DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. le Jaargang. Sheboygan, (W*is.) 27 November 1849. JVo. 5. Het eeniga Hollandsche Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONNEM ËNTS-PRUS Toor een jaar ----- $1,50. Voor ze» maanden - - - - $1,00. ADVERTENTIEN: Voar eon jaar, niet boven de 5 regota $5,00. Voor 8 regels of minder, voor de eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QÜ1NTÜS. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) paper in America U issued every Tuesday. For one Year - Fur sis Months $1,50. $1,00. ADVERTISEMENTS. For ono Year, nut over 5 linos - $5,00. For 8 lines or less, first insertion - - 50. Over 8 to 16 lines, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and Contmiinications prepuid. Van verscheidene zijden zijn wij aange zocht, om het verslag van ons aller vriend JVijckof's bezoek, in de Hollandsche ko lonies in Michigan en Wisconsin, in ons blad op te nemen. Dit zal nit weldra ge schieden, en is alleen voor eenige nommera uitgesteld geworden, ten einde dat belang rijke stuk in zoo veler bezit te stellen als maar immer mogelijk is. Hetzelve moet, om de groote plaats die het beslaan zou, in gedeelten worden geplaatst, weshalve wij onze geeerde inteekenaars door nog wat te wachten, in de gelegenheid gesteld zul len hebben, hetzelve in zijn geheel te be zitten. Die dus nog voornemens ia om in te teekenen en daarin belang stelt, haas- te zich! Hij, die nimmer eenige zijner denkbeelden ver anderde, nimmer eenige zijnor gebreken verbe terde; en hij die nimmer wijs genoeg was, om «■en gebrek in zich zelren te ontdekken, zal ook niet liefderijk genoeg zijn, om datgene to ver- schoonen, wat hij een gebrek in anderen rekent. Beproef zei ven. Van onzen correspondent, te Little Chute, (Wis.) vernemen wij, dat aldaar een nieuw post kantoor gevestigd en Mr. 31. Caulfisld tot post meester benoemJ is. Little Chute in Brown County, 24 mijlen vnn Green Bay, moet reeds eene nette plaats zijn, en is zekeT wel de oudste der nieuwere Hollandsche kolonies, nis zijnde de R. C. Kerk reeds don l November 1836, door den Wel Eerw. Heer T. J. vak dek Broek, ingewijd. Men i* or druk bezig, om de pnien te plaatsen voor oene telegraaf, en het daarstsllen van een' plankou ■weg naar Grand Chute. Hot kleine vaartuig Gleaner," van omtrent 70 tonrielast, dezen zomer in Sheboygnn ge bouwd, deed verledens week do oorste reis, van deze plaats nonr Mnnitouwoc rivier. Wij verno men, dat hetzelve bestemd is voor den planken handel tusschen genoemde plaatsen en Milwnu- kie, en wensohen de eigenaars Mr. Has en Mr. Edwards een goed suce,<s. INGEZONDEN STUKKEN. Ouder hartelijke dankzegging aan den inzen der, geven w j de volgende regelen, om derzelver guedhurtigen toon, zonder verandering van stjl, met veel genoegen eene plaats. Een enkel woord tot opwekking aan mijne Hollandsche mede broeders: Vertoeft toch niet, om uwe hand van be hulpzaamheid, in deze zoo noodige zaak, toe te reiken. Gij weet, dat een couran tier niet kan bestaan, indien hij niet een groot aantal bladen kan uitgever; zoover- laat U dan niet op een ander, met dat ge wone spreekwoord, tic wil eerst zien to at er van komt. Als iedereen zoo denkt kan er niets van de zaak geboren worden. Neen! laat uwe moedertaal U meer op het hart wegen. Dit zoo nuttig voornemen, kan uwen kinderen tot onderhoud en oankweeking dienen, van uwe zoo dierbare moedertaal. Hoe vele «treken zijn er niet, die van Hol- landeche schoolmeesters verstoken zijn, en waar tevens de godsdienst in het Hollandach niet toegediend wordt! Hoe vaak zouden zij niet de gansche zaak verliezen! Picklbvillr, Waijne Co. N.Y. 6 November 1849. JOZIAS BRUIJNOOGE. J3tritenlan&scl)e Bcrigtcn. NEDERLAND. Men verneemt uit eene geloofwaar dige bron, dat de heer Goldsmit, directeur der gas-fabriek te 'sHage, het plan gevormd heeft om Parijs en Londen door eene elec- triache telegraaf in gemeenschap te stellen; dezelve zoude onder de zee gelegd wordon. Bereids heeft de ondernemer zoo van de Fransche republiek, ala van het Engelach gouvernement, de noodige concessie tot het daarstellen verkregen, on reels hebben de voornaamste directeuren van de te