DE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. im le Jaargang. Sheboygan(Wis.) 13 November 1849. No. 3. Het ecnigo llollnndscho Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONNEMËNTS-I'RI JS Voor een jaar $1,50, Voor tos mnnndon - - - - $1,00. ADVERTENTIES Voor een jour, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels of tnindor, voor do oersto plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 rogels, dito ------ $1,00. Voor olke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukkon franco. J. QUINTUS. Uitgever Redacteur. The only Dutch (Holland) paper in America is umuviI, Tucsds every Tuesday. TERMS ie Year - - - i Months - - - - BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. - $1.M. - $1,00. ADVERTISEMENTS: For one Year, not over 5 linos - $5,00 For 8 lines or less, first insertion - - 56. Over 8 to 16 lines, do - - - - $1,00. For every subsequent insertion - - - 25. .411 must be paid in advnncc. Letters and Communications prepaid. Geachte Inteekenaars Niet alleen worden ons elke week nieuwe advertentien ter plaatsing toegezonden, zoo als gij in het vorige en ook in dit nommer zien kunt, maar ook neemt onze inteekeningslijst zoo danig toe, dat wij ons verpligt gevoelen, den Nieuwsbode te vergrooten, ten einde U zooveel nieuws mede te deelen, als wij gaarne zouden wenschen.SIechts enkele nommers meer, zullen in dit formaat worden uitgegeven, waarna den Nieuwsbode zal worden verdubbeld. Zij, die voor die vergrooting nog willen iDteekenen, bekomen dezelven voor $1,50 'sjaars, in vooruit betaling. Na de vergrooting wordt de prijs met 50 cents ver hoogd. INGEZONDEN STUKKEN. Uit het Engelsch vertaald voor den Shrboïgan Nieuwsbode, door Q. Do correspondent van den New-Vork Courier Enquirergeeft het volgende verslag van de oorzaken eener hernieuw de verhuizing uit Holland: Eene scheuring of afscheiding had plaats van de heerschende kerk,—hetzij met eene gelijke partij of om goede en voldoende re denen, hetwelk nu niet te beoordeelen valt. Het gouvernement ging onbezonnen te werkhetwelk alle gouvernementen, zelfs ons eigen, bij geval doen zou— en hadden zij niet gedwaald, misschien had de land verhuizing, waarvan in dit stuk gesproken wordt, geen plaats gegrepen. Zich aan de heerschende kerk houdende—nadat verschei dene andero plannen waren ontworpen en verijdeld—werd, om de scheuring tegen te gaan, eene oude wet van Napoleon in we zen geroepen, makende het verzamelen van meer dan een zeer klein getal personen, (twintig?) tot einden niet in de wet ver meld, eene soort van zamenrotting, en onder worpen aan het gezag der policie,en on der deze ongerijmdheid van het despotisme, werden de godsdienstige bijeenkomsten van de afgescheidenen verhindérd, verontrusten tegengegaan. Gelijk het immer in dege schiedenis der wereld was en altijd 1 zijn, blaasde deze vervolging de smeulende kolen in vlam, en de Hollanders, die, zoo als zij dachten, om eene gewetenszaak leden, be sloten een land te gaan zoeken, waar plaats en gezag genoeg wasvoor het geloof. In het eerstomtrent driejaren geleden- kwamen er eenige, óver, en deze waren ar me en nederige mehschen.—Zij hadden de zelfde beweegreden die hen aanzette, wel ke die verpofcarde manhen in 1630 naar.Ply mouth voerde, in New-York aankomende, vonden zij, waarover zij verwonderd waren, vrienden die namen droegen gelijk de hun ne, onder welke velen eene taal spraken, slechts zoo vesl van de hunne verschillende, als de oude van de nieuwe. En nu was de wezentlijke voortgang en het spoor tot de landverhuizing daar. De brieven nrar huis gewaagden van een voor spoedig l'ind en welkomvan beloonden arbeid,—vtn goedkoop voedsel,—van vrien den die met nen konden spreken en door hen verstaan worden,van Consistories en Dominies,van Hollandsche namen en eene Hollandsche kerk. Toenvnam de verhuizing toe,—niet alleen van de afwijkende, maar ook van de oude kerk—van elke gezindte en van alle ambachten. En van jaar tot jaar, zend Hólland naar ons landdeszelfs gouvernement berustende, doch niet goed- eurende—hare zonep en dochteren; dus, na eenen geregelden Rip van Winkle slaap van twee eeuwen, het voorbeeld van het scheeps volk der Halve