DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. le Jaargang. SheboyganWYs.) 20 November 1849. No. 4. Het eenige Hollandsche Blad jn Amerika verschijnt eiken Dingadag. ABONNEMENTS-PRIJS Voor een jaar ----- $1,50. Voor sea maanden - - - - $1,00. ADVERTENTIEN: Voer èen jaar, niet boven de 5 regel» $5.00. Voor 8 regels of minder, voor do eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regela, dito -----'- $1,00. Voor elke volgende plaatsing, - - - - - 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. J. QU INT US. Uitgever Redacteur. The only Dutch Holland) paper in America ia issuerf- every Tuesday. $1,50. $1,00. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 lines - $5,00. For 8 lines or less, first inseition - - 50. Over 8 to 16 linea, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters and-Communications prepaid. STEMMING. Den uitslag van de op den 6 dezer plants gehad hebbende stemming, konden wij in ons vorig nommer niet mededeelen, dewijl wij toen nog niet van de andere counties in dezen staat gehoord hadden. Thans weten wij met zekerheid, dat de candidaten, zoo voor Staat als County van de partij der Democraten, met eene groote meerderheid van stemmen verkozen zijn. Vooronderstel lende, dat onze lezers in Wisconsin met de namen der verkozene mannen bekend zijn, achten wij de herhaling derzelve onnoodig. Ofschoon geen werkelijk aandeel in de zen jongsten strijd, tusschen de twee par tijen, genomen hebbende, moeten wij toch onze blijdschap over den uitslag; te kennen geven, en wij zouden ook wel grootelijks in den toon der publieke pres bedrogen ge weest zijn, indien de democraten geene Slorierijke overwinning behaald hadden. De emocrated in Wisconsin, Michigan en vele andere Staten hebben nu getoond, dat zij, vereenigd zijnde, onoverwinnelijk zijhw Den 15 Nov. ontvingen wij een' brief van zeker Heer in Michigan, die het als niet regt schijnt te achten, om een jaar vooruit betaling te eischen, in de onzekerheid, of de uitgave van den Nieuwsbode eencn ge- regelden voortgang zal hebben.—Het is ons aangenaam, dien.heer te kunnen berig- ten, dat wij daarin niet de minste zwarig heid maken en niet alleen van onze Hol landsche, maar ook van onze Amerikaansche vrienden, de grootste ondersteuning genie ten, weshalve dit ZEd. of alle andere land- genooten niet vreeshouden moet, op ons blad in te teekenen, denkende aan der .Vaderen Bpreuk: Eend ragt maakt magt." Ten anderen klaagt die heer, dat er ia No. I wel gesproken was van Sheboygany Milwaukie, enz., doch dat er niets was ge zegd van Michigan.Dit heeft eene andere bron;— wij zullen daarop alleen zeggen, dat wij toen ongelukkiglijk niets nieuws van Michigan had&n, doch dat het geenszins ons oogmerk vvas of is, om Michigan te verongelijken. In No. 2 en 3 zal ZEd. wol -iets aangaande dien staat gelezen hebben, terwijl wij hier tevens opmerken, dat de Sheboygan Nieuwsbode geen orgaan: ia van Wisconsin, of Michigan, cf Jowa, cf New- York, in het bijzonder, (waarde meeste on zer landgenooten zich bevinden,) maar wel een orgaan van al die staten, of liever in een woord, een orgaan van de Nederlanders in de Vereenigde Staten van Noord-Ameri- ka, waar zij zich ook bevinden mogen. Hen te onderrigten van alles wat wetens waardig mag geacht worden, zoowel in hun aangenomen als uit hun verlaten Vaderland, dit is onze leus, en deze hopen wij naar onzo beste kennis in beoefening te brengen. Wij twijfelen niet of alle weldenkende land genooten, zullen door inteckening als andetn- zints daarin medewerken, en hebben dam ook aHe redenen om te gelooven, ons voor gestelde doel te zullen bereiken. Ten slotte moeten wij ZEd. nog aanmerken, dat wij reeds esntge uit de 6000* Hollanders in Michigan, als intéekenaara op onze lijst heb ben, en wij ZEtTs. brief over het geheel1*1 beschouwen, .om- ,den.