DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. lc Jaargang. Sheboygan, {Wis.) 1 January 1850. JYoo 1>. Het -cenigo Ilollandgcho Bkul in. Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONNEMENTS-PRIJS Voor eèn jaar ----- $1,50. Voort zes maanden - - - - $1,00. Voor drie maanden - - $0,50, ADVERTENTIEN: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regelsof minder, voorde eerste plaatsing- 50. Hoven 8 tot 46 regels, dito ------ $1,00. Voor clko völgenao plaatsing ------ 25. Alle» volstrekt in'vooruitbetaling. BrioVon en ingezonden stokken franco: J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. every Tuesday. TERMS For one Yonr ------- $1,50. For si* Months ------ $1,0». For three Montlis - - - -. - - $0,50. ADVERTISEMENTS: For ono Year, hot over 5 linos - $5,0». For 8 lines or less, first insertion - - 5». Over. 8 to lfi lines, do - - - - $1,<ML For every subsequent insertion - - - 25. All- must be paid in advance. hotter* and Communications prepaid. ADRESKAARTEN, SHEBOYGAN. llollamlscli Logement WISCONSIN HUIS. 8c. Straat, Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, «ckcren *- n 1 j. zekeren mij do gunst mijner geoorde bezoekers. -*"* JOSEPH1 SCHRAGE. Hier chant's hotel. bij H. HAZLETON, Slioboyghn, '(Wis.) h! op last van de Algemeens Synode en onder de directie vdti liet Binnenlandsch Zen deling Genootschap dsrHollandsch- Gereformeerde Kerkdoor ISAAC N. WIJCKOFF, D.D. FARNSWORTH Co. BERGPLAATS on: VERZENDING vnn goe deren on KOOPLIEDEN iir-COMMISSIE. Noonl Pier, Sheboygan. Mork pakjes: Cdro Farnaworth Co. Noord Pier, Sheb. n2j. J. F. KIRKLAN.D. BERGPLAATS en VERZENDING van goe deren en KOOPMAN in Commissie', ji 3 h j..Zuid Pier, Sheboygan,- Wis; J.FUT DMA N. Handelaar in GEMAAKTE KLEEDÉREN .en allerhande KLEEDER-STOFFEN voor Hocreh; n'2j. BINZ DREIfrS. In 'do Empire Block. Handelaar!) in ÏCRUIDENIÉRSWARÊN, LE- -VjBNSMIDDEbBN' en GALANTERIENi Coh- tont gqld:%yordt hotaald vpor allo'vruchten, n 2j. HARRIBOJY C. HOB ART. ADVOKAAT REGTS-RAADGEVER, Sheboygan, Wis. gors line. ADVOKAAT <fc REGTS-RAADGEVER. Offloe in Lyman's Excbapge-.^heboygtui, Wis.,;.-n NV. S A M A N. ZADETU, GARÊEÏ^ 'Éft^FERMAKÈR- RIJTUIG BEKliEEDER, enz. Winkel aan Fenh: selyvania Avnue, bijnni regt otor hot: Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis)11 .h.v.V-y, ji;&J A. P. L Y SIAïr. f -.: Heoft juist ontvamreii een' grhoten voorraad NIEUWE: GOEDEREN, w«" I K VERS f'A' G hen .Wol Eerw. Hoor van Raalle, om land om 'b Maandags naar Wisconsin te: .ver- VAK BEU BEZOEK, OBMZAKT »B, BB «5^»? I"*** jüwj 1Ö49 ^iiRDE rot verkiezing van het heerlijko land, in een zoo spoedig vertrek niet bewilligen TTnT.T.AfjnHnprn* 'hetwelk'nu de Kolonie beslaat. Do Hol-:Ton eerste, de ambts-bcoederen kotiden niét IN MICHIGAN WISCONSIN ''a°^Bcfie Kerk dankt hem en moge trod hem]vergaderd zijn. voor Maandag,, want er Het was een nieuwe rid en niet zonder den. En ten tweeden1,-ik moest elk settle- gevaar, van Allegan naar do Kolonie. Mot ment zien ten einde een goed verslag to een schoon 6pan paarden en een' tot dat 'gaven. Hot verzoek was zoo welgomeend einde gomaakten wagen, bereikten wijlen billijk, da£ ik besloot om to blijven. Op inaauwelijka dè plaats in