DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. 1* Jaargang. SheboyganWis.) 15 January 1850. JVo. 11. Het eenigo Ilollnndache Blad in Amerika verschijnt eiken Dingedag. ABOXNEMENT8-PRUS Voor een jaar ----- $1,50. Voor r.es maanden - - - - $1,00. Voor drie maanden - - - - $0,50, J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. ADVERTENTIEN: Voor een jaar, niet boven do 5 regels $5.00. Voor 8 regels of minder, voor dc eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,(J0. Voor elka volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven es\ ingezonden stukken franco.- The only Dutch (Holland) paper in America is issued every Tuesday. TERMS For one Year ------- $1,50. For six Months ------ $1,00. For three Montlia ------ $0,50. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 lines - $5,00. For 8 lineB or less, first insertion - - 50. Over 8 to 16 lines, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. All must be paid in advance. Letters and Communications prepaid. a 'Jfe.DR.ES-KAARTEN, SHEBOYGAN.. VERSLAG 60 sympathie eene vrije gift naar de kolo- ben thana gei „■iS-URES. Hollandsch Logement. MSCOWSIW HUIS. 4 8e. Straat, Sheboygnn. vAndeliike bedieningen billijke prijzen, skeren mij de gunst mijner gccerdö bezoekers. I j. JOSEPH SCHRAGE. ME R CflA NT'S II O TE L. bij H. IIAZLETON, Sheboygan, (Wis.) n-2j. P FARNSWORTH Co. BERGPLAATS en VEKZENDING vim goc- erer en KOOPL1 F.DF.NTn COMMISSIE. Noord Pier. Shcboyenn. Merk pakjes: Zan Furnsworth Co. Noord Pier, Sheb. VERSLAG VAK EE If BEZOEK, GEMAAKT IN MEI EN JUNIJ 1849, NAAR BB HOLLANDSCHE KOLONIES IN MICHIGAN WISCONSIN, op last van dé-Algemeens Synode en onder de directie van het Binncnlandsch Zen deling Genootschap der Hollandsch- Gereformeerde Kerkdoor ISAAC N. WIJCKOFF, D.D. J. F. KIRKLAND. BERGPLAATS en VERZENDING van goc- lerèn en KOOPMAN' in Commissie. r afc j.Zuid Pier; Sheboygan. Wis. J. FRIEDMAN.. Handelaar in GEMAAKTE KLEEDEREN n allerhande KLEEDER-STOFFEN voor loeren.n 2 j- B I N Z D R E I S S. Tn de Empire Block. HhniMiw» in KRUIDENIERSW AREN. LE- - VHNFMIPDELFN en GALANTF.RIEN. Con- taSeeld wordt botnnld voor alle vruchten, n 2j. -fel HARRISOJV C. HOB ART. MWOKAAT t REGTS-RAADGEVF.R, n.2 Sheboygan, Wis. IV. R. GORSLIA'E. ?- IDEOKA AT REGTS-RAADGF.VER. Ofllce ri Lyman's Exchange, Sheboygnn, Wis. - w! SEAMAN. I. ZjVDET.-. GAREEL- KOFFERMAKER, :n RUTUTG BEKLEEDER. enz. Winkel aan Penn- j. ^afrvnnn Avnne, biinn regt over het Merchnnt's .-fotel. Shcboyenn. (Wis) ie Vervolg en slot van ons vorig nommer i Bij vergelijking van leerstelsel, werd eene volkomene overeenkomst met onze stand en sympathie eene vrije gift naar de kolo nie wilden zenden, om zoo gebruikt te wor den als de Leeraars eo Ouderlingen oor- deelan, dat de behoeften der heiligen ver- eischten, zouden zij dezelve met alle dank baarheid in den Heer ontvangen en er kennen. Ik gevoelde dat dit een hoog en heilig standpunt aannemen was, en ik hoop dat het binnen de magt van het Zendolings Be stuur mag beschouwd worden, om hunne heilige schroomvalligheden iQ deze zaak te gemoet te komen. En hetzij het bestuur dit doen kan of' aards gevonden. n 3. P. LYMAN. H"cft jiiiot ontvangen een' pTooten voormad „j VfGUWF. GOEDEREN, welke bij goedkoop te koon aanbiedt voor Contant veld. Granen of n Huiden. De ottentie van Hollanders en Duit- icher. wordt met achting verzocht, door de on- dereeteeUenilo agboyge.n, 27 Nov. 1849 A. LYMAN. ~fz 'V. DE VILL ITS. KRUIDENIERS-. PROVIAND en VARIÉTÉ TNKEL. Hnndelnor in Fmnich Dnïtsch ËELGOED.BANKET,STERKE DRANKEN: MEN, SIGAREN, enz. tegenover de New- - Store, Sheboygnn, (Wis.) s AR'/EN- EN SCHOENEN WINKEL. 