DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. 1e-Jaargang. Sheboygan(Wis») 8 January 1850. JYo. 10. He. ecnige Holl.nd.eh, BW in Amcrik. vmehijn. J Q U I N T II S. ïhc D'"Ch (1"g1 Am"'C" eiken Dingsdog. Uitgever Redacteur. tkrms ABONNEMENTS-PRUS: Fo, one Ver - - - - «I.M. Voor een jer|I.A Be' Monlh. «1,00. v™ K B.,.. Menu. - - - - - - invFRTVNTiFN- ^fSÉfiTOl M ADVERTISEMENTS: Vee, een jer nic. en ik S'regef. «5.001- F°' 5 'S' Boven* 'cBe|'»f minf>^erde eente pleeing- 50. SürV*?"l™ 11™.', dT - »1,™: Voor elke velge"fe pWMihg" lil--? V, ""^j Allee Teletrekt in voorni.boleling, BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. A" °J*°"C0' Brieven en ing^Ten ..ukken fmnee. end Commnnienüon. p,ep~d. ADRES-KAARTEN, SHEBOYGAN. Hollandsch Logement. WISCONSIN HUIS. 8e. Straat, Sheboygan. Vriendelijke bedieningen billijke prijzen, ver zekeren mij de gunst mijner geoorde bezoekers, n 1 j. JOSEPH SCHRAGE. MERCHANT'S HOTEL. bij H. HAZLETON, Sheboygan, (Wit.) n2j. FARNSWORTH Co. BERGPLAATS en VERZENDING van goe deren en KOOPLIEDEN in COMMISSIE. Noord Pier, Sheboygan. Merk pakjes: Care Famsworthdt Co. Noord Pier, Sheb. ri2j. VERSLAG VAN EEN BEZOEK, GEMAAKT IN MEI EN JUNIJ 1849, NAAR DE HOLLANDBCHE KOLONIES IN MICHIGAN WISCONSIN, op last van de Algemeens Synode en onder de directie vanhet Binnenlandsch Zen deling Genootschap der Hollandsch- Gereformeerde Kerk, door ISAAC N. WIJCKOFF, D.D. T J. F. KIRKLAND. BERGPLAATS en VERZENDING van goe deren en KOOPMAN in .Commissie, n 2 h j. Zuid Pier, Sheboygan, Wis. J. FRIEDMAN. Handelaar in GEMAAKTE KLEEDEREN en allerhande KLEEDER-STOFFEN voor Hoeren. n 2 j. BINZ D REI SS. x In de Empire Block. Handelaars in KRUIDENIERSWAREN, LE VENSMIDDELEN en GALANTERIF.N. Con tant geld wordt betaald voor alle vruchten, n 2j, HARRISON C. HOBART. ADVOKAAT REGTS-RAADGEVF.R, n 2 Sheboygan, Win. (Het vervolg van ons vorig nommer.) Er zijn duixende witte pijnboomen, welke van twee tot drie duizend vooten duims planken zullen opleveren. Ik mat da stomp van een' eikenboom op 5J voet in diameter. Drie mannen (ik was er «en van) konden de toppen onzer vingers alechta even aanra ken, rond een' oudo wilde vijgonboom. De allerschoonste suiker-boomen groeijon op W. R. GORSLINE. de zware gronden. Zwart noten-, nyist- en wilde kersenboomen, alle van grooten om vang, zijn er in overvloed,en in vele gedeel ten hemlocks van de schoonste evenredig heid. Overal waar het land genoegzaam bebouwd is, is de tarwe overheerlijk, weel derig in groei en rijk in .kleur. Aardappels en rapen van de beste soort zullen dit jaar W. SEAMAN. ZADEL-. GAREEL- KOFFERMAKER, RIJTUIG BEKLEEDER, enz. Winkel nan Penn- aelyvnnin Avnue, bijna rcgt over hot Merchant's Hotel, Sheboygan. (Wis) n 3. A P. LYMAN. Heeft juist nntvanven een* grooten voorrond NIEUWE GOEDEREN, welke bij goedkoop te koon aanbiedt voor Contant veld. Granen of Huiden. De attentie van Hollandera en Duit- schors wordt met achting verzocht, door de or dergeteékende. Sheboygan, 27 Nov. 1849 A. P. LYMAN. N. DE VILLE'S. KRUIDENIERS-. PROVIAND en VARIETE WINKEL. Handelaar in Fransch At Duitsch SPEELGOED.BANKET,STERKE