DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. 1e Jaargang. Sheboygan, (Wis.) 18 December 1849. JYo. 8. Terugblik 1849. Het eenigo Ilollandaclio Blad in Amerika verschijnt eiken Dingadag. ABONNEMENTS-PRIJS: Voor een jnar ----- $1,50. Voor zes niuunden - - - - §1,0(1. ADVERTENTJEN: Voor een janr, niet boven de 5 regels $5.00. Voor 8 regel» of minder, voorde eerste plaatsing- 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukkon franco. J. QÜINTUS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. T.lio only Dutch (Holland) paper in America is i*euut)i every Tuêsdóy. T K II .>18 l-or one Year ------- For six Months ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 lines - $5,00. For 8 lines or less, lirst insertion - - 50. Over 8 to tli linos, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance.. Letters and Communications prepaid.. BER1G T. Naardien er vele werkzaamheden aan verbonden zijn om ons blad te vergrooten, en ook, omdat het eigenaardiger is U op den 1 January 1850 den Nieuwsbode in een grooter formaat aan te bieden, zullen wij dit jaar geen nooaraer meer uitgeven. Wij hopen dat iedereen begrijpen zal, dat dit uitstel ten onzen koste en niet ten kos te ouzer geachte inteekenaare ie. dewijl zij het vereischte getal nontmera, voor den tijd hunner intoekening moeten ontvangen. De Nieuwsbode zal zoo veel vergroot worden als maar immer mogelijk is, zon der dat, door te veel te willen geven op eenmaal, de geregelde wekelijksche uitga ve verhinderd worde. Ofschoon wij in Nö. a zeiden, do prijs nu met 50 cents te moe ten verhoogen, willen wij dit echter niet doen, maar liever aan de gegronde aan. merking van vele geachte vrienden gehoor geven, dat het voor velen bezwaarlijk ia, om voor een gehèeï óf zelfs voor een half jaar vooruit te betalen in het winter saizoen, en dus eene vooruitbetaling voor drie maan den wenschelijk is; weshalve de inteeke- ning voor DRIE MAANDEN tegen VIJFTIG CÉNTS van nu ai aan is open- geitel mits menSioor TWEE COPIES te gelijk inschrijve, waartoe ligt een me de-liefhebber kan gevonden worden. De ..prijs voor een jaar blijft op $1,50 en voor een half jaar op $1,00 bepaald. Wij nemen dus met het tegenwoordige nommer vour dit jaar afscheid van onze ge- .achte lezers en hopen hen op den eereten dag van het nieuwe jaar met een grooter .blad te begroeten. I de moerassen van Azie, haren ijsselijkcn weg over Europa nam, ^tedon ontvolkte, de schoonste gedeelten der aarde verwoestte, j en eindelijk de zee kruiste, om bier hare I offers bij duizenden op to eischen en zoo j wel jongen als bejaarden naar hunne laat ste rustplaatst te voeren; die ziekte, nog noodlottiger dan zelfs de Zwarte Dood in de 13e. eeuw, verspreidde zich oost en west» zuid en noordwaards; niemand kon haren invloed ontvlugten; een ieder was met angst en schrik vervuld. Wanneer er eene viel, werd de bange vraag geuit, wie zal de volgende zijn? De Engel des doods spreid de zijne vleugelen over ons uit - - - - - - eu hier zijn wij, gespaard als toonbeelden van Gods lankmoedigheid, terwijl ander3 rond om ons zijn weggemaaidWat zullen wij den Heere vergelden voor al deze zegenin gen over ons? Zekerlijk moesten wij Hem zoeken terwijl Hij nog te vinden is cu Hern vurig danken voor alle weldaden, die wij dit jaar weder zoo ruimschoots van Ilcm hebben ontvangen, opdat wij aan den laat- sten avond van hetzelve onze rekeuing op makende, een goed slot op het grootboek ou- zes levens kunnen aanteekenen. Landgouootenl vergeten wij evenwel bij dit alles onzen dierbaren geboortegrond niet en de vrienden of familie betrekkingen wel ke wij daar hebben nagelaten. Ook zij wer den nog boven duizenden in andere gedeel ten van Europa beweldadigd. Mogen zij dan ook met een blij gemood en een ge rust geweten, op den verloopcn tijdkring terug