4 DODGE, mankt met achting mn zijne oude inton en hot eeeerde publiek bekend, dat hij voortgaat, nlle soorten van LAARZEN en BOENEN te maken in zijn' winkel, naast kfêton'i slagers winkel, achtste straat, ftoboygan, (Wis.) SHEBOYGAN FALLS. NIEUWE GOEDEREN! e ondergeteekendo heeft een' grooton voorraad GOEDEREN aan do hand, uitsluitend voor j handel mot Hollanders en Duitachers. feboygan Falls, G. N. LYMAN. Nor 1849 Ten opzigte hunner kerken gelooven zij, dat elke kerk en kerkenraad hare eigene zaken zal wijzigen en besturen, en hellen tot de gedachte over, dat eene heerschap pij van opperhoofden, niet zoo bijbelsch is, als vriendelijke en broederlijke onderhan deling en raad. Elke hunner kerken noemt zoo vele Ouderlingen als wensche- lijk schijnt, en zij zijn altijd in bediening tot dat zij als misdadig of ongeschikt ont slagen, of door den dooJ weggenomen wor den. Ten slotte, kwamen zij na deze ver klaringen overeen, zich aan onze Synode aan te sluiten. Men dacht best, dat zij zich niet zouden vereenigen mat onze be staande Classis van Michigan, doch als eene afzonderlijke Classis met onze Noor delijke Synode te vereeni'gen. Evenwel willen zij door afgevaardigden met onze Classis aldaar onderhandelen. Ik zag in deze overeenkomst geene onoverkomenlijke hinderpaal, en wilde de Classis van. Hol land overeenkomstiglijk bekend maken. Aangaande hulp van het Zendeling Ge nootschap, drukten da broederen zeer bij zondere en lofwaardige gevoelens uit. Zij dachten het best, dat de verpligting der kerken om hen als leeraars te onderhou den, niet verminderd- raogt worden door de hoop op vreemde hulp, en dat zij met hun volk moesten lijden, tot dat de kerken ge noegzaam in staat waren, om hunne lee raars te onderhouden. Dat zij alle zeer arm waren was waar, doch zij zagen geen voorbeeld in de Heilige Schrift, in welke eene behoeftige kerk of gemeente om hulp vraagde en vonden daarom geene vrijheid in hnn geweten om zulks te doen. Doch er was een voorbeeld in de Heilige Schrift, in welke, als het betend was dat de ter ken van Judea leden, andere terten hun onderstand verleenden, niet op verzoet, doch uit broederlijke liefde en overvloed. Indien dus onze kerken, door dit verslag wetende hoe bekrompen zij waren, uit hunne liefde niet, er is eene zaak in welke zij ann de behoefte der landverhuizers kunnen helpen, en in deze zaak waag ik de vrijheid te ne men om voor hunne hulp in te staan. Er zijn verspreide gezelschappen van Hol landers in Kalamazoo, Grandeville, Grand Haten, All*»gan en een aantal omliggende plaatsen, welke de broederen in de kolonie trachten hij te staan. Doch deze bijstand is ten uiterste mooijelijk en-werkzaam voor hen. Bij voorbeeld: Allegan is dertig mij len en Kalamazoo nog verder van de kolo nie. De leeraars hebben geene paarden, en om 30 mijlen te voet te gaan, en driemaal op dèn Sabbath te prediken is zeer vermoeijend werk, als zij dikwijls hunnen weg moeten banen langs vlammende hoornen en Indian trails. De broederen verlangen zeer, dat zij een' missionair of reizende broeder had den, die deze kleine-en