AsygigiSTBaïniiffl* Land te koop. QLi'lW'H ja voorhuid*, lijk, eene ware martelares ge weest zijn. FRAN KVR IJ K. Napoleon aan zijnen verzoening aan hot altaar des Vaderland». Leve de vrijheid en gelijkheid! Leve de «enigheid en eendragt! Leve de onafhankelijkheid! Leve het Keizerrijk Hayti; een en on verdeelbaar! Gegeven aan het Keizerlijke hof, Port'au Prince, 21 Augustus 1849, in het 10 jaar der onafhankelijkheid en het lo. onzer regering. (get.) SOULOTTQTJE. Op bevel des Keizers, enz. (Fr. Pr.) Aankomst van dc Brief van Loei vriend Net. E'ysecsele Veidrn18 Aug. Mijn waarde JVey.'—De Frnnsche Re publiek heeft geen leger naar Rome gezon den, om de Itulinansche vrijheid te onder drukken, maar integendeel, om het te regCr leu door dezelve te bewaren tegen hare ei gene overtolligheden, en dezelve eenen vas ten grondslag te geven, door het herplaat sen des vorsten op den Paussclijken troon, die in het eerst stoutmoedig de leiding in al le nuttige veranderingen bij de hand geno- \,tnen had. Ik verneem met smart, dat do ™«l'y.™T7g,ene' fpn p'""? Rehad.(Zekeiwn SjHfe* «m -« je HnfgV.r.chp Wj,y tojgyy, !«•- door den win-1. De schade wordt geschal jammerlijk over het niet daar zijn der klei. op achttien duizend dollars. na, "bruin en zwart gelokte engeltjes" in dat land. Hij zegt onder anderen: Dit land lijdt schrikkelijk gebrek aan dea Scheppers laatste doch beste geschenk aan'de mensch- beid, en gij zult mij eene groote dienst doen, nis gij mij een paar van mijne roode flanel len broeken zendt, welke achter de deur in CANADA. mijne slaapkamer hangen. Wij hadden eene n bruiloft in Sacramento city; dat was een De stoomboot Canada, kwam den 3 Oct. ploten «toet van inboorlingen en vreemden. 9J ure in Halifnx binnen, gij bruiloftten'a nachts nog zoo laat, dat ik gngo van Liverpool in min- twijfel of zij nog wel te huis zijn. (Fr.Dem) 's morgens om hebbende de passage der dan 10 dagen gemaakt, Hcnoartjk.Comorn houdt het beleg nog uit en daagt de belegeraars uit voor een jaar. Philadelphia, 4 September. Een merk- invloed van Rusland en Oostenrijk is ge- Biunculaiibscljt Brrigtm. waardig geval heeft hier sinds weinige da- vijancuge i? mZZJFZTÏ? HT' mo^».nd., ™u. Wj ,o.r da. PaoF^en teniy ken te nC in J» "V- Zap Generaal Rpitïlan r.n mij, d.t hij ke h,J 'f n,et 'f.1'1": doch niet toelaten 2.1. dit omter de .eh.dnw d.r l°' T^rJ !Y",e|re"- driekicurip. vhff eene h.nd.llnp b.«.n n*1 vererdmeerde Hot gebnnk daarvan zand. Won, hetwelk het ImrakteroKer tonji._tiBM.nw go- tusschenkomst zon kunnen verhederen, oNIriften en invloed. Het. schijn schijnbaar goed gezond van den arbeid te- voel niet, in tegendeel werd het steeds er ger en vertoonden zich nlle teeketien der 00 Marcello to blbctribkb tklboraap tüsschbn londen en partj9. - Fransche regering heeft de Heer bruïkt geworden,' om de Porte te noodzaken Jakob Brett, volmagt gegeven, eene elec- - trièke telegraaf onder het water heen, tas- schen Calcis in Frankrijk! en Dover aan t do Engelsche kust, aan te leggen. Dover pel malden, dat dit gelukkig geweigerd is. heeft eene telegraaf naar Londen en dua Po Paus heeft Gaeta vprlaten, en is zullen de beide hoofdsteden van Europa, naar Nareis vertrokken. Ziine ontvangst door pene directe telegraaf-lijn in verbind- was van d-n meest treffenden-en volkslieven- tenis komen. Het gansche werk moet den den a'nrd. Hii zal nog ni"t nanr Rome gaan. 1 September 18S0 gereed zijn. De Cholera hecrsclit nog in Triest. Do Maoran wanten .erdaeM ,en-«.