Rusland's Jeanne d'Arc. Vredssvocruitzickien. Binnenland. Onzs Koloniën. Le gerzaken. Hef wark dar vliegers bij hef offensief in Vlaanderen. sCORT MiESJWS. Ï3E5 SOIjÜ ATEKTC?O O "O va,I) ESondag 7 2 .«&."U.Si»'"U.sruL© 1917 Maa!5.-edenen gedaan. Ton derde bet behoud Trilt '*or Kadetten in do regeeriug. Dan verschillende partijen zijn in de vol len V"' vertegenwoordigd in de regoe- •/jc v, vier 6oeiaal-revolutionairen, n.l. Hij ïskv, Avksenlief, Tsjornof en Za- Ko'.n*1drie sociaal-democraten, Prokopo- ivti Skobelef, Nikitin vior Kadetten Dan slikin, Oldenburg, Kartasjef, Yoere- Een rén socialist Pyesliekkonef en één ^r® ïal-democraat Eiremof. Of ckrasof en Teresjenko behoorea tot partij. t ambt van minister van financiën gaf e moeilijkheid. Nekrasof ie geen auto- op financieel gebied, maar hij krijgt van twee deskundigen, prof. Ber- li en Glasberg van de Russisch- 3> lische Bank. O zal een speciale vordedigingscommissie Jé-en gevormd, zoo iets als oon oorlogs vliet. die waarschijnlijk zal bestaan uit Vpsky, Nekrasof, Tereejenko en Savin- l'.n i Mo regoeringscombinaiie is ondanks het ll'gtrekken van de Octobristen Godanef A .wof, meer'rechts minder socialistisch, Inbaar voorganger''. De regesring naar Moskou. ^.WKBOLM, I>e uit Petxograd temg- jnrdo Finsche gouverneur-generaal deolt K p, dat de Russische regeering besloot van 1 ogi-ad naar Moskou te verhuizen. Waar- .1- olijk zal de maatregel al spoedig wor- V uitgevoerd. munitiefabrieken ,Parvistnen" zijn Pet rograd reeds naar Djosowska over- acht. m. orate ministerraad van het nieuwe kabfinet. rETROGR-AD. In de oen-te zit- dor nieuwe legeering logde Ke- ky de volgende verklaring af„Het 7 'we kabinet moet al zijn aandacht con- liet reoren op de quaesti© der nationale vcr- Mv,ging en der organisatie op hst gebied het financieele en economische leven 8 lands." ij spoorde vervolgens alle loden aan hun Vngen te verdubbelen tot het organisee- T^,. ein vers tericon van de macht der regee- en tot het verhoogen van de werkzaam ste i1 der verschillende ressorten. ie st<j a do rede van Kereusky deed de minis- so.i van Buitenlands-he Zaken Terestsjenko Vl' ledoebngen in zake zijn reis naar het °fbfdkwartier ter bespreking met den iwen generalissimus van de door laatst- oemde gestelde voorwaarden betreffende 1 op zich nemen van het oppor bevel. P istatie van samenrweorders tegen Kerensky STOCKHOLM. Te Potrograd zijn lib lieden gearresteerd, die Kerens- j wilden vennoorden- Zij behooren ccu geheim genootschap dat dw» 2; >rd op Kerensky ten deel heeft» der gearresteerden verklaarde Ï2i bolspevjki waren, maar «ia „Roeskojo wo", oie den bolsjeviki-vijnnden gezind erkeQt toch dat de gearresteerden geen qeviki rijn, maar provocateurs. Een van i zou zelfs een bekend agent van de irana (de organisatie der geheime politie Ier het oude regime) zijn. Van terrorist tot minister, T0CKHOLM. De nieuwe onderminister van cg ia Rusland, Savinkof, was vroeger een cud terrorist. Hij voerde indertijd den bom slag uit tegen grootvorst fr'ergius niet ceu U, door don agent-provocateur Azef ver- pit. Daarna vluchtte hij nnar het buitcn- J. De wereldoorlog gaf hom andere gedaeh- Ilij schreef een belangrijk boek tegen het rorisme, was daarna oorlogscorrespondent do „Rjetsj" aan hot westelijk front cn 'g na de revolutie naar Petrograd, waar bij l ast nam in het leger. J05TEKSSUK-HOWGARI.5E. Minister Czemin naar Berlijn. WEENEN. De minister van buiten -.dr-cbe zaken Czerniu vertrok "Woe.-is- gavond met den legatie-secretaris graaf iltorskusten naar het Duit6che hoofd banier. Vandaar gaat hij naar Berlijn i deu Rijkskanselier een tegenbezoek te mgen. ITAUf. Aan hat Italiaansche front. ROME. Officieel. In den loop van Dcn- rdag acties van patrouilles op ver tillende plaatsen van het front. De vijand t dooien en gewonden achter en liet pe- sgeqen in onze handen. De artillerie- .