maan volgende. Aardig en bijzonder waren indedaad de klefcding en versierselen der lsndverhuizers. In vele dingen geleken zij de vohnaakste ver- wezelijking van al de vertelsels der oudo tij den, welke sommigeu onzer hebben mogeu hooren. Zij bragten meubels, kleeding en sieraden mede, zoo als nog te zien zijn in oude huizen in Albany en Ulster, en in som mige huizen digt bij New-York.Zij ge bruikten dezelfde taal, welke wij in ouze kindsche dagen gehoord hebben uit den mond van oude menschcn, die niets anders wilden zijn dan Dutch. liet kopje en schoteltje in miniatuurle voetstoof—de bijbel met ha kendeze waren door ops weg geborgen als heilige overblijfselen uit het verledone,al deze diugen hadden zij in bezit. De klce- derendie zij droegen, waren dezelfde, als wij konden zien op oude familie portretten, wier j kleur en verguld door ouderdom verschoten waren. Onze oude vrienden konden gemeen zaam met hen spreken, en het eenigo ver schil, dut zij in ons gesprek in hunne taal vonden, was, dat wij woorden gebruikten, die bij hen dooi en versleten waren. Onze Hollandsche taal had 6til gestaan, sedert de 17de eeuw; de hunne was gefat- i soeneerd, verdraaid on veranderd door den S schepter en het voorbeeld- der Fraoschen, i dpor gemeenschap met Engeland en door het verkeer met naburige plaatsen. Hoe vreemd j het ook schijnen moge, werd het toch voor I waarheid bewez'n, in vele gevallen, dat het j Hollaudsch, dat hier omgedwaald had, zui- 1 verder was, dan dat in het Vaderland zelve. (Hier gaat de schrijver wel wat te ver.) Dit groote aantal Hollanders verhuisde Westelijk, na een verblijf van eenige maan den in de steden, naar de koloniën welke zij gevestigd hebben in Michigan en Wiscon sin; die welke nu komen vertrekken gewoon lijk onjniddelijk. Weinige blijven in de ste den, en, hetzij in de stad of op het land, ik weet geen geval op te noemen, dat een Hol landsen- landverhuizer zich aan eenig ver grijp tegen onze wetten zoude hebben schul dig gemaakt. Zij zijn, als een algemeen ooderecheidings-tcoken, voorbeeldig matig en eerlijk. (Moge dit waar zijn en blijven, immers dan hebben wij altijd gegronde re denen, ons op den naam yan Hollander te beroemen?) Zij rijn nie$. óndernemend, niet vlug en niet wel ondervezen in algemeene wetenschappen. (Dit is minder lofspraak.) Tot dus verre heb ffc, ofschoon ik veel mot hen omgegaan heb, nog niemand gevonden, of hij kon lezer en schrijven, en do meestèn van hen bezitten cenen bijbel. Dot zwak heden en dwalingen, ondankbaarheid, onte vredenheid en hardnekkigheid der mensche- lijko natuur ook onder hen wonen, ontken ik niet. Ongelukkiglijk heb ik er voorbeelden Van gezien. Doch ik bedoel den aard over het algemeen, en dit houd ik vol, is bevon den van eene bijzondere gehoorzaamheid te zijn aan wet en orde, in den uitgestreksten zin des wonrds. De Wel Eerw. Heer Wijckoff, hoeft, als afgevaardigde van do Algemeene Synode der Gereformeerde Hollandsche Kerk, on langs een bezoek gemaakt in de Kolonie in Ottawa County, Michigan. Zijn verslag bevat vele belangrijke berigtenen hangt er een verhaal van op, roo schoon en ge denkwaardig, als dat van do grondleggers van Nieuw-Engfland. Dom. IVijcL-qjr, na ovéf dó liefdadigheid van don Regtor Kel logg, een Yankee," jegens de landver huizers, in eene welverdiende lofspraak te hebben uitgewijd, on daarom niet aange vuurd door eenige sympathiebeschrijft dut den hartelijken ontvangst, welken hij genoot en hetwelk uwe lezers met belang stelling zullen lezen: Mijne ontvangst als uw gezant in de ko lonie, was bijna letterlijk met een uitroep van vreugde.