DE SHEBOYGAN NIEUWSBOD! Ie. Jaargang. Sheboygan, ft ffis.) 6 November 1849. JVo2. Hat «enige Hollontjoche Rlad in Amerika verschijnt tlkt-n Dingsdag. ABONNEM ISNT8- PRUS Voor een jnur ----- $1,50, Voor zei mannden - - - - $1,00. ADVERTENTIES Veer een jaar, niet boven de 5 regels $5,00. Voor 8 regels of minder, voor de ccrsto plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende plaatsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brievon en ingezonden stukken franco, J. QUINT US. Uitgever Redacteur. BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. The only Dutch (Holland) piper in America is i«« every Tuesday. TERMS For one Year - -- -- -- $1,50. For sis Months - - - - •- $i,no. For ADVERTISINGS: J Year, not over 5 lines - $5,00 For 8 lines or legs, first insertion - - 50. Over 8 to 16 lines, do - - - - For every subsequent insertion - - - 25. All must be paid in advance. Letters nnd Communications prepaid. Toestand van Europa. De voorspelling van Napolbon staat epoedig vervuld te worden, niet zoo als wij gehoopt hadden door de zegepraal der De mocraten, maar door de overwinning van het Despotisme. De tsgenwerker behaalt overal de overwinning. De aanhangers der burgers regeren in Fraokrijk, de Koningsgezinden zijn meesters in Duitschland en nu ligt Hongarije gebukt, bloedende uit elke porie, vertrapt onder den voet van den Kozak. In Frankrijk bedrei gen gevangenissen, in Rome de inquisitie, in Duitschland moorden onder sene krijgs wet, in Hongarijen dood en verwoesting, ds verdedigers der Democratische of volks regering. Doch verijdeling, ondergang en wanhoop leenen nieuwe krachten aan de gehaatten door de tyrannen, voor wie wij do verfoei- jing van het menschelijk geslacht inroe pen Bij onze verijdeldo hoop, bij onze verbannene en geslsgtte broederen en biuje gehaatten, welke wij liefhebben tegen hun ne verwoesters, roepen wij: Ga voort! Er zijn zoowel mishandelingen te wreken als regten te winnen, dasrom: Ga voort!— - God behoede Nederland OOST (europa) EN WEST (avkiuka.) Van 't ooaton kwam do zonno. Die ons hot lieht nanbragt; En nogthans heerscht in 't Oosten, Een zwart, stikdonk'ren nacht. In 'tweston daalt do zonno, Van 't Westen komt de nacht; En nogthans wordt in 't IVtitm, Met vreugd do dag verwacht. De morgen ademt leven. En is bolnan met goud; Nogthans is in den Morgen, De lucht zoo dood'lijk koud. Do avond brengt weer ruste. Men feestviert als hij naakt; Want toch wordt in den Aoond, Het leven regt gesmaakt. Wilt gij het raadsel lossent Verlosten I juicht mot mijl In 't Westen woont de VRIJHEID! Maar aehl in 't donk're Oosten? Daar heorseht do TYRANNIJ! JVaar het Hoogduittch. J. Q.UINTUS Bttitenlonbsclje Berigten. NEDERLAND. s* Gravepfiagb, den 17 September. Ope- •ning der zitting van de STATEN-GENE- RAAL, door den KONING. Mijne Heeren Ik verheug Mij in het voorregt, Uuader- ■maal om Mij vergaderd te zien, en ditmaal, om van de plaats, doer Mijnen onvergetelij- ken Vader vroeger zoo waardig bekleed, eene nieuwe zitting voor U lo openen, waar in Gij geroepen wordt, de dierbaarste belan gen des Vaderlands met Mij to behartigen, en verderetntvuerlugte gown aan ac viröna- wet, die wij in onze vorige te zamenkomst -wederkeerig hebben bezworen. Wij mogen ons verblijden, ter oorzake, .dat onze uit- en inwendige aangelegenheden, sedert het oogenblik, waarop ik de regering aanvaardde, niet zijn verminderd, maar veel eer verbeterd, in gunstige gesteldheid. Met alle-mogendheden hebben wij vrede en gdede verstandhouding. De onrust die el ders woelt, dringt onze grenzen niet binnen, en de verdeeldheid, die andere staten -eeni- germate van elkander verwijdert, blijft ons vreemd. Wij onderhouden met ellen een volledig vriendschappelijk verkeer. De ver wikkelingen, in welke wij vroeger neetden ten opzigte van Limburg te zullen— of te kunnen—gereken, zijn, door de bescherming der tractaten, gelukkig afgewend, en wij hebben het gegronde