i D. F. SHEPARD, SHEBOYGAN r ADRES-KAARTEN, SHEBOYGAN. Hollandsch Logement. W/SCWVS/JY HUIS. 8e. Straat, Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, tekeren xnij de gunst mijner geeerde bezoekers vaart op de Meren. Ofiice 3 Tr.cr'nil OClin ir.V ca al j. JOSEPH SCHRAGE. MERCHANT'S HOTEL. bij H. HAZLETON, Sheboygan, (Wis.) n2j- FARNSWORTH Co. BERGPLAATS en VERZENDING van goe deren cn KOOPLIEDEN in COMMISSIE. Noord Pier, Sheboygan. Merk pakjes: Care Fornsworthdc Co. Noord Pier, Sheb. n2j. Brand-, Marine- Sf Levens- Verzekering. Dx KNOX COMPAGNIE v.a VUTCENNES, INDIANA, wil Huizen, Schuren, Winkels ec alle soorten van Goederen verzekeren, tegen verlies of schade door brand, alsook Goederen 'er!.en Koopwaren, tegen de gevaren van schcep- art op de Meren. Ofiice in het Postkantoor, Sheboygan, E. GILMAN, l Januurij 1850. Agent. Ulooiiburg'a Kolom. AGENTSCHAP VOOR VASTE GOEDEREN Te Koop: O hf of n o qr of sec. 12, town 13 range 91. 80 -urree. Lot no. 3, eec. 2, town 14 range 23 oost. 'J67 acrea. Sec. no. 1 town 15, range 20 oost. - 80 acres - - 80 N E W—Y O R K GOEDKOOPE WINKEL a CONTANT, Nieuwe Winter GOEDEREN. J. F. KIRKLAND. jn CTAKF ir Ta BERGPLAATS en VERZENDING van goe- htt fiROOT ENKLEIN deren en KOOPMAN in Commissie. HANDELAARS IN HEI GKOUl t-AMium, n2hj. Zuid Pier, Sheboygan, Wis. Harriraan's Blok, 8e. straat, Eenige devreii ten noorden van het Sheboygan Hum. Sheboygan, Wisconsin. J. FRIEDMAN. Handelaar in GEMAAKTE KLEEDEREN cn allerhande KLEEDER-STOFFEN voor Heeren. n 2 j. B1NZ DREISS. In do Empire Block. I Handelaars in KRUIDENIERSWAREN, LEI VENSMIDDELEN en GALANTERIEN. Con tant gold wordt betaald voor alle vruchten, n 2j HARRISON C. HO BART. ADVOKAAT REGTS-RAADGEVER, i» 2 Sheboygan, Wis. W. R. GORS LIJVE. ADVOKAAT REGTS-RAADGEVER- Offlée jn Lymon'a Exchange, Sheboygan, W isn i. Wr. SEA M A N. ZADEL-, GAREEL- KOFFERMAKER. RIJTUIG BEKLEEDER, enz. Winkel aan Penn aylvania Avenue, bijna regt over hot Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis) n 3. 1. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten vnrwnd NIEUWE GOEDEREN, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen o: Huiden. Do attentie van Hollanders en Duit schors wordt met achting verzocht, door de on-| dergeteekende Shoboygnn, 27 Nov. 1849 A. P. LYMAN. Alle mcnachen zijn gelijl: geschapen," zegt de Verklaring der Onaf hankelijklieid, en zoo zeggen S. S<E®5ï« Sr «Ho., in de NEW-YORK STORE. Daarom hebben zij bij het openen hunner e< ste Goederen in deze plaats, het Een Prijs Systema aangenomon;en de ondervinding heeft hun geleerd, dat dit het besto is JVimmer van de eerst gevraagde prijs af te gaan. -stellende daardoor do onervarene gelijk met de beste beootdeeloor van Goederen, on voor komende de oudo gewoonte om of te dingen, terwijl zij willen voortgaan slechts een prijs te vragenWilt gij dit beginsel helpen onder steunen? Sheboygan, (Wie.) 6 November 1849. no hf q w qr S 18, T 15, R 23 - w hfn o qr w hf n w qr 9 13 '21 - no hf n w qr 1 2 14 1 23 n n qr 31 15 22 o hf n w qr 15 w hf 1 11 W 21 w hf x o qr 33 15 23 - - 80 acre lota 1 2 sec 11 T 14 R 23 w qr 20 15 23 - - - 160 do sections 2 3 town 14 range 23 iv hf sec 20 town 17 range 21 hf 27 do do do do z o qr 28 do do do do hf 29 do do do do hf 30 do do do do