DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. Het eenige Holloiulache Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONNEMENT S-PRUS Voor een jaar ----- $1,50. Voor zes maanden - - - - $1,00. ADVERTENTIE!1.*: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5.00. Voor 8 regels of minder, voorde eerato plaatsing- 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QUINTÜS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) paper in America is issued every Tuesday. TERMS For one Year ------- $1,30- For six Months - ----- $1,00, ADVERTISEMENTS: For one Tear, not over 5 lines - $5,00. For 8 lines ot less, first insertion - - 50. Over 8 to 16 lines, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. AH must bo paid in advance. Letters and Communications prepaid. le Jaargang, SheboyganWis.) II December 1849. JVo. 7. Er zal slechts een nommer meer in dit formaat worden uit gegeven. .YIEUJrSBLAD-IlYTEEKE.Y.I.lRS. In de onderstaande rege'en bedoelen wij geenszins alleenlijk onze inteekenaars, maar hebben hier het oog op inteekenaars of le zers van Nieuwsbladen in eenen algemeenen zin, en willen in dezelve zookort moge- gclijk (ons klein bestek laat geene lange artikels toe) opgeven, hos niet zelden over nieuwsbladen gedacht of gesproken wordt: Menig, ja bijna elke lezer of inteekenaar van een nieuwsblad denkt, dat hetzelve uit sluitend voor zijn nut of genoegen gedrukt wordt, en indien er niet altijd iets in is dat hem bevalt, wil bij bet niet nemen of moet het gestapt worden, het is bij hem zoo als men wel eens zegt, good for nothing. Eenige zien b. v. naar huwelijks- en dood- berigten en klagen over den redacteur, in dien slechts weinigen zoo gelukkig geweest zijn otn te trouwen gedurende de verloope- ne week, of zoo ongelukkig om te sterven. Een redacteur moet deze of die dingen in zijn blad hebben, hetzij dezelve plaats heb ben of niet. Juist zooveel inteekenaars als een' redacteur mag hebben, juist zooveel verschillende «maken heeft te voldoen. De ze verlangt verbalen en versjes, een ander kaurt dit alles af. De staatkundige, ver lang' niets anders dan staatkundige berig- ten. Die moet iets scherps, een ander iets bedaards hebben. Gene leest gaarne anec- doten of iets dat vrolijk geschreven is, ter wijl zijn buurman zich verwondert, dat een man van versland zulke beuzelingen in zijn blad wil plaatsen. Wij wenschten dat hij die zoo denkt, slechts voor eene maand re dacteur was, dan zou hij uitvinden, dat het zoo gemakkelijk niet is, om juist altijd zul ke dingen te plaatsen die aan iederen le zer bevallen; inderdaad heeft majoor Noah aangaande het vestigen van een nieuwsblad te regt gezegd: Menschen in zulke ne telige onderneming gewikkeld, schijnen te denken, dat schrijven en uitgeven met de natuur komen, naar lien zij eene zaak of liever tweeierleije zaken uitoefenen, bij welke meer fijne smaak of gevoel, naarstig heid en werkzaamheid noodzakelijk zijn, dan bij elke andere bezigheid of roeping onder do menschen."- Wij kunnen van dit onderwerp niet af stappen, zonder te zeggen, wie of de voart inteekenaars zijn. Dit zijn dezulken die doen wat zij kunnen, om den uitgever in zijne onderneming, aan te moedigen, door met hem mede te werken tot het verkrij gen van meerdere inteekenaars en geens zins van den redacteur verwachten, aat hij het. zeldzame schepsel onder de zon zoude wezen en in staat zijn, om ten allen tijde aan de bovengenoemde verschillende inval len tan het veranderlijkate wezen te vol doen. Dezulken die de orde in acht kernen, bij welke alleen de geregelde uitgave van een nieuwsblad bestaanbaar is.