DE SffANO RAPIÜÖ PUBUtC UIBRAftt J. Ql' INT US. - le. Jaargang. Shebo&gfm, (Wis.) 10 October 1842). ■Ah 1. öaitcnlanïisrljc öcrigtcn. Het eenige Hollandache Blad in Amerika verschijnt eiken Dingsdag. ABONNEMENTS-PItIJS Voor een jnnr - - - - - $1,50. Voor zes maanden - - - - $1,U0. ADVEKTENTIEN: Voor een jaar, niet boven de 4 regels $5,00. Voor 8 regels of minder, voor do eerste plaatsing - 50. Boven 8 tot 16 regels, dito ------ $1,00. Voor elke volgende pluutsing ------ 25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingezonden stukken franco. Uitgever Redacteur. The only Dutch (IPiilurxI; paper in •■•Very Tuesday. ADVKRTléJJNDS For one Vcar, not over 4 line* - For 8 lines or less, lirsi ius -riion - - .5 Over 8 to 16 linos, do - - - - $1,'! For every subsequent insertion - - - J BUREAU: DEMOCRAT OFFICE. geven? Itntners gooda dingen verdienen na volging,weshalve wij het van ZE J. met graagte zullen opnemen. Wij vernemen, dat er wederom een nieuw Post-kantoor is gevestigd in Sheboygan l'i.intij, onder den naam van "Olio" on Gbo. II. Smith, als postmeester benoem Ook vernamen wij uit de Mihvaukic Scn- tin-:!, (int een nieuw Post-kantoor is geves tigd in do Town of Scolt. Thans is men bezig, om de telegraaf li j nen van hier pp Mllwaukic vast te stellen, zoodat de.telegraaf binnen weinige dagen in werking zijn zal. Dit zal wederom veel toe brengen, tot verbetering van hel.schoon ge legene Sheboygan, terwijl wij langs dii weg.in staat zullen zijn, om de allerlnats nieuwstijdingen in ons blad op te nemen. GEACHTE LEZER! Bijna is er een jaar verloopen, sinds wij het genoegen hadden, U de prospectus voor ceno wekelijksche Hollandache Courant aan te bieden. Omstandigheden van ccnen bijzor.dercn aard, die hier niets ter zake doen, waren echter dc oorzaak, dat wij toen niet tot óns voorgestelde d^el konden komen, weshalve wij ons voorgenomen plan opgaven. Of schoon er niet zelden van uitstel afstel komt, is dit toch met ons liet geval niet geweest; immer waren wij met do gedachte bezield, om eene courant in onze moedertaal uit to geven, en steeds hebben wij en velen met ons, de noodzakelijkheid gevoelt, om toch alles te doen wat wij kunnen, ten einde niet te verre ten achteren te staan, bij andere volken uit Europa, zoo als Franschen, Hoogduitschers, Denen,Noonvegers en Ita lianen, die, indien wij wel onderrigt zijn, allen couranten hebben in hunne moeder taal en als wezentlijke organen des toe stan Is en der belangen var. het oude en nieuwe vaderland door hen worden aange merkt en in stand gchoudeu. Een oud-vaderiandsch spreokwöórd zegt: "als het getij verloopt, moet men do bakens versteken," zoo ook hebben wij gedaan. Verloden jaar stelden wij ons voor, een blad genaamd "De Jimcrikaansche Hui- lander" te Buffalo uit te geven,in compagnie met dc Ilecren O. G. Stsei.r en F. Moor mand, thans hebben wij, geheel en al buiten tU3Schenkomst van genoemde heeren, liet genoegen, U het eerste nummer aan 'to bin den van ons blad, genaamd ,;DE SHEBOY - GAN NIEUWSBODE"! Redenen waarom wij Sheboygan in den Staat Wisconsin als de bakermat van on zen "Bode" gekozen hebben, zijn onder an dere deze: Er is in de Veroenigdo Staten geene plaats of stad, waar zoovele Neder landers wonen, dat zij eene courant zouden kunnen onderhouden, en bijgevolg moet men de Couranten toch naar ondcro plaatsen ver zenden, hetwelk juist zoo goed van deza plaats geschieden kan: ten anderenis She boygan als het ware het middelpunt van die plaatsen in de Staten Wisconsin en Michi gan, waar zich de meeste Nederlanders be vinden. Geachte Lezer! Nederlander! Landgenoot! waar gij U ook in Amerika bevinden moogt, —denkt gij nog wel eens met een levendig welgevallen aan uw verlaten Vaderland— aan uwen onvergotelijken geboortegrond san uwen