SHEBOYGAN NIEUWSBODE. le Jaargang. Sheboygan(tFis.) 5 February 1850. JVo. 14. Ilct eenigc IIollandscTie Bind in Amerika verschijnt eiken Dings'dag. ABONNEMENTS-PRTJS Voor een jaar ----- $1,50. Voor zes maanden - - - - $1,00. Voor drie maanden - - - - $0,50 ADVERTENTIES Voor oen jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 3 regols of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,1)0. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco.- J. ftüINTÜS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) paper in America is issued every Tuesday. TERMS: For one Year ------- $1,50. For six .Mentha ------ $1,00. For three Months ------ $0,50. ADVERTISEMENTS: For ono Year, not over 5 lines - $5,00. For 3 linos or less, first insertion - - 50. Over 8 to 18 lines, do - - - - $1,00. Fur every subsequent insertion - - - 25. All must bo paid in advance. Letters and Communications prepaid. VRIJHEID. I bestaat, welke geene onderdrukking kan dul- 'zich met wrok en schaamte Chaltamnoem', wUUghoid had go dragen, hij had metaovc- |den; cene zucüt, die.elk schepsel God-s }JVicuwpoori on mot trotuofi herinnert olkc j rig om het van dfe drukkendato schuld te Door Neerland'» Volk. ingeschapen: de zucht naar vrijheid.' jNederlander zich Maurils; en wilde merr ontheffen. Hij had niets overig voor een Vanhier O dwingeland Niet alleen oaze voorvaderen hadden die- alle schitterende daden onzer voorouders i volk, dat hem als Vader liefhad, dat al- 0,1 lCr' die vrije menschen boeit-, pen eerbied voor de vrijheid en waren daar- noemen, wij konden er een boekdeel van les ten offer bragt. dat bloeden leven voor Den laatsten druppel eischt. ,door groot en magtig, maar ook andere vol-vol schrijven. Genoeg zij het gezegd, dat hem veil had, dat zijn penningske, met die in hun ad'ren vloeit,t|jen hebben voor de dierbare vrijheid groote,bijna alle Natiën de daden onzer vroegere zweet en bloed vergaard op hot altaar des En door geweld en list, |;a bloedige offers gebragt. Men behoeft Zeehelden bewonderden, en Spanje, Enge-j Vaderlands plengde. God weet het hoe- Don wond' V veroeat^met^'bloed z*ch slechts de daden der Zwitsers var, vroe- j land, Frankrijk, Zweden en meerlanden, veel van dat bloedgeld gevloeid is in dn en met vorminkto lijken. gere en die van zoo vele volken inde la-; denken nog met schaamte aan hunne gele- 1U;"- 7* A.S. Dt waarde van den Mintch.tere tijden te herinneren; en wie denkt niet,den nederlagen, door onze vroegere magt In het hart van den mensch bestaat eone!met .a?" ,d? voor aan de hunne teegchragt. beurs van hem, die arm hier aankwam en als Croesus stierf. Dat er op onregtmatig verworven gelden geen zegen rust, is eene algemeen bekende waarheid. De schatten, 0 jdoor ouders op de onregtvuardigste wijze door twee kolossussen, door tweo derjtegenwoordigen jammerlijken toestand, on- verworven, worden veeltijds door de kin- zacht welke gesne onderdru/tkin» kan du'. hunno dierbare vrijheid bezwekene Honga-' Werpt men op het hierboven nniifelmnl- dèn' XX matoSvé met kracht r=»laan'J" verdrukte volk, welk than., de can terugblik, en beschouwt men onaen! wordt tegengehouden, meteen allesvernic- na du°' twc? koloMUMon, door twee dertegenwoordigeu jammerlijken toestand, on- lend geweld dreigt li. te barsten, die allo i ""^eratc met verpletterende :ae vervallen zeemagt, ons weinig aanzien ^erca roekeloos versp.ld krachten inspant zich te ontworstelen aan de °vermagt te aa aangegrepen, eindelijk, b.j andero volken, vooral het clend.gbe- ijzeren banden, waarin men haar gekneld '»ng vroratelen, nog slechts door laag stuur en onze uitgeputte sehatiis de druk- houdt. Het is de zucht naar vrijheid. Die be- iüÜS Brieven naar Holland. ;iil naar vrijiiuiu. x»ie oe-t -~ j o u ii j onormoj Wij tnecnen onzen lezers geenc on- voldoening de aarde zoo f®n menschelijk hart in den boezem voelt,Staat,-Schuld, zoo gelooven wij de vraag: dien,(J t„ doeo hu0. vonoet ve_ i, doorweekt geworden,n?