staren, en zij met ons, ofschoon ver re gescheiden, met een Godo welbehage- lijk voornemen den nieuwen jaarkring in treden op het bijna verloopene Jaar Terwijl wij afscheid van U nemen, re kenen wij het niet ongepast, eenen blikte «laan op het bijna inden oceaan der eeu wen verzwondene jaar, hetwelk ons in het .begin zoo lang toescheep en toch ais het «ware als eene schaduw is voorbijgegaan. Groot en veelvuldig zijn da zegeningen, »flie wij gedurende dit jaar uit de milde baud des Atgoedcn hebben ontvangen en gewig - ■tig zija do gebeurtenissen, die in hetzelve hebben plaats gehad. Terwijl bijna in alle rijken van Europa de oproersvaan heeft gewaaid, zija wij in hot vrijp Amerika deelgenooten geweest van den stillen vrede. Onder dezen bloei- jsnden vrijheidslièniot'wérden goene zonen van hunne ouders outrukt, om naar de velden van dood en verwoesting te gaan van welke, sjij nimmer wedarkeeren. Wij zijn tbons zoo gelukkig een laud te bewo nen, welks, gouvernement, onö bijna niets kost, dat onuitputtelijk is in vruchtbaarheid, dat eene uitgestrektheid heeft van alle kli maten onder de zon, dat doorsneden is met schoone rivieren en kanalen, dat de aan dacht der geheele wereld tot zich trekt om deszélfs onschatbare goudmijnen, dat eenen bloeijenden koophandel heeft en waar de nijvere landman ook dit jaar uit den hoorn des overvloeds is gezegend geworden. Voorzeker zijn wij verpligt Hemdeeere te geven, die ons, hetzij vroeger of later, uit hot zinkendeNederland 'veilig over de onmetelijke wateren hééft gevoerd naar Araerika's vrijen bodem, waar ieder Gód op zijne wijze dienen kanen geeno ontberin gen, zoo als in andere landen, worden ge kend.' Onder dö gewigtige gebeurtenissen mogen wij wel die groots en verschrikke lijke ziekte rekenen, wélke, ontstaande in Het spijt ons, ditmaal ter perse te moe ten gaan, zonder onzen lezers eenig nieuws van Nederland te kunnen mededeelen. Wij hebben iu de laatste dagen geene couranten van Nederland ontvangen, hetwelk misschien aan eenige ongeregeldheid in de verzending óf oponthoud mag worden toegeschreven. Hierbij geven wij hun echter de stellige verzekering, dat dit alles zal worden vergoed en wij zullen zorgen, dat geene klagten meer behoeven ingezonden té worden van niet ge noeg Hollandseh nieuws'op te nemen, zoodra al de door ons ontbodene c.ouranten van daar zullen ontvangen zijn. ömtenlanbscljc J^rigicn. BEL G I E. De lieer van den Berg to Brussel heeft een nieuw geweer uitgevonden, hetwelk gezogd wordt veel boter te zijn; dan de beroemde Pruissische geweren. Van zes tot acht scho ten kunnen in eene minuut gedaan worden, en het trekt tot op eenen afsand van 2000 tot 2300 voet; de kogel weegt omtrent IJ ons on het krui'd is het twaalfde gedeelte van het ge- wigtdes kogels; Een gewoon geweer ver- eiecht drie maal meer kruid, ofschoon de ko gel geen halvo ons weegt. Het nieuwe ge weer wordt van de kolf geladen. De vorm van den kogel is rond, niét kegelvormig als bij het Pruissische geweer. F R A N K R IJ K. Een man van dé Fransche Nationale Garde, die gedacht was aan de gevolgen van dronkenschap gestorven te zijn, word onlangs in het departement Moyenne be graven. Hij werd met alle militaire oer ter aarde besteld, ,en bij het laatste salvo, werd eene zware zucht, die uit de kist Icwam,. gehoord, welke terstond opgenomen en ge opend werd; als wanneer de dood gewaan de man oprees. Bij onderzoek bleek hot, tlat .de sergeqnt: uit onachtzaamheid zijn geweer met scherp geladon en dat de ko gel door 's mans dij geschoten was, het welk dus zijne te vroege begrafenis voor kwam. De wedéropgewekte man spoedig genezen,zijnde, heoft zijne dankbaarheid ge toond door den sergeant aan te klagen, om schadevergoeding TOor de aangedano be- leediging. ENGELAND, i SouTHAmTo?.