dierbaren vader, moeder, zuster of broeder,die gij daar soms hebt nagelaten,aan uwe waarde vrienden, van wie gij nu wei- ligt voor altijd gescheiden zijldenkt gij daaraan? Verlangt gij hunnen toestand en dien van dat onvergetelijke plekje gronds te weten, wat de aangelegenheden des lands betreft, en verlangt gij tevens, dat er weke lijks tijdingen, aangaande don toestand van uw aangenomen vaderland van hier naar Nederland worden overgebrogt? Aarzel dan geen oogenblik, om uwe» naam in te zen den als. inteokennar op dit blad. Vader of moedor wenscht gij, dat uwe kinderen de taal znllen onderhouden of znlfa bij aanvang leeron lezen, die gij leest?—laat dan niet na, op dit blad in te teekenen, misschien is de kennis dier taal het eenige, dat gij hun zult kunnen nalaten. Volg, indien liet maar immer mogelijk is, het voorbod der Ameri kanen,—neom den Nieuwsbode voor U al leen! Slechts een dollaren vijftig cents verzekcron U den Nieuwsbode voor een gansch jnar. Elke week zal er een nummer worden uitgegeven cn benevens do berigten uit Amerika, ook de jongste nieuwstijdin gen uit Nederland bevatten. Mot verschei dene uilgevers van dagbladen in Nederland, hebben wij corresppndenlien aangeknoopt, en zijn dus in staat gesteld, U elke weck bij do aankomst eener sloombobt, lldlandsche nieuwstijdingen mede to doelen, waartoe men te vergeefs in Engelscho dagbladen zoekt. Denk niet, ik zal met deze of gene zamen lezen, want misschien zullen reeds te velen zoo denken en doen, en welügt wordt uw naam maar meer vereischt om de lijst voltallig te maken. Ook wordt een ieder verzocht inede te wer ken en zijne krachten te beproeven, om van tijd tot tijd iets te. leveren ter nbn'sing m onzen Nieuwsbode. Inzonderheid bevelen wij ons blad in de welwillende medewer king van H.H. Predikanten en Onderwij zers aan. De geringste bijdragen die eene nuttige strekking kunnen hebben, zuilen wij m t graagto ontvangen, en het zal ons altijd bijzonder aangenaam zijn. wetenswaardige berigten uit geloofwaardige brieven in ons blad te mogen opnemen. Partijdigheid, personaliteiten of zulke stukken die geschil len zouden kunnen te weeg brengen, zullen vet maden of niet geplaatst worden, terwijl het ons ijverig streven zijn zal, een ieders nut cn genoegen, zoo veel te behartigen als in ons vermogen is. Vraagt gij bij wicn moet ik. iiiteokenei:? Zie de voorwaarden aan het hoofd dezes blad?. Do moeijelijkheid om eon dollar on vijftig cents over te zenden kan word n weggenomen, door met uw tweeen drie dol lars in bills in oen' brief to sluiten, runt duidelijke opgave van naam en voornaam, woonplaatsnaa::i van dm Staal en do plaats waar het naaste Postkantrfor is. Dergelijke brief aan onderstaand adres gezonden, zal den zender ot zenders tot ia- teekenaar maken, terwijl zij kunnen ver zekerd zijn, den Nieuwsbode geregeld te zullen ontvangen. Men behoeft geene zwa righeid te maken om zoodanige brieven per post te verzenden, dewijl zulks veilig ge schieden kan; tot meerdere geruststelling ecKtcr kan men brieven, die geld bevatten, laten aanteekenen op h-t postkantoor van waar zij verzonden worden, hetwelk gra tis gedaan wordt. Mogt soms een intoe- kerianr verhuizen, dan hoeft hij ons slechts to schrijven en duidelijk op te geven waar heen hij zijn blad wil gezonden hebben. Met den hartelijken wcnsch, dat elke land genoot lust en opgewektheid moge gevoe len, om het zijne bij to dragen, zulion wij No. 2 niet voor in het begin van Novem ber uitgeven, en eerst do brieven inw&chten van diegenen, die wenschen in te teeltenen, ten einde te weten hoeveel copies wij heb ben af te zenden. Zij, .die dus dezen jaar gang compleet willen bobben, doen best, hunne brieven spoedig in to zenden, ter wijl diegenen welke No. 1 nietmogton heb ben, zulks op