*ijd werd heviger aan den Midden-Isonzo op den Karst. Des morgens wierpen onze vlieger-eska- rs, de op 6 Aug. begonnen operaties ortzettend. bommen op de stad Chiapo- no. waardoor verwoestingen en branden irden aangericht, o. a. in defr militaire richtingen. Het afweervuur trof enkele iegtuigen, maar onze dappere vliegers (sten naar de kampen terug te keeren. De strijd in Roemenië. Nog meldt een telegram van het Korr. bur. er deu strijd in RoemeniëNiettegenstaande n hengen tegenstand wordt ons succes voort zet. Aan weerskanten van den Oitozweg •roverden wij eenige belangrijke hoogten tevergeefs poogde de vijand z© ons woor te ont rukken. Ook ten noorden van den Tcilgycspus brachten wij ouzo linies nuar heb oosten voor uit. Bijzonder hevig is het verzet van den vijand in de omgeving van do stad Serctli. VEREEKIGDE STATEN. Zorg voor do toekomst. WASHINGTON". Do «gearing kondigt oen onmiddellijk van kracht wordend ourlogslaadbouw-prograniraa aan, waarin do uitbreiding van het bouwland wordt aanbevolen, opdat, onder do moest gun stige omstandigheden eon hoeveelheid van 1250 milliocn bushels tarwe en 83 inillioen bushels roggo kan worden ge produceerd. In het program wordt voorts aanbevolen 47,337,000 acres te be zaaien met wintertarwe, opleverende 880 millioen bushels, die noodig zijn voor 1918. De bouwland-oppervlakte voor de lente kan nog niet worden vastgesteld, maar het equivalent van 1917 zou onder de meest gunstige condities 050 millioen bushels voortbrengen. De aanzienlijk verhoogde tarweproductie is absoluut noodzakelijk ten einde een gevoelig tekort aan broodkoren te voorkomen, ingeval de graanoogst van thans, die reeds, laat in den tijd plaats heeft, van de vroege vorst zou hebben te lijden. Een nieuwe vllegtuigenfabriek. WASHINGTON. Minister Daniels heeft order gegeven tot den aanbouw van een fabriek voor aeroplanes te Philadelphia, waar jaarlijks 2Ó00 kleine vliegtuigen zullen worden vervaardigd. Het work moot in 100 dagen zijn voltooid. Een te Potrograd woonachtige Ecgelscho irne geeft in de „Daily Telegraph" de volgen- j beschrijving van do beroemde Russische 'ouw, Marie Bochkareva, aanvoerster van het ussische vrouwen-bataillon, die onlangs voor vierde maal gewond is aan het front bij •'ilua. De vrouw, die Frankrijk gered heeft, was saunc d'Arc een boerenmeisje. Marie Boch- laveva, cene arme emigrante uit do Siberische .eppeu, is haar raoderno weerga. Do grootste •.aaifestatie, die in Rusland sedert de dagen 'an do revolutie gezien is, had plaats op 3 Juli, >en deze vrouw van het land, gedragen op do ruien van een matroos en van een soldaat, be ek: met linten en bestrooid met bloemen, en evolgd door haar dapper hataillon, door de tratcu van Petrograd werd geleid, met muziek n gejuich. Do menigte stond langs de straten esehaard en juichte haar zoo, zooals alleen de 'saar vroeger werd gevierd. Mario Bochkareva, heeft haren strijdersaard ;eërid van haren vader, die den goheolon Turk- eken oorlog heeft medegemaakt eu als een nvslide terugkwam. Haar moeder was een ar beidzame vrouw, met vjjf kinderen, van wie darie of Jasjka, zooals-«le soldaten baar ïoexnen de oudste waal Zij moest uit was- ;chen cn uit koken gaan om baar geziu te voe len en te kleeden. Toen Jasjka vijf jaar oud was moest zij als Kindermeisje bij een kleintje van drie jaar gaan Henen. Dit schijnt haar geen kwaad te hebben ;edaan. Sierlijk maar sterk gebouwd, met bree- lS «houders en een gezonde tint, is zij sterk Voor den vrede. In een te Eisen gehouden, door duizenden bezochte, vergadering van mijnwerkers is een motie aangenomen, waarin men zich volkomen aansluit bij het besluit van de meerderheid van den Rijksdag ten gunste van een vrede door overeenkomst. In