DRANKEN; WIJNEN, SIGAREN, enz. tegenover de New- York Store, Sheboygan, (Wis.) n 5 LAARZEN- EN SCHOENEN WINKEL. A. DODGE, maakt met achting aan zijne oude kalanten en het seeerde publiek békend, dat hij nog voortgaat, alle soorten van LAARZEN en SCHOENEN te maken in zijn' winkel, npast BrazUtori* slagers winkel, achtste straat, Sheboygan, (Wis.) n 6 ADVOKAAT REGTS-RAADGEVER. Office overvloedig zijn, en misschien ook Indi- in Lymnn*. Exnknng., Sh.taygnn, Wi,. „2 T00„itógten van Und. bouw zijn vol hoop en verwachting. De har tendes volka juichen,te mHden van al hunne ontberingen in de goedhoid Gods, die hun zulk een goed land en zulke groote vorde ringen geschonken heeft. De heugelijkste zaak moedigt het volk verder aan. Uit de donkere kleur van het water in de rivier en in de Lake, werd op ge maakt,, dat de woonplaats ongezond zoude zijn, daar het scheen, dat het water voort kwam uit eene met groeibars stof diep op gevalden grond, of te ontstaan van vuil- achtige moerassen. In het eerste jaar scheen deze droevige gedachte aanmerkelijk ver- wezentlijk te zijn, want niet weinige wer den ziek en eenigen stierven. Maar even zoo spoedig als het vólk gevoeglijk gehuisd werd, verdween deze vrees geheel, want dé kolonisten genoten weldra over het al gemeen eene buitengewone gezondheid. Gedurende mijn hezoek zag of hoorde ik niet van een ziek mensch, dit ie te meer beslissend, daar deze lente buitengewoon nat ie geweest en op al de lage gronden meer of min water staat. De vroege ziek te werd welligt veroorzaakt, niet door on gezondheid van kli maat of lacht, maar door blootgesteld te zijn aan de guurheid van SHEBOYGAN FALLS. NIEUWE GOEDEREN! De ondergetekende beeft een' grooten voorraad van GOEDEREN aan do hand, uitsluitend voor den handel met Hollanders en Dnitschers. Sheboygan Falls, G. N< LYMAN. 87 Nov 1849 bet weder en de behoefte aan voedzame spijs. Misschien moest ik hier melden, dat de kolonie buitengewone natuurlijke voordee- len beeft. Er is eene waterkracht aan de Black rivier, welke twee zaagmolens in bewe ging brengt en bij welke spoedig een ko renmolen zal gevoegd worden, en op an dere punten kunnen dakspannen en lat-fac- torijen en al wat waterkracht vereischt, worden bijgevoegd. Ook is er naauwelijks op de gebeele aarde eene schoonere haven voor allerhan de schepen, dan de Black Lake. Zij is omtrent 5 mijlen lang en van i mijl tot IJ mijl breed, en heeft binnen 20 voet van het Stads-strand eeno diepte van 7 tot 20, 30, 50 en zelfs 80 voet. Gelijk al de rivieren aan den oostelij- keu oever, wordt hare uitwatering verhin derd door de zandbanken van de Lake Mi - chigan, doch laat eenmaal eene kanaal en eene haven gemaakt worden, en het is de algemeene opinie van alle onpartijdige per sonen, dat zij do verkieselijkste haven en overwinterings-plaats zal zijn, aan dege- heole westzijde van het schiereiland. Voor een duizend dollars kan eene pier en plank road gemaakt worden van 560 yards, hetwelk den handel onmiddelijk tien of hondervoud zal vermeerderen. Eenige bouwkundigen van het algemeene gouver nement zijn nu op de Lake, nemende een naauwkenrig plaatselijk overzigt