-, 2 Novotnbcr. Met de eer- sto stoomboot van Coustantinopel verwach ten wij de aankomst van den edelen Kos- sulli en zijne brave strijdgenooten. Het strekt ons tot genoegen, te kunnen berigton, dut do grootste blijdschap in onze stad hoerscht, i om hen op eeno waardige wijze to ontvan gen. Wij houden ons verzekerd, dat de out- vangst dor helden van dien aard zal zijn, I om hen te overtuigen, dat er nog een land in Europa is, hetwelk de verdedigers der ware vrijheid wee", te schatten en te waar- i deren, en dat het den tijrunnen, welke haar j in het oosten onder do voeten vertrapt heeft, de verachting on den vloek durft toe- roopen. Generaal Klapku is gisteren met een groot aantal zijner makkers in Lon- den aangekomen. i Executie.De executie van Mr. en 'i Mej. Manning, tor oorzake van moord, had I den 13 Nov. in de voorstad van Londen in de Ilprsemonger Lane gevangenis plaats, j Gedurende den vorigen dag begon de me- I nigte in front van en rond de gevangenis te verguderen, en in den morgen van den j 13 was het volk als opeengepakt, j Eene magt van 400 constables bozette do straat, om het gfaatnv van den rijweg te houden. Ramen on daken waren opge- vuld met nieuwsgierigen uit de hoogero j klasse,-en men zegt, dat sommige enorme i prijzeu voor eeue plaats betaald hebben, waar zij do executie goed konden aanzien, i zonder door het graan w gestoord te worden, j Do Lond 'ii Record zegt, dat het einde lijk 9 uur werd, en de begeleiders van de I ijsselijke procossie kwamen door eene klei- ne deur te voorschijn aan den binnenkant van een gebouw hetwelk in verbinding met i de gevangenis is.-Hunne hoofden waren j ontbloot toen de ellendige ter dood ver- j oordeelde booswichten hen voorbij gingen, j Manning passeerde hen door twee mannen 1 ondersteund en vergezeld door den geeste- i lijke, die de bepaalde dienst der kerk voor j hem las. Toen hij den trap naar do galg I opklom, beefden zijne beecen onder hem j en hij scheen naauwelijks in staat zich te bewegen, doch hij herkreeg terstond zijne vastheid, terwijl Calcraft hem de witte muts op het hoofd zette en de noodlottige touw in orde bragt. Mej. Manning volg de eenige seconden na haar man, genoeg zaam ondersteund. Zij was in het zwart gekleed, met een' zwarten sluijer over het hoofd en aangezigt,zij beklom het scha vot met veel moeite, doch stond onbewe gelijk toen zij er was,haar ellendige man schudde haar tweemaal de hand, en schijn baar werden woorden van vergiffenis tus- schen hen gewisseld. De geestelijke fluisterde, eer hij voor goed vertrok, iets in het oor van do vrouw. Al les was toen gereed. De misdadigers wend den hunne hoofden naar de menigte bene den, het luik viel ca de regtvaardigheid had wat haar van regtswego toekwam. Dief stallen werden door het graanw gepleegd. Eene vrouw sloeg zelfs in de nabijheid der galg eene vrouw ter neder, zwerende om haar hartebloed te hebben en voor haar te willen slingeren in de Horsemonger Lane gevangenis, aan dezelfdo galg als Mary Manning, hare naamgenoote. AANKOMST VAN DE STOOM BOOT E U R O P AI Boston, 9 Dcc. De stoomboot Europa kwam vrijdag morgen met het aanbreken van den dag te Halifax aan. Hat nieuws is van weinig belang. Frankrijk.Het hoog geregtshof te Ver sailles heeft Ledru Rollin en 32 andere, welke in den Junij opstand betrokken wa ren, tot levenslange gevangenis veroordeeld. De redacteuren van dagbladen worden nog onderzocht wegens gedachten te uiten, wel ke als schadelijk voor het gouvernement beschouwd worden. Twintig plaatsen zijn in de assemblee vacant gemaakt, door overtuigingen van misdaad te Versailles. Napoleon hoeft het besluit tegen Pierre Bonaparte bekend ge- maakt,daardoor hem zijnen rang ontnemende, als opperbevelhebber van het Afrikaansche Legioen. Pierre Bonaparte hoeft eep grooteu brief gepubliceerd in weikon hijj zegt, dat de President's besluit geene wet tige