vooruitzigt,detdieregt- matige bevestiging of oplossing al ver- krijgen. De zege op Balie, door de dapperheid on eer lend- en zeemegt bevochten, heeft ons het verlies wen meerdere verdienstelijke itrijr ders, en, det het meest ia te betreuren, het verlies van ecnen voortreffelijkon bevelheb ber gekost, maar tot dien duren prijs, zijn de eerbiediging van ons gezag, rust en orde in den Indischen Archipel verzekerd. De marine bewees lofwaardige diensten, ook ton gunste onzer West-Indischo bezit tingen. Het leger gaf Mij ruime stof tot tevre denheid. Mijne beminde Landgenooten genieten ge- wenschten voorspoedDe oogst was geze gend. De handel herleefde. D? fabrieken le verden, ook op de onlangs gehoudene tentoon stelling, nitmuntende proeven van hare guns tige ontwikkeling. En de markt van onze Koloniale voortbrengselen heeft voordeelen verschaft, die, gevoegd bij de niet ongunsti ge opbrengst der belastingen en de reed? tot stand gebragte aanzienlijke bezuinigingen, veel hebben bijgedragen tot de verbetering van de stand van 's Lands geldmiddelen. Al leen het gedeeltelijk mislukken van een en kel gewas des velds en de v?lo slagtoffere eener gevaarlijke ziekte, gaven Ons stof tot bekommering en leed. Beide seliijnon even wel te verminderen. Onder die gunstige omstandigheden zijt gij, Mijne Heeren! herwaarts gekomen, om Uwe zorgen op nieuw aan '6 Lands zaken to besteden. Vele en gewigtige bemoeijingen wachten U,door de Grondwet zelve voorge schreven, en door de tijdsomstandigheden ge vorderd. Zij zullen zich niet bepalen tot het onder zoeken en beoordeelen van de wets-ontwer- pen, die de gewijzigde grondwet vordert. Gij zult u ook moeten bezig houden met eene nieuwe begrooting der uitgaven en inkom sten van het rijk; met gewigtige stoffelijko belangen der natie, en niet het minst met het overwegen van zoodanigo verordeningen, als naar de tegenwoordige ontwikkeling der handelsstaatkunde van Europa, ter bevorde ring van scheepvaart on handel, en tot her- ■tel of verbetering van belangrijke bronnen van volkswelvaart, of, mag het zijn, tot hot openen van nieuwe, raadzaam zullen worden gekeurd. Daarin wensch ik U welberaden, standvas tig voor te gaan. Daaartoe roep ik Uwe bo- zadigde, eendragtige, belangstellende made werking in. Van de schreden, door ons in gemeen over leg, op dien weg te doen, hangen in doze ge wigtige oogenblikken, voor jaren tijds, het geluk en de voorspoed van dit achtingswaar dig volk, welks welzijn wij moeten bevor deren, ten eenemale af. Het vaderland plukke van onzen arbeid rijke vruchten! De weldadige opperbestuurder van ons lot schenke daarop Zijnen zegen! Met deze wcnschen in het hart, verklaar ik deze zitting der Staten-Gen. te zijn geopend. Na het houden dezer aanspraak werd do vereenigde zitting door den voorzitter do hoer mr. L. O. Jl. graaf van Limburg Stirum gesloten. Rotterdam, 29 September. De Koning heoft de hcoren Dirk Donlcer Curtius en Lightenvelt. belast met de zamenstelling van een nieuw ministerie. Men weet nog niet, welko kleur het nieuw ministerie hobben zal of wie er de Jeden van zullen zjin. He* ■>- eenter mot te wachten, nat net anders aan li beraal zal kunnen zijn. De houding der twee de kamer is te krachtig, dan dat er voor een reactionnair ministerie eenigo hoop zou kun nen zijn van te blijven bestaan. Do keus dor kandidaten voor het voorzitterschap bewijst dit weder ten duidelijkste. In den korten tijd dat de kamers nog voor de sluiting der voorgaande zitting bijeen waren, ia over het wetsontwerp betrekkelijk de overeenkomst met de handel-maatschappij beraadslaagd. De discussion waren zeer ge spannen en werden gedurende verschillende dag- en avondzittingen govoerd. Het resul taat was, dat het wetsontwerp met eene klei ne meerderheid werd aangenomen. De eluitingaredo even als de openingsrede vonden weinig bijval. Men gispte het, dat in beiden, waarin men zooveel zocht, eigenlijk niets werd gezegd. Men