de motie worden de volksvertegenwoordigers opgewekt htm eischen tot welzijn van de menschheid met kracht na te streven. De vergadering sprak verder de verwachting uit, dab de door de rijksregeering beloofde democratische hervorming van rijks- en staatsconst-itutic niet meer op de lange baan zal werden geschoven. De socialistische vredesconferentie □e Conferentie gaat door. STOCKHOLM. Camiol Huysmans deelde mede, dat de Conferentie beslist op 9 Sept. zal boginnen, ongeacht welke landen verte genwoordigd zijn en hoeveel gedelegeerden er aanwezig zullen wezen. Huysmans is toch volkomen overtuigd, dot alle landen vertegenwoordigers zullen zonden, daar de afwezigheid van bepaalde gedeleg«erden schadelijk wezen zon voor het niet-vertegenwoordigde 'and Huysmans voegt er bij. dat de socialisten van alle landen overtuigd zijn Wij willen geen compromis, doch slechte pogen een nieuw Europa te vormen. De leuze moet daarom zijn het invoeren van dcmocrati- eche beginselen. STOCKHOLM. Vrijdag kwam hier aan dr. Mijo Radosewitsj, de leider dor sociaal-demo cratische partij in Kroatië en Slavonië. De deelneming aan de conferentie te Stockholm. LONDEN. Omtrent de houding der re- gecring tegenover de discussie der arbeiders organisaties wordt nog medegedeeld, dat de zaak in het tegenwoordige stadium be schouwd wordt als eene, ten opzichte waar van de arbeiders met absolute vrijheid nice- ten handelen. I/DNDENï De parlementaire medewerker van de* „Daily Chronicle" meldt, dat het uitvoerend comité van de „Labour Party" Donderdag met 9 tegen 5 et., heeft beslo ten tot bevestiging van het besluit, dat de Britsche Labour Party moet vertegenwoor digd zijn op de conferentie te Stockholm. Vrijdag moest de conferentie der „Labour Party" plaats hebben om te beslissen, of met dit 1-esluit rekening zal worden gebon den. De mogelijkheid bestaat, dat een af wachtende houding zal worden aangenomen, tot na de vergadering der socialisten van de geallieerd© landen te Londen. OP ZEE. De „Frisia" terug. Men meldt ons uit IJmuiden: Nadut sedert geruimen tijd geen passagiers schip van den „Koninklijken Hollandschen Lloyd" bier binnenkwam, arriveerde hier Woensdagavond weder als eerste het stoomschip „Frisia". Zooals bekend was dit stoomsohip langen tijd in Halifax opgehouden cn kon eerst 27 Juli van daar vertrekken. Verschillende passagiers gingen bier aan land om per trein of anto verder te reizen, omdat het stoomschip eerst Donderdagmorgen vroeg naar Amsterdam verder ging. Lichtschepen en gasboeien. (Officieel.) Het Departement van Marine deelt mede: Van de vier lichtschepen en zeven gasboeien, genoeg om 200 pond met gemak to tillen. Zij neeft nooit geweten wat angst is. Toen zij zestien jaar was grepen hare ouders de eerste gelegenheid de beste aan om haar uit te huwelijKen. Zij had den man nooit gezieD, maar gelukkigerwijze gingen zij op den duur veel van elkander houden en walen zij zeer ge lukkig. Eerst dienden zij beiden in een winkel en da*nk zij hunne volharding on spaarzaamheid konden zij later zelf een winkeltje openen. Maar juist toen dit zaakje begon goed te gaan, brak do oorlog uit; en hij was eon van do eersten die opgeroepen werd. Zij was erop gestold om hom als soldaat te vergezellen, muar hij smeekte haar achter to blijven en te werken voor hare ouders, die zij onderhielden. Zij was altijd voor ieder waagstuk te vinden en slechts met grooten weerzin bleef zij achter, om aan den weiisch van haren man te voldoen. De tijd ging voorbij en na langen tijd kreeg zij bericht, dat hij op 28 Mei 1U15 in het gevecht gevallen was. Dadelijk ging zij nnar hare ouders en zcide: ,Jk heb besloten naar het front te gaan en of ge zult hooren dat ik gesneuveld ben, bf ik zal met roem en eer bedekt tenjg- keeren. Ik vei trouw in God". En geene