«1 Ben 27 Spp. bwft in Ow,Fn,N. Y- wnra ■ilien mnken, hebbend, reed, bmnd jln.t. gehzd, weikll in 7 utetl tljb. het voornaamste gedeelte der stad in de asch legde. Schade 500,000 dollars. CORRESPONDENTIE. reidhjko mnst\nVd"f ntnijdluknni «in-lj. j.otw.Ik over riten ond.»und "fc™"1™ TL mnïL Aa „i:„tnn hem voor, veroorzaakte, als zijneoogen ge- Spanje.—Niemv benoerarlo minister* waren all volgt* Alrrpmoonpnmnootin sloten waren, verheffing der ziekte. Een vorpndord te Nladrjd: doch'goonp notitie moest ge rr-ldli.ik maken dM bewimH-het wetbonk frnï, lr,«l *"j«" "Crktin(-H J™"1™, ven de jonpto gebenrlenirro» ,[0ïten wij „mi „n on„r vHendtn brt„. napoleon,vrije redering ----- °vs\ ef.n brandenden dorst hem tot drinken in Cuba. den verzeten hebben, eene oopie van dit blad toe uitnoqdigde. Ook het eigenaardig hevige Ilot weder in Engeland hooft slecht ge- te zenden, zoo verzoeken wij hom zeer vriendelijk brakenNen schuimen zette zich bij hem in. „.oest evenwel heeft den oogst weinig geleden, verschooning. Opiaat clK.Chlorolbrm worden hem rijkelijk D, 8tèrf[e vnn cholera door eclmel Engeland, is toegediend, >l(ich braglen slechts eene on- t.)t op do helft verminderd, sedert het begin—17 _„1i:.I®,I^orncnie.n' In te tekenen en no. 2 (bier wordt debrief onverklaarbaar.) I T A L I "Rome. 5 September. Do brief des Fran- heraio instellingen voor de R. Catholijk(?n zettende stui|itrek|<ingen stierf de ongeluk- gestorven. vrrlflnart. werd den Pm,a dnn 9S Anmi.. .1-:- .4^ihju..i. verklaart, werd den Paus den 28 Augua- kige man na drio dojgen lijdens. Het merk- n„ nnr,iailnel -/R-kto 3is oneetwijfeld zenden voor don vijfden November aanstaande. Adyertentien kunnen ingezonden worden, tot -IJ— ïc„:,ti,iOT. di,!rioicn vmprc.a, O1.M1O0HIIB Z.miu).. van ,|ke wek, voor beleent uiüw TX dppd, tnen Hij den brief gelezen had, wetens nimmer van herten dollen hond ge- v„.,ftron 7Hi -;;n mendnommer. •rep, .lat hij rtc nrme. evnr elkander eloeE, bet™ is Sc™rden. D.eklle -cvonc tre- 5chtdp "V" "r,°r™ en voor ocnige oogenbliicken ion limnal kenen der watervrees voorhouden geweest Turkije—Eer voor Abdel I\e-h>n i«r aan «o Voor intoekenoara worden HitmJ'jks- m Brwibe' blikt": toen gnf hij den brief aan eon! der xijn, fb.er.n,P,, d:'t 'b't een oor.pron- *-*-*• "««M b-bbej. me. lef hem,, n ,n GRATIS .Wfari^i» iridw. irikkoliilm -ziektn 8«. pügt gedann en geweigerd zieh te laten omkoo- "jk gegchreven on franco mgezondon wordon. Kardinalen terug, zonder r,og con woord te Ja-lijk geval dier verschrikkelijk «preken. De ccrsto indruk, welke dezen r 0 T, xFi brief op den Pan- maakte, schijnt rnpcr K"^ _iT' September. Len^Schot van comorn ia wel voorzien, met30,000 man in verbazing, nis eenig nnder gevoel geweest Por,anm; >>Tr' Cart"ct"k ppn Duitselier i tot wronkzuchtigen bloeddorst; het gnrnizoeu verklaren, welke instructies nun den Heer Fornari te Parijs zouden gezonden wor den. Dien ten gevolge had eene raadple ging der Kardinalen in de pausselijke ver- Zij dio ons enne gunst villen bewijzen, worden 'er vriendelijk verzocht, dit blad door zoo velen ccn goeden staat. De officieren hielden eene te laten lezen als mogelijk is, ten eindo de cireifl»! vergadering en besloten, bij meerderheid van tie te helpen bevorderen. te geven. Volgens oen - B E R I G T. De Stoomboot Champion, gisteren