is thans zeer gespannen op de vor ming van het nieuwe ministerie. Ook zegt men, dat in geen geval de heeren van den Bosch, de Kanpneaerèn Voet, daarin zullen worden opgenomen, terwijl daarentegen een dra beer Thorbeck* eene portefeuille moet zijn aangeboden en er bij voortduring sprake is, om aan den heer van Bosse, die van kolo niën op te dragen, Er is steeds sprake van do opheffing der beide ministerien van eeredienst. Men zegt, dat bij de regering het voor nemen bestaat, om een wetsontwerp aan to bieden, waarbij do turf-accijns wordt afge schaft. Ook zouden als maatregel van ver eenvoudiging on bezuiniging 68 rijksont vangers-kantoren gesupprimeerd, en met aangrenzende kantoren vereenigd worden. Men voegt er bij, dat oene vermindering van het perceptie loon injjet plan der hooge re gering ligt. De heeren J.Jl. Pols en .V. Ochse to Amsterdam,hebben van den Koning conces sie verkregon tot het oprieten eener JS'cder- landscke Californischewelko zich ten doel stelt,de djeportatie van alle soort van J\'ederlandsch fabrikaat en product naar Californie. Op don 31 Augustus is het wator in'het drooggemaakt wordende Haarlemmer-meer bi j do Oude wetering, gepeild od eene el en 69$ Ned. duim beneden A. P. Men heeft dus, gedurondo de maand Augustus, op de gehee- lo watervlakte 19$ Ned. duim gewonnen. Men rekent, dat, sedert de afsluiting van het meer van Rijnland-boezem,de waterspiegel in hetzelve ongeveer eene el en zes Ned. dui men i s ge d aald In do gemeente Bommsnede in Zpe!and, is op den 13 Sept.opde buitenplaats Buiten- lust, toebehoorende aan den. heer J. Isebrec Moens, door eeno onbekende oorzaak, de schuur, gevuld met granen enz'., geheel inde asch gelegd. Het nabij staande hoerenhuis, zoomede de boerenwoning, zijn, hoewel be schadigd, echter behouden gebleven. Den 18den ontstond er brand in de bouwmanswoning, toobehoorendo aan J. Kwakgelegen onder Oostvoorn.dio zoo snel toenam, dat huis en schuur met al het daar in geborgene graan, bipnon weinige oogen blikken eene prooi der vlammon werden. Te 's Hertogenbosch is overleden den heer Jl. de Geus, riddor der orde van don Nederlandschen Leeuw, hooM-ingonieur van den Waterstaat. De breede kerkenraad der nod. herv. gemeente to Middelburg heeft, uit het den 14 Sept. geformeerde drietal, tot prpdikant beroepen ds. J. J. L. ten Kate te Almkerk. Berigten met dc Stoomboot Niagara. DUITSCHLAND. In Pruisson*1 is alles rustig, en de Ka mers verrigten hunne werkzaamhoden in goede ordo en regelmatigheid. In Sleeswijk-Holstein heerscht nog eene ongehoorde opschudding, en niets dan dc sterk gowapendo tnagt, hield het volk in toom. De vosting Comom in Hongarije, heeft zich ovorgegoven, waardoor veel bloed gespaard is. F R A N K R IJ K. De afbreking der staatkundige verstand houding tusschen Frankrijk on de Vereenig- do Staten, hopft veel opschudding in Pa rijs veroorzaakt, toen het eerst bekend werd. Toen men echter hoorde, dat Engeland zijne Uull<M.llnK uiaiigoliwluu liwl, WOO zuiks spoedig gedaan. De wetgevende Kamer van Frankrijk heeft hare zitting den 1 October weder be gonnen en 480 leden waren tegenwoordig. ITALIË. Met verlangen ziet men de debatten in do Fransche Kamer te gemoet, en ingeval de Fransche troepen Rome verlaten, zoo twijfelt men niet, of eeno nieuwe revolutie breekt in Rome uit. T U R K IJ E. De Keizer van Rusland heeft dooreen' bijzonder* afgezant een plegtig verzoek aan de Porte gedaan, voor de uitlevering van Kossuth, Bern en andere vaderlandslieven de mannen, die eene voorname rol gespoeld hebben, in den jongeten Hongaarschen oor log, en die eene schuilplaats gevonden heb ben te Widden aan den Donau, op grond gebied van den Sultan. Het Turksche gouvernement heeft ge weigerd om zulks te doen, waarna de Aide-. de-Camp schielijk van Konstantinopel ver trokken ie, en Graaf Titotf, de Russische fainister, all* diplomatische betrekkingen met de Porte heeft afgesneden. Engeland en Frankrijk hebben