öocken! Boeken!! Slottor jUberti. Sarsaparilla SARSAP ARILLA! Grootere Flesch MEUBELS!! JYew- York W. EEICHEL. opgeleverd.—De President van Frankrijk rijdt zoo veel niet meer als vroeger.—In November is er in 's Gravenhage een pleg- tigen dankstond gehouden voor het ophou den der Cholera .—Aldaar en te Schevenin- gen zijn er gedurende de maanden April, Mei, Junij, Julij, Augustus, September en October 1069 personen aan de Cholera overleden.De nieuwe Nederlandsche Ko ningin is zeer mild ladig jegens de armen.— In November g-aasdMi op de. Hollandsche weilanden reeds Engelsche runderen.—Tu: schen Assen en Amsterdam is een nieuw beu rtv°er aan gelegd .—De luchtreiziger Ga le heoft aangeboden om met zijn' ballon Sir John Franklin, te gaan opzoeten.— In Vriesland wemelde het voorleden najaar van veldmuizen.—Op de beestenmarkt te Alkmaar werden 400 runderen verkocht. Te Brpmerhovfn wordt een entrepot voor landverhuizers gebouwd, hetwelk 2700 men- schen zal kunnen bevatten.—De vermaarde beeldhouw -r Geertsie door Neorlands Ko ning tot r dd t van den Ned. Leeuw b-: noemd. Mannen van ver lien*tPn, van ade' of niet, worden door Willest IïI, nanr waarde beloond en erkend, zoo zegt de Zierikz'eesche Nieuwsbode.—Do Koninklij ke erfgenamen hebben op nieiiyr 3 maanden uitstel gekregen, om de nalatenschap ven' den onvergetelijken Willem II te aan vaarden.To Gent hebben verscheidene mijnwerkers het leven verloren, ten gevol ge eener gas ontploffing in eene steenko lenmijn.A'daar willen de wevers nog al niet werken.—Bevallen te Derby, in Enge land, eeno vrouw van vier levende kin deren.In don I-Inng hebben de grenadiers en jagers, die het zwemmen verstaan, eenig speelgoed present gekregen.—In het groot hertogdom Baden is de uitgave van ve--, schillende Almanakken verboden gewor-' den.—De dochter van Prinses Marianne is, terwijl hare moeder uit 't reizen was, i verpakt aan den erfprins van Saksen.—Te i Crefeld zijn valsche halve gouden Willemen ontdekt.Op de koemarkt te Hoorn heb- ben op de nnjaarsmarkt ongeveer 10,000 runderen te Icood gestaan.—Te Lepuwarden iï dpn vonrmnligen min;efer der Hervorm- de Eeredienstals li l der Tweede Kam^r gr- i kozen.—Te Arnhem wordt in 1852 eene tentoonstelling van Nederlandsche nijver- i heid verwacht.-Overleden 13 November 7. te Zwolle, Jan Hermanus van Engelen. oud bijkans 98 jaren; rijk plus minus 2,500,000: weinige rijken worden zoo oud en zelden sterven de oude zoo rijk.— - Zr. Ms. brik Sperwer heeft in Paramaribo 600,000 aang°bragt ter yprfrissching. De faam van Californie's gou Imïjnen is tot - in Nederland doorgedrongen. De herigten die zij desaangaande aldaar verspreid heeft, zijn echter niot zeer accuraat.Spanje heeft ook een schatkist zonder bodem.—Met kersmis is in New-York eene suiker raffi- a naderij afgebrand; schade $600,000.—In Londen spreekt men van een kanaal te ma- •ken door de landengte van Panama.—Pas sagiers hebben van Londen naar Parijs ge reisd in 8§ uur.Den 4 Dec., de verjaar dag van den slag van Austerlitz,werd fees telijk doorgebragt in Frankrijk en 400 Junii oproerlingen in vrijheid gesteld.—Den 25 Dec. is de Empire City uit Californie in New-York binnen gekomen, en brngt 250 passagiers en een half millioen dollarsin g ouchtof.—De constitutie van Californie ia den 10 November met algemeene «temmen door het'volk aangenomen.—Te Greenv.il- L^»le, in Zuid-Carolina wordt sedert eenige - jaren thee gewonnen met goed gevolg.— 'De telegraaf van Sheboygan mar Fond du Lac werkt uitmuntend—Gedurende het ver- loopene jaar zijn er 151 schepen van*Bos- ton vertrókken, met honderde passagiers die den wortel van alle kwaad wilden gaan [zoeken.—De geheelo bevolking van dat al- emeen gezochte land is 94,000 zielen.— 'e inwoners van Oregon kunnen meer ver- gebragt.