Parijs en Londen uitkomende dagbladen, met den ondernemer overeenkomsten getroffen, om van dit besjpóedigende middel gebruik te ma ken, en zullen de tijdingen van Parijs naar Londen en tegenovergesteld, in den zeer korten tijd van twee uren in druk aan het publiek medegedeeld kuunen worden. De draad zal in eene buis van caoutchouc of gutta percha (na eén paar malen met eene andere zelfstandigheid omwonden te zijn)ge plaatst worden, ten_eind.j dezelve voor vocht te- bewaren. F R A N K R IJ K. De Presse heeft eene opgave mede gedeeld, waaruit blijkt, dat van 1791 tot 1814 de ligtingen in Frankrijk bedragen hebben 4,556,000 mur 'Napoleon alk e i heelt er *2,476,000 geligt. De opgeroepene die werkelijk uittrokken, werden nooit van de dienst ontslagen, gelijk de heer Daru zelf bekende in zijn rapport over de conscriptie, ingediend bij het wetgevend ligchaam (A/o- niteur van 30 Floraal, 10de jaur.) Spanje werd het graf der meeste oude soldaten; na genoeg al de overigen verloren in Rusland het leven. Het leger van 1813 bestoud uit recruten van 18 tot 20 jaren; ziekte, vermoei- jeniseen en gebrek sleepte daarvan een tien de gedeelte ten grave. Van de 1,260,000' man die in 1813 geligt werden, waren in 1814 tot verdediging van den Franschen bo dem buiten de garJo nog slechts ongeveer 100,000 man overig. En de vrucht was zooveel bloed] In 1792 bad Frankrijk, even als thans, 86 departe menten; do veroveringen der republiek ver meerderde dit gelul tusschen 1794 en 1800 met 19 departementen, zoodat er dus 105 in bet geheel waren. In 1314 werd Frank rijk weder binnen zijnen oude grenzen be perkt, en verloor bovendien Maricnburg, Pnilippeville en Landau. Dat was dus de vrucht van 20 jaren reus achtige oorlogen; heldhaftige pogingen, on metelijke opoiteringen eu bloed op alle slag velden van Europa verirotenlEen enkele ver loren slag, die van Waterloo, was toerei kend om aan Frankrijk de voordeelen te ont nemen van twintig zegepralen, en om het zelve in 1815 kleiuor te maken dan het in 1790 was. Maar dit is nog niet alles: bij die 4J milli- oen menschen (koevele natiën tellen geen 4J millioen zielen! roept de Pr esse uit,) die door de kogels zijn weggemaaid, moet men nog in rekening brengen 700 millioen francs, die Frankrijk aan de verbondene mogendbe- den in vijfjaren moj&t ae.a'er, alsmede 490 milioen francs voor den onderhoud met hel vreemde occupatie-leger, en nog een aantal andere ècbadeloussiedingen, zamen 2000 mi hoen francs bedragende. Parus, De veroan lelingen der nationa le verzameling waren den 12 en 13 Uct. aan de Romeinscl.e vraag gewijd. Het com- mittee-berigt v.as coiiaervatil en in volkome- ne tegenspraak met den brief des Presidents aan den heer JYey. De heer Thiers kwam in zijne rode tot het belangrijn besluit, dat liberale instellin gen met de onaf haukelijkh-ii van den Paus, ala wereldlijk heerscher, niet overeen stem men. De onafhankelijkheid en vrijheid des volks is daarmede in tegenspraak, en men vermeeude dat het laatste het veld moest ruimen. Mon gelooft niet, dat zijne beschrij vingen weerklank bij het Fransche volk zullen vinden. In eene latere vergadering werd bes'o.on, dat de regering uitsluitend de staatkunde volgen wilde, welke in den brief des presidents, ten opzigte .der Ro- meinsche ai.igelegen heden,was uitgedrukt. ENGELAND. Een man met name Go'./iard, is.onlangs te Walworth, nabij Cheltenham, overladen, waar hij, als koopman in groenten, oen groot fortuin verzameld had. De overledene was buitengewoon gehecht aan een ezel, die hem, gedurende zos en twintig jaren, bij zijn be roep de beste diensten had bewezen; hij noemde hem zijn lieve Moitfc, en zoo vaak hij, gelijk ieder r "gtgeaard E ïgehc iman het kersfeest met eeneu plegtigen maaltijd vier de, kreeg langoor eene plaats aan tafel en ontving eene portie plumpudding. Du ou de trouwe dienaar is in bot testament van Gothard niet vergeten; er is eene jaarl j c- achö som vastgesteld, ten einde hem voor zijne overige levensdagen een genoegzaam onderhoud te verzekeren. Duch dit is nog niet alles; de testateur heeft, oadsr straf van onterving voar zijne erfgenamen en ontzetting van zijne execu- j tours verlangd, dat Mjii'c