DE UWSBOD! le Jaargang. SheboyganWis4 December 1840. JVo. 6. Het ccnige Hollands-lie Bind in Ainrrikn verschijnt eiken Dinusdug. ABONNF.MENTS-PRIJS: Voor een jnnr ------ $1,50. Voor zes mnnnden - - - - $1,00. ADVERT E.NT1KN: Voor een jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels of minder, voor do eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ §1,WJ. Voor elko volgende plaatsing 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. Tlie only Dutch (Holland) jmper in America For one Year For six Mouths cry Tuesday. TERMS $1.50. $1.D0. ADVERTISEMENTS For one Year, not over 5 lines - $5,00. For 8 line* or les*, first insertion *- - 50. Over 8 to 16 lines, do - $1.00. For every subsequent insertion - - - *25. All ui list be paid in advnnce. Letters and Communications prepaid. ONZE NIEUWSBODE. Whilst we tender our hearty thanks to wij u de 05s*. Volksvriend!) De uit- i rijn hoofd beurtelings lor aarde en naar den j ton bedrage van 53i inillioen francs: 7600 voering is fraai en wij wenscben den uit- j hemel rigtende. bureau* van weldadigheid met 13 J millioon. the Sheboygan Democrat .Mercury, Green Bay Advocate .Milwaukee Wisconsin Volksfreund, Banner Cincinnati Great West, Buffalo Republic Democrat, ComAdvertiser, fete-York Tribune, and other papers, for having kindly and favorably noticed the Sheboygan Nieuws, lodeand wishing those papers the most j liberal support which they deserve,——— Willen wij onzen lezers do opinie van eenige der bovengenoemde geachte en veel gclezene bladen hier medcdeèlen, eensdeoU, omdat vele Nederlanders met den Uiige- j ^ver en Redacteur onbekenl zijn, en ander- Q/deels, om hen te doen zien, hoede tegen woordige ondernoming, door do publieke ^-*pers in Amerika wordt toegejuicht; met «^*den welmeenenden wensch, dat onze land- genooten als belanghebbenden, dit nog meer mogen woten to waarderen en toe to juichen, dan- onze Amerikaansche vrienden dit doen, als niet belanghebbenden: Uit d? Buffalo Republic van 31 Qgt. j 1S49Mr. Jacob Quintus, eenervaren cw geleerd Hollander, vroeger jn deze stad woonachtig, heeft pas een Hollandse!) blad gevestigd in Sheboygan, Wisconsin, .in welks nabijheid een aantal Hollanders *u- non. Mr. Quintus is een opragto democraat, bekwaam en eerlijk, en wel begaafd om zij- n landgenooton in alle zaken te onderrigten, die betrekking hebben op hunne stnnrktin- ilige pligten. Wij wenschen zijne nieuwe onderneming een! overvloed van success Uit de Cincinnati Great West van 3 Nov. 1849— Wij hebben dele Jaargang. No. 1 van den Sheboygan.Nieuwsbode ontvangen, uitgegeven te Sheboygan, Wisconsin, zijn de een half vel papier, 16 bij 12, alles in Duitsch, met het vriendelijk verzoek daarop geschreven. Gelieve te ruilen." Och! dat spreekt van zelf! Wij konden nimmer een verzoek van dien aard weigeren, eu het ge volg is, dat onze ruilings lijst nu over de 400 telt, elk blad van dezelve volstrekt on misbaar voor ons bestaan als een nieuws blad!Doch wij zullen met do Sheboygan Nieuwsbode ruilen, al zou het ons—ol onze kakebeenen breken! Uit de Sheboygan Democrat von 11 Nov. 1849.Het verheugt ons te kunnen melden, dat dit net er uitziende Holland- sche blaadje, naar verdienste eene wijde circulatie krijgt. Rlr. Quintus. de redacteur, doet wat hij maar kan om hetzelve aanne melijk te makon, en wij hopen, dat hij.over- vloodiglijk mogo beloond.wordon- voor tcijao moeiten Uit de Green Buy Advocate van 15 Nov. 1849:Wij hebben de twee perste nommers van den Sheboygan Nieuwsbode ontvangen, uitgegeven door J. Quintus. Men zegt dat dit het eenige Hollandsche blad in Amerika is, en de uitgever verdient succe» in zijne onderneming. \V.ij hebben vele Hollanders in-deze county, en .hopen dat hetblad milde- lijk door hen.ondersteund zal worden. Uit de Milwaukie Volksf rcund van 22 Nov. 1849.