franco aanvrage kunnen be komen, zoolang de voorraad strekt. Dc Redactie. Adres (brieven franco.) J. QU1NTUS. Sheboygan. Wisconsin. •In Buffalo hebben ongeveer 20 Neder landers en eenige Hollandsch gezinde Ame rikanen een gezelsclno ongeri gt, onder de zinsnrouk: ".Vat en Vermaak Wij twijfelen niet of zulks is met de bes te bedoelingen geschied en wenschen dus van imrte, dat dat doe), namelijk: het nutti ge met het anngenamo te vercenigen, door hen motfc worden bereikt. Gaarne zouden wij er "de bijzonderheden van mededoelen, doch zijn er niet genoeg mode bekend. Zou do Heor President dier sociteit. niet. zoo goed willen zijn, ons hierin nadere inlichting te INGEZOXDEN* STUKKEN. MlJXflSF.R DE REDACTEUR! Gaarne zoude ik hel onderstaande, stuk, vin een oud-vad' rlandsch geleerde, in no. 1 van uwn A'icuwsbode gtplaatst zien. waar na dc gij zul! vcndigtci, l'LJ. Dienaar. Milu-r.ukie, 9 Oct. 1849. A. K WA A»KPXU3K£X UjHEID. Er is. onderhol bcFohnnfde gedeelte ties m-nschdoms, geen gebrek algomeener, dan nat dó* kwaadsprekendheid: het heorschl in all" stonden on kringen der zomenleving; hot is van geen» bijeenkomsten uitgesloten, i u maakt niet zelden de levendigheid dor zel ve uil; ja! ho* zeer alle menschen zich ver eenigen'. om do kwaadsprekendheid als eene hatelijke ondeugd te vornordeelen. er zal ech ter bezwaarlijk iemand gevonden worden, die zich aan dezelve niét heeft schuldig ge maakt. en niet. gedurig, in mecrd»re of min dere mate, voortgaat zich met dit euvel te buurtten! T>e uitgestrektheid dez-r on deugd vertoont zich nog duidelijker, al-- wij *o aanmerking nemen, dat zij zoo wel lij le lijk, a\s dadelijk gepleegd kan wor.Wi: dat men ook zwijgende kwaad kan spreken, en dat hij. die kwaad van oen ander met genoe gen aanhoort, terstond de medcpligtige wordt van hem, die het verbreidt, vermits er welhaast geene kwaadsprekers meer ziin zouden.indien er geene menschen waren.die bet kwade liever hooren. dan het goede: de hooier, verkenner, of verruiller van gestolen goederen wordt mol rcgtals medestander van den dief gestraft. YV ij zijn er echter ver van af,de verbastering onzer menschelijke natuur zoo ver nitfstrek k»n, dat zij eene eigenlijk gezegde vijand schap, van allen jegens allen, zou mede brengen: het is alleen verborgen hoogmoed en ijdelheid, doch die helaas! dezelfde uit werkselen hebben, als of het wezonliike vij andschap ware, die ze voortbragt. Als wi j van anderen kwaad zeggen of hooren,smaakt onze eigenliefde het zoet van oenen kleinen triumf. en heimelijk verheffen wij ons hoven hom. wiens gebroken of misslagen wi j ver breiden ot door anderen hooren ophalen. Daarenboven, die bijzondere gebreken, die wijvan onzen medemensch hooren vermelden, of zelve in bom berispen, schijnen wij even daardoor te verfoeijen, en althans zelve er van vrij te ziin, waardoor, naar onzen waan, h-t denkbeeld onzer zedeli jke waardij in hot oog van anderen moet rijzen. Het is uit dit zelfde beginsel van hoogmoed, dat wij liefst het kwaad hooren van menschen, die door hunne deugd, verdiensten of aanzien be roemd zijn. omdat wij hen daardoor, als 't ware, uit den kring hunner grootheid, na der brengen nan onze eigene nietigheid, en zelfs, in zekeren zin, betor schijnen dan zij. Doch wat spreek ik van hoogmoed emeigen- liefdo? veel gcringero drijfveeren dan deze zijn genoegzaam, om onze zucht tot kwaad sprekendheid uit te lokken.de enkele begeerto om in de zamonleving mede te spreken, om aan den een' of ander' van het gezelschap te behagen, ja zelfs! om hot gesprek niet te doen verfiaauwen, mankt van den mcnsch een vorbreider van het kwaad gerucht zijns naaston! Mot venoopen hobbon wij win het verlaneon van don Roeerdcn inzender voldaan en zeggen bom on zen dank. Red. N E I) E R L A X 1). 