tegen hem op, joegen hem weg en verdre ven het laatste gedeelte van zijn geslacht, van hunnen grond. In het zestiende jaar van zijne regering wilde hij zijne afgeval len onderdanen tot zijne, gehoorzaamheid terug brengen, en van het zeventiende tot het vier-en-twiutigflte van zijne regering liot hij protecollen vervaardigen, en op den zevenden October 1840 legde hij kroon en Tegering op het Loo neder. Willem de Tweede, Prins van Oranje, was acht-en-veertig jaren oud als hij Ko ning werd, en hij regeerde acht jaren en zes maanden, en de naam zijner moeder was Wilhelmina, Prinses van Pruissen; hij was een strijdbaar held. In het vier de jaar zijner regering was de schatkist ledig, maar zijn opper-schatmeester voor zag, met etrop en pistool gewapend, in al les. In het zevende jaar van zijne regering, schreeuwde bet volk om eene nieuwe Grond wet, en zijne raadslieden en magtigen za ten met trage handen en slappe knieen, en werden verschrikt, zij verlieten hunne vergaderzaal, en vloden een ieder naar zijn landschap, en in het achtste jaar van zijne regering morde het volk, en op dén 16 Maart 1849 stierf hij te Tilburg. Willem de Derde, Prins van Oranje, wna twee en dertig jaren oud als hij Ko- nine werd, en de naam zijner moeder ie - -- - .vu.iuu'iuij uu» tvat Soed is voor zijne uitgemergelde en vcrarm- 3 onderdanen, en hij heeft verstandige raadslieden, maar hij wandelt in de^voat- etappen zijns Vaders niet, want die was veel te Tilburg en hij op het Loo. hun leven; en was voor de zoogenaamdeaen Van zijne medeburgers, en behandelt de Alien (geen inboorling) en Sedition (oproer) arme met even zooveel achting" als de Sljtbowga» Jïïcttuisl'ok. Dingsdag, 29 Janoarij 1850. Tot welke der twee staatkundige par tijen behoort de Nieuwsbode? Deze vraag is welligt reeds door vele le zers gedaan en ook wij waren di&wijls van voornemen onze gevoelens te verklaren, doch zeer wel wetende, dat de meeste hunner, (namelijk zij die nog niet lang in Amerika zijn)niet genoeg- met beide partijen bekend zijn en dus eene korto uileenlegging van beider principels noodzakelijk ie,dachten wij best, om hiermede te wachten, tot dat de circulatie van ons blad wat zou zijn toege nomen, ten eiüde des te meer ter algemeene informatie te kunnen dienen. Dit is ook de oorzaak, dat wij ons altijd van het gebied der staatkunde hebben ont houden, omdat wij, zoo als men wel eens zogt, niet met de deur in huis wilden vallen. Nogthana willen wij hier niet mede te kennen geven, dat het van nu af aan ona doelwit zijn zal, om onophoudelijk over de Democraten en Whigs te schrijven, want dit zoude, indien wij wel met den geest der Nederlanders bekend zijn, weinig bijval vinden; doch als aangenomen© burgers van Amerika, en dus als burgers verpligt zijn de, om tot het algemeen welzijn van on3 aangenomen vaderland zoo veel mogelijk mede te werken, en om niet machinaal voor iemand te steramen, omdat deze of gene zulks zegt, behooren wij er toch naarge lang der omstandigheden over te spreken, en oordeelden het das niet ongepast, voor de beginning van bet tweede kwartoal onzes bladB, bovenstaande vraag te beantwoorden. Eerst willen wij in 't kort opgeven wal en wie Whigs, daarna wat en wie Demo crater, zijn, en zullen natuurlijk vele om standigheden weglaten, welke zich zeiven in de uitwerking der twee partijen aan ons hebben vertoond. Bij de eerste vorming dezer partijen,was de tegenwoordige Whig partij bekend als de Federal partij, hetwelk zoo veel wil zeg gen als verbonda-partij, en werd geleid en tare principels werden voorgestaan door Alexander Hamilton, die onder andere taken het gevoelen voorstond tot de ver- toezing