overre ding kon haar van haar pli^n afhouden. Twee jaren lang heeft zij in de loopgraven geleefd en gestreden als een man. Zij is drie malen gewond, aan ceu arm, een been eu don rug. Do laatste kogel had de ruggegraat ge troffen, zoodat zij zich twee maanden lang niet bewegen kon. In do gevechten bij het Narotsj-meer gebeur- do het eenmaal, dat allo officieren gedood wa ren. De mannen waren bang en gingen op den grond liggen, bevreesd om aan te vallen. Toen stond zij op en snelde vooruit en riep de man- ucn toe, h_aar te volgen. Allen gehoorzaamden die gelegd zouden worden ter afbakening van do vrije, geul tusscheu het nieuw aangekon digde Britsche inijnvcld on een deel der Noord, zee waar dc vaart gevaarlijk is ten gevolge van het optreden van Duitsche duikbcojcn, ligrren thans de vier Hchtschcpeu op hun juiste plaats. 15-wcndien zjjn de drie zuidelijkste gas boeien, dat zijn dus die. welke liggen in liet nauwste gedeelte der bedoelde pa.'sage, i; if ge legd, terwijl de overige 4 weldra zullen volgen. Tiet gevaar van de vaart door do nauwe pas sage, aangekondigd in de mcdedeelir.g van 1 Augusiir, is daardoor zooveel doenlijk ver minderd. Raad voor dfc Scheepvaart. In do Donderdag gehouden zitting van den Raad voor do Scheepvaart, werd een onderzoek ingestcjd naar do ontploffing in het stoomschip Hilversum", op 21 Juni 1.1., in do Noordzee, bij wolko ramp zes mensohon, onder wie de ge zagvoerder, het leven verloren. De hoer X. O os ting, eerste stuurman, verklaarde, dat liet vaartuig toebehoorde aan do Stoomvaart Mij. „Oostzee" te Amsterdam en 925 netto ton groot was. Het schip had 19 man aan boord,, op enkele Nederlanders na allen van vreemde nationaliteit. De „Hilver sum" was in ballast op reis naar Wales. Het schip voer met convooi, doch bij "Wight gin gen de 6c;hcpen uit elkaar. Dicht bij dè Luiuly- eilanden had op 24 Juni. 's nam. 3 uur, achter ia het schip een ontploffing plaats, die blijk baar van buiten ontstaan is. Er werd niets van een onderzeeër bespeurd en dadelijk werd aan een ontploffing door een mijn gedacht. Het schip zonk zóó vlug, dat men geen tijd had de zwemvesten aan te doen, zoodat men ten spoedigste zich in do twee goed uitgerusto booten moest heg even. Een dor booten sloeg om en dr.arbjj kwamen eenigo leden der equi page om het leven. In het geheel zijn zes man verdronken. Een half uur na de ramp kwam ei- hulp opdagen. De heer C. A. L a n g o v e 1 d, eerste machi nist,'werd mede als gotuigo gehoord. Verder deed de Raad uitspraak in de vroeger vermelde zaak betreffend© hot stranden en tot zinken brengen van den schoener „Boreas". De Raad is van oordeel, dat de stranding van den schoener „Boreas" nabij Groqsholm is ver oorzaakt door een daad en nalatigheid van den stuurman. Deze heeft, koersende op den wal, het schip niet tijdig genoeg overstag doen gaan. Hij heeft geen oordeelkundig gebruik gemaakt van do aanwijzingen, welke het lood hem gaf- hij had reeds, zoodra hij minder dan 10 vadem loodde, overstag moeten gaan en hiermede niet moeten wachten totdat hij zich op een diepte van 6lechts vadem bevond. Bovendien had hij, toen de sneeuwbui inviel, den kapitein be hooren te waarschuwen. Op deze gronden straft de Raad den stuur man van de „Boreas", door hem de bevoegdheid te ontnemen als stuurman te varen op een schip als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, gedurende den tijd van zes maanden. De plaats waar het vaartuig later op de reis van Gothenburg naar Rotterdam door een Duit- sche duikboot is beschoten en tot zinken ge bracht, vermag de Raad, tengevolge van de vaagheid der hem ten dienste staande gegevens, niet met zekerheid vast te stellen. Landarbeiders. Naar men verneemt, is zeer spoedig te verwachten de indiening van een wetsont werp houdende bepalingen tót