«ft®»"»* -"jn"» derneming te ontmoedigen*. indien zulks mo gelijk .was, uit vrees, dat Wij Wisconsin im mer op den voorgrond zullen plaatsen. Dit ia echter ongegrond; integendeel zullen wij zorgen, op dat owe lezers in Michigan den Nieuwsbode mpt even zoo veel genoegen iri de hand1 nemen, als die in Wisconsin of an dere Stalen. j Het schimt, dat eenige onzer Jandgeoooten het onbillijk vinden, omdat wij geene onge- frankeerdo brieven kunnen aannemen, doch wij vragen, of iedereen die ons een' brief schrijd, niet betar denZelven frankeren Jihn, als dat wij al dle bViefport voor de menigte brieven, me wekelijks'inkomen, moeten be talen, hetwelk gemiddeld twie dollars per week beIooptfiuKhWurHjfcYorierf. de bil lijkheid ook van ons, oin die brieven welke dienen beantwoord to wordon, ■je.frapkwen, waartoe wij oofctgn.yplle bereid zijn, het zij door demebrijrer een antwoord te doen toekomen per brief of door middel van ons blad. Den 29 dezer maand is door "de Gouver neurs der verschillende Staten: bestemd, tot een' dank- en bededagdoor de geheele U nie. - De Telegraaf is reeds in werking tus- Bchen Milwaukie en Port Washington, en binnen weinige dagen zullen de lijnen tot aan deze plaats komen. De machine enz., is reeds hier en zal spoedig tot gebruik ge reed zijn. INGEZONDEN STUKKEN. MIJNHEER DE REDACTEUR 1 Ik twijfel niet of onderstaand verslag, aangaan de het lager onderwijs In Nederland, xal door uwe lezers, hoewel geene Nederlanders meer zijnde, toch nog met belangstelling gelezen worden. Ge lieve het dus in uwen Nieuwsbode te plaatsen, waar mede gij zult verpligten Een Onderwijzer. ONDERWIJS IN NEDERLAND. Het wetsontwerp houdende regeling van het- lager onderwijs is verdeeld in zes titels, die kor- tolijkn hierop nederkomen: Titel I. Het lager onderwijs omvat ftet le zen, schrijven, rokenen en de Nederlandscüe taal, voorts de beginselen van geschiedenis, aardrijks kunde, zingen, levende talen, stel- en meetkun de, teekonen. natuurlijke geschiedenis, landbouw en gymnastle. Om onderwijs te geven moet men 16. oin uon het hoofd eenor school to staan 23 jaren oud zijn. Vreemdelingen zijn zonder ko ninklijke vergunning niet bevoegd om onderwijs te geven. Niet bovoegd zijn veroordeelden we gens misdaad, diefstal,, opligting, misbruik van vertrouwen en zij, die verstoken zijn van de uit oefening van eenigo burgerlijke of burgerschap»- regten. Onbevoegden, onderwijs gevendo, wor den gestraft, voor de-eerste maal met eeno boe te van 50, voot de tweede mooi met 100 boe te en gevangenis van I tot 3 maanden, en ver volgens telkens met eene gevangenzetting van 4 tot 12 maanden. Titel HL In elke gemre-itc wordt, onder goed keuring van gedeputeerde staten, het getal open bare scholen door den gemeenteraad bepaald, De scholen worden verd eld in twee klassen: in die der eerste klasse wordt het onderwijs, op die der tweede klasse gegeven, voortgezet. Voor de be- hoeftigen is het onderwijs kosteloos; de gegoe den betalen een matig schoolgeld. De kosten van het openbaar ohderwijs worden door de ge meente gedragen. De onderwijzers en onderwij zeressen genieten vrye woning; Con inkomen van minstens 230 en een onndoel in de schoolgel den. Aan de ondermeesters en ondermeesteres sen wordt een jnarlijksch inkomen toegelegd. Tot bestrijding der onkosten, heeft