door hunno vertegen woordigers bewerkt, do Sultan staande te doen blijven iu zijn besluit. Reeds hebben in Engeland en Frankrijk vergaderingen plaats gehad, om over dit gewigtig onder worp te onderhandelen. Indien Rusland mogt voortgaan, om deze mannen op to eischen, dan is een' Europeschon oorlog on vermijdelijk. Do Sultan heeft zijne reis naar Smyrna uitgosteH. Het leger van Numalien, de provinciën welke aan da Zwarte zee en aan do zpo van Marmora grenzen, zijn in 6taat van verdediging ge* steld, terwijl eonc storke Engelscbo en Fransche vloot, naar de Middeliandsche zeo staat gezonden to worden, om in allen ge valle, voor den af loop dezer zaak gereed te zijn. Do Sultan is voornemens d*ze vlug- telingen naar Engeland to zenden. Tot dat einde is in don nacht van 15 Sept. eeno stoomboot naar Barna gezonden, om hon heimelijk naar zijne hoofdstad to bren gen, van welke zij gemakkelijk naar En geland kunnen gebragt worden. Montrrai.. 9 October. In Canada ia eon adres aan het volk verschenen, hetwelk van do voornaamste mannen der beide par tijen en natiën is uitgegaan. Zij dringen in hetzelve aan, op afscheiding van Groot- Brittanie, en aansluiting aan de Vereenigda Staten. Het luidt als volgt: De groote en Tele verkeerdheden, welke in ons land heerschen, en de hinderpalen, die doizelfs opkomst in den weg staan, ge bieden alle personeu, die het welzijn des Vaderlands aan het harte ligt, zich te ver eenigen en maatregelen te nemen, dio na een onpartijdig onderzoek, noodzakelijk mog- ten geacht worden. Onze Provinciale Regering is in groote verwarring, onze banken hobben het crediet verloren; onzen handel en akkerbouw is in verval geraakt; onroerende goederen heb ben bijna geene waarde meer; onze onverge lijkelijke zeeen, rivieren en kanalen zijn bij na onbevaren, terwijl do handel onze kus ten verlaat; het in omloop zijnde kapitaal, hetwelk wij onder eene gunstigere regering hebben opgezameld, is verspild; en er zijn geene middelen voorhanden, dit alles te her stellen. Zoo staat deze bezitting der Britti- scho kroon voor hot oog der wereld, en ver toont al'e kenteekenen eener natie, welke met rasscho schreden den ondergang te ge- moet gaat. Deze toestand is nog verergerd géwordén, doorde verandering dor staatkundo van Groot- Brittanie, waar door dit laatste de bescher* ming, welke het aan de Koloniën op deszelfs markten verleende, terug nam. Wij willen nog nader op de gebreken der provincie ne- dor komen:—waterkracht en goedkoope ar beid is in overvloed voorhanden, en toch be staan er geene iölandsche fabrieken of pu blieke werken, terwijl de naburige Vereenig de Staten, door een groot Bpoorweg-net ais 't ware bedekt zijn. Canada bezit slechts twee spoorwegen; welke naauwelijks 5o mij len lang zijn en wier action op 50—80 pet. staar. De tegenwoordige vorm der provinciale ro uwring is aruKKend en voor den toestand des lands veel to kostelijk. Tn geval van oorlog tusschen de twee magtigste natiën der we reld, zoude Canada het slagveld worden. De staatkundige partijen in Canada ver wijderen zich meer en meer van elkander, en de bezwaren der regering zullen worden ver meerderd, tot dat zij onmogelijk kunnen wor den weggeruimd, als wanneer een burger oorlog uitbreekt. Eene verandering, welke de bestaande par tij-geschillen vernietigt, en het volk geheel nieuwe betrekkingen voor oogen stelt, moet als hoogst wenschenswaardig worden tra in ons oud-vaderland is het niet veel beter gesteld; jammer! dat het zoo verw van hier ligt, anders zouden wij er voor zijn, om ook maar eens een adres aan het volk te rigten, ter aansluiting aan de Vereenigde Staten, want het is te vreezen, dat Nederland toch weldra door een of rader gekroond hoofd zal worden ingepakt Red. De dochter van de Koningin van Zweden, welke in het huwelijk etaat te treden «set Louis Napoleon, heeft een' bnridsehat van i TQillioan pondra sterliofs.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1