avond naar huis te brengen. De moordenaar is da- her aanvangen. door den feilen wind niet hebbende kunnen hin- (VIijk gevat en in de gevangenis gebragt. De Oostenrijkers besloegen oen groot gcdeelto nen komen, zijn wij vcrpligt geweest, heden Dit is nu reeds de tweede Duitscher, welke van het eiland Scutt, zonder tegenweer. Een onzen Nieuwsbode uit te geven, zonder kolom Weeper blad, moeten G9,09Q man Comorn bele en den vermoorden verzocht hebben, hem Pcrfn liet bombardement zou den 13 Octo- KIUK tier jYuruiiiuii-ii 111 «c pauken ite ver- 7 ------ -j - <tp. trekken plaats cn na eenige uitDluirintr viel ,n "en '00I' "czes zomers in genoemde stad groot aantal Hongaren waren voor nei iort ge regels, hetwelk wij in No 2 zullen verbeteren. vrrmnn./l ?o_ en ^.t elifnn vloir tn 71lllf-n lcVCTCn. legcrd en dachten slag te zullen leveren. Berigten van Wcer.en luiden dat Bern in hunne beslissing danrin uit, dnt het Paus- vcrmcor^ relijke hof gccne notilie van den brief ne- Albany, 27 September, Dezen mórgen - t<3 men ronde, alsof dezelve in hot geheel niet omtrent 4 ure, ontdekte men, dat. de spijker- handen der Russen gevallen was cn P3' ^on- taep. bestond. Do Paus gaat voor den winter factorij, behoorende tot.de Albany iiz°r wer- gnnrscltc olïlcicrcu opgehangen waren te Ara a nog naar Tortici terug, om zich meer en ken en staande twee mijlen ten zuiden van en Tcmisbar. meer van den invloed der Franscho staat kunde te verwijderen. EN GELA N D. Londen, 25 September. Er wordt hier over de slapheid in den znehandel geklaagd; Troy, in brand waren. De vlammen deel- De Sultan van Turkije heeft geweigerd om den zicli spoedig nnn de nevenstaande ge- do Honeoarache vlugtelingen in handen der Rus- houwen mede, welke ook vernield werden, sen of Oostenrijkers over te leveren, laten de ge- Een groot gedeelte der mnchinen en ijzer volgen zijn wnt zij willen. "Wij hopen," zeg1 werd vernield, benevens 800 tonnetjes met ecn London blad, "dat l'almerston zijnen pligt oETBoowD: in Town Holland. Sh'b. co.den 21 19door P. SOUFFROÜW ESQ JQHANNES C ALLE WA ART. cn ALIDA BERENSCHÖT. sterke landverhuizing houdt meest alle naCcH Wfilke juist dien morgen zouden ge- doen, gelijk do Sultan gedaan heeft; dat MARKTPRIJZEN* TARWE, 70 a 75 cents per bushel;INDI- AAN8CH KOREN, 50 a 56 cents per bushel;— HAVER, 31} cent per bushel MEEL $4.59 .7 - t o-- por borrel.T—SPEK, $13;HAM, 9 cents por «chppen bezig. amZnt j gr0°? hct-verliea .Ruslanden Oostenrijk zullen te verstaan gege- pond;—BOTER, 12a 1-1 cents per pond;—KAAS, Een boomwol handels-agent in Notting- c») $40'000 boven de assurantie. vcn wor(jen> dat oorlog met Turkije om zulke 3 a 10 cents per pond;REUZEL, Rn 9 cents ham, is met de keukenmeid zijner vrouw, redenen, niet door Engeland zal worden onder- perpppd;—ZOUT, $1.25 n $1.371 per barrell en met eenon aanzienlijken voorraad in Een meisje met name Juhzabe.hJS etcmati, eteund." Kossuth en zijne landgenooten hebben waren en geld, op weg naar de Vereenigdo heeft zich den 27 September verdronKen in pn8p00rten laregen van Engclscho afgezanten. Staten. -te Connect,ent nwr te Cehnlv.llc. De zegt; (Gelukltir Amerika! liefje en geld etroo- SpmgluU RepM,r„n icet, «Lrzcn ran Petenranldio, Je Ketórlijk. troepen ove, men u eeetadis toe!) '«tnen» en elecht (rez-lsch.p h.d haar tot don 5 1.1. Eonigo do, MnriJ.nl». De Koninpin vnn Bnrelnnd heelt den "let m den yo| tadcn_ düch dc ™erder. Prins van Wallis tot graaf van Dublin be- aooa* hcid overreedt ben. noemd, alzoo een' Engelschman in een Ier- E1JEREN. 