van het zelve en van de Lake Michigan aan des- zelfs mond. Kolonel Bowes, een ervaren heer en voornaamste van de partij, sprak allergunstigst van de schoonheid en ge makken van de Lake en haven. Een ondernemend heer heeft pas een' stoom-zaagmolen geëindigd en in werking gebragt, welke de logs (boomstammen) uit de Lake trekt, en goede zaken maakt. Er is door een gezelschap eenwind zaagmolen gebouwd, welke goed werkt en bij eenen gewonen wind zes zagen drij ven kan. Er staat eene Ieerlooijerij gebouwd te worden, welke overvloedige boomschors in .dsn omtrek zal vinden; en binnen de grenzen der stad is eene scheepstimmer werf, op welke alle soorten van vaartuigen zullen gebouwd worden, waartoe 2e leven de eik voor de rompen en voor de plan ken en de prachtige pijnboomen voor mas ten en sparren in het gezigt aan de oevers van de Lake zijn. Na deze beschrijving van de natuurlij ke omstandigheden der kolonie wil ik over gaan tot hst eigenlijke onderwerp uws last brief» hetwelk was, om onderzoek te doen naar de godsdienstige en kerkelijke betrek kingen van dit volk, om aan hen de sym pathie onzer kerk bekend te maken, om oen' voorslag te doen ter vereeniging met de kerk en zulke hulp in hunne bekrompen heid aan tc bieden als noodzakelijk en wen- schelijk mogt zijn. Om deze informatie te bekomen, oordeelde de Wel Eerw. Heer van Raalte het geschikt, om do Dominies en Ouderlingen der kerken te vergaderen. Overeenkomstiglijk zond hij brieven en bo den naar de verschillende leeraars en ker keraden, hen op Maandag den 4 Junij mot mij tot eene onderhandeling uitnoodigon- de. Eén zeer groot gezelschap was te genwoordig, en na de vergadering met ge bed en psalmgezang geopend te hebben, bragten wij bijna den ganBchen dag door, met informaties te geven en te ontvangen en denkbeelden te vergelijken Van de vergaderde broederen verkreeg ik de volgende opgaven: Sr zijn zeven gemeenten en vijf Domi nies, welke eigenlijk de Classis van Hol land uitmaken. Huistres. Avondmaalg. 1 Kerk Holland, v. Raalte, 225 250 2 Zeeland, Vermeiden, 175 3 Vriesland, Ypma, 69 4 Overijssel; Bolks, 35 5 Graafschap, Klein,* 50 Drenthe, 45 Groningen,t 30 63 Vijf van deze gemeenten hebben bede huizen gebouwd: dat van Zeeland is 45 voet breed en 60 voet lang, gebouwd van nette vierkantéteeder logs, met eene koe pel en bel, en ia inderdaad een fraai ge bouw. De kerk te Holland werd eerst en daarom met meer haast en niet zoo net gebouwd. Van al deze avondmaal-gangers in de ze kerken mag gezegd worden, dat zij bid dende 'en hoopvol bekeerde personen zijn. Hunne godsdienstige gébruiken zijn zeer stipt en godsdienstig. Zij doen alles met gebed en lofzang. Zij zingen en bidden 's morgens, na hun middagmaal, en avond eten. Zij bidden als zij voor zaken ver gaderen. Bij eene vergadering voor ge woon werk bidden zij. De raad der stad opent de zittingen met gebed. De schijn en toon van vroomheid is" zuiverder en hooger, dan wat ik nog ooit gezien héb, 225 125 100 79 b in September 11. gearrixeord. Heeft een beroep godaan, doch zonder ge volg. t Hoeft nog geen beroep godaan.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1