bij de begrafenis- plegtigheid hoofdrouwdrager zou zijn, ge- doscht in een rouwmantel metpleureuses en krip om de ooren. De parochie-geestelij ken zoowel als de overheden, hebben in de ze heiligschennis niet willen toestemmen; maar de erfgenamen en vooral de persoon, aan wiende verzorging tan Maak was op gedragen, hebben stellig verklaard, dat zij zich de voordeelen van het testament niet wilden laten ontnemen en dat zij alleen door geweld zouden teruggehouden worden, om hetzelve ten uitvoer te leggen. De lijk stoet begaf zich dus op het bepaalde uur naar de kerk, orn vervolgens naar het kerk hof te gaan. Langoor wandelde met alle deftigheid achter het lijk, gevolgd door veer tien verwanten of erfgeuarnen,in eene hoogst ernstige stemming. Het laat zich denken, dat de zonderlinge plegtigheid eene ontelbare volksmenigte had gelokt; men vreesde voor een oproer, waar om eene geduchte politiemagt op do been was gebrngt. Eindelijk om voor te komen, dat men met geweld in de kerk binnen drong, was men op eene schikking bedacht. Er werd besloten dat de ezel op het plein voor de kerk en voor het hek van het kerkhof zou blijven staan. De lijkdienst werd volgens den protestant- echen ritus gevierd; na de begrafenis is Moak met alle mogelijke statie naar den stal geleid, waar hij in zoete rust het over schot van zijne dagen moet 6lijten. FRANKRIJK ENGELAND. De positie van Frankrijk en Engeland heeft den Czar in de grootnio verlegenheid gebrngt, daar hij geeno andere keus had, dan te vechten of op to houden te razen. Hij heeft den meest bevredigenden weg ingeslagen. Het was bekend in Parijs op den 29 Oct. dat de Fransche ge zant to St Petersburg boodichappen naar zijn bof gezonden had, eene verandering vragende in do vijandige betrekkingen van Rusland, ten op- ziute der uitlevering. In plaats van hot uiterste te beproeven, scuewn rvunv-^a ,0 om hot geschil in der minne to schikken, mits dal geen oorlogzuchtige tussch: n komst bedreigd werd aan do zijde van Engeland. SPANJE. Wij laten hier eenige zinsneden vol gen uit eene proclamatie, welke door ge neraal Viliatonga, kapitein-generaal vaD Valencia, is uitgevaardigd. Spanje is het eenige land ter wereld waar generaals zich zulke dingen durven veroorlooven; men heeft redenen om te twijfelen of het aanspraak mag maken op eene plaats in de rij der beschaafde volkeren. Men oordeele: Den 31 Augustus jl. heb ik bij pro clamatie bevolen dat ieder booswicht (on der dezen naam worden de Carlisten be doeld) zoodra hij zich vertoonde, op staan- den voet zou gedooJ worden door de be woners dor dorpen en dor afgezonderd staan de behuizingen, met verpligting om elkan der onderling hulp te verleenen; daarbij be val ik tevens den regters, zich te onthou den van bemoeijing mot deze zaken, omdat ik mij daarvan de kennisneming voorbe hield. Verscheideno gemeenten en bewo ners van afgezonderde behuizingen, die hun ne ware belangen begrepen en aan mijnen w?nsch, oin het leven en de bezittingen der ordelievende burgers tegen dieven te beveiligen, voldeden, hebben zoo goed mij ne bevelen opgevolgd, dat zij verscheidene bandieten hebben gedood en begraven zon der dat iemand er iets van gezegd heeft behalve vv'jne autoriteit,aan welke zij daar van in het heimelijke berigt gegeven hebben." Eene verslapping in het volgen dezer liefelijke handelwijze, had den generaal aan leiding gegeven om het uitvaarJigen dezer tweede proclamatie, waarbij hij straffen be dreigt togen de nlcadeu, de regtera on de bijzondere personen die er zich niet naar mogten gedragen. Het ministerie werd den 13 Oct. plot- sclijk afgeloBt, toen de Koningin 's avonds om 11 uur uit de Opera kwam. Spoedig werd een nieuw ministerie benoemd, doen dit bostond maar twee dagen. Daarna werd beraadslaagd weer een nieuw kabinet te ma ken, en ook dat zoo geformeerde ministó- terie, zal spoedig daarna weder uiteengaan. RUSLAND. De Russen maken zich langzaam eenen weg in den Kaukasus. Den 29 Augustus werd de Circ&ssische vesting Ahulga door hen ingenomen. De Circassiers boden ver twijfelden tegenstand; iedere voet gronds werd met stoute dapperheid verdedigd. On geveer 1000 Circasiiers werden gedood en 900 gevangen