° S.!" ""L™" I °*Z" D geachte vrienden, een lijstje te geven van afvaart der stoombooten w j i ra i - 1 |t:u btru nu v>» «j w-. o. regt, aan de Opperste magt op aarde ver-de vcreenigmg met Belgie, was een derLeni do StateQ Stoombooten worden mede leend, de schoonste parel aan ue kroon derjschoonste landen van Europa. Onzo Ivo-1 genomen. Dit laat het Brittischo en Hollandscho gen dan Van hier, o dwingeland die geerte, om welker dikwerf met bloedis uuucwsem. «jeworuen, u ir j. -i gt-ahmo n is bij eiken monsch gevestigd. Den woes-ib"*dd°'f S™ Ha,j„au, die tijger in men-gebleven.' met het woordje »r ets te kun-i.lnbde d ten Afrikaan, zootvel als den beschaafd-n 3a^an<Ieda e' •itair van den Interen nen beantwoorden. Ituaschen Livsapoor. on Np.w.Yoau of Europeer, is de vrijheid dierbaar. Do wil-|"Jd! wlc govoolt geeneverachmg voor Onderzoeken wij thans devraag; Waaraan benevens cenige informatie mot den grijpen met eienvee], ja dikwerf mel!dan v0's,'d,e :ulke wreedheden duldt zon-moeten wij 01» verval wijten betrekking tot het postgeld: meer moed naar hunno wapenen, al,debe-ider ,e ke.er 18 ,tMJ? nWcet h|J d,?,mw" °,ïer d,t onder»'crPreed. zooveel ge- De wet zegt omtrent het laatste, dat op schaafdste volken, om hunne vrijheid tc d".de."n^ welke daardoor op hom kleeft,zegd en geschreven, dat wij het onnoodigl „e ,,ri di0 ,M dB Veroenigde Staten verdedigen; eerstgonoemden vallen met e-0'""'»'ls,:hb.a" 11 B'J d»n met, Vors- achten daarover m breojvoenge beschou-1 Tarritoric, me[ yerr„iglStalen, n venvecl vuur en heiligen eerbied voor hun- dei. I>"d! I d°t,d»dra van geweld uwelwingen te treden; wij wdlep het dan alleen Brittiscke stoombooten naar Hollam. no afgoden neder, om hen te danfcen voor d'T touted "enigen'G^j o°ph^fo"n.kffde :,fireermf^f !an°ne'°,en f """f i'8,ugit5i;r tan vvritw,n, tijnen. mj int|j3nondM „Heen -hetwelk vijf borst van elk monsch bestaat dus hetzelfde <T" ondcrdlne" beminnen |Seuverein vorst word uitgeroepen, tot op:(|nJien da brief niet OÏOree„. halve oncn go oei, liefde tot de vrijheid. Het is dan' taat C,r verhe>e"er regTt dan het regt. heden. weegt) als zij door Brittische Stoombooten, ook voor do dierbare vrijheid dat zoo vele n lïïïir.0?'-!:" 7^15. SIlU c0? e!! twin% cen!s' als zV> drr Vo!' schitterende daden zijn volbragt. Niemand, die zijn Vaderland zuiver en opregtb'e-, mind, zal zich krommen onder liet juk der dwingelandij: dat juk drukt als oene verplet terende zwaarte op de schouders, en als een giftige adder tracht men het af te werpen, men verafschuwt het erger dan de pest. Geen wonder, want dat juk voert jammer en ellende met zich mede, het verwijdert alle genoegens des levens voor hem,- die hetzel ve moet torschen. Vrijheid is de steun en de welvaart van den Staat. Do zucht tot vrijheid bezielde onze voorvaderen in den tachtigjarigen strijd, waarin zij de be wondering van de geheele wereld tot zich trokken; 'een strijd waarin zulke schitteren de heldendaden werden verrigt. Wie her-1 innert zich niet een Herman de Ruiter, die liever zichzelve met het slot Loeven- stein in de lucht deed springen, dan don nek te krommen onder het slavenjuk des Spaanschen Dwingelands. Wie denkt niet met trotsch aan de edele daad van van Schaffelaar, aan Klaassens, ja zelfs aan van Speijk, zonder anderen te noemen, die door edele groote daden hunnen naam on sterfelijk hebben gemaakt. Het is dan ook aan dat gevoel, hetwelk onze voorvaderen bezielde in dien oorlog tegen het destij-'B magtigsto land van Eu ropa, door het gevoel voor vrijheid, dat wij onze (helaas! vroegere) grootheid te dan ken hebben, en wat is er thans van die grootheid overig gebleven? waaraan moe ten wij ons verval wijten? Thans hebben wij aangetoond, dut bij elk mensch cene zekere onweerstaanbare zucht vorsten? En in plaats daarvan gebruik te lonien waren wel niet meer zoo talrijk als maken, wordt er gemoord, worden stroomenweleer, doch het rijke Java bezaten wijl *J£eM# om op de plaats van bestemming bloeds van edele Hongaren vergoten. 