's Graventiauu, 17 September. Het gun- sclie ministerie diende heden -/.:j:i ont-dag in, nadat hetzelve den gan-mh m nncht door vergaderd geweest iva<. De Kou:ng tram hetzelve aan, en beval de benoeming van een nieuw kabinet. De omstandigheden, welke tnt dezen stap aanleiding gegeven hebben, zi jn nog niet be kend. Met belangstelling zién wij de be rigten de-wegens, oor ons volWude No. te gemoef. I "it own g, l-.jfw.:arcli ::-i brief, vorn rum \\h hol vrilyoil /jierikzeo. 2o Augustus. De aardappelziek te iioell zieii wo.Jer op mi- eiland vertoond, doch niet in rl;e mate als in de vorige jaren, hetwelk wi j waarschijnlijk mogen loose brij- ven, aan don meer ge vorderden groei der plant, ter het kwaad er in viel. Couranten met dc j.'oor.ib K ..hnarika me de gebrug.t. melden het volgende: U I T S r 11 L A X D. Hoort! Hoort! Priiisseu moet eindelijk' het toppunt zijn r wenschen bereikt, hob'r.m. Do prins van Pruissen treedt a!s plaatsver vanger op. in plaats van den Aartshertog Julian! Oostenrijk, dat zich i:i de:i persoon van Joh, dn zoolang tegen do llohenzol'.e- risehc concurrentie verklaarde, moet ein delijk ingewilligd bobben cn de dep'eche c'es- aangaan J in Potsdam binnengekomen rijn. Zoo is iie.ii dc zon des vNyles i:i Duitschland In Munchen en Iserlohn hebben onrust ui piants gehad, zoadat de militairen op de heen moesten komen. De lóslatingvan staat kundige gevangenen uit hunnen kerker, schiint d" oorzaak te zijn, van het oproer. Ook in Saksen spookt het weder. Congres der i 'orslcn. Onder de gekroonde hoofden van het Ivi- ropcsche continent heorscht tegenwoordig tamelijks? beweging, Conferentien hebben plaats in Topliss (Hohemen) tussclieu don Keizer van Oostenrijk en den Koning van" Pruissen in Pillniss (Saksen): tusschen de twee voornoemde monarchen en den Ko ning van Saksen, te Frankfort en Le.y- bach.de hoofdstad van Karnthen.De zam-.m- komst in Frankfort tusschen de Prinsen van Pruissen en den Aartshertog Jol:ar,, benevens eenige Prinsen der kleinere stalen, schijnt tot kleine resultaten f-.i to heb b-n. De Conferentie tusschen den Keizer van Oostenrijk en de Koningen van Pruis sen en Saksen, is nog een raadsel, hetwelk de lloogmiitsrho bladen op verscheidene wijzen zoeken op te lossen. Het congres t? Layhach, hetwelk don 15 September plaats hebben zoude, is in e!k géval het gewigtigste van alle. De Keizer wil zich onder begeleiding van Prins Schwarsenfierg dnarhemi begeven. De Ko ning van Xapels, de Kroonprins van Tos kanen on de Paus zullen den Keizer in Lnybach begroeten. Do veldmaarschalk Jtudetskii is ook verzocht daarheen te ko men. In gevalle d<> Paus verhinderd mogt zijn. zullen twee Kardinalen zijne plaats betreden. CiROOT11ÏÏRTOGDOM DARMSTAD. Gjbskn, 2:ï Augustus. Van Hi tot 18 Aug. werd hier drie dagen lang, een uiterst, treffend geval voor het geregt behandeld. Een waard heeft zijne vrouw, die hem tien kinderen geschonken had, dood geschoten. De bijzonderheden zijn kortelings deze: De vrouw gaat met eene dochter, oud 11 jaren, in eene kamer op de tweede verdie ping, om het kind een nieuw mustje te ha len Het kind brengt het berigt, dat vader toornig naar moeder zoekt, en raad haar op don zolder te vlugten. De aan mishan delingen gewone arme vromv verbergt zich met het kind onder stroo. De man ver schijnt, vindt haar, gaat naar beneden, komt met een geweer terug, legt aan, en schiet zijn slagtoffer dood, met do eenige woor den tegen het opstaande kind"Ziet gij?" Het kind vliegt op do straat, schreeuwt uit: ''mijn vader heeft mijne moeder dood ge schoten!" Dn man beriep zich op dronken schap. Verschrikkelijk was het oogenblik. toen het kind voor gebragt werd en togo* baren vader getuigde. De. vrouw moet braaf}

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1849 | | pagina 1