elf uren, zon- j Vrijdag dan, bezocht ik de stad Holland. De ondergetekende neorat met achting dor da'boenen te breken." Hoe moeten deOp Zaturdag wandeldo ik vnfi den morgen non Uct».,r von ^kolonisten dan met ossen en zolko wagons ,tot den avond langs sporen van Indianen do vrijheid, om aan hot bestuur van do; Binnenin ndnchc Zondineen der Hollandac!:-;"1" konden, niet getobd heb-S,,„ do .ene clearing (.preek uit: lli.ring, «t.t i-|b9n, om do plaats tè bereiken. v----- Gereformeerde Kerk in Noo*d-Amprikr, uwi rT -»«»- volbrenging' zijner zending bekend tol Myno ontvangst als uw gezant m do ko-jru,md) en nederzetting naar eono andero lAnlo mno Iimr. loflneïjit mcl.flan ttifrnfln .1»LUtIJ A. .J1. i plaats waar do boomen reeds zijn weggo- maken. lonie, was bijna letterlijk met een uitroepen de nabijheid. Op Maandag vergaderdo O.ereenkomstig uwe verlangen. en voor-1™11 vreugde—Er was droerhrid in d. I o'o- de Clan». Op Ding.dag bestoog ik den schriften, nadat ik de oogmerken mijner "'0 ge«MMt over vel. dmgen, en nict het:Doctor's psard (het oooigo pa.rd in do ko- .f^Lg naar de Algemeene Synode der:»"-" P*-* K"k Presbyteriaanscbe kerk, te Pittaburg "U gehoopt haddrn, do arme gaderd, had ten „itvo.r gebr.gt, ging ik landverhuizer., m armoede u,t de vordrut- op mijnen weg naar de Hollaadseho Kolonie. ''W1'' Eerst wil ik echter de goedheid God,»P™ ">f> en do vriendelijkheid v.n Christenen dank- baar erkennen gedurende mijne gansche» M"tsle u'tmondoT.ng van «wn.g. mie. Geen dag beeft mijne gesondhold in tre,ur<le" Ho'l.odeeh. ésnig optigt benadeeld geweMt,geen dag! hon vreemdehngsn wkendo, en ben f k uithoófdo van het Weder verhinderd woonl van a.nmoed.g.ng noch helpen- lonie) Zonder zadel, en Dom. van Raalle, en anderen wandelende en don weg wijzen de, gingen wij verder om do verschillen de dorps kerken tè bezoekon, doorwaadden de Bldck rivier, hielden halt to Groningen, do naaste gemeente, gingen voort lang* een voetpad naar Zeeland en brogten den nacht door in Dom. Vermeulen's kerkelij ke gemeente. Op Woensdag vertrokken ;wij vroeg, gingen voorbij do kerk to Dren- geweest om mijns zendiog voort to zetten. d° h"nJ 700r b"» h»dDe tenigwerking wij dineerden op brood, boter Oiersl iyn mij do,vriendelijkste porsoon-;wl.' dll"b™ '",ltrebk^ljk' ^e denken, d«0D koffij m ghgea Vriulart, doeh ai zoin ujii ua rrieuuuiijRais uursuuu-, r d - o—o Ujke diensten en dè beste reisgenWkken.r'J ein(leI,Jk b®lan^_'nben ■teW®n.—wil^verdwaalden op onzen weg en moesten «ene door do Christen broaderjn aangebodon-gc-,1'? w;arenom hen ^belpen, ofechoon laat—goodo ttoqw als onze gids medenem-rn wor(j0D -MC'L -r-d^Trc--'. jdit ging door een teders hart, en er wa- - W°IkeSara mijne reis van Pittaburg meteen vele dankgebeden aan God voor dit een publiek èairttiig. dóot dé BèkYVr Ka-j werk der liefde/ eti 'vele zegenwenachen op naai, oq per diligence tot Cleveland, per .bet hoofd ven uwen torlegenwo^djgpV. stoomboot tot Detroit, por spoorwagon tot Uit hunne diepe armoedo blonk de ryk- Kelamazoo, per postwegen,tot Mleg^ncn doBl hunner gulheid jegens uwen zaakge- NIEUWE: GOEDEREN^ welke hij.goeakoop te Kaïamaxoo; per postwagentot Aweg^n cn koop aanbiedt vóór Coptoni-, ireWw,,Granen of