—Er was droefheid in de kolo nie geweest over vele dingen, en niet het minst over de zaak, dat de Hollandsche Kerk (welke, roo rij gehoopt hadden, de arme landverhuizers, in armoede uit de verdruk king vlugtende, met gevoolige harten en open armen zoudo ontvangen hebben,) bij na in het geheel geen belang in hen 6cheen te stellen. Met dé uitzondering van eenige broederen, treurden zij, dat de Hollandsche Kerk hen als vreemdelingen rekende, en rn woord van aanmoediging noch helpen hand voor hen had. De terugwerking waa daarom aantrekkelijk. Te denken, dat wij eindelijk belang in hen stelden,—gewil lig waren om hen te helpen, ofschoon Tast— dit ging door een ieders hart, en er wa ren vele dankgebeden aan God voor dit werk der liefde, en velo zegenwenschen op het hoofd van uwen vertegenwoordiger. De kolouie volgt dezelfde benamingen van het land dat zij verlieten, makende de aan wijzingen van plaats en localiteit zeer aan hen eigen. Hunne stad is Ho'land, en behalve deze, vindt men er de dorpen Groningen, Zeeland, Drenthe, Vriesland, Overijssel en Graaf- schap. In alles 630 huizen. De geheele I bevolking is over drie duizend. De grondlegger van deze kolonie is Do- minie ran Raalte, een man van veel in- vloed en vasten wil—en do vestiging van zulke plaatser, geven overvloedige ontwik- keling aan zulke hoedanigheden. Er zijn drie duizend acres gekapt of schoon gemaakt, en zij die gewoon waren aan de boomloozo vlakten vau Oud-Holland, vinden nieuwe en levendigo bezigheid in de wouden huuner Nieuwe woonplaats. Sentinel. Buitcnlcmiïsci/c Berigten. NEDERLAND. Amsteiidam, den 21 September. Een fello brand vernielde gisteren avond een der fa- briekgebouwon van den hoer B. Koop Jz., en wel do tot do suikerraffinaderij C Union behoorende stroopziederij op do Bloemgracht, bij do Lijnbuansgracht. Ten 7J ure ontstond do brand en weldra stond het perceel in lichte laaije vlam, die bijna door de geheele stad zigtbaar was. Zes der belendende huisjes in de Nieuwe Lelie straat, werden rneda door het vernielende vuur aangetast, dat tusschen t) en 9£ uro op het hevigst woedde. Nadat het branden de gebouw en dé gevels van drie der bedoel de huizen waren ingestort, gelukte het, door de spoedige werking der aangevoerdp blusch- middolen, den brand omstreeks I uur na mid dernacht grootendeels meester te worden, hoewel nog dikke rookwolken uit depuinhoo- pen opstegen. Do vlammen hebben het ach ter- en middengedeelte der fabriek, die overi gens reeds bouwvallig was, benevens drie belendende huizen geheel vernield. Men zegt dat ruim een dertigtal brandspuiten in wer king waren; het is te betreuren, dat door het instorten van een der gevels tweo personen, een man en eene vrouw, gewond werden. De oorzaak van den brand is nog onbekend. De gebouwen waren, naar men verneemt, geassureerd voor de som van ƒ20,000; maar men berekent de schade, mot inbegrip der koopmanschappen, meubelen, enz., op 140 a 150,000. Vlissinobn, 20 September. Er had aan de marine batterij op 'a rijks werf, een ver schrikkelijk ongeluk plaats. Bij het schijfschieten naar eene in de Schel de vlottende schijf, sprong een der stukken, met hetwelk reeds verscheidene schoten wa ren gedaan, met het noodlottig gevolg, dat terstond zes manschappen van de batterij, doodelijk getroffen en vreesselijk verminkt den geest gaven, en twaalf anderen min of meer zwaar gewond werden, van welke er een kort na zijno overbrenging in het hospi taal overladen, terwijl er nog een door eene belangrijke wond aan het hoofd in wao- hopigen toestand verkeert; ook de kapt-luit. ter zee van der Hart, is ligt gowond aan het oog en aan de band De namen der dooden zijn: Walbrink,IIer- wich, van Es, Fernambuck on Kremp, mari niers; Lens en de Bis, matrozen; de gekwet sten: Reuth, Nichorster, van Basten en Ever wijn, mariniers; Pousing, Ganzinga, Speyer, Schamp en Winterman, matrozen; allen van Zr. Ma. fregat de Maas. De dooden en ge kwetsten zijn oogenblikkelijk naar het hospi taal vervoerd, waar de laatste al die mensch- lievende behandeling genieten, die hun deer niswaardige toestand vordert. De marine- batterij is in den letterlijken zin verwoest balken van oen gescheurd, de zoldering ge barsten, zware «takken ijzer van het ge sprongen kanon op aanzienlijke afstanden geworpen; men kan zich geen denkbeeld vor men van do vernielende kracht, door dat vreeslijk toeval te weeg gebragt, dan door het beschouwen der droevig verminkte lijkwn en de als het ware niteengescheurde batterij. Rotterdam, 29 September. Omtrent den oogst zijn de berigten over het algemeen gunstig te noemen. Ook ten aanzien van do ziekte in de aardappelen, zijn dezelve niet verontrustend, te meer daar de uitgepoottc hoeveelheid, elke vrees voor behoefte doet verdwijnen. De prijzen zijn zeer