—Men zegt dat er jaarlijks34 mil lioen yards laken in Manchester gemaakt wordt. Dat is twee yards voor eiken in woner der Vereenigde Staten.Te Pitts burg is eene stoomboot gezonken.—De taxes in de Btad Ne.w-York bedroegen dit jaar over de drie milloen dollars.—Een boek- verkooper in Londen vond onlangs oen £50 en twee £10 Bank of England noten tua- schen de bladeren van een oud boek.— Ie mand zegt, dat indien sommige doode men- schen uit hun graf konden komen en de lof spraken op hunne grafzerken 1 >z?n, zij den ken zouden, dat zij in het verkeerde graf liggen.—Koningin Victoria, zal haar volk andermaal met eene koninklijke spruit ver rijken.—Idem Isabella van Spanje.—Ze keren baptisten domenie in Californie heeft een jaarlijks tractemsnt van $10,000, maan- lelijks in vooruitbetaling;;: cr zijn er wei meer die zoo een hapje zouden aannemen. In Louisiana hebben twee duelleerders él- kander gedood.—In Groot-Brittanie wor- len s'echis 600 nieuwsbladen uitgegeven; in Amerika zeker tienmaal zoo veel.—In Brussel is de vermaarde boek-verzamelaar overleden, wiens bibliothesk 300,000 ban- len bevatte.—Een mechanicus in Londen heeft eene machine uitgevonden, waardoor hij 'smorgens gewelit wordt. Up het he- enr'e uur luidt de aan eene Hollandscbe klok bevestigde machine eene bel, doet een matche ontvlammen en ateekt eene lamp aan.In Oakland County, Michigan, is onlangs een beer gevangen, wegende 400 pond.Een man in Schenectady bezig zijn de erne wel te graven, is daarin levend bpgraveh.Eenige Joodscho faniilien uit Bohemen, willen eene kolonie vestigen in Wisconsin.Eenigo gekleurde menschen (zwarten) hebben zulks gedaan in Michi-1 •run.Pas8agie geld van New-York naar MARKTPRIJZEN. Sheboygan, 29 Januari] 1850. i TARWE, 70 a 72 ceut3 per bushel;INDI-j AANSCH KOREN, 60 a 62} cents per bushel; HAVER, 33 cents per bushel.—AARDAPPE LEN, 50 cents per bushel;—BOONEN, $1,25' per bushel.—MEEL $4,50 por barrol;—SPEK $12;—ZOUT, $1,50 a $1,75 per barrel—HAM 3 cents per, poml;—BOTER, 15 a 16 cent* per pond;KAAS 8 a 10 cents per pond;REUZEL, 3 a 10 cents per pond;EIJEREN, 20 ccnta het dozijn; In de Empire Drogisterij Winkel, aan den hoek van Pennsylvania Avenue 8ste straat, SHEBOYGAN. De ondergeteekende heeft pas een7 Boeken winkel geopend in Sheboygan, waar kan gevon den worden; Schoolboeken en Schrijfbehoeften. in elke hoeveelheid, en zoo goedkoop nis «lezolvc in eenig gedeelte dezes lnnd9 kunnen gekocht wor-, den. Ik heb al de verschillende soortenvnn- SCHOOLBOEKEN aan de hand. welke nu alge dezen Slant in gebruik zijn. papibrkn GORDIJNEN. BEHANG SEL PAPIER EN TOS IPAP1ER. —PENNEN, INKT, STALEN PENNEN. LEI JEN, POT- LOODEN, ENZ. ENZ. Uwe guust wordt mo: achting Verzocht. Ont houdt de plaats, hock von Pennsylvania Avenue en 8ste straat, bijna tegen over dc drukkei ij dezes blada E.W. COxMBS Sheboygan, 12 Januarij 1850, Till Genees-,Heel-,Verloskundige on Tandmeester, Die zijne regelmatige studiën op de grootc Uni- 'craileit te Berlijn voTbragt, en vele jaren daarna met goed gevolg gepractisperd heeft, beveelt zich in de gunst van het Hollandsch publiek. Woning aan de achtste straat nevens het Wis consin huis, waar in zijne apotheek eene groom hoeveelheid van uit Duitachland geïmporteerde MEDICIJNEN goedkoop te bekomen zijn. Sheboygan, 1 Januarij 1850. n9. BRISTOL'S Californie: eerete kajuit ®350; tweede ka-j jjou(j gevestigd Geneesmiddel 1280; tusschendeks met bed en kort j___ $200.Koningin Victoria wil Canada ko men bezoeken; hoe eer hoe beter, of zij zal verpKgtzijn een Amerikannschen Staat te bezoeken, want Canada wil met dol en geweld van het moederland af.In Toron to (Canada) is bet dragen van rouw bevo len, over Ex-Koningin Adelaide. De dikke Frits in Berlijn gaat nog voort met Champagne-flesschon den bals te breken.—Generaal van Renfselaar heeft zich te Syracuse doen stikken.