gemaakt. Shamul insgelijks gewond, ontriugtte ge- lukkiglijk. Deze vesting had eene belege ring van 11 maanden uitgehouden en door hare inneming versterkt Rusland zijne gren zen beduidend tegen Peraie en wordt daar door zoo veel te gevaarlijker voor het Oosten. H O N G A R IJ E. De ter dood brenging vao Graaf Bat- J thy any: I De bloedbaden schijneu in het ongelukki ge Hongarije aan de orde van den dag te zijn; de bastaard Haynau heeft van de roge- i ring onbeperkte rnagt gekregen en zwelgt j slechts in de bloeddorstige buitensporighe- den, door welke zijn' naam en karakter be rucht geworden zijn, Onder da groote me- I nigto der aan zijnen bloeddorst gevallen of- I fere, bevindt zich Graaf Louis liallhyany, een der geachtste en liberale mannen van den Hongaarschen adel. Hij was in Decern, ber 1.1. als gezant aan den vorst ffindisch- gratsa afgezonden geworden, werd in hech tenis genomen en sedert dien tijd gevangeu gehouden. Nog eenige dagen na zijne vermoording, waren de nadere bijzonderheden zijner ter dood brenging in eene geheimnisvolle don kerheid gehuld, als of die beul zich ge schaamd had, zijne helse he daad voor de oogen van Europa te onthullen. Voorde voltrekking van zijn vonnis en na dat Batthyany te-vergeefs, om een minder smadelijken dood (de galg) gevraagd had, zocht hij zich het leven te benemen. Dit ge lukte hem slechts ten deele, daar hij zich eenige doodelijke halswonden met eenen dolk toebragt, dien hom zijne vrouw tot dat einde ia een pakje schoon goed had over- goxnnJan.Do wooden waren van dien aard,dat eene verandering in de wijze van ter dood brenging noodzakelijk was. In den namiddag van den 6 Oct. werd eene afdeeling jagers naar de rafpla&ts ge zonden; de toegang tot dezelve waa door kavallerie belet. Tegen 6 uur was de Graaf, van zijne door het bloedverlies ver oorzaakte onmagt, zoo voel bijgekomen, dat hij, leunende op den arm des geestelijken, de trappen opklimmen kon. Hij was in 't zwart gekleed en droeg eene blaauwe met zilver doorwerkte muts. Zijn baard waj door lijden grijs geworden. Den aangebo den arm dos geneesheers van zich afwijzen de» ging hij met deftigheid naar den muur toe, die tegen over den zandhoop was. Hier werd halt gemaakt. Do gevangene werd met eenen witten doek geblinddoekt. Nadat hij een kort gebed gedaan had, gaf de trom het teeken tot vuur; drie jagers traden digt op hem toe, vuurden, en de ongeluk kige stortte dood ter neder. Zijne laatste woorden waren: Bijen a haza! (Mijn va derland voor immer!) Hij was 40 jaren oud en beschuldigd van boog verraad. Pesth, later.—De stilte des grafs heerscht in deze stad. De galg is afgebroken, hot bloed heeft opgehou Jeu te stroomen, Haynau heelt ons verlaten, wij ademen weder vrij. De slagter in Hongarije heeft zijn hand werk nedergelegd; hij kan niet langer de Alva van Hongarije spelen. Het noodge schrei, dat bij elko gruwel door Europa weergalmde, heeft eindelijk het koninklijk paleis te Schonbrunn bereikt, en do keizer op zijn' troon eenigzins verlegen gemaakt. Hij zond zijnen adjudant Gruene naar Pesth, om aan alle verdere ter dood brengingen een einde te maken. Haynau heeft hierop afstand gedaan en bevindt zich thans to Grats. Vorst Lichtenstein is tot provisio neel commandant van Hongarije benoemd.. AANKOMST VAN DE STOOM BOOT .1 M E R l K Frankrijk.He» Fransche ministerie heeft be dankt, of is ontslagen, ion gevolge van oneenig- heid om de beschouwingen te ondersteunen voor- komondo in dos Presidents hriof, botrekkelijk Rome. Groote opschudding heerscht in Parijs, doch de President is standvastig, en lieeft eenen brief aan de assemblee geschreven, welke de Lon don Times ui» onbeschaamd beoordeelt. Een nieuw kabinet is geformeerd geworden, hetwelk geheel en al in do inzigton des Presi dents en der Vergadering stomt. liet schijnt dat "hot gehoclo miniaterio, niesde uitzondering van Odillon Barrot, op don morgen van den 2p OcL vergaderde, om den President te raden, in be trekking tot de benoomiug van opvolger» van het uitoengaande ministerie. In deze vergadering zeide Louis ÏVapoleon met geestdrift, dat het kabinet u- aardigheid behoefd*.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1