SHEBOYGAN NIEUWSBODE. te 1<> Jaargang. Sheboygan29 January 1850. JVo. 13. Het «enige Hollandsche Bind in Amerika verschijnt eiken Dingadng. ABONNEMENTS-PRIJS Voor een jaar $1,50.. Voor zoe maanden - - - - *1,00. Voor drie maanden - -4 - - $0,501 ADVERTENTIEN: Voor een jaar, niet boven de 5 rogols $5.00. Voor 8 regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezondon stukkon francoi J. QUINT US. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. Tho only Dutch (Holland) peper in America U issued every Tuesday. TERMS For one Year ------- $1,50. For six Months ------ $1,04). For throe Months ------ $0,50, ADVERTISEMENTS For one Year, not over 5 lines - $5,00. For 8 lines or less, first insertion - - 50. Over 8 to 16 lines, do - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and Communications prepaid. Onderstand aan de Pen»* blaü, iu bu""*; u..onön ondo» houden, dat slechte drie ccnU De volgrnle aanmerkingen zijn van de Episc/pal Rccordirtwelke wij onzen lezers (voornamelijk diegene welke geene intee kenaars zijn,) met weinige verandering ter overweging geven:— Geen strijd is kostbaarder dan dien wel ke de pers doet tegen dwaling; en diege nen, die dezelve besturen, zijn niet in staat om zulks op hunne eigene kosten te doen. Drukken en uitgeven zijn kostbare werken; dezelve vereischen een grooten uitleg van kapitaal en leveren langzame inkomsten op. En tot de geregelde verschijning van een nieuwsblad, is spoedigen en ruimen ónder stand volstrekt noodzakelijk. Geen geld is meer vrucht opleverend, dan dat hetwelk voor een nieuwsblad ge geven wordt; want naar mate de inkom sten zijn, moet een blad of ernstig en krach tig of zwak en geesteloos wezen. Zij dus, die reden raeeceu te hebben, om over een nieuwsblad te klagen, dienen eerst hun zeiven te vragen wat zij gedaan hebben, om dis pers beter en krachtiger te nvikea. Op d« lange baan1 geschovena betalingen en blijken van den kant der inteekenaars, dat een nieuwsblad niet behoorlijk onder steund wordt, benemen den geest en moed des uitgevers. Wij zeggen dit laatste niet bij eenige wi;z3 van beklag, want hiertoe hebben wij geene redenen, doch wij wensch- ten de Nederlanders in het algemeen op te wekken, tot deelnpming in eene zaak, welke bun aller nut of genoegen kan be vorderen. Laat ons dezelfde hartige on dersteuning hebben, welke duizende Engel- sche of Hoogduitsche en andere dagbladen ontvangen. Laat die inteekenaars welke met ons blad zijn ingenomen, of die ver langen om er nog meer mede ingenomen te worden, de kracht des uitgevers ver meerderen, door bijvoegingen tot de iatee- kenings-lijst te noodigen. Wij. weten zeer wel, dat twee of drie, ja zelfs acht of tien een nieuwsblad te za nten kunnen lezen, doch veronderstelt, dat wij dus doende, ia eene plaats van 200 Hol landsche familien, van welke do helft in staat is tegen 12 centa per maand, eene courant ta lezen, slechts twaalf in teekenaars hadden en dat er acht zulke plaat sen in Amerika zijn, dan zou het ons vol strekt onmogelijk wezen, om door den on derstand van dia honderd zelfs nog die 12 couranten wekelijks te doen toekomen, of schoon, wij weten het, dit getal door velen -voldoende gerekend wordt, öm van de een aan da andere ter lezing gegeven te wor den, en zoo het nieu ws of wel met den mond verder te verbreiden. Het kost niet meer om vijf honderd dan om een honderd cou ranten te drukken, uitgezonderd eenige