—Van Sheboygan ontvingen wij reeds het vierde nommer van een weekblad in de Hollandscbe taal, hetwelk De She boygan Nieufvsbodéheet, door den Heer J. Quintus uitgegeven en geredigeerd wordt, eiken Dingsdag verschijnt, en $1,50 per jaar kost. Hoewel het niet regtstreeks aan partijkapipen deel neemt en den le zer meer met het helqop van zaken in hot geboorteland getrouw belooft te onderhouden, zoo toont zijne tevredenheid {net den uitslag der laat9te stemming en der schitterende overwinning der Democraten genoegzaam aan, dat wij het eenige Hollandsche blad in Amerika," zoo als het zich zelve noemt, aan onze zijde rekenen,kunnen. (Hierop ge- gever eenen goeden voortgan, Uit de Milwaukie Banner vat 21 Nov. 1849De Sheboygan Nieuwsbode, is de ti tel van dit door J. Quintus in Sheboy gan uitgegeven wordende blad, dat janr- lijks 81,50» voor zes maanden 81 kost. Der talrijke Hollandsche bevolking onzes staats, De geestelijke, op een wenk van don mili- Van de 36,819 gemeenten der Fransche tairen chef, riep hem nu op, om don dood te j republiek, bestaan in 1162, hospitalen en ondergaan. liefdadige gostichten; 315 van deze ge- Eeb laatste handdruk wisselde hij met ka- meenten vcrleenen aan de iurigtingon van meraden, die hein op de strafplaats gevolgd dien aard welke zij bezitten, subsidien. ge- waren, bij stamelde een woord van dank aan znroenlijk van 19i inillioen francs. In dit den geestelijke, en geknield werd hem do cijfer is Parijs begrepen voor 5 inillioen bliiKLs^nt he, voDni. M v.,1-1 ss co wij hnprn dat h*t biucn tenten tel ™rcn, naderde, on hot cpannon ven den Het totaal inkomen i-an al d,e gemeenten een.toereikend getal intoekenaars aai eerae- :icll„e borst om het dooilende lood te ontvangen, Hot vonnis werd voorgelezen. Diepe stilte kenmerkte deze gansche in drukwekkende plegtigheid. - 0 Het oogenblik was daar dat de schuldige Frankrijk 87,000 nieuwe boekwerken en sterven zou. brochures uitgegeven; er zijn 3700 on.l» Doch nu reikte eon adjudant van den gou- werken herdrukt. Onder dut aantal waren veruear-generaal een paket aan den ter straf- *20,000 werken aan het socialismus ea com- plaats aanwezigen generaal-mujoor, chef j munismus gewijd, van den generaleD staf, die het ontzegelde, EXGELAK D. inzag, rn daarop met luider stemme de woor- De aa,moezenier van eenf? gevangenis gen aan ons blad te brengen, waarvoor I <',en des doods t0 *j01K'011' de eenJ* Bicnard Chapman, i „«tl,,., jj ges^ton'cen g'-nai'e vllJl «<- JfJ Ues a jg wegens een /.onderling vergrijp in zijne hetzelve zeker vatbaar is. j j.jet was een besluit van den oppersten! J - kerd worden. Wij hopen, dat niemand denken zal, dat bovenstaande gunstige uittreksels geplaatst zijn, om onzen roem te verhoogen, neen) zoo als wij in het begin zeiden, alleen om U mat de publieke opinie bekend te ma ken. Mogen wij ook op uw gunstig oor- deel, krachtdadige medewerking en onder steuning rekenen! Dit zal ons ter aan moediging verstrekken om die verbetorin- j de inkomsten de som van 100,000 francs te boven. Vol'ens opgemaakte staten zijn van 1 Junuarij 1840 tot 1 Augustus 1849 in NB. Wij vonden ons verpligt, de eer ste regeien in liet Engelsch te schrijven. ij i i,,n aufncfnn oppersten jj0tre].