hot gemeentebe stuur twee opcenten 6p alle directe belas tingen; bij ontoereikendheid heffen do provinci ale staten 2 opcenten in de provincie; het dan nog ontbrekende wordt door het rijk bijgedra gen. Er zijn van rijkswege kweekscholen, tot opleiding vnn onderwijzers. Titel HL Om onderwijs te geven in eone opcnbiire school, moet men hebben eerie acta von algemeene toelating en een gotuigschrift van goed zedelijk gedrag, ofte geven door het stedelijk be stuur. De acte van algemeene toelating wordt verkregen door het afleggen van «on behoorlijk oxnmen voor dc provinciale commission van on derwijs, of, voor zoo veel do bewaarscholen be treft, voor de plaatselijke commission of zelf» voor den schoolopziener. De onderwij zo ra «n on- derwijeorosscn worden toegelaten voor de 'scho len der eerste of voor die der tweede klasse. Dc aanstelling geschiedt door deni gemeenteraad, na een vergelijkend examen, loopende over de vakken, dié aan do openstaande school worden onderwezen, en, ten overstaan van-den gemeen teraad, afgenomen door dén schoolopziener toet een of meerder loden der. plaatselijke school commissie. Onderwijzers mogen geene ambten of bedieningen bekleeden, noch handel, beroepen poaldb mogtiging van gedeputeerde staten. On derwijzers Zich aan pligtverxuim of wangedrag schuldig rankendo, kunnon door gedeputeerde sta ten in .nunne bediening geschorst en bij herha ling van hunne acte van algemoéne toelating vervallen verklaard worden. Titel IV. Oto onderwijs te geven in eene bijzondere, school mod men hebben eene acte van toelating na examen verkregen, en een ge tuigschrift van goed gedhg, te gevon door het gemeentebestuur. Vooï het bijzonder en het huis-onderwijs is eene acte ven algemeene toela ting zonder rang voldoend»; die acte kan om wangedtog worden vervallen verklaard. Ieder lokaal, vooreen» bijtonderetchool'bestemd,moet door net stedelijk bestuur gezien en niet scha delijk voor de gezondheid verklaard Worden; Op het onderwijs geven iri een niet gezien of olge- keurdi lokaol staat eene; boete V*n 25 en ge vangen letting ven 3 dogen,.'en bij herhaling- in trekking der acte vai). tojlMhif,. Titel V. Elk» provincie wordt verdeeld m «ehooMWricten, die elk ouder het tosxigt van eaifsoSool-oprièner staan. Deze schoolopzieners maken met den door gedeputeerde sloten uit hun midderijtf benoemen voorzitter de; oómpwisie van onderwijs 'wf- StédeHjke commission moeten wor den aangesteld' in alle gemeenten van 4000 zie len en meers. Alle instellingen van lager onder- „wiji .moeten steeds toegankelijk rijn voor perso nen, belast met het toexigt, op straffe van 25 boete of 3 dogen gevangenzetting, en bij herha ling telkens met 25 boete en 3 dagen gevan genzetting. Titel VI. De verdere voorschriften omtrent de examens, de instructien voor de schojlopzie- ners, enz., worden door don Koning, en die voor de provinciën en gemeenten door de provincia le staten onder 's konings goedkeuring vastgesteld. De verpligto voreoniging van het onderwijzer schap mot kerkelijke bedieningen houdt op. Do reeds verleende acton van algemeene toelating blijven vnn kracht, doeh vervallen voor degenen, welke hierna aan het hoofd eener bijzondere school wensohon te staan. De bestaande neten van den eersten' en tweeden rang geven gelijke regten als die van den eersten rang bij deze wet bedoeld. De bestaande neten van den derden rang en die van schoolhouders geven gelijke rog- ten als die van den tweeden rong bij deze wet bedoeld. Bmtentantocfye Berigteir. NEDERLAND. - De hoofdcommissie, tot het oprigten van een