bescherming van de landarbeiders. De Russen. Naar wij vernemen zijn door het Kamerlid Ter Laan (Rotterdam) eenige vragen gericht tot den Minister van Binnenlandsche Zaken, strekkende om de kleine 4000 Russen, die nu te Rotterdam en Schiedam, hetzij in woonhuizen, hetzij bij de burgerjj zijn gehuisvest en die e:n permanent gevaar opleveren voor de volksge zondheid en de orde, in kampen onder te bren gen. Dc betrokkenen zc'.f zouden voor het mee- rendeel dez© oplossing verre verkiezen boven n tegenweordigen, vcor hen ondragelijken toestand. („Yoik"). Rietbranden in het Panarookansche. In den laatsten tijd is het aantal rietbranden in liet Paiiaroekansche (in do residentie Be- soeki) op onrustbarende wijze toegenomen wordt uit Batavia geseind. Verschillende fabrieken leden daardoor belangrijke schade. Do „Soer. Cour." meent dat de oorzaak moet worden gezocht in den algemeenen ongunstige» economisoken toestand, welke tot vermeerdering van do criminaliteit leidt. Tengevolge van mis lukking van den padi-oogst is de prijs der le vensmiddelen met honderd percent gestegen. Militair© Intendance. Verschenen is het verslag der Commissie in gesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 13 Augustus 1915, 1ste afdeeüng n. 234, ten einde de Regeenng in te lichten omtrent de werking van liet dienstvak der mi litaire intendance. Wij brengen in herinnpring, dat. de Commis sie bestond uit de heeren mr. H. L Drucker, oud-hoocdeeraar, lid. van de Eerste Kamer der Stat.n-Generaal, lid, tevens voorzitter, dr. A. Plate, mr. dr. A. van Gijn, thesaurier-generaal bij het Departement van Financiën, dr. E. van Weideren Baron Rengers, mr. dr. A. A. H. Struycken, oud-hoogieeraar, lid van den Raad het bevel en de loopgraaf werd veroverd. Zij heeft tweemaal de St. George-medaiUe en twee maal het Kruis van St. George gekregen voor heldhaftige daden. Na twee jaren werd zij op wettige wijze opgenomen in het 28ste Polozk- rogiment. Ongeveer een maand geleden heeft zij verlof gekregen om tijdelijk naar huis terug to kee ren. Zij werd om haren moed aan Kerenski voorgesteld en toen hij hot verhaal barer lotgc- vallon had aangehoord vroeg hij welke beloo ning zij zou wenscben. Dadelijk antwoordde zij „Ik wil een vrijwilligers bataillon van vrouwen vormen, dat de mannen zal voorgaan als zij niet vanzelf willen gaan". Kerenski keurde dit plan goed en met goed vinden van den opperbevelhebber werd het ba ts illou gevormd. Dagelijks kwamen zich vrijwil ligsters aanmelden cn nog altijd bicden vrouwen zich aan. Marie Bochkarova is tot aanvoerster benoemd van dit bataillon, dat als kentceken een doodshoofd -inet gekruist© beenderen draagt, terwijl het een rood-zwarre banier voert, svmbolen van bloed en «lood. Zij hebben het bijzondere verzoek gericht tot generaal Broessilof, om naar een gevaarlijke plaats te worden gezonden, waar naar zijne meening een moreele invloed bet meest noodig is. Bochkareva is bij elk harer ondergeschikten bemind. In dienst is zij zeer nauwkeurig en gestreng, maar in "rusttijd .aller kameraad. Zij maakt geen onderscheiding tussrhen-de maat schappelijke standen. In haar bataillon vindt i men meisjes van hooge beschaving, meisjes int den middenstand, maar ook die uit hac.r eigen klasse. Er zijn verscheidene getrouwde vromvfcn bij, maar alleen kinderloozen worden aangenomen. Marie Bochkareva heeft jsoo weinig ppyoe- van Sin 1 c, A. H. Yerknde, F. M. Wibaut, wet houder dor gemeen'. Amsterdam, A. F. Phi lips cn 1. van dor Werff, gepeneionnoerd kolonel-intendant, leden, uit wier mid den dr. A. Pir.to tot onder-voorzitter werd gekozen terrvjjl als eerste secretaris aan dc Commissi© wevd torjpvncad de kapitein der •'rt'Hcrie jhr. W\ llöell, later benoemd tot kn- ]m..n van dea Gcnerak-n Staf, adjudant van «len Minister van Oorloy, <-u