— Het be talen komt eerst, de lezing daarna. Deze menschen bedenken, dat zij de waarde van hun geld wekelijks h'j gedeelten terug ont vangen. Voor hen schijnt het zoo regt, dat er eerst voor eene courant moet betaald worden, als voor een' nieuwen rok. Zij hebben geene andere gedachte. Deze klas se is waard aan het hart van den redac teur. Hunne beeldtenis is in zijne oprag- te toegenegendheid gebalsemd. Mogen zij duizend jaren leven en hunne zoons zonen zien tot aan h. t vierde geslacht DE TELEGRAAF. Do telegraaf is nu in volle werking in deze plaats en wij zijn dus van dien kant in staat, onren lezers het laatste nieuws van alle ge deelten Ö8r wereld mede te deelen. Thans zijn de inwoners van Milwaukie, Buffalo, New York en alle andere plaatsen woar ee ne telegraaf lijn bestaat, onze buren, en ia als het ware de afstand van 1000 of meer mijlen tot op 5 minuten verminderd. Onbegrijpelijke snelheid! In den tijd van 5 minuten kunnen wij, indien geen oponthoud plaats heeft, met onze verre vriondan spreken en zij wederkee- rig met ons. Doch, geachte lezer! gij weet, dit sproken kost geld;—dus is het voor ons ook eene be- zwarende uitgave, om U wekelijks b. v. de aankomst eener stoomboot en bet nieuws dat zij heeft medegebragt, bekend te maken, het welk bovendien altijd contant moet betaald worden. Noord-Wiaconsin maakt reuzen ichrcden, tot de grootheid voor welke de natuur het bestemde. Het is voorzien met onuitputbnre waterkracht voor fabrieken, goedon grond en een gezond luoht- gestel voor den werkman; voor den kapitalist be- Voorzeker en tnst regt zult gij nu van ons staat er menig goed uitziet; de bevolking even- verwachten, dat Wij U altijd het allerlaat- wel is nóg nieuw en geld «choanch, en goeft sta nieuws zullen msdedetlon. Dit willen j Jssiom in Ju ops.?t mat rest relerenheid voor wij volgaarne doen, voor zoo ve.rowij daar- j SstrSS toe door U worden in staat -gesteld, en onze en hot plan op eene planken rood, geven hoop iateekonings lijst gestadig mag toonemen. op eene schielijk toenemende welvaart; t: meer Bedenk, dat wij wekelijks zeer groote uit- n°S daar do Edele Heer M. I>. Martin plan gaven hebben, om U een blad te bezorgen, 5 L.it:le Cfiu,10 eene stad uit to leggen en 6 de reeds door den Wel Eerw. Hooc van dsn en moge gij dan tot het voor ons wnge- i bRoek aangelegde houtzaag- en korenmolen to name besluit komen, om onmiddehjk zelf j voleinden. in te teekeaen op den Nieuwsbode, indien j •ij zulks nog niet gedaan hebt. e.1 ook an- .0a,ler dankbetuiging.aan don inzender^ moeten a »J „4- 'r j WW onzen wensch le kennen geven dat die rei- leren daartoe aan te moedigen. Ja, landge- zjger met (jon lust moge bekropen wordon, om ook een reisje te maken naar de andere Hollund- j sehe kolonies in dezen staat, en vooral ook iiair die in de a'.aten Michigan en Iowa, niet twijfe- dt nooten! gij allen die kunt, teekent in, en wij zullen, zoo wij hopen, U wekeli jks ook telegrafisch nieuws ter lezing geven, en r--■»— t -- steeds ontai:erste bes. doen o* den Nieuws- I SSLïïSJiïSÏÏ; nrviA nan rnnsrlr,m miriiTAl fa nnan min Kir i bode een voornaam middel te doen zijn ter bevordering der onderlinge bèlangeh van Neerland* verhuisden naar dit land vaa vrijheid, voorspoed en vooruitgang. Het verheugt ons uit de Buffalo