121 cents het dozijn;—BOONEN, $1,25 per bushel.— Voor landbouwers. De nieuwe Presbyteriaonscl.e kerk (Do. Bijntt beroerado onlnnr, vnr Campbell's) te Albany, zal.met toebehno- tel,Jk®n van Franknik zijn to Pnnjs vergaderd. djrr bekend met nllerhnnHo BOERENWERK, ren $70,000 kosten. Een prachtig orn-p] D° Cholera schijnt te Parijs geheel verdwe- verlanyt wn snn»dig mmrelijk. bij een lnndbou- is pas van Boston aangekomen, dat §3000 nen te zi■in• kost. lander veranderd, PROCLAMATIE DES NIEUWEN KEIZERS VAN HAYTI AAN ZIJNE ONDERDANEN. Vrijheid! Gelijkheid! ,T Keinorrijk Hayti! MmmAOKm, 3 October. Do ntoombont Proclamatie aan het volk en het leger door va" Chicago, kwam gisteren avond Fattstin Sodlouque, Keizer van Hayti! uren voor de haven en trachtte Haytiers! De getrouwe orgnnen des volks, b!""en te'°°Pe"» doch kon zulks niet doen der vertegenwoordigers der Kamer en des 1* v.an den hevigon wind; na her- (hoofdstad vnn het eiland Havti of St. Do- Senaats, hebben mij door vrijwillige stem- "aaide pogingen wierp zij het anker uit rnin?n in West-Tndiel heeft de Renaata- ming den titel eens Keizers geschonken. y°°r f noordPier; dezen morgen sleepto Kamer der Rennbliek Als de.slaaf mijns Vaderlands, dat mij des- „fi, a^, „*'„e.n yuyen "ft zijnde, wnszij ,ip Renuhlikannscho r V ersoheidenheden. Volgens beripten van Port nu Prince, wer als KNECHT geplaatst te worden. Aires in persnon of met franco briovcn hii den Uit gever dezes. 16 Oct. 3 w. 1 /}A T.res goed lnnd. belegen in Tovn Hul- JOU/, - land. Sheboygan County, Staat Wiscon sin. worden te koop nnngobnden. voor 3 dollars doner?. Te bevragen bij den Heer P. SOUF- eenstpmmig besloton, FROUW nldaar,of bij "den Uitgever dezm. mij des- c" vuren mt zijnac, wnszi; de Reniihlikannschn regerincr in «ene Mo- Brieven franco. 16 Oct. zelfs bestemming aanvertrouwd heeft, voor in om t0,-en woeste gojven nnrchnle te veranderen. D" PreF.id«nt Fon- welka roem en geluk ik elke opoffering do<m ™1 "n,r het r'!1,,cn' °b tp v«ren. r nnouR en ziine vrouw ziin als Keizer en wil, is het mijn pligt, om zonder dralen doch S, I naor j ftO0lte ,,e?rn de gekroond geworden. Er moeten met het diepste gevoel van achting voor het- P,pr e? lieP 200 dlPt dnnr langs, dat eenige dndeliik eene menigte koolzwarte graven. H-lve, den mij nieuw opgedrajan het aan ™re«nrnprongnn. Zij ttontt- nn m.ret.aen, hertogen en baronnen benoemd te nemen. t,:rand 7 s avonds, omtrent marden ziin. Vol vertrouwen op den wil des Allerhoog- jwintig roeden noord van de noordpior, cn \\rat men i' sten, die bij twee dergelijke gelegenheden l'2* misschien honderd voet of moer van ]pvnn moet! Zijne genadige *zorg jegens mij bewezen drooff «and: de boot is niet in gevaar, zijligt Zie ziine nroel beeft, voed ik do blijde hoop, dat ik in staat nP' "j'es non boord is gered,de ras- ben. uwe liefde door de instandhouding van en",,?r8 zijn door kleine booten er afge- - nomen. nlle wetten, welke het regt des burgors ver zekeren. op eene waardige wijze te winnen, en daardoor, dat ik orde on vrede in het rijk doe heer8chen. dnt. ik don roem der pria- iripels van vrijheid en gelijkheid bescherm?, en dat ik tot eiken prijs de onafharkcliik t—u JiJ_j.'i TiNOTONi «die eiken avond met don donker «Ort.ber Nadat er d-n 27 dienen te hui. te nijn-Koeijen en Vrouwen.'