als tweede secre tary mr. L. A. Nypcls, advocaat en procureur tc 'a Ginvcnliagc. En voorts hij beschikking van den Minister van Oorlog 15 Februari lölü, op zijn daartoe gedane verzoek, in verband met zijne benoeming tot Minister van Financiën, aan mr. dr. A. van Gijn c.n eervol ontslag werd verleend als lui der Commissie, onder dankbetuiging voor dc door hem in die hoeda nigheid bewezen gewichtige diensten. De. bevindingen en beschouwingen der Com missie kunnen in bet kort aldus worden samen gevat 1. Do graanvoorraad, ten dienste van het leger aanwezig, is aanvankelijk onvoldóendo geweest om in geval van internationale ver wikkelingen geruimen tijd in de behoeften te voor; ien. Aan dit euvel is eerst in liet voorjaar van 1915 afdoende tc gemoet gekomen. Dc Intendance heeft getracht, in de ontsten tenis van een, reeds in lijd van vrede voor het geval van oorlog op tc leggen, graanvoorraad, waarvan de verkrijging sedert jaren door haar als noodzakelijk ivas bepleit, te voorzien door snelle aankoopen, wat haar aanvankelijk slechts voor een klein deel gelukt is. Vcor de aanschaffing van graan uit Amerika heeft de Intendance den weg gevolgd van liet konpon op aanbieding. Deze wijze van koopen is in normaio tijden HI3 de aangewezene te be schouwen, doch bleek in de huidige bijzondere tijdsomstandigheden niet de beste te zijn. Tot in het laatst van 1913 heeft het gewensehte overleg ontbroken met liet Rijksbureau voor de Distributie van Grann en Moei, dat gelijksoor tige aankoopen deed. Tengevolge van een en ander zijn do prijzen door het leger in bedoeld tijdperk betaald, hooger geweest dun die, in den anderen tak van Rijksdienst besteed. Het ge brek aan samenwerking is, hoewel volstrekt niet uitsluitend, toch ook voor een niet onbe langrijk. deel aan de Intendance te wijten. 2. De wijzo waarop de voeding van het Ne- j dcrlandsche leger gedurende de mobilisatie heeft plaats gevonden is over het algemeen zeer bevredigend geweest. Niettemin zijn hier en daar gegronde klachten gerezen; niet altijd is even spoedig verbetering aangebracht. Ten ein- dr in voorkomende gevallen de tegemoetkoming aan gegronde klachten te bevorderen, is het bo venal gewenscht, aan de Treepencommandantcn meer vrijheid te laten in de toepassing van de bestaande bepalingen, inzonderheid van liet Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1914 n. 34, regelende de verpleging in oorlogstijd. Beter inzicht van vele der bij de troepen in gedeelde officieren van de Intendance en de strekking dezer bepalingen alsmede meer voe ling en persoonlijke aanraking van de leidende Intendance-organen met den troep en de Troe pen-Intendance worden noodzakelijk geacht. 3. Het bedrijf van den Etappen-Intendant, zoowel ais 'dat van de Verplegingscommissie te Amsterdam, neeft een zeer gunstigen indruk ge maakt. In de toekomst zal in tijd van vrede ten opzichte van het eerstgenoemde bedrijf grondiger voorbereiding dan thans heeft plaats gevonden onmisbaar zijn. Intusschcn zijn de bezwaren, verbonden aan het gemis van voldoende voorbereiding, met beleid overwonnen. 4. De aanmaak van kleeding aan de Centrale Magazijnen van Militaire Klecding en Uitrus ting heeft met bijzonder groote moeilijkheden te kampen gehad; dit vond zijn oorzaak zoowel in het gebrek aan .grondstoffen als wol, kleur stoffen, enz., als in de uitbreiding die het bo- dryf ten behoeve van do gemobiliseerde leger macht heeft moeten ondergaan, zonder d: t hiervoor, wat ruimte cn wat personeel betreft, genoegzame voorbereidingen waren getroffen. Bij den aanmaak der kleeding is eerst lang zamerhand rekening gehouden met andere dan militaire belangen. In dit opzicht ware voort durend overleg met vakkunciigen buiten het militair bestuur gewenscht geweest, ten einde te geraken tot een doeltreffende