vfin een' President èn Senaat voor Wet, welke een vreemdeling zou beletten om burger te worden of een landverhuizer van cenigen eere- of voordeeligen post te bekleeden onder het algemeen of etaats-gou- vernement; en wae ook voor het gevoelen, de vrijheid der drukpers te verkorten, door alle artikelen in nieuwsbladen, welke de waardigheid des Presidents verminder den, als oproerig te vervolgen; en was ook het gevoelen toegedaan der Land- of vrij- leenige kwalificatie om een persoon tot stem men te geregtigen, makende het allen per sonen,welke wilden stemmen,ten vasten re gel, om land te bezitten ter waarde van $250 en in oppositie jegens arme raenschen; ook stemmende, dat een vreemdeling 21 jaron, zegge een-en-twintig jaren, in de Ver. Sta ten moest wonen, voor hij genaturaliseerd kon worden en dus geen burger of geen stemmer werd, ''an Da verloop van dien tijd; en indien de gevoelens van die partij ge- heeracht hadden en ware het niet om de partij der Democraten geweest, vele onzer la»d«cnooten zouden niot verkiesbaar ziin voor'uiu worepos'.en, welke zij nu in de ver schillende kolonies bekleeden. De naam van Federal werd zoo aan do armero klasse onder hevig, dat die partij haren naam veranderde in National Republican en daarna in Whig, welken naam zij nu draagt, ofschoon deze naamsverandering niets afdoet aan de zaak. Thomas Jefferson was de leidsman van de Democratische partij.;hij was de man die de Verklaring der Onafhankelijkheid ont wierp, en met Mr. van Boren de ontwer pen van Hamilton en zijne partij tegen stond. Zij beweerden d*t de arme zoowel als de rijke een belang in ons Gouverne ment moesten hebben: dat het niet alleen regtvaardig wa», maar dat ware Nationale regeringa-kunde vereischtp, dat vreemde lingen, die uitgenoodigd werden om naar onze kusten te komen, zoo spoedig mogelijk deel moesten nemen in eene keuze van re- gerings-personen,cn dat vier jaren lang ge noeg was voor een' President om dien post te bekleeden; dat veelzijdige verantwoor delijkheid van met dien hoogen post beklee- mannen noodzakelijk was, om denzralven te vrijwaren van bedorven te worden; al de ze en meer andere maatregelen werden naauw overwogen en de Democratische re geringsvorm werd door het Gouvernement aangenomen,van daar deszelfs naam Demo cratisch Gouvernement, hetwelk een Gou vernement des volks beteekent.— Thans hebben wij U een weinig inzigt omtrent de verdeeldheid van de twee groote partijendezes lands gegeven;wijkonden dieer omstandiger mededeeling doen, doch on9 be stek laat zulks niet toe. Wij willeD nu onze keuze doen,en voor zoo verre die ree's gedaan is, zsgg'n t >t welke partij de Nieuwsbode behoort. Trouwens wij gelooven dat elke lezer reeds lang ge voeld heeft, dat wij de leer van Jefferson zijn toegedaan en het dus tiaauwlijks behoeft ge* zegd te worden, dat de Nieuwsbode tot de partij der Democraten behoort. Wij twijfelen niet of zijne lezers zullen hem daarin volgen on hoe kan het ook an ders? Verdrukking en handhaving dier drukkende wetten, hebben Europesche na ties tot ia het stof doen bukken; en zij die van slavernij naar de vrijheid vlugten, kun nen nimmer opregt en van harte eenig ge voelen voorstaan, dan het door en door na tuurlijke republicanismus. Hierdoor ook verzekert de democratische partij de stem men en den ijverigen onderstand van aan genomen burgers. Hij, de ware democraat, erkent alle klas- rijke. Hij eert de landbouwende ambachts man en de daglooner, en werkt van gan- scher harte mede, om den goeden uitslag van elko poging te verzekeren, welke hun ge luk verhoogen, hunne nijverheid beschermen hunnen toestand verheffen kan. Hij ver