- September een' brand alhier gowned hnd, zon als er dit jaar nog geoii badplaats g^t bad en waardoor aan winkels, zangmolons, Hollandsch logement itf.t Wisconsin HUIS. 8e. Straat, Shcboyoan. De ondenreteekonde heft da oen-zijn wol inocriet Logemant aan allo Hallandvche vri»n- dpp en vraemdellnipm aan t« bevelen. Billijk- zijne proclamatie in eene andere kolom, der prijzen en acne vriendelijke en netto bediening zullen iederen bpzneker.ten hoocaten "Er ziin .wee djjgjgj' z-nt Mnd. P.n- 0[(. JOSEPH SCHRAGE. Wat men iti de wereld toch al niet ba 1849. Tiet is niet dnt wnt wij verdienen, mnnr - t wnt wij besparen, hetgeen ons rijkt maakt. - ,cn7"' voor omtrent 813,000, door bot vuur TT - U heid dea lands cn de onkwetsbaarheid en was vernield, werd onze stad den 28 Sop- ,R nmt dnt wnt wn eten, maar wat ondeelbaarheid van deszeifs gebied verde- fember door een'anderen brand geteisterd" wi' verteren kunnen, hetwelk ons vet maakt. tv die nog grooter wns. De Advertiser zegt: Het is niet. dnt wnt wij lezen.maar wat wij «aytiers. De wetgevende Kamer zal da- Eeno reeks van branden hebben elkander dntwSuden. hetgeen ons geleerd mookt. Dit eigenaar, oeltjlt bijeengeroepen worden, om zich met zoo spoedig opgevolgd, gedurende dc laatste ia zeer eenvoudig, doch waard ont- de beroeping dergropdwet bezig te hop- dogen, dat bet als het ware schijnt, nis of houden to worden, deo en dewlve in overeenstemming to bron- wij tot verwoesting door vuur, door toeval' Vnna ;n:M CTnnnt - v gen met de nieuwe orde van zaken: ik zal of door de fakkels des brandstichters nan- u 1T Syracuse, N. Y. bar. voomchnften volp-n ct. d.t zij znllhn (TMtnken. veroordocW ziin. D» brnn-1 bmk 5?^ Y°.r1e<ftn..w"rb VRn twneionRen.cn npgcvnlïdIwnrinn, bwweer ik voor G<jd on nit in M.instnmt de. morgen, nm 4 nr. fe „t"1"' M 6" k,n:,ere» wltan d,m.n.nh,n! mi .erspmidde zieh zoo snel oe.t-.n wart- °"e weK Haytiers. Laat dit nieuwe tijdperk, het- waarts, dat er spoedig omtrent twintig woon- vyelk zich voor ons opent, door de tolnto huizen en winkels werden in de asch gc- ORDnEK aak het schoosb geslacht overeenstemming der harten gekenmerkt legd. De gebouwen waren meest van hout, California. ?tin- mnrro !,ni ntlo _.tnf O VERLOREN. Eeno zwartbonte KOE, met eene Ster op den kop. en witte voor- en nchterpootcn. Genoemde Koe li vier jaren oud en had eene bel aan, gemerkt K. Die deze Koe ziet, wordt verzocht haar op te honden en er kennis vnn te geven bij den GUSTAAF WTLLIAMSEN. Sheboygan, 16 October 1849, Bij den Uitgever dezes is tor PBrso, en zal binnnn vu nice dngpn h«t licht 7ion: ALMANAK VOOR 1850. Voorts zijn bij hém te bekomen: De Hollander bi Amerika, gemakkelijk leer boekje der Engelsche laai, prijs 37} Cents. Der Kleine Deutsche, een Miniboekje tot het aanleeren der Hoogduiscbé taal, door C. A. Prijs 25 Cents. Bovenstaande werk- die"?!1 eTnol ernice oïderÏTh* in" l ,°f 4 verdiepingen hcng, en bevatten voor Wij hadden onlangs gelegenheid, eenea 'ookli'^LSmen bif'd^eereTp* flien er nog eenige onder ons heerechen, en het meerendeel ligt brandbare atoffen; daar door een' vriend ontvangen brief uit Ca- 80UFFROUW, in TWn Holland, en O. G. batons alle elkander do hand reiken, ter bij werden de ylammen zeer begunstigd lifornie te overzien. De arme metjach kjaagt STEELE, 306 Mainmast, Buffalo. N. Y.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 2