verspreidde kudde ben thans geen leeraar, en zij overhaalden mij, om te trachten om voor hen in de Hollandsche taal ie prediken. Toen ver nam ik, dat er eene kerk is in de nabij heid van Sheboygan, Hollandonder de hoede van den Rev. Mr. Zonnet bevat tende omtrent tachtig familien en mis schien hetzelfde gotal Avondmsalgangers. Te Waupun, zes mijlen van Fond du Lac, de oorsprong der Winnebago Lake, is een settlement van dertig of meer fa milien en een© geregeld georganiseerde kerk, onder de hoede, van den Rev. Mr. Baay, bevattende meer dan veertig leden. Er is ook een toenemend settlement acht of tien mijlen buiten Miiwaukie, bestaan- restien huisgezinnen, die noch or ganisatie noch leeraar hebben. Ik ben per brief van Mr. Baay geïnformeerd van hem en kerk om zich met onze kerk te vereenigen, en hunne dankbaarheid voor iedere hulp, welke ons Zendeling» bestuur mogt willen geven. Ik heb hem geschreven, hem aanraden de om met de Classis van Holland te ver eenigen, tot dat eene Wisconsin Classic kan geformeerd worden. Op mijne terug reis vernam ik, dat er een genoegzaam aantal Hollandsche ver huizers in Buffalo is, om eene aanzienlijke kerk te formeren;—dat zij juist gereed ge weest zijn om te organiseren onder de evan gelie dienst van den Rev. Mr. van Mal- .sen, een zeer godvreezend en achtingswaar- onder zijne ecnige hoede kon hebben. Ik jdig jongeling, als wanneer het God behaag- beloofde, dat zoo spoedig ala zij een ge- ide, hem door den dood weg te nemen, en schikt man konden vinden en aan U op- dat sedert dien tijd geene andere pogin geven, gij hem onder uwe meest geachte gen onder hen gemaakt zijn. Er is ook country Zendelingen zoudet opnemen. De :eene georganiseerde kerk te Pickleville en Wel Eerw. Heer Klein zal door New- i Puntneyville, 18 mijlen van Rochester, on- York komen. Hij heeft veel aan de dienst [der de hoede van de Presbytery van Steu- opgeofferd. Elk bewijs van liefde van j tren, tot welke de Rev. Mr. John Visser U of de A-erken in New-York jegens hem, als een Zendeling gezonden is, door het zal zeer a propos komen. De in Michigan noodzakelijk doorge- bragte lange tijd, had" mij reeds eene week boven den bepaalden tijd van torugA*omst gebragt, en het was mij onmogelijk om de settlementen en kerken in Wisconsin te bezoeken; ik maakte een bezoek in Mii waukie en bragt den Zondag aldaar met de kerk door. Er zijn omtrent zestig Hol landsche familien, onder welke vijf en ze ventig Avondmaalgangers, voor het tnee- rendeel woonachtig aan de zuidzijde van Miiwaukie ruin (roen), waar zij eene zeer statige kerk gebouwd hebben. Zij heb- Graafschap, waar hij naar beroepen i», worstelt met moeijelijkheden. Binnenlandsch Zendeling Genootschap van Oude School Presbyteriaansch© Kerk. Er is eene andere georganiseerde kerk van Hollanders to Rochester, onder de lei ding van Presbytery, voor welk© de Rev. Mr, A. B. Veenhuijsen predikt. Uw af gezant gevoelde eene onaangename gewaar wording bij de gedachte, dat deze HolWd- tche broederen, met onze Kerk in elke bij zonderheid van standaard, leerstelling en bestuur overeenkomende, zoo lang door on* veronachtzaamd zijn geworden, dat zij ten laatsten in de handen moesten vallen van vreemdelingen mot hunne taal en ge woonten. Doch hoe hot zij, wij zijn Goda en on- zen Preibjurloemehe broederen denk eer-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1