spreidt naarstiglijk de waarheden van het democratisch geloof en draagt zoo doen Ietoa instandhouding van juiste principeh en de altijddurendheid onzer vrije instel lingen en wetten. genomen worden, en bij toenemende mede werking en goeden wil,kan er met het voor jaar aan dit zoo nuttig en voor onze Town zeer voordeelig werk, oen begin gemaakt worden. De geest der ingezetenen schijnt alge meen gunstig te zijn. Holland, Wis. Met achting, enz. 20 Jan. 1850. P. SOUFFROUW. INGEZONDEN. Voordeolcn van Sheboygan County. Het zal eindelijk voor waarheid gehou den worden, dat een met bouwhout be groeid land meerdere aanlokselen voor blij vende settlers heeft, dan de prairies. Toen de settlementen in Wisconsin begonnen, boden de onmetelijke opene velden, welke voor den ploeg gereed waren, lokazen aan, die de eerste settlors tot zich trokken. Het tij is echter verloopen. Elfcen winter ont vangen de houtrijke landen van Noord Wisconsin grooten topvlood van landbou wers, die de prairiera beproefd en dezelve bij onderzoek ongunstig bevonden hebben. De toeneming van Sheboygan County is hiervan een klaar bewijs. De volkstelling dezer county was volgens authentieke aanteekening in 1846 slechts 1646 zielen en nu bedraagt do bevolking reeds 10,500 zielen. De inkomende fami- lien van de prairies geven verschillende redenen voor deze verandering. De eene zegt, het gebrek aan hout en heining-ma terialen dedèn mij veren leren; een ander,, dat de schuilplaats welke het bosch aan vee aanbiedt de beweegreden was; een an der ie moede om water voor het vee te pom pen; een ander vindt zijne tarwe van be tere hoedanigheid en heeft zekerder oogst; een ander is overhaald door de meerdere gezondheid van Noord Wisconsin, en deze dingen spreken op eene voldoende wijze, waardoor onze bevoMring nu meer dan ze maal zoo groot is, als over drie jaren. En wat zal eene juist zoo snelle ver- NIEÜWSTIJDINGEN. NEDERLAND. Zierikzee, 19 Nov. Door den minister van finantien is ter kennis gebragt: dat van 3 tot 18 Dec. ter inwisseling kunnen wor-~ den aangeboden, de stukken van 25 cents en dat de inwisseling dier 25 Cents (vijfjes) stukfcen zal plaats hebben, tegen nieuwe zilveren munten, hetzij standpenningen, hetzij pasmunten. Men schrijft uit 's Hage: Onder de loopende geruchten van den dag behoort, dat in eene gehoudene Mi nisterraad zoude zijn besloten,dat de nieuw opgetreden Ministers, in zoo verre zij Le den van de Staten-Generaal waren, bij hun aftreden als zoodanig, zich niet weder ver. kiesbaar wenschen gesteld te zien; wijders dat elko der tegenwoordige Ministers in plaats van 12,000 zich zal te vreden stellen roet een jaarlij&sch tractement van 8000, en het tafelgeld van den Minis ter van Buitenlandsche Zaken, in plaats van 6000 op 3000 zou worden bepaald; en eindelijk, dat zij zijn overeengekomen, om zich noch onderling, noch door hunne beambten of onderhoorigen te doen geven Aan tftal V. v\ lïTtmrillantis. T.1!1 1 meerdering voor de drie volgende jaren 'ani* bogen mag, de man op wien betoog verhinleren? van duizenden gevestigd was en van wiea Voorzeker zijn wij gezegend met gezond-'a^eeQ bu'p eo redding verwacht werd, de iiJ h ji Ti T-T.1 r\r. 1 nnF/ii r llmnn U;n.'