet uitbetaald worden voor bij het efn Ie 1 gebeurde hot bij het einde hunner, gehoord had, htinna onschuld op helleven en vraagde caar den jongen landheer; doch des jaar?,'en hij zonal het «eld verbeuren, idagreis, toen zij alle vermoeid van 't loo-af bezwerende.De regter stond hem evenwel zij kreeg geene vrijheid om tegen hem to zijn loon kwam hem dus ton vollen toe. 'deden groeten weg to verlaten, hun te-j John Carson zou gegeven worden, want.en alles wat gij bedenken kunt. Zijne huur uit zihide, besloot hij om naar Tcns vertellende, dat zij elkander weder'door zijne tusschenkomst werden doei-; Indien gij alle» maar wist," zeide zij, huis te koeren: niettegenstaande zijn mees- soudeo zien in een zeker huis ija do stad, gentlijlce moordenaars aan het licht gebragt. Ik ben oene eerlijke vrouw, want ik heb ter, dio veel achting voor hem hadihem ver-bvaar reizigers overnachten. John wildode John ging nu verder huiswaarts, ten .eene beurs vol goud naar den jongenheer zocht te blijven,en hem vraagde of' hij ceni- waarde van den raad, welken zijn meester'vollen overtuigd van do waarde van twee gebragl, die mijn kleine jongen op den weg ge reden had om over zijno behandeling' hem gegeven had, onderzoeken,kwam veiligder raadgevingen, welA*e zijn meester'nem'vond, het is zeker de zijne, want niemand ontevreden te zijn. aan ca nam zijn verblijf op de bestemde1 gegeven had. Aan zijne hut komende, vondjanders kan zoo voel geld hebben." Niets ter wereld, mijn heer!gij rijt;plaats. jhij zijne vrouw en kinderen verblijd met Laat mij zien," zeide de bediende. oen goede meester en vriendelijke meester Terwijl hij zijn avondmaal nam, kwam eene beurs vol goud, welke dc oudste jon-!,Ha, 'tis alles wel, ik zal er zorg voor voor mij geweest: de Hcere spr.ro u voor een oude man al waggelende in den keuken gen dien morgen op den weg gevonden dragen, gij behoeft er uw zeiven niet ver- uwo familie: maar ik liet eene vrouw met en gaf daar orders omtrent verschillende!had. Terwijl hij afwezig geweest war,'der over te bekommeren;" en dit zeggen- twee kleine A-inde ren van mii te huis, in zaken en ging toen weder hoen. John zouhadden zij al dio ellende doorstaan, aan! de, sjoot hij de deur voor haar toe. Toen Ierland, en uw eerwaarde kunt niet vcrlan- hior geene bijzondere notitie van genomenwelke do ongelukkigo familien van 'dïcge-Jzij terug kwam, hanldo haar mande tweo gen, 'om mij geheel van hen af te houden,!hebben; maar, onmiddelijk daarna kwam'nen, die naar Engeland gaan om werk tokoeken voor den dag, welke zijn meoster de vrouw cn kinderen." eene jonge vrouw, jong genoog om de doch-.zooken, zijn blootgesteld. Met karig voed-hem bij zijn vertrek gegeven had; oen van Wol John," zeide do hoer, gij hebtlter des ouden mans te zijn, binnen, engafjsol, zonder een bed om op to slapen of een'dezelve openbrekende om onder zijne kin- uwe twaalf guineas verdiend en gij zijt in bevelen in tegendeel van die, welke dak om hen te beschutten, hadden zij door doren te verdeden, was hij niot weinig elk opziet zu'.k een goedo dienstknecht ge- de oude man gegeven had, hem ter ge-jhet lan! omgedoold, van deur tot deur vood-Jrerwonderd er zes guineas in to vinden: -= - - u'in lijker tijd vele harde benamingen geven- sel zoc7;endo bij eene uitgehongerde be- cn toen hij do andei weest, dat, indien gij toestemt, ik- plaats van uw loon iets «even wil, hetwelk de,zoo als oude zot, oude suffer, cn zoo volking; en wanneer een enkele aardappel de twaalf guineas tienmaal overwaard is. j voorts. Toen zij weg was, vraagde John werd gegeven, zegenwensehen cn dankbe- Doch gij doet uw zin,—wilt gij nemen wat'wie do maa was. Hij is de waard, ".tuigingon over den gever uitstortende, niet ik u op mijn woord aanbied?" 'zeide de bediende, en, de Hemel helpe.in de formnliere uitdruk&ingen van bede- John zag geene reden om te denken,! hem! hij heeft een honden-leven goleid, se-laars,maar in ecne kracht van welsprekend- üot zijn meester mot hem schertste, of zijndert hij zijno lantito vrouw gotroi™-d;heiJ al to vurig om niot onmiddeliji uit aanbod niet meende, en zeide hem derhal-'heeft." Wat," zesde John met verwonde-'het hart te vloeijen. Zij alleen, die eene ve, na weinig bedenkens,dat hij toestemde r,nl?> is die jonge vrouw de waard'»:familie van zulke bedelaars gezien heeft om voor zijn loon tc r.emcn, wat hij ook Trouw- Ik 2k>, dat ik van nacht in dit huis als ik beschrijf, A-unncn de blijdschap ver- mogt aanraden, hetzij de twaalf guineas j niet blijven moet;" en hij stond op, zoobeelden, met welke de arme vrouw haren 0f vermoeid als hij was, om hetzelve te ver- man verwelkomde, on hem van de goud Léistcr dan aandachtig naar mijne laten, maar ging niet verder dan de deur,.beurs vertelde. wóordeDzeide de heer. j of bij ontmoette de^Jtwee leurders, gesne-i „En waar heeft Mick, mijn zoon, do Ten eerste wilde ik u dit aanraden.jden en bebloed binnen komende, want zijjbeurs gevondon?vraagde John CarBon. Nimmer eenen bijweg te nemen, als gij den waren fieroofd en bijna vermoord geworden1 Het was zekerlijk do jonge landheer dio al«emeenen wc« hebt." ,n bet bosch. John had veel spijt hen in,dezelve verloren hoeft," zeide zijne vrouw; Ten tweeden—pa's op dat gij niot ïu'dien toestand te zi»»n en raadde hun, niet in „want hij roed dozen morgon langs den het' huis vernacht, waar een oude man het huis te vernachten, hen met een'veelweg, en zijn paard sprong gewoldig op de- met eone jonge vrouw getrouwd ie." beteekenenden blik vertellende, dat het daar; zelfde plaats waar Mtckeij haar opraapte: En ten derden—Onthoud, dat er niets !D*et pluis was; maar de de arme leurdersmaar stellig John, hij heeft buiten dien geld boven eerlijkheid Wat waren zoo afgemat en gekwetst, dat zij. genoeg, en iA heb geen halve cent om mi~ i andere nam en open brak vond hij er nog een3 zoo veel. Hij herin nerde toen de woorden van zijn' edelmoe- digen meester, dio van hem verlangde om eene der koeken aan zijne vrouw to geven en do andere ook dan eerst zelf op te eten; on dit was de weg dien zijn meester in sloeg om zijnen loon to verbergen, opdat hij niet zoude beroofd worden of het geld op den weg verloren hebben. Het slot in een volgend nommcr. AaRDi» raadset..— „Ik wi! in alles wat gi-j verlangt toestommen, zeide een jong meisje tegen haar minnaar, op voorwaarde d at gij mij geoft wat gij niet hebt, wat gij nimmer hebben kunt, en toch kunt weg ge ven. Waar vraagdo zij hem om! Een echtgenoot.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1