laag De cholera velt nog altijd vele offers, ofschoon hare woede aanmerkelijk vermin derd is. In vele streken is zij verdwenen, terwijl men in andero weldra van haar hoopt verlost te zijn. Het is niet mogelijk mot eenige juistheid het getal slagtoffere op to geven. Men ziet met belangstelling sta tistieke opgaven deswege te gemoct. Er hebben in do laatste dagen weder onderscheidene min of meer belangrijke bran den plaats gehadonder andere sloeg bij een hevig onweder, de bliksem in de schuur der boerenplaats van Jell c Jans Hovingonder Oldekerk, zoodat in een oogenblik de schuur en de behuizing in volle vlam stonden. Do ingezamelde oogst is geheel door het vuur verteerd. DUITSCHLAND.. Den 28sten Augustus is to Frankfort het feest van den honderdsten verjaardag der geboorte vanGof^e met groote plegtigheid ge vierd. Den avond te voren brngt, na de too- neclvoorstelling, het zangerspersoneel van den schouwburg eene serenade voor do wo ning, waar Golhe geboren is. Den vol genden morgen (en zeven ure kondigde een koraal van blaasinstrumenten van den St. Katherine toren het feest aan. Ten acht ure had in do Keizerstraat de herinnerings-pleg- tigheid plaats. Inmiddels stelde de feeststoet zich in vier afdoelingen, elk door tnuzijk voorafgegaan, naar het smaakvol versierde» gedenkteeken voor Golhe, in optogt. Het plein, waarop dit gedenkstuk is geplaatst, zal voortaan den naam van Gothe's Platz dragen. Hier werd eene feestrede uitge sproken en eene feestcantate en slotzang, door muzijek begeleid, gezongen. Aan het einde van den zang werd een daverend hoerah aangeheven,en vlogen van alle zijden bloem kransen naar het standbeeld toe. Tusschen 12 cn 1 ure, het uur van Gothe's geboorte, werden kanon non gelost en de klokken ge luid. Van 3 tot 4 ure speelde op vier plaat sen binnen en buiten de stad, de muzijk der hier iu bezetting liggende troepen. Ten 6 uro begon de feestvoorstelling in den schouw burg, bestaande uit Gothe's Iphigenia; ten 9 ure illuminatie van den Gothe's Platz en van vier transoaranten op vier plaatsen der stad, door Gothe historisch geworden. Ten half tien ure, het slot van het feest, feest maal in den Wolfseck. In weerwil van do verbazende menigte toeschouwers, is alles op eeno rustige wijze afgeloopen. Den 18 Sept. werd do verjsardag van den September-opstand des vorigen jaars, to Frankfort daardoor gekenmerkt, dat een bat- taillon van het Pruissische 38ste regiment, dat toenmaals dien opstand onderdrukte, op zijn' terugmarsch uit Baden naar Meints, hier doorkwam en door den rijksminister van oorlog, Prins Wittgenstein, in de stad be geleid werd. Des namiddags begaven de Pruissische militairen zich naar het kerk hof, om daar een bezoek te brengen aan de graven hunner, op den noodlottigen 18den September, gesneuvelde kameraden. Biuncnlanïiaclje Berigten. Buffalo, 3 November. In den avond van den 29 September, waren eenige Hollandera, inwo ner» van Buffalo,besloten bobbende,om zulko eor ann een' Amnrikaansch vriend te bewijzen, al» zij hem waardig keurden uit hunne tymd te ont vangen, voor zijne vele vriondelijko diensten en wegens hen te beschermen tegen de oplig- tingen van bedrieger», waarvan zoo vele hunner landgenooten geladen hebben,vergaderd in oen nuis nan don hock van William en Pine •traat (bij P. Komster?) en waren bezig omeene kamer met groen on te schikken, in welke zij hunnen vriend op den volgenden dag, zijnen ver- jaarsdag, hadden uitgenoodigd, om in hunne gast vrijheid deel te nemen. Voor deze. Hollander» hun werk van versiering geëindigd hadden, waa hunnen voorraad van groen op, en zij zonden twee hunner, Wiluak Stouter en Peter Soevi5k, t Willem Stouten en Pieter Soevynom eenige hiekery bladen van de weide of park te halen, toe behoorende aan Judge Bennett, die ei genaar van genoemd huis is. Dezo twee menschen—«n vreedzamere of der wet gehoorzamere burger» zijn er niet in Bnffido, gingen volgen» afspraak naar de hoornen in ge- noemde weide, welke tutaohen William en Clin. ton straat ligt, en een hunner klom in een boom. plukte de gowenachte bladeren- af, terwijl de andere dezelve opraapt». Du» bezig riiude, den.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1