w hf 34 do do do do lots 1 2 3 soc 12 town 23 range 24 z hf eec 32 town 16 rongo 23 do 33 do do do 34 do do z w qr sec 36 town 16 range 22 whfnw qr sec 26 town 15 range 22 hf n w qr eec 26 town 15 range 22 oost. n o qr do do do do do z hf z w qr sec 3 town 14 range 23 z o qr do 4 do do z o qr do 13 do do 600 lotton in Sheboygan. Lotten in de Bntos bijvoeging aan Slieboygnn. Lotten in de Ellis bijvoeging aan Sheboygan. Huizen to koop of to huur. Contant geld wordt betaald voor County, Town en Corpora tion Orders. Land Warrants worden gekocht en verkocht, GELD TE LEEN Adres bij H. W. CHAMBERLAIN, Handelaar in het groot en klein in KRUIDE NIERSWAREN LEVENSMIDDELEN, Gedroogde fr jit, Meel, Spek, Ham, Visch, Hop, Thee, Koffu, Suiker, enz. Alsook Copal vernis. Een groot ossortement van 3. a r e ro x k DRANKEN Allerbeste Fransche Brande wijn, Port Madera, Malaga wunen whisky. GOEDE Cl DER-AZIJN. No, 3 Sheboygan Exchange, Wis. n9 BENOODI6D. 200 M eerste kwnliteit warranted PIJN DAK SPANEN (shingles), j duim dik en 16 duimen lang, door A. PLYMANn 5 Eeue groote hoeveelheid TARWEN MEEL, INDIAANSCH-KOREN MEEL. ROGGEN- MEEL. SPEK, REUZEL, BOTER, WHISKY, NAGELS, KETTINGEN, IJZER, GLAS, RA MEN, VERW. OLIE, (in soorten) LAARZEN, SCHOENEN, LEDER, AARDEWERK, MANU FACTUREN, enz. enz. goedkoop te koop bij 5 A. P. LYMAN. TE KOOP in Woodbury's Land OfficeLot No. 1 soc 4, town 13, range 23 oost. Drogisterij- Boekwinkel, EN ALGEMEEN DEPOT VAN PATENT MEDICIJNEN. Noordzijde van PenneyItania Avenue, een weinig vreet van het Merchant'e Hotel. TNe ondergeteekende roept met achting de at- A. DE VILLE GEBROEDERS' 1/ tentiemvan diegenen, welke Drogisterijen, KRUIDENIERS-, PROVIAND en VARIÉTÉ j Medicijnen, Patent Medicijnen, Boeken, enz., be- WINKEL. Handelaar in Fmnseh Duitsch hoeven. Zijn ossortement is groot, en al de ver- SPEELGOED.BANKET.STERKE DRANKEN;schillende artikelen zijn met bijzondere zorg uit- WIJNEN, SIGAREN, enz tegenover de New-'gezocht, voor de behoeften dezer plaats. Hij York Store, Sheboygan, (Wis.) n 5 heeft een groot assortement Patent Medicijnen ]aan de hand, en vele van de moest in gebruik LAARZEN» EN SCHOENEN WINKEL, zijnde, zijn te koop in het groot en klein. A. DODGE, mMh raelnchlïnjr xijne ondo Shebojgnn 13 Not. 1819. S. LAING. kalanten en het geeerde publiek bekend, dat hij nog voortgaat, alle soorten van LAARZEN en SCHOENEN te maken ia zijn' winkel, naast Brazletun'e slagers winkel, achtste straat, Sheboygan, (Wis.) n Woodbury's Land Office zal te koop ge- vonden worden. 600 lotten in Sheboygnn.-#- 100 lotton in de Bates bijvoeging nnn Shehoygnq. 50 lotten in de Ellis bijvoeging aan Sheboy gan.— 10,000 ncres land in de county van She boygan. IN WOODBURYS LAND OFFICE. TE KOOP. w| Sec 20 R 17 21 wj do 27 do do Z oj do 27 do do w| do 2,9 do do zj do 39 do do wè do 34 do do Het bovengenoemde land ie gelegen nan de Sheboygan Rivier, bevattende drie goede water povere (waterkracht.) en een groot gedeelte is van de bo6te hoedanigheid. Het zal nnnr des koopers verkiezing in gedeelten verkocht wor den, en tegen loge prijzen. Lees dit! De ondergeteekende is handelaar in KRUI- J DENIERSWAREN en LEVENSMIDDELEN. GLAS, LOODWIT, enz. enz. Ook handelt hij als agent voor de Canton Thee Compagnie in New-York; cn verschillende