[.jnj, geschorst geworden. Op don landvoogd in ge j-. i dag voor de executie van zekere .Mary Ball, ])d auditeur-militair las het voor. De be- J ten einde dor» hen, aan" wie dezelve gnrigt j gonedigdo, geknield en nog geblinddoekt, f^XX^nont, uafde alwS? zijn, verstaan te worden; vertrouwende, hoorde het aan, terwijl de woorden: dat onze lezers zulks voor ditmaal willen vereelt oonen. Lkisis ïDinr* Tut dus verre hebben wij een aantal Willende den dag van heden, op welken Je c.el .do,r veroordeelde binnen met eene ca» Balie alhier zijn teruggekeerd het 1de hrandende kaars; hierop hare hand grijpen- enhet 13/fe bataiUon infanterielol welk de\ ",eld h.j deze bijna 2 minuten met ge- laatstc h*cft behoordKenmer- boven do vlam, ten einde haar een ken door cene da,id van genade, ten einde voora"jaak to geven van de eeuwige pij- aan de zoo roemrijk teruggekomenc troepen j "eP.' "te zij in de bol zou moeten lijden, N^wsboden geregeld aan verschillende hel onaangename tc besparen,om op den dag ,n'1,0!> Z,J 8l'erf zondt>r zich mot God ver- pèrsondn verzonden, met wier inteekening f van hunne terugkomst eert doodvonnis Ic zien zo.e 'e 'iebben. De vrouw deed vergeef- wij ons vleijen; daar wij echter van vele voltrekken aan eeri voormaligcn wapenbroe- J s,c ie P0S'"Sen orn bare hand les te rukken; neg niets gehoord of vernomen hebben, of!^-^goX^ le^Tr'jelahnd'X, TerSmnd^wT"" Woning! PORTUGAL. De blinddoek viel af en de mensch verrees Onlangs is op de rivier de Deuro bij als uit het graf, ondersteund door zijne ka- Oporto een roof gepleegd, wiens bedrijvers ineraden. dB«rbij eene onbegrijpelijke stoutinoedig- dezelve door hen ontvangen zijn en zij als intaekenaars wenschen opgenomen te wor den, vinden wij'^Wis verpligt, hun in dit geval alsdan zeer vriendèfijk te verzoeke», hunne i^teelceningsgelden in te zenden, terwijl dé terugzending van een volgend nommer zal worden aangemerkt, dat onze ,]je indruk maakten op een iegelijk die ze September, om in den morgen zee te kiezen; hoop op hunne ondersteuning te vergeefs hoorden. 1 het schip had eene lading wijn, en tevens Nu naderde de gonernal-inajoor den diep heid aan don dag legden. De Engelscha geroerde, sprak hem aan in bewoordingen, schoener Trefly. kapt. Jenkins, lag daar dio niet teruggegeven kunnen worden, doch namelijk voor nnker in den nacht van 1 geweest is. Voortaan wordt den Nieuws bode alleen aan hen gezonden, die werke lijk als inteckenaara bekend staan en niet onzen maar hunnen Nieuwsbode lezen. Bttitcnlanïisclje Berigteu. NEDERLAND. Men verneemt dat door J. Wijten- burg dc Vries, en J. Planjer te Leijden, aanvraag is gedaan tot de gerégelde vaart eener schroef-etoomboot voor passagiers en goederen, tusschen Leijden tn Amsterdam, en zulks met aandoeniug der tuigchen lig gende plnatson. Reeds zouden er onderhandelingen bestaan tusschen bovengezegde ondernemers en de hoeren Paul van Vtissingen en Dudok van Heel to Amsterdam, die op hun etablisae- mont aldaar gezegde schroof-stoornboot zou den vervaardigen. Het is welligt onzen lezers bekend, dat de eer der Nederlandsche wapenen roem rijk is gehandhaafd, in den jongsten oorlog op Balie in Oost-Indie, in Junij 1.1. Bij gelegenheid van de terugkomst van bet 7de en 13de bataillon infanterie, had op Batavia de volgondo militaire strafoefe ning plaats. De flankeur S - - - was veroordeeld tot de straf des doods met don kogel, wogens feitelijke insubordinatie zonder eenige vor- ligtende omstandigheid De begenadigde beloolde een beter mensch twee kisten speciè, aan boord. In het holle te zullen zijn; de troepen defileerden voor van den nacht, terwijl slechts een schccps- den generaal-majoor, en hiermede nam deze jongen op het dek was, kwamen twee boo- zeldzame plegtigheid een einde, die te meer ten, die het aanzien hadden van vaartui- treffend was, omdat men tot dezelve niet gen der tolambtenaren, bij de Tref li; ge was voorbereid. maskerde mannen sprongon aan boord. Algemeen wordt deze dnad van goedertie- I grepen den scheepsjongen wiens armen zij rendheid des gouverneurs-generaal toege- vastbonden on