standbeeld voor wijlen Koning Willem II, te 'e Gr&venhage, heeft alle kunstenaars opgeroepen tot het mededeelen van plannen, voot het te vervaardigen stand beeld. Men verzekert, dat de commissie ongeveer 20,000 ontvangen heeft en nog onderscheidene bijdragen te gemoet ziet. Te Noordbroek heeft een hevige brand plaats gehad, ontstaan ten huize van den landbouwer Geert Aldersdie met? zijn ge zin met moeite het leven redde; het gebouw en de geheele inboedel lagen binnen kor ten tija in de asch. Al spoedig .sloeg de brand over tot het huis Pan den koopman Taai, hetwelk ook met de daarin voor handen zijnde goederen, door het vuur ver teerd werd, terwijl eene derde behuizing be langrijke schade heeft bekomen. Het ligchaam van wijlen det* Ara- sterdamschen olifant woog 3130 ponden. Te Westwoude is het bouwen van eene nieuwe kerk en toren, voor de R. C. gemeente, aanbesteed aan den heer J. C. van Berkum, te Utrecht, voor eene som van 35,600. B E L G I E. Voor eenige wekon brak een hevige brand uit, in de suikerraffinaderij van den heer Dewijndl-Aert», teAitwerpen. Ge- memd gebouw was vijf vordiepingen hoog en gevuld met suikerbrooden en siroop. Hetzelve is, met al wat er in was, geheel door het vuur vernield. De schade wordt geschat op 100,000 francs. FR A N K R IJ K. Den 5 Sept. des namiddags ten 2 ure, op het oogenblik dat de handelaren het beurs gebouw te Parijs binnentraden, liep een be ambte van de kamer van koophandel de ga lerij over, naast en in welke zich de com- missionnairs in publieke fondsen vereenigen om handel te drijven. Zijne blikken vestig den zich met verwondering op--eene kleine baal,- waaruit een'" rook opging, die een''ster ken reuk van zwavel en buskruid verspreid de. Hij riep onmiddelijk den bijstand van eenige heeron in en men bad weldra het vuur- gebluscht, dat het papier, waarmede db baal omwondën was, verteerde;. waarna de baal gedragen werd naar-het bureau van een' commissaris van policiet Ttisir Dices net oat midden in de baal waren gelegd 16 patronen, buskruid en een aantal kogels. Indien het papier nog een oogenblik langer gebrand had, dan- zoude eene vreeaselijke ontploffing plaats gehad hebben. Zeer waarschijnlijk heeft een aan tal misdadigere dit duivelaardige plan be raamd, om van den schrik, door de ontplof fing ontstaande, gebruik te maken, en den beursbezoekers de sakken te ledigen. Het is onbekend wie het pak met kruid en femels in het beursgebouw heeft neder- gelegd, ofschoon sterke vermoedens op ver schillende personen ruiten, die, ofschoon van een uiterst slechte zijde bekend staande,even wel tot de habitues der beurs behooram Men' herinnert ziele nog Aoe jaren» gele den, voorde sluiting der openbare speelhui zen, een dergelijke aanslag met goed ge volg heeft plaats gehad-in net Palus Royal no. 129.. De dieven bedienden zich destijds alleen' van eene groote hoeveelheid donder- poedert Da groene tafels waren overal met goud en bankpapier bedekt. Ieder was in hst spél verdiept. Op dezen oogenblik ge schiedde de ontploffing. Al de spelers spron gen doodelijk verschrikt Van hunne zitplaat- een op; men geloofde dat hatgabouw ineen- I storten zoude en liep elkander omver om buiten hetzelve te geraken. Toen men ech ter zsg dat het gebouw zich niet bewoog en men een weinig van den eersten schrik bekomen was, waagde men het Weder naar binnen te gaan, doch ei de kassen der ban kiers en al het geld dat de spelers voor zich neder hadden gelegd, waren verdwenen, zon der dat men er immer iets van; terug bekwam of met zekerheid kon vermoeden wie de da ders geweest