schellingen voor papier en wat langei ar beid aan de pers, en die overige vier hon derd zouden den uitgever zeer veel helpen, om het voorkomen en den inhoud van zijn blad te verbeteren Men berekent, dat er tusschrn de twintig en dertig duizend Nederlandera in Amerilca zijn, en zouden die geen niéuws- kost? ja, gewis! indien er lust bestaat en del zaak door iedereen ernstig ter harte geno-i men wordt. Er zijn zeer weinige personen, die' minstens niet een ander persoon kunnen overhalen om hetzelfde nieuwsblad te lezen dat zy doen; en met zulk een leger van me dewerkers zoude het werk van vermeerde ring zeer snel zyn. VOORHEEN, toovert Gij, mijn dierbre neerland's Hoe gaarne fantazij, Mij in den tijd terug van Neerlands ho vaardij, Toen 't kleine plekjen gronde, waarop ik ben geboren, Geluk en roem en eer en grootheid was beschoren; En toen 't als republiek, geen trotschen Meester had. Maar zich met eiken Vorst, elk dwingland gretig mat Hoe gaarn donk ik aan U, o roemrijk voor geslacht, Dat zoo veel e®ls en grootsch en schoons hebt voortgebragt; Dat, na een heldenstrijd van tachtig bange jaren, U in der volkebrij als republiek ging scharen; Dat voor Uw vrijheid nooit to lief had geld noch goed Noch voor Uw vaderland den laatsten drop pel bloed. Hoe gaarn denk ik aan U, o schitterend heldental, Welks onbegrensde roem al de eeuwen du ren zal, Aan U, o Beiling, die Uwe eer koost boven 't leven, Om 't woord gestand te doen, als eerewoord gegeven Aan allen dio met moed trotseerden't grootst gevaar, Steeds onbekend met vrees, was ook de doodsnood daar. Hoe gaarn denk ik aan U, nooit te ver geten tijd, Toen Neerlands driekleurvaan geeerd werd wijd en zijd Toen in elk wereldrond, tot aan do verste stranden,. De lof en roem weerklonk van onze Ne derlanden; Toen onzo republiek den oceaan ge bood, En leeuwen van de zee bemanden onze vloot Hoo g*ara dook ik »&a U, o dagen van! geluh, Toen Neerlands burgerstand niet zuchtte om leed en druk; En toen de republiek een-elk verheugd deed leven, Die door de luiheid niet tot armoe werd gedreven: Toen ieder handwerksman zijn nooddruft ruimschoots vond, Geen schatkist van zijn loon meer dan de helft verslond Hoe gaara denk ik aan U, o reine bur gerzin, Aan U, o heldendeugd en ware menschen- min, Die 't Bators kroost van toen bestendig ei gen waren; Aan U, o roemrijk volk, o drom van edle scharen, Die, op uw vrijheid trotsch, en op uw reg- ten prat, Het zelf-belang voor 't heil van 't vaderland vergat. O smart Voor 'thart: Dat glorierijk voorheen Verdween, helaas! verdween dCf" Ofschoon de meeste onzer lezers, welligt de trouw aan Oranje hebben afge zworen, zal het hun toch misschien* niet on belangrijk voorkomen, om nog iets aangaan de den stam en de takken van dien ontzag gelijken grooten boom te lezen, dien boom die op Nederlandschen grond zou welig «iert,wiens takken en wortelen zich van den Haag naar Tilburg, van Tilburg naar Brus sel enz.enz.hpbben verspreid,en wiens groei het land onnoemelijke sommen gelds kost. Wiiontleenen het uit den Zierikzeeschen Nieuwsbode? ORANJE, ran 1568 tot 1849- Willem de Eerste, Prins van Oranje was zee-An-dertig jaren oud, toen hii door de Staten en verbondon edelen van Holland, voor hunnen wettigen Heer werd erkend, en hij regeerde zestien iaren; hij deed wat goed'was voor Land en Volb, want zij wer den verdrukt. Hij rebelleerde tegen zijnen heer, den Koning van Spanje, die zond