'nog, hetwelk thans ons voornaamste steun- £ecoiiecteerd te worden. Met het volste regt hebben de Honga-;pUnt uitmaakt. Ons land was dus onaf- b Ten eind(J nu t(? zor(,cn, dat de brieven ren voor hunue regten gestreden, zij mo-jhankelijk van anderen. Da fabryken en met de Brittisc|,e Stoo^mbootcn lat is de een dan ook met het volste regt uitroepen:'steenkolen van Belgie, de Arolomale produc-Cunard LinQv Worden medegenomen, brta lten van Holland waren.voor ons voldoende ;hQ men 5 cenjgf zijnde het Ver. Staten aan- de landbouw en veeteelt was zoo alsook dcej Vftn jj0t p0Stgeld, en nimmer meer, iu nog')n ons land uitmuntend, kortom, onverschiHig wat de afstand zij van Now- vij hadder. alles uit ons zelve en behoef-,York 0f Boston. Ooit mag mei Den grogd verpest met blood on met ver minkte lijken. M A A R - - - 't Uur der wraak zal komen,- Uw misdrijf heeft uw straf bepaald. Hat kostbaar bloed, dat gc eerst deed stroomen, Wordt duizendvoud door u betaald; De wormen, die ge dacht te treffen, men niet ver den mets uit andere landen. Antwerpen i ten aja daQ t)Yia Liverpool" boven aan was de doorn in de oogen van ingeland, w ndrns tR ^hriiven. Dio wormen zullen 't hoofd verheffen, En wroeten't reuzenbeeld ten val Keeren wij thans terug tot onze vroegere beschouwingen en onderzoeken wij de vra gen hier boven vervat, namelijk: Wat is van onze vorige grootheid over gebleven Waaraan moeten wij ons verval wijten? De beantwoording onzer eerste vraag is niet moeijelijfc; elke bladzijde onzer geschie denis toont het ons ten klaarste. Immers fcunnen wij niet, wat eens onzo voorvade ren deden, door onze magt andere volken ontzag, ja vrees inboezemen Noem de na men van Piet Hein, de Ruiter, Tromp van Galen, van Genten de vreemdeling zal achting betooncn. Engeland herinnert die stad zoude tot eene wereldstad verhe ven zijn geworden, zoo als Napoleon hot gewild had. Door een' noodlottigen zamonloop van om standigheden, of liever door verteerde da den van ons bestuur, scheurde Bolgie zich van ons af, en zulks wikkelde ons in eenen kostbaren oorlog. Wat er destijds beeft plaats gevonden ligt nog te versch in ons geheugen, dan dat wij daarop zouden terug komen; de rol welke Engeland en Frankrijk daarin speelden, is overbekend, cn waartoe de stijfhoofdigheid van Willem I ons heeft gebragt, ondervinden wij helaas! thans op de treurigste wijze. Hij, die als Koning alhier de teugels van het bewind aonvaarde, kwam uit Engeland aan, zonder eenige bezittingen, en etierf, eenen schat van 240 millioen guldens na latende: van waar dat onnoemelijk kapitaa!, in zoo weinige jaren vergaderd? En toch hij, die zoo bemind werd door een volk, dat de grootste opofferingen met alle beroid- het adres te "schrijven. Afvaart der Cunard Stoombooten van Amerika. Niagara, van Boston, 6 Februari). Europa, van New-York, 20 Februarij America, van Boston, t> Maart. Canada, van New-York, 20 Maart. Niagara, van Boston. 3 April Europa, van New-York, 17 April. America, vau Boston, I Mei. Daarna varen zij weer wekelijks af. Van Liverpool. Europa, naar New-York, 26 Januarij. America, naar Boston, 9 Februarij. Canada, naar New-York, 23 Februarij. Niagara, naar Boston, 9 Maart. Europa, naar New-York, 23 Maart. America, naar Boston, 6 April. Canada, naar New-York, 20 April. Op brieven met de Brbmep» Lime naar Holland of Belgie moet, zegt de wet, 34 Cents vooruit betaald worden, zijnde het Ver. Staten postgeld voor brieven niet o-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1