soorten van THEE. kunnen in het groot en klein zoo goedkoop, misschien nog goedkooper, bij hem gekocht wor den, dan op eenige andere plaats. Een klein assortement van MANUFACTUREN ken ook in zijn' winkel gevonden worden, non den hoek van de 8e. straat en Pennsylvaniu Avenue. Sheboygan, 6 Nov. 1849. JOHN SULLY. H. W. CHAMBERLAIN. Handelaar in het groot en klein in KRUI DENIERSWAREN 6z LEVENSMIDDELEN, n 3 Sheboygan, Wis. Brown's Apothc -fa. Exchange Block, n >ast Lyman's. Zuivere Drogisterijen en M .dicijsen aliit aan de hand en met zorg toeberei J. J. Brown is n practise» >td geneesheer kiest de geneesroid leien uiten be tuurt derzelve toebereiding.Voor de echtheid van dezelve word ingestaan. DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VOORRAAD VAN GOEDEREN IN SHEBOYGAN Is bij ANABLE Co., aan de 8o. straat, een» deur ten noorden van het Sheboygan Huis, al- waar een weinig minder dan 20,000 waard aan MANUFACTUREN, KRUIDENIERSWAREN. AARDEWERK, IJZERWERK, LAARZEN EN SCHOENEN, HOEDEN EN PETTEN, VERW'. STOFFEN. OLIE EN VERWIIOUT,- en om trent alles, wat in een nieuw land benoodied is. kan gevonden worden, en wij verzekeren diegenen, die ons hunne gunst verleenen, dat wij een weinig goedkooper dan het goedkoopst» zullen verkoopen. Kom binnen en bezie onze goederen voor gij koopt, en wij zullen u aonlei- ding geven om altijd met ons te handelen. 11, 6 Nov. 1849. ANABLE X Co. F.G FEABODY. HANDELAAR IN KRUIDENIERSWAREN EN LEVENSMIDDELEN; Penneylvania Avenue, Sheboygan, Ut» Spel;, Reuzel, Boter. Kaas, Gedroogde Appels, Perziken en ander Fruit, bestendig voorhanden nismede Meel, Haver, Indiunnsch Koren en Meel.Contant geld wordt betaald voor alle vruchten. n 2 Eenige agent voor Dr. Brandreth's PILLEN. VASTE GOEDEREN TE KOOP. Be ondergeteekende biedt ie koop ann: Zes Honderd lotten in Shehovgnn, en Een Dui zend acres land digt bij genoemde plants. Hij wil content geld betalen voor County Or ders. Corporation Orders. Tax Certificaten en I.. Slow Notes," (rekeuiugen die niet betaald worlen.) Alle zaken in betrekking met het koopen en verknopen van Onroerende Goederen, zullen •poedig nttentin verleend worden. 6 November 1849. W. R. WOODBURY. KAGCHELS! KAGCHELSü lk heb pas het grootste en beste assortement kagchels ontvangen, dat ooit te voren in deze plaate geweest ia; hetzelve bestent uit aller hande KEUKEN- en KAMERKAGCHELS. Zij J:- kagchels wenschen te koopen, zullen door Dr. Brows is ten allen tijde g reed om zieken hij mij te komen, juist vinden wat zij kunnen te bezoeken. i verlangen, c-n voor veel goedkooper' prijs don Sheboygan, 8 January 1859. nlO.hetzelfde soort ergens nnders kon gekocht wor- ,;den. Ook vervaardig ik een groot assortement inn ÏITIfVrv 1L-IUCVJ-■ SHEBOYGAN FALLS ,van BLIKKEN WAREN, en dewijl mijne za- TE KOOP, o I n o sec 12, town 13. ran ge 21 oost, in Woodbury's Land Office. TEKOOP-. Zos goede Woonhuizen in WOODBURY'S Land Office. TE HUUR: Vier Winkels en drie Woonhuizen in WOODBURY'S Land Office. TE KOOP: NIEÜWE GOEDEREX! De ondergeteekende heeft eon'grooten voorraad g®w9?n loge prijzen te leveren. Ook ben ik hoedanigheid, met goed bo&hout bemoeid en van GOEDEREN aan do hand, uitsluitend voor P.freid om Kooplieden en Hondelaars met prijs- gelegen hij twee onschatbare water mkpnI™ t- x.