een jpger tepen hem, en hij werd in het jaar 1584 te Delft vermoord. Mavtits, Prins van Oranje, was acht tien jaren oud toen hij Stadhouder werd, en hij regeerde veertig jaren, en de naam zij ner moeder was Anna van Saxen; hij deed wat regt en goed was in de eerste dagen zt'iner regering en hij was een strijdbaar Held. Breda werd door hem gewonnen, en het atrand bij Nieuumoorl was getuige van zijne aldaar behaalde overwinning; maar het vermoorde bloed van den grijzen 's lands Advokaat Johan va» Oldenbameveld, den dertienden Mei 1619 te 'e Hag® gestroomd, aal v»a zijne handen niet warden afge was een-en-veertig jarenoud, toen hij stad houder werd, en hij regeerde twee-en-twin- tiflr jaren, en de naam zijner moeder was Louise de Coligny; hij deed wat men ver langde, want hij streed voor Neerlands vrij heid, bij 6tièf met roem in het jaar 1647. Willem de TweedePrins van Oranje ws3 een-en-twintig jaren oud, toen hij Stadhouder werd, en regeerde drie jaren, en de naam zijner moeder was Amelia van Solms; hij wilde zijne vermeende regten en gezag buitensporig uitbreiden, maar het magtige Amsterdam rebelleerde tegen hem; daarom werd hij zeer toornig en zond een leger om hen te 6traffen, doch de Amster dammers bespotten hem en sloten hunne poorten voor hem, en bij ging naar zijn buis zeer treurig, en stierf in het jaar 1650 aan de kinderziekte. Willem de DerdePrins van Oranje was twee-en-twintig jaren oud, toen hij Stadhouder werd, en- hij regeerde dertig ja ren en de naam zijner moeder was Anna, Prinses van Engeland: in het eerste jaar van zijne regering werd hijals van een stort vloed overvallen, doch hij stond pat tegen het heerschzuchtige Frankrijk en het trot- scbe Albion, als een rots in het hart der zee, ofschoon het edel broederpaar Jan en Cornells de Witt, op Zaturdag den 20 Au gustus 1672, aan het omgekochte Haag- sche gepeupel werd prijs gegeven. in het zestiende jaar van zijne regering werd hij Koning van Engeland, en leerde zijn gezag aldaar erkennen, en deed de Burgomeestcren der Stad Goesdie hij in de gevangenis wierp,hunne pligten leeren en zijne bevelen gehoorzamen. Hij stierf zon der kinderen op Hamtohcourt ii» Engeland. Willem de Vierde, Prins van Oranje, was zes-en-dertig jaren oud toen hij Stad- houderd werd, en hij regeerde vier jareo, en de naamzïit er moeder was Maria,Prinses van Engeland; hij deed wat het volk be geerde, want zij sluimerden en slaapten; hij stierf in het jaar 1751, toen het 't va derland wel ging, en de Ooat-.on West-In dische maatschappijen bloeiden. Willem de Vijfde, Prins van Oranje, waB achttien jaren oud toen hij de rege ring aanvaardde, en de naam zijner moeder was Anna van Groot-Brittannieen hij regeerde negen-en-twintig jaren; in het een-en-twintigste jaar van zijne regering stond hel volk tegen hem op, en in het ne- gen-en-twintigste verdreef hem een Fransch leger, en hij vlugtte van Seheveningen in het jaar 1795, met het Pinkschip van Jan Rootnaar Engeland, en stierf te Bruns- wijk. Willem de Eerste was dne-en-veertig jaren oud toen hij Koning werd, en hij regeerde vijf-en-twintig jaren, en de naam zijner moeder was WiUemijntje van Pruis- mii; hij deed wat kwaad was in de oogen zijner onderdanen, want hij rigtte Handel en Stoomboot-maatschappijen op. In het vijftiende jaar zijner regering stonden zijn® zuidelijk® onderdanen als sen eenig man

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1