—In Rusland is een kolossale stoom-man ver vaardigd, wiens voeten op wielen staan en wiens neusgaten tot stoompijpen dienen: het moet een vreesselijk gezigt zijnDe ioden in Presburg vieren den sabbat nu op Zondag.De laatste stoomboot heeft veel porselein, thee en zijde direct van China naar NewYork gebragt, hetwelk over landengte van Panama was gekomen. De snelheid, met welke de electriciteit langs een koperdraad loopt, zoo als bij de electrieke telegraaf, bedraagt 278, 000 mij len in eene seconde—Onder de zwarte her- togeu en graven, welke Keizer Faustin van Haiti benoemd heeft, zijn twee vroe ger in NewYork gewezone koks en een haarsnijder; een m"n«ch wee1 toch n"e' wat hij nog worden kan.Op eene verkoooin? van shawls in NewYork werden 180 shawls verkocht voor $17785: de hoogBte prijs voor een shawl was $870.—Vader Milter, die voorspeld heoft, dat op zekeren dag de wereld vergaan zou, is den 20 Dec. in 68 jarigpn ouderdom overleden.E«n paar stevige laarzen kost in San Frnncieco $96 en voorts alles naar evenredigheid.— New Orleans heerscht de Cholera en de goud koorts alom.— Wordt nu opgedaan in DE GROOTSTE FLESSCHEN! en is erkend de Beste te zijn,die gemaakt wordt, hetwelk bevestigd is door de WONDERBARE GENEZINGEN die dezelve heeft te weeg gebragt en waarvan de origineele copies in het bezit des eigenaars zijn. ONTHOUDT Dat Bristol's is het eenige Opregte Origineele Artikel en wordt nu voor het publiek gebragt in eene dan ooit door een' verkooper is aangeboden. Do eigenaar heeft vast voorgenomen, dat den Goeden Naam. welken dczolve voor de laatste 15 Jaren verkregen heeft, zal worden staande gehou den, wat ook de opoffering zijn moge. Koopors moeten voonigüa zijn, indien zij het ZUIVERE EXTRACT van Sarsaparilln willen hebben, om te vragen imnr Bristol's Original Sarsaparilla," in de grootste flesteken die immer inngeboden zijn, voor Een Dollar do tleseh. i MewYork Algemeen Depot,34Ccrtland at Buffalo Depot, 226 Main Straat. (jy Orders geaddresseord non Wa. Burger, Ww-York. ofC. C. Bristol, Buffalo, zullen spoe dig attentie verleend worden. nlOhj AMOS ADAMS, Agent, Sheboygan, Wis. GROOT WESTELIJK PASSAGE KANTOOR, voor db Verzending ran Landverhuizers- II. PERKINS Êz Co., Eigenaars. ALBERT GEERLINGS, Agent. Hoek van Commercial en Water Straat, Buffalo, N. Y. Do eigenaars dezer Verzending» - Compagnie, verzoeken met achting een bezoek van de verder reizende landverhuizers. Tot waarborg eenor prompte en getrouwe nakoming van ons contract, en ter bezorging eener goedkoope en aangename passage willen wij belanghebbenden alleen ver wijzen naar de Burgemeesters en Commissarissen van Landverhuizing, in do sleden welke zij mog- ten doorreizen. Gedurende de laatste vijf jaren bijzonderlijk aan dezon tak van verzending verbonden geweest zijn de, hebben wij een' goeden naam verworven voor stiptheid, opregtheid, gewilligheid om informaties on mad te geven aan vreemdelingen, tor spoedige verkrijging oener genoegelijko woonplaats en zul len niet dulden, 'dat eenigo Vencodings - Com pagnie in de Vereenigde Staten met ons kan wed ijveren. Meestal do Hollnndsche Landverhuizers hebben met deze compagnie doorgereisd en dewijl geene klanten gehoord zijn, mogen wij veilig vooronder stellen, dat zij alle wel ra vreden zijn. De attentie der Hollandsche Landverhuizers ordt inzonderheid tot deze compagnie verzocht. Buffalo, 1850. H. PERKINS Co Bij H. W. Jj- L. E. Minott. aan Pennsylvania A venue tegenover Harvcij Mc Killip's winkel waar ten allen tijde het beate ussortement van Huisraad dg. Stoelen kan gevonden worden, het welk ooit in Sheboygnn is aangeboden. NB.Alio soorten van timmerhout worden in rui ling voor Meubels aangonomen, tegen marktsprij- zen. Sheboygan, 1 Januarij 1850. n9. BRAND RETH S PILLEN, worden