bestrijding van de werkloosheid in de kleediogindustrie en tot betere behartiging van andere daarbij be trekken *belangen van maatschappeüjken aard. Sedert September 1915 is een belangrijke ver andering ten goede ingetreden. Het bedrijf van de Centrale Magazijnen zel ve inzonderheid van dat te Amstetrdam heeft verschillende leemten, welke ten naucelo van den dienst, niet altijd even spoedig zijn nderkend. Nauwere aansluiting aan de tech nisch gelijksoortige burgerbednjven is noodza kelijk. Een belangrijk onderdeel" van de boekhou ding was wegéns .gebrek aan personeel onvol doende bijgehouden. Daarin is op last van don Minister van Oorlog sedert verandering ge- brucht. Ter bevordering van dc bestendigheid in de directie cn in de voerbareidingen vcor oorlogs tijd, zoomede ten einde het bedrijf op dc hoog te van den tijd te houden, verdient de instel ling van een burgerlijk bestuur met een Raad van Toezicht aanbeveling. 5. D© kleeding van do troepen, in het bij zonder van het veldleger, heeft in da eerste maanden van den gemobiliseerden toestand zeer veel te wenschcn overgelaten. Onder de oorzaken van dit euvel dienen genoemd te wordc-n de minder juiste bepalingen en de ge brekkige uitvoeringen in vredestijd van bet kleedingvoorschrift 1909, ten gevolge waarvan do hoedanigheid der bovenkleeding. waarmede de dienstplichtigen met groot verlof werden gezonden, voor een belangrijk doel niet zoo danig was, dat zij tegen velddienst van ooni- gon duur bestand was; de goring© invloed van heb jaarlijkscli onderzoek op do deugdelijkheid der lïleedinghet gebrek aan voldoende voor raden in de magazijnen, waarop de Intendance reeds vóór 1914 had gewezen. Ook het schoeisel cn het ondergoed hebben gedurende ettelijke maanden zeer veel te wen ding genoten, dat zij nauwelijks haren naam Urm "schrijven en spellend lezen 'moet. Haar adjudant, Skridiova is een beschaafd meisje, dochter van een admiraal, cn spreekt vier tales. Op 6 Juli vertrok het bataillon naar het front. Het marcheerde door do voornaamste straten, begeleid door een muziekkorps van de marine, eu duizenden toeschouwers, meest vrouwen, juichten het too toen het voorbij trok. Do dappere jonge soldaten werden met bloemen bestrooid eu zelfs hare bajonetten waren daarmede geheel omwonden." Philip Gibbs beschrijft in de „Daily Chro nicle" aldus liet werk der vliegers bij het offensief in Vlaanderen ..Do grond is een moeras cn do granaat- trechters rijn vijvertjes. Het leger ligt in dc nattigheid tn heen nu, in Augustus, al de cllcndo van liet winterweer in Vlaanderen te verduren. Ondanks den mist, gaat het vijandelijk granaatvuur onophoudelijk voort en onze kanonnen antwoorden met bombardementen op grooten afstand en regelmatig spervuur. Do loopcndo gewonden leggen mijlen nf over een omgewoeld terrein en ais zi.i aan do verhand- stations komen, zijn /.i.i bedekt mot modder en zeer vermoeid Zelfs als do zon schijnt, is de oorlog geen prettig zaakje, maar in dozo som berheid en vuilheid lijkt hij nog ellendiger. Het weer is ongunstig geweest voor onze rehen overgelaten, zonder dat de anagazijns- voorraad onmiddellijke verbetering mogelijk maakte. Zoowel wat betreft boven- en onderkleeding j a'.. schoeisel is de toestand sedert verbeterd en thans zeer bevredigend to noemen, j Ten aanzien van het schoeisel en het onder- I goed eischt het stelsel van het kieedingvoor- j schrift dringend lierziening. I Bij de voorziening in fourage tï?n diemste van het re-ger is do intendance ren aanzien van de haver op gelijksoortig© moeilijkheden gestuit, sis ten aanzien van hor eraan. Ook de slechto hoedanigheid van het I13vergewas 1915 heeft vol© bezwaren opgeleverd. De Intendance is er dooreengenomen in geslaagd, op voldoen de wijze in do behoefte aan haver te voorzien. Hoewel