Express van 29 November te vernemen, dat de opge legde boete aan de twee algemeen geachte laudgenooten f. soevijw en w.stoüten wo nende in bdffalo, voor bladeren ter opschik king eener kamer te plukken in welke zij een der voornaamste inwoners dier stad van Hol- laqjlsche afkomst, bij gelegenheid van ZEd's verjaardag wenschten te ontvangen, door het stedelijk bestuur is kwijt gescholden. Zie hieromtrent No. 3 van den Nieuwsbo de, waar wij abusivelijk 2.9 September in plaats van zo October heooen gesenreven.) zaer welkom zijn. Wio wil ons öano geloofwaardige beschrijving vnri dezelve ter plaatsing toezendenl Re». INGEZONDEN' STUKKEN. Fragment uil een Reisjournaalvertaald uit de Cincinnati Advocate door C. A. HAMER. Van MilwinlAa zetleden wij onze reis voort, door het bosch naar Fond du Lac, van daar noat Ojhko9h en 15 mijlen noordwand? kwamen wij te Neenah. aan de Fox rivier. Tegenovor Neemh ligt oenc plaat* genaamd lyjenasha, waar twaalf maanden vroeger slechte een blokhuis en eene shanty gevonden werden, en nu bevinden zich daar recaa fesne menigte huizen, in eene uitge- etrektheid van twee mijlen. Het loonoraen der bevolking is ongeloofelïjk. Van Menasha staken wij de rivier over en nog ongeve r 15 mijlen j noord waards kwamen wij aan de Katholieke Mis sie Little Chute. Do ingang van do laan welke naar de kerk leidt, is versierd met eene portiqne van latwerk, én de beide kleine doorgangen (voor voetgangers), tor zijde van genoemde porriquo spreiden smaak en nijverheid t9n toon. De laan is fraai versierd mot jonge dennen boomon. Aan de regter zijde der ksrk, ter zijdo der Innn, is een door fraai latwerk ingesloten kerkhof, ver sierd met heesters, bloemen en boomen. Aan den gruoten ingang tot het kerkhof zijn opschrif ten geplaatst uit de II. Schrift, bijzonder toepas selijk om den bezoeker te herinneren, dat hij slechts oen reiziger is naar eene andere wereld, en dag noch uur weet, wannec:hij zal worden op geroepen om rekenschap te geven van zijn rent meesterschap. en dat van het laat;te bestuur van zij i loven zijn lot Voor eene eeuwigheid cf hangt; zaj-on dat menige morgenzon hare stralen over zijn croonend graf zal werpen on even zoo dikwijls de ondergaande zon, met tanendon luister,afscheid zal noinen van zijne vergetend ossche en eeu wen zullen voorbijgaan, esslachten zullen rijzen en vallen, Koning- en Keizerrijken zullen ver anderen, groot worden en to niet gaan, torwïjl do koude slaap dos_ doods nog gedurende eouTV-ni Bttitcntanïrsdjc Berigten. NEDERLAND. Zierikzee, 4 November. Voor eonige weken is m de gemeeto Zonnemaire,de schuur toe- behoorende aan den Edel Achtbaren Heer C.Mooleoburgh, vol granen, hooi, rijtuigen en bouwgereedschappen benevens een kalf, eene prooi der vlammen geworden. Alleen de schuur was verassureorJ. 's Hertogenbosch. In het laatst van Oc- tobor is alhier eene Stoomboot gesprongen, waarbij verscheidene menschen het leven verloren hebben. D? öoot is totaal verbrijzeld en de uitbarsting is op eon uur afstands bui ten do stad gehoord. De lijken lagen wijd en zijd verspreid en waren zoo verminkt, dat men de slagtoffer* niet kennen kon. (L«zer, dit is het merkwaardigste nieuws, dat wij U dezo weck uit het oud - vaderland kunnen medcdeelon, naardien wij ai onze nieuwsbladen met ontvangen hebben. Laat ons evenwei beden ken: Beter geen berizten, dan zulke ongelukkigs tijdingen uit ons geboorteland ts mo -ten vernemen, als die uit het diep ta beklagen