kracht heeft, en dat de proclamatie- van nul en geener waarde is. Do Fransche President en Raad gaven een groot diner aan don nieuwen Ameri- kaanscho Minister. Het eenige belangrijke punt in de assemblee is de weigering van eene trac- tamenta verhooging voor den Vice-Prési- dent van 20,000 francs. Uitdagingen heb ben dagelijks plaats onder leden van de- Vergadering en Redacteuren. Turkeij.Brieven van Widden van 4 Nov. zeggen, dat de Hongnarsclie vlugte- liagen van daar naar Shmila zijn vertrans- porteerd. De Magyars vertrokken den 3 met Kossulk en Ballaugk aan het hoofd. - Medoff, de verdachte moordenaar van j Graaf Timbourg is te Constantinopel. Zij ne rending wordt verondersteld te zijn om heimelijk kwaad raad to strooijen tuanchen. de Fransche cc Engelsche ministers, en den j Pacha's cabinet omver te werpen. I Geruchten van oorlog tusschen Rus land eu Turkije houden langzamerhand op. Niets van belang van andere gedeelten. Spanje.Da minister van buiteulandsche zaken heeft hot terug roepen dor Spaan- sche troepon uit de Romeinsche Staten of- licieel bekeud gemaakt.Garibaldi, do Re- publikaanscbe generaal, is te Gibraltar aan gekomen aan boord van het Sardiniacho j schip, dat door het Sardinische gouverne- j ment tor zijner dispositie gesteld was. f 10,000 francs werden voor hem verordineerd, welke hij weigerde. BINNENLANDSCUE BERIGTEN I Den 18 Nov., is digt bij Bovina Cen- j tre, Delaware County N. Y. een verschrik - keltjke moord gepleegd door Daniel Fra- j zer, aan zijn' oigen vader, een achtinga- j waardig man van 70 jaren. De moorae- I naar is omtrent 35 jaar oud. De omstan- digheden zijn deze: Het schijnt dat er moeite ontstond ten opzigte het voederen I eener koo van Mr. Frazer, de zoon beval den vader haar geen eten te gevent de der antwoordde dat het zijne koe was, dat hij het voeder gekocht had en het gebrtii- ken zoude zoonis hij best dacht. De zoon i zcide, dat hij verdals hij het j deed en nam onmiddclijk een stuk hout en i sloeg zijnen vader op het hoofd, met het ongelukkig gevolg dat de hersenen er uit kwamen. Hiermede niet te vreden, deed hij nog vier harde 6lagen op zijn lijf, liet hem voor dood liggen, ging op do vlugt en ia nog niet gearresteerd. De man stierf een dag daarna. Albany Alias.) In Boston zijn berigten ingekomen- aangaande hevige stormen, welke in Sep tember aan de Kaap de. Goede Hoop ge woed hebben. Het Hollandsche schip Geer- truida.verongelukte op do vaart van Am- j sterdam naar Batavia ten gevolge van den storm; de kapitein en zes matrozen verlo ren het leven. Do haven der Kaapstad was j niet beschadigde schepen opgevuld. De Rochester American zegt, wij beb- ben nimmer in dezen tijd van hot jaar tarwe I gozien, die er beter of meer belovend uit- j riet, dan die welke nu boven staat. Het weder heeft gedurende den hertit bijzonder gunstig voor deszelfs groei geweest, ea.de plant heeft blijkbaar eon diepe en vaete wortel geschoten, makende haar dus wei nig blootgesteld aan het nadeel van den wintervorst. De verwachtingen van de te velde staande tarwe zijn gunstig, daar de warme herfst een goed begin aan de plant gege ven hoeft. Minstens een derde meer tand. is bezaaid geworden, en mogt de oogst zoo rijkelijk als naar gewoonte uitvallen, dan zal eene aanzienlijke hoeveelheid tarwe meer ter markt gebragt worden.—Fond du Lac (Wis.) Journal. CuuiiKRA.Do Cholera is uitgebroken te Copperas Creek Landingaan de Illinois- rivier, waaraan acht personen zijn over leden. Ook vernomen wij uit het Peoria Re gister van 30 Nov., dat gedurende de tien verloopene dagen zes of reven sterfgeval len van Cholera hebben plaats gehad ta Lancaster Landing, twintig mijlen bene den Peoria. (Mil. Wis.) Boston.Dr. Parkman, een beroemd geneesheer, is d»n 22 Nov. op eene zeer

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1