.tA. T* heid in eenen uitmuntenden graad. Eene aanzienlijke hoeveelheid lands lean nog goed koop gekocht worden. De publieke werken roepen al de nijverheid des lands tot werkzaamheid. Plank roads zullen ge legd en misschien zal eene haven nood zakelijk dit jaar moeten gemaakt worden. Zij die dus onder ons komen, kunnen goed koop land, uitmuntende gezondhoid, besten dig werk, en al de vruchten vinden, wel ke voortspruiten uit den voorspoed der bevolking. An Old Settler. Pier in Town Holland, Voor eenigen tijd heeft men in onze Town het voornemen opgevat, om eene pier te bouwen, en den 1 Januarij 1.1. is daarom trent eene vergadering gehouden, als wan neer het doel tot het bouwen van eene pier voorgesteld en eene begrooting gemaakt werd, wat de onkosten daarvhn zijn konden. De begrooting is $2000, welke som bij el kander zou moeten gebragt worden in ac ties van tien twintig en vijftig dollars, en dus ieder deelhebber konde zijn. De tweede vergadering werd gehouden den 15 dezer, als wanneer eene directie benoemd werd. De derde vergadering was den 19 dezerj en toen reeds verzekerd zijnde,dat wij eene som van 15 a 1 600 dollars kunnen bekomen tegen goede waarborg, zoo kan nu ieder in gezeten. die actie nemen wil en geen geld doch eigendom heeft, voor eene som in schrijven en van zijn eigendom een pand geven. Voorts zal er nu worden gezien, waar de geschiktste plaats voor eene pier is;—door vele inwoners wordt deze het i?;6'»- 81 ffeocbt aan den mond der Hark Riveromdat, zeggen zij, daar goede gelegenheid bestaat om een' molen t8 bou wen, die door waterpower een geheel jaar door kan gedreven worden.Nu zullen spoe dig alle noodige maatregelen aan da hand den titel van Excellentie.Indien hit bo venstaande zich moge bevestigen, zou zulks gewis als een groot bewijs van de zucht tot vereenvoudiging en bezuiniging dor te genwoordige ministers (als ook toegepast op hunue eigene personen) aan te merken en te vereeren zijn. De liberale partij heeft onmisken baar eene schitterende ovewinriing behaald, en hare volhardende mood is, na^lan^duri- gen strijd pn hevige worsteling, nul een' glorievollen uitslag bekroond geworden. Wat voor weinige weten nog eene volstrekte on mogelijkheid scheen, is thans verwezelijkt; Er is een ministerie Thorbecks opgetre den. De grootste Staatsman waarop Neder- Hoogleeraar, thans Minister Thorbecke, staat aan het hoofd des Bestuur*. OOSTENRIJK en HONGARIJE. Baron Haynau heeft aan de krijgsraden last gegeven, om de regts-gedingen tegen al diegenen voort te zetten, weiKO in den Hongaar6chen opstand betrol'ken waren, die, gehoorzaam aan zijne pröclanntte van 1 September, zich aan de authoriteiten o- vergaven, zonder hen van hunne vrijheid te berooven; uitgezonderd daar waar klaro bewijzen zijn, dat zij aan oenige groote mis daad schuldig geweest zijn. Het gevolg is, dat al diegenen, welke zich zelven vrijwil lig hebben overgegeven, nu vrij zijn, en zij die zulks in de toekomst willen doen, zullen hetzelfde voorregt genieten. Een Pesth cor respondent van een Weener blad zegt het volgende, hetwelk, zegt hij, 'aan* hem ver haald is door een officier, dit bij het geval tegenwoordig was „De vrouw van een der staatkundige ge vangenen den opperbevelhebber verzocht hebbende, om mededoogen met haren man te hebban, ontving het troostrijk antwoord: „Een einde met smeekingen, want den 1 Ja nuarij zal eene amnestie (vergiffenis)wor- den verleend." De hoop, dat zulks werke lijk het geval zal zijn, bevestigt zich, om dat geene dagvaardingen meer gezonde zijn. De N. Orleans Picayune verhaalt dat een oude gierigaard onlangs te Atakapae stierf, die in geld, land en negers minstens $200,000 rijk was. Hij heeft voor zijnen dood zijne kist laten maken van ruwe, onge schaafde planken, in welke na zijnen dood omtrent $3000 in goud gevonden is. Tus- schen het dak van het huis is $45000 in goud en in eene ijzeren kist, ook eene groote som in goud en papier gevonden. Gemengde Berigten. De onlangs aan de Engelsche kost ge vangene walviseh heeft maar 8 ton traan

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 2