toen door do vrijwillige enjcostelpozè dienst 9S?L5t v.n Mm Kdl^. msk.; man. niar Huidon. Dè qttpntie. flélièra „woidt «Ók achting vertóèhï, dotnp 'do ón. deiyeteekendö. :ei' :i" fj'sfii f?o fny'a I Sheboygan, 27 Nor. 18», A. R. LYMAN. F.r.GOED.B ANKET.STERKE Dll AN. WIJNEN, SlGARlÈN;.'ena tegenovèr 'de1 h York Store,; Sbebctygah,: (Wia) - BiUltZEN-EK.acllO^)^ ai' dódgè, maakt mietfluting ^ón'zijnè qude kalanten en het geeerde- pnbyek bekénd, dat hij nocf' vóortgant, allo soorten van) LAARZEN en SCHOENEN „toitaaken Iru-wjn'vwinkèl, naast fimtaoYau FAJ.I.S. dsU.landel ris: Haimhdei. en Duinchers.- UVMAN. YW,ify4$*: KcUogg?a.$wr$BT}i en wtan, niar de kaiooie/ '^ul|c,, een belang<^ls Judge Kcjlpg (eon Nieuw-^og^a^er) en ,^yne ffmijiè gftoo|i4 hèbbe^i ip qnw, WNff' Verdiént hi^f ver meid te \yorden., - J 8| f iógeer^ jM^pfvrouw van.Jfafite pp kinderen gaetvrij voor driomaanden,* tor- »il in, Af l.fild^pnieepji.der Kpionio gen Jiuia tér harer ontvangst gebouwdyerd.Vér- scheidene malen heeft hij zijne ,'keuken en unSijfb' .'gedeelten zijner tyóning oa,bón' ge heel ean hom'ttmb'ehooreiid.Huis^ópgogèye», óm ie Hoifandera.'pn hunnedóorréizo te helpen:.' V - lastigde. Zij onthaalden on9 op alles wat zij hadden—doch^ hèt was hoofdzakelijk oene verwisseling in gpzouten speken lekkere aardappels. Doch zij beginnen boter en eijeren te hebben, en indien de tijd het. toe laat, kunnen zij smakelijken risch uit de Lake bekomen. Het kwam in mijnen lastbrief niet voor, om hunne natuurlijke omstandigheden to onderzoeken, en nogthans twijfel ik niet, of beide, gij en menig andor, zullen blijde zijn, om eehigè bijzonderheden van hunne localiteit, vordering van woonplaats en toe- baar uitdrukken: „met raaddaad?y'\n ai .bun'no .fhMijelghi^in'."'.' Hl|"reiidd mét Eindelijk vonden wij Dom. Ypma, on na zijne gemeente overzien, en vriendelijk ont vangen zijnde den u$eht bij bêpi doorgo- bragt te hebben, keerden-Wij 'a morgens door don regéè naar db stad terug. Op mijnen' toer^ vwriameldó ik ;de vol gende7 opgaven:—De stad (Holtapd) en haro omatreken beyat 325, Groningen 30, Zeeland iDrenthe 45» Vriesland 69, Overijssel 35 en Graafschap'50 huizen; fh alle* omtrent 690 huizen, hetwelk, ge middeld vijf zielèh Voor'éèn huis rekenen de, do bevolking over 3000 zielen maakt. Eenlgo der bouwhoeven hebben twee acres gekapt en geklierd, andoro vijf en zoo voorts op tot .tachtig, zöodat men vrij mag aarmemenj 'dai et xul ^OÖO acres ge kapt 0n geklierd- zijoV Do pppervlak^e jwn hot land, hetwelk Stand te vernemen, en bet is mij aange-ik verondersteld had zeèr effen: lo zijn, fs naam in staat to zijn, omeone zoo juiste aangenaam afgewisseld met heurol en dal, nieuwsgierigheid op eene wijzo to bevredi-a gen, dioiederé toegenegen hart 'zal'voldoen. Ik kwam Donderdag avond, den 1 Junij, Mijn voornemen was, om do Evan gelio dienaars op Zaturdag te versameien; moor en beek. Do rivieren worden onder houden door grootö eranbemè moerassen welke, van.hun zslven jhek'foatèihen.voorl zien zijnde, helder en gezond water oplo_ teren... Ik zag geene.landerijen welkaniet uwe voorslagen tè'doen, en gereed tq Stijn, gemakkelijk kunnon droog; gemaakt wor.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1