Hongarije.) Red. FRANSCHE REPUBLIEK. In naam van het Fransche volk, besluit de President der Republiek als volgt: De afstand der ministers is aangenomen. Tofc ministers zija benoemd:— Generaal d' Huutpoulminister van oorlog. M. de Rayneval(tegenwoordig in Na pels) minister van buiteulandsche zaken. Mr. Ferdinand Bar rot, minister van bin- nenlandsche zaken. Mr. Rouherminister van Justicie. Mr. Bineauminister van publieV.e werken Mr. Paricu, minister van onderwijs en eeredienst Mr. Duma*,, miniater van koophandel. Mr. JichUle Fouldminister van finantien Admiraal Romain Desfossesminister van marine. Generaal tC Hautpoul, is belast ad inte rim met de portefeuille van buitenlandsche I eiland Candia, of zulk ander Brittisch grond gebied, hetwelk de meeste gemakken aan biedt, om eon wakend oog op hen ta hou- I den. Indien de vlugtelingen dadelijk naar Engeland wenschen te gaan, mag het hun worden toegestaan. De Czaar zal geene notitie van hun vertrek nemen; want het zij in Frankrijk of in- Engeland, er is geen twijfel of de vlugtelingen zullen bezig zijn, om zich voor eene andere revolutie voor te bereiden. Zij waren nog te Widdin. Hun geheel! getal wordt op 120 geschat, voornamelijk officieren. Bern ontkent sijae vaste omhel zing van het Islamisme. Bijzondere brieven van Conatantinopel van 26 Oct. kondigen de aankomst der Britti- eche vloot aan in den mond der Dardaneilen. De Keizer van Oostenrijk beeft eeno ligting van 15.000 man bevolen ia hat Lombardisch Venetiannsch Koningrijk. DÜITSCHLAND. Maniieim, 24 Oct. Meidinger, welke in den vrijheidskamp beide voeten verloren heeft, werd gisteren ler ^ood veroordeeld. Mogling, een der edelstï vrijheids kampers, die ler dood veroor deeld, doch bij verandering van vonnis tot tien jarige tuchthuisstraf veroordeeld werd, heeft de ze genade afgewezen, en verlangt of den dood of de vrijheid. AANKOMST VAN DE STOOM BOOT De President der Republiek, Louis JYitpoleon Bonaparte. Paleis van de Elysee National, dea 31 October 1819. HONGAS IJ E. Pesth. 25 October.—Sigmund Baron Pc- «il« fti"» SS" P° onafgebroken, j oüJ E,„,ryL Szaamy> ouJ 31 jaren en Emanuel Ezemiuss oud 41 ja ren ondergingen alle moedig en onverschrok ken don dood door middel der strop. Szacs- vay scheen aanhoudend te bidden» de- beide Op eenen kleinen nfsiand ter linkerzijde oener kapel staat do pastorij vun don- Weleerwaarden Hoer T. J. van den Broek, die ongeveer acht tien jaren geleden, hot aangename van eone vas te standplaats in Holland verwissoldb met eene wigwam in do woestenij, on aan zijne na-asto betrekkingen vaarwel zeido om door do woeste bossclion te kruisen, ton einde de i wildon Indi anen, volgons hetbovel zijns goddclijkon Maes- tors hetEvangelia te verkondigen.—Tegenover do pastorij bevindt zich eono franijo kerk, ongeveer 70 voet lang en 25 breed, met ponen smank- ▼ollen toren en klok. Boven den grooicn in gang zijn weder welgekozene opschriften geplaatst. In hot inwendige van de kerk is alles smaakvol gerangschikt, do miuon geverwd on vorniord mot fchildorijon. eenige van welke van oudo Europe- scho meesters zijn. De onderhoorigen wordon door dan Wel Eerw. Heer van den Broek in de En- gelsche, Fransche, Hoogduiuche en Hollandscho talen vermaant, holwelk in dio verechillonde ta len noodzakelijk is. aangezien velen der toehoor ders slechts eenodier talen verstaan. Little Chute is gelogen op eone rijzonde vlak* to en wordt reed# op oenen otetand van ongeveer