voor de beste pillen gehouden, die in de wereld zijn, ter genezing van alle ongesteldhe den; zij kunnen ten allen ajdc gerustelijk worden ingenomen, want zij bevutten geen Calomel, en indien men dezelve geregeld en bij aanhoudend heid gebruikt, zullen zij zekerlijk do hevigste on gesteldheden genezen. Dezelve zijn te verkrijgenmet Engelsche en Hoog- riuitscho directies voor 25 cents het doosje in de Badger Grocery van F. G. PEABODY'. n9 Eenig agont voor Sheboygan en de eenigo geauthoiiseerde persoon om dezelve to verkoopen. corbOsposdentie. Voor into?feeomm worden Huwelijks en Dood berigten GRATIS geplantat. mits dezelve duide lijk geschreven en franco ingezonden worden- Die genen welke ons gevraagd hebben, op wel ke wijze hunne intoekenings gelden te doen toe- [dienen met te huis in 't hout te werken komen, worden hiermede berigt, dat Zij Talt in Californie in 't goud.—Het kanaal Voor 2 copies voor een jaar $3 $3 per I. $1 ken den brief wuigeteo- 3 mtand. 1 copie voor 1} jaar - - $2 gerust hunnen m ti 6 maand. $1 J overzenden. |j|in den Staat New-York heeft van Oct. 48 tot Oct. 49 maar eventjes $3.442,906,62, Bopgebragt.—In 1849 is voor $368,171 aan L eigendom verloren op de LakeB, en er zijn |34 menschen op verongelukt; dit 19 veel tSlinse!;l",Jnp.8tS'?;PV J? r."! Nieuwe mteeleneer. gelieve. i„ hunne brie- tT Bank, Ct.—Van .1 Juni j tot ven tevens te melden, óf zij al of niot vorige rl Dec. 1849 is er voor $7,528,013,32 aan nommere verlangen, van welko nog eenige voor- goud uit California door. panagiera mede' banden zijn. O* Ongefrankeerde brieven word en niet aan genomen. CONTANT WINKEL. F. STONE &Co. tor vermeerdering van hun groot nssortemc-nt van GOEDEREN, bestemd voor den handel in 't klein, ontvingen met de laatste Stoorabooton en bieden te koop aan; ZWARE BRUINE LAKENS bij de baal FIJNE BRUINE HSMPSTOFFEN do. BRUINE VOERING-LINNENS do. BLAAUWE do do do. GESTREEPTE HEMDSTOFFEN do. GEBLEEKTE do bij de Kist. BLAAUWE en BLAAUW& ORANJE do FRAAI GEDRUKTE KATOENEN ao' SATINETS. ZWARE WOl-LEN GOEDE REN, FLANEL enz. Country hnndolnars worden verzocht om te ko men zien en hunnen voorraad op te doen met kleine verhooging van New-York's prijzen. Wij zijn voornemens om GOEDEREN te hou- en bij de baal en pak voor den handel in't groöi. Sheboygan, 15 Januarij 1650 HOLLANDSCHE WINKEL Handelaar in het groot en klein, aan den hoek van Pennsylvania Avenue en 7de straat naast King's ijzer - tvinkei. Ik beveel mij in de gunst van het Hollnndsrb publiek, en heb alle soorten van Kruidexierswa- rf.x en Levensmiddelen voor familie gebruik, belovende goede waar tegen de blllijkste prijzen, j Gij vindt in mijnen winkel ten n llen tijde een/ i goedassortement van waren, zoonis. koffij. gr<V- I ne en zwarte thee, bruine en witte suiker, nllt-r- lei specerijen, heele en gemalen peper, knria aelen, kaneel, kruidnoot, stijfsel. hlnauwseL^eop. kaarsen, olie, siroop, azijn, whisky, mee/hij do barrel of zak. reuzel, boter, vleesch. hanf, schou ders, zout. rijst, gedroogde appels, kaas korenten, rook-oa pruimtabak in soo/ b en het pond,boonen, orwton. en/ Verder sichorei uit Peter's fubrjek in Holland en Hollandschen haring. Ook kruid, lood en hagel, ben/vens een grooten voorraad van mnnnon-, vrouw/n- en kindor-schoe- ncn en Inarzen, alle soorten van aardewerk, porse lein en glaswerk.ramen, glpö, stopverw en nagels. Een groot assortement Van linnen - en katoen garen, breikatoen en saVjet, wollen en kotoenen hondschoenen, kousen/petten, emmers, waich- tobben, waschborden,/arooglijnen en verscheide ne andere artikels. Vooralle country/roducten betaal ik de hoog ste prijzen. ..- Hollandersl kcuöt mij bezoeken in mijn winkel wordt Hollnndseh gesproken I Sheboygon^a Jsnuanj 1850. al

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 3