lieten hem voor zich uit juicht, zegt AeJavasche Courant, beschouwd gaan naar de kajuit; vier der bandieten uit het oogpunt vnn menschlicvend en in volgden hem. De kapitein, dio door het verband met de omstandigheden van den dag. j gedruisch ontwaakt was, rigtte zich op in B E L G I E. De Kamper Courant verhaalt, dat in Ant werpen onlang» een man, die plotselings a»n do cholora stief, dadelijk met al zijne kierde ren, zijn bod, waarop hem pistolen werden voor gehouden en hij last ontving, zich, op straf fe des doods bij verzet, niet te bewegen. De stuurman werd even zoo behandeld, en die men uit vrees voor besmetting niet uittrok, de bandieten bonden hun de armen vast. begmven werf. Kort.tanie herinnerden de bloed- Vereolgene werden de luiken enn het volka- verwanten zich, dat hij voor zijnen dood 100 - gulden ontvangen had, welke echter nergens te '0j?iea groten, zoodat de equipage zich vinden waren. Zij gmafdon daarom het lijk op, j niet naar buiten kon begeven. Do TOOV6m om te zien, of hot geld niet in 's mans zak zat. i vonden aanvankelijk slechts eene kietspe- Tot hunne ommiir.c hevondon zij. dot do on- cie. m,lar een0 stü|11 hM d i r* goe.d E"etch' 4er ee",e iv,'eie half door gebeten; hij was nu half dood. Do 100 kist specie op het manifest stond en deze gulden bevonden zich in zijnen zak. j voor den dag moest komen, waarbij de ka- FRANKRIJK. pitein met den dood bedreigd werd, zoo hij To Rochofort is do omvctendheid.on- "iet 0P™a( wa,ar Z|J h'j dus der do arbeidende klasse zoo groot, dat zij g0no°dzaakt de plaats aan te duiden. De bij hot heerschen der cholera, do genees- i roovor* maakten er zich meester van en heeren en de zusters der liefdo beschouw- vertrokken met hunnen buit. Het gelukto den als vorgiftigers, en openlijk zeiden, "cn scheepsjongen hot eerst, zijno armen dat dc cholera cono ziekte ie, welke de I van de touwen te bevrijden; hij 6toldedaar- rijken verwekten om zich van de armen te I °P do e9uipago in vrijheid: maar do die- ontslaan. Op 15 Aug. hadden diontengo- ven. waren reeda t0 v0r verwijderd, dan dat volge oploopen plaats, en de rustverstoor- een,?e vervolging had kunnen baten. Zijn verzoek om gratie was afgewezeu ders plakten allerwego het volgende belag geworden. De troopen stonden gescliaard, en de ver oordeelde, met neergebogen hoofd, vergezeld van eenen protestantschen geestelijken, trad, onder de gebruikelijke militaire plegtigheden, op het terrein. Ter plaatse, alwaar hij dacht te zullen ster ven, verzocht hij nog eenmaal zijn gebed tot God te mogeu rigten; dit werd Tiem toe gestaan, chelijke geschrift aan: In naam van het Fransche volk,! j Aan de burgorlijke én militaire auto- riteiten wordt kennis gegeven, dat de stad te vuur en te zwaard verwoest zal worden indien de cholera niet binnen 24urenver- dwenen is." De krachtige maatregelen welke de over heid nam, hebben de nadeelige gevolgen, die van deze bedreiging te wachten waren, AANKOMST VAN DE STOOM BOOT Hij keerde zich nu met hot gelaat naar do j voorkomen. schanskorvenplegtig altaar in dit Godge- In Frankrijk telt men 1338hospita- wijde oogenbliken diep geroerd bad hij. Ion en liefdadige gestichten, met inkomsten CALEDONIA. Dr. Caledonia kwam den 24 Nov. avond.* om 11 uur te Boston aan. Het nieuw» dat zij modebrengt, is vnn weinig belang. Geene merk waardige gebeurtenis hoeft in oonig gedeelte vnn Europa plaats gehad. Groot-BrittvnieMr. Bvlwer, die op wee in als minister naax dc Vereenigde Staten, wil uitvinden, welke arrangementen do Ver. Staten willen maken, om de Canada» van onder da Brittisohe regering te stellen. Men zegt dat da Gouverneur aan het gouvernement van Canada

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1