-,-, h,.tó„ v.n Knchcl. o^ken W.r.n .o f.rkS.r^X s A^R— W. O DARLING. tSS" «T* SIL2~?Ü2!»I «K» Sheboygan, 6 Nov. 1049. den handel met Hollanders en Duitschers. lysten van Kagchels en Blikken Waren te voor- terkmrhtl "ann de Mullet'rivin» in .1^ Sheboygan Falls, G. N. LYMAN. izlen- d,e n«t ondors dan voldoening m.U«n Uet ^,or' town %an 27 Nov 1849 geven. Een bezoek wordt L. S. Maakt aan ds Hollandsche bevolking bekend, dat hij een algemeen assortement heeft, van MANUFA CT UREN, KRUIDENIERSWAREN en LEVENSMIDDELEN, welke hij tot zeer lage PUI*0" wil verkoopen voor vruchten en contam geld. Alle me een goed artikel regm een' goed- xoopen pnjs hebben en een' ecod in prijs voor hnnne vruchten ontvangen willen, zulleu niet na- wten om hem te bezoeken, in zijn' winkel twee deuren «.et ven A. P.p,e-, Hetel en eene deur oost van het Postkantoor, Sheboygan Falls, 8 Januarij 1850. nlOtn hemd land, van prairie en openingen. Hot ove rige is uitmuntend met timmerhout begroeid, J \Y BEAM -Fen. 110,1 voornoemden weg, biedende een Handelaar in alle soorten van KEUKES-, kamer- W. R^WOODBURY^ShSoytln ofD^Ê^ 0V0rz®ndin2 16 '°J^iT5AG_C.HE¥.:d®oob de zelf regclerende LAND, Grcenbush. °f D' NEW* MD w - SHEBOYGAN LAARZEN- EN SCHOENEN-WINKEL van WOLF EN A RL EN. Sheboygan, 8e. Straat Wüconrin. De ondergeteekenden hebben do eer. hier mede bekend te maken, dat zij aan de achtste straat, bijna tegen over het Wisconsin Huh, genoemden winkel geopend hebben, waarsteedi fijne en grove Laarzen, Schoenen voor dnrae» en kindoren, Pontoffels, benevens alle soort vnc schoenmakers werk, tegen contant geld ver krijgbaar zijn. Duurzaamheid van werk zoowel als billijt- heid der prijzen, zullen ons de tevredenheid onzer geeerde kalanten doen verwerven.—Rt-J pamtien worden spoedig en goedkoop verriet. 6 November .104n .mrv f WOLF ARLEN I Bij den Uitgever dezes zijn te bekomen: De Hollander in Amerika, gemakkelijk leot- boekje der Engelsche taal, prijB 37J CenU. Der Kleine DeuUche, een handboekje tot hf: oanleeren der Hoogduitgche taal, doorC. 4 BAUER. Prijs 25 Cents. Bovenstaande werl jes zijn ook te bekomen bij de Heeren I SOUFFROUW, in Town Holland, en O. 6 STEELE, 206 Mainstraat, Buffalo N, Y. AGENTEN voor dis SHEBOYGAN NIEUWSBODE. New-York, den Heer H. SPAAN. Albany, N. Y, den Heer BRDMMKl.ltAMP Buffalo, N. Y. den Heer M. CORNELI3SE. Miiwaukie, (Wis.) den Heer J. J, vas VI PLASSCHE. Bovengenoemde Heeren zijn geregtigd, Intcf- kenings- of Advertentie-gelden voor ons kamer kagchels. Manufacturier van nlle soorten van bukken- pandoekek- en koperen waren. door hem zeiven vervaardigde kokbellen na gels,enz. n. b. Eenig agent voor down co's Potent draaijende spuit- regenbak- cn wil-i pompen, Pennsylvania Avanua, Sheboyga.n. fiOI Ook do xnid we,t q, „on N. If|, „cfion 30, town 14, range 32— 6 Nov. 1849. WOODBURY'S Land Office. MANUFACTUREN tei u 2 -1 A* tegen Inkoopsprijzen, bij H. W. CHAMBERLAIN. N.B. De Nieuwsbode wordt wekelijks franco naar Nederland ter bestemd er plaats gezonden, voor 6 dollars of 15 gulden 's joars in vooruilïx- tali DgMen kon zich in Nederland abonneereQ b ij den Heer D. Quintus, te Bommensde, bij Z ierikzee, Provincie Zeeland. Enkele nomroc worden gezonden voor een achelling.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 4