twee mijlen gezien. De geheelo streek is zoo schoon, «li tnan er eene ontmoeten kan. andere rookten hunne cijyaren tot kort voor hun laatste oogcnblilc. Percny schreef ge durig op een blad papier. OnmidJslijk voor hij zijnon laatsten gang maakte, verlang de hij zijn ontbijt, en at het met voel smaak; hij wilde zich niet laten blinddoeken, doch werd daartoe geJ wongen. De laatste woor den Tan Ezemiuss warenr „Vaarwel schoo- ne wereldDaar het aantal der gevange nen in Posth meer dan honderd bedraagt, en dagelijks staatkundige gevangenen bin nen gebragt worden, zoo zal het dezen win ter aan tooneelen van dezen aard niet ont breken. DE HONGAREN EN TURKIJE. De Turksche Effbndi is door Graaf AVs- selrode aangezegd, dat de Czaar verlangt dat de Hongaarsche vlugtelingen zouden geplaatst worden is het binnenland van het C dl JV dl D d. Deze boot kwam den 30 November tb New-York aan. Rusland en Engeland.Bsrigtenvan Con- stantiuopel lulden, dat de Brtttische vloot ten anker lag in de Aboukir Baai, aan de kust van Egypte, (waar de beroemde zae- lag heeft plaatst gehad tusschon de Ea- gelscbe en Fransche vloten ten tijde van JVapolem,) en daar wilde blijven tot de aan komst van den courier met het antwoord des Russischen Keizers op den brief van den Sultan. Mogt het antwoord ongustig zijn, dan wil de vloot dadelijk voortvaren naar Constantinopel. Sir S. Canning, de Brit- tiache afgezant, had den Sultan bekend ge maakt. dat het Engelsehe ministerie beslo ten had, een beveiligend verbond te sluiten niat Turkije, in geval van vijandige han- delwjjzen van den kant van Rusland. Gen. Aupick zou ton opzigte van Frankrijk eene- dergelijke bekendmaking doen. Oostenrijk en Hongarije.— Haynau voerde de meest hartverscheurende wreed heden uit, onbeteugeld van hoogere autho- riteiten. Niet minder dan 15 executies door onthoofding hadden dogelijks plaats te Arad. De Joden te Pesth werden met ge weld bohandeld, indien zij de door Oosten rijk gevraagde contributie niet betaalden. Rome.— De Paus denkt spoedig naar Rome terug te keeron. De Spaanseho troe pen zijn naar huis gezonden. Frankrijk.— Het mondgesprek tus- schen President Napoleon en Air. Rives, was allergunstigst voor den Amerikaonschen Minister. Het nationaal gouvernements orgaan is geheel stil in betrekking met het geschil tusschen Frankrijk en de Vereenigde Staten BIN.VENLANDSCHE BERTG TEN. New-Orlkans, 16 Nov. Een weinig na 5 uur sprongen de beido ketels der stoomboot Louisianatoen 2ij den stroom op voeren verpletterden de boot in duizend stokken. D? Stoombooten Storm en Bostona, welko juist aangekomen en vol passagiers waren, werden tevens zeer beschadigd. Men ge looft, dat in het geheel 160 menschen het leven verloren hebben en een nog veel grooter getal gewond zijn. Reeds zijn 50 lijken govonden en do haver.dam is met dooden en stervenden bezet. Aleer dan 20,000 rpenschen zijn bij bot droevige schouwspel verzameld cn bemoeijen zich, om de lij ken der ongelukkige slagtoffere to herken nen of op te zoeken. Armen, beenen en hoofden zijn in alle rigtingen verspreidt, en bieden een ijsa?lijk gezigt aan. Het is onmogelijk, de namen der dooden op te ge ven. Op de stoomboot Storm, welke pas met een groot aantal passagiert aankwam, waren eveneens vele personen binnen een oogenblik in de eeuwigheid en vele zwaar gewond. De Louisiana had kort te voren hare legplaats verlaten, om naar St. Louia

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1