wareh. Ook in den avond van 7 September jl., ruim 8 ure, verwekte eene zware ontplof fing in de straat Corneille te Parijs, veel ont steltenis. Het was juist het uur waarop de meeste wandelaren den tuin van het Luxem burg verlaten; teruggevondene stukken pa pier on touwen doen vermoeden, dat de ont ploffing door een zamengebonden pak patro nen veroorzaakt is; de patronen schijnen niet van kogels voorzien te zijn geweest; nie mand is gekwetst. De vrienden van den maarschalk Bu- geaudi hebben, ter zijner gedachtenis eene fraaije medaille laten slaan, waarop men het volgende opschrift leest: Thomas Ro bert Bugeaud de la Piconnerie d'Isly, ge boren te Limoges dèn 15 October 1784, overleden te Phrijs den 16 Junij' 1849, vrij williger in de keizerlijke garde den 29sten Junij 1804, korporaal te Austcrlitz den 2den December 1805, maarschalk van Frankrijk den 31 sten Julij 1843." ENGELAND. De bovolkiug van- Londen wordt thans- berekend op 2,336.960 inwoners; zij is se dert 1839 met 525,904 zielen vermeerderd. Sedert dat zelfde jaar zijn er 64,058 nieu we buizen gebouwd, vormende 1652 nieuwe straten, wier gezamentlijke lengte 200 mij len bedraagt. Eir zijn in de stad 400 ho tels, 8000' kosthuizen- em 1Ï7 hospitalen. Prins Albert heeft het plan opgevat om in 1651 te Londen eene groote fiuro- pesche tentoonstelling te doen houden, waar op do kunsten en de nijverheid van ons ge heele werelddeel zullen vertegenwoordigd zijn» Reeds is men bezig met in Hydepark daar toe een gebouw op te rigten, dat 2600 ellen omtrek hebben zal. Thans reeds is eene som van SE),000 (ƒ240,000) voor prijzen bestemd, waaronder zich een prijs van £5000' 60^)00) bevindt, die aan de nuttigste uitvinding in het vak van nijverheid zal toe gekend worden. Bovendien zal ieder der bekroonden nog tot aandenken eene groote- gouden medaille ontvangen. Deze tentoon stelling belooft de luisterrijkste to zullen zijn, die ooit efgens ter wereld gehouden ie. Allerwege zijn de kunstenaars en fa briekanten reeda in de weer met het bear beiden van bijdragen.. Te Liverpool is zekere heer Christo pher Ballen (deelgenoot der firma Bullen Co.) overleden. Hij laat 5 milloen (60' millioen. gulden) na. T U R K IJ E. Een aantal vlugtelingen-heeft het Maho- medaansche geloof aangenomen, om zich ▼oor het gevaar, aan den Keizer van Rusland w wctOcu uitgeleverd, te beveiligen. In Constantinopel werd eene groote verga dering gehouden, welke zich, in weerwil eener hevige oppositie van het Turksche ministerie, voor de uitlevering verklaarde; hierin kwamen-zij echter overeen, dat geen vlugteling zou Worden uitgeleverd, die het Mar lomedaansche geloof wildé aannemen. Er werd ieinand naar hen toegezonden, om hen omtrent dit punt uit te huoren en hen den toestand der zaken te verklaren; ten zelfden tijd ontvingen zij brieven van vrien den nit Constantinopel, welke hun raadden, den raad des Sultans als heteenige reddings middel aan te nemen. Gèene woorden kunnen den schrik der vlugtelingen uitdrukken. Vele derHonga-.w ren riepen uit: liever Rui dan Oostenrij- ij ker, liever Turk dan Ruil?' en in het eeret >T dacht men, al# of zij allen-het Mahomedaan- •ehe geloof wilden aannemen. Inde wo ning van Kossutk werd oogenblikkelijk eene verzameling der chefs gehouden, waar Bern verklaarde, dat zijn leven der vernietiging van Rtisland gewijd was,en dus den read be- gee rig aannam. De gezant beloofde den chefs het behoud hunner rangen en de libe raalste vergunningen, die in het Turksche leger gebruikelijk rijn. Na Bón kwamen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1