sedert het eindo van 1915 eenige verbetering .viel op te merken, heeft de hoeda nigheid van het legerhooi voortdurend zeer veel te wenschon overgelaten. Behalve in moei lijkheden, ontstaan door omstandigheden' van bijzonderen aard, als minder goede hoedanig heid van het gewas en vermindering van de aanwezige hoeveelheid door het geven van uit voer consenten voor zoor groot© partijen, moot de oorzaak van da minder geslaagde aankoopen gezocht worden en het voor dez© taak niot ge heel berekend zijn van het daarvoor aanvan kelijk aangewezen personeel en in het bij de aanschaffing gevolgde, hoofdzakelijk op vor dering gegronde, stelsel. Aanschaffing in onderling© samenwerking door ter zake geheel kundig personeel uit de Intendance, don troop en don vèterinaireu dienst, in nauw verband met het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel en do bestaande landbouworganisaties, zal het mid del zijn om het gewenscht© dool te bereiken en vordering met do daaraan verbonden onbillijk heden tot het hoogst noodig© te beperken. In heb bijzonder zal de invloed van den -mili tairen Vcterinairen Dienst zich in fourage- aangolegenheden in sterker mat©' moeten doen gelden. 7. Do gelegenheid, die do commissie door een openbare oproeping heeft aangeboden, inlich tingen nopens de werking van de Intendance te verstrekken, heeft evenmin als het eigen onderzoek der commissie eenigcrlei aanwijzing opgeleverd, die aan do onkreukbaarheid van do officieren tot het dienstvak behoorendo zou doen twijfelen. 8. He: personeel der Intendance heeft ge durende de mobilisatie groote toewijding en ijver aan den dag gelegd. Het heeft zich inge spannen om de bezwaren, voortvloeiende uit gebrek aan genoegzaam, goed onderlegd per soneel en uit gemis van voorbereiding op vele punten, te ondervangen. Do Intendance heeft echter in het algemeqn te weinig aanraking gezocht met den troep en met die andere takken van diqnst, welker be drijf op een aantal punten op samenwerking met dat van de Intendance is aangewezen (troepenverplegingsdienst, veterinaire dienst, geneeskundige dienst). Het gevolg daarvan was, dat bij het nemen van maatregelen meer malen onvoldoende werd rekening gehouden met de in het leger gevoelde behoeften en dat liet op enkele belangrijke punten aan voldoen de samenwerking met andere takken van dienst heeft ontbroken. Aanraking met den troep door persoonlijko bezoeken en mondeling overleg op ruimer schaal met het personeel van andere dienstvakken zijn gewenscht. Ook het houden van geregelde besprekingen door het Hoofd van het dienstvak met het hoogero personeel en ven dit personeel onderling zal a?n den goeden gang van zaken bevorderlijk zijn. 9. Het personeel van de Intendance is ten eenenmale onvoldoende in aantal voor de uit voering van zijn oorlogstaal:. Een voldoend aanbal intendanten in tijd van oorlog is alleen te verkrijgen door de in voering van een'etelsel van verlofs-intendan- ten, in tijd van vrede daartoe op te leiden uit de kringen van dienstplichtigen en uit die groepen der burgermaatschappij, waar de noo dig© vakkennis aanwezig is. Men zal maatregelen moeten treffen om den geregelden toeloop van liet beroepspersoneel voor den vredesdienst van het dienstvak te be vorderen. 11). Het personeel voor den verplegingsdienst van den troep voldoet nog nieo aan de daar aan te stellen eischen. Stelselmatige opleiding, in tijd van vrede, van dit personeel, zoowel van den officiers- ais van den onderofficiers- rang, uit dienstplichtigen wier burgerbcrocp zich daarvoor leent, is noodig. Examen applicatiesohool. „St.-Ct." 185 bevat bet verslag omtrent het in 1917 door de cadetten van het 3de studie jaar en de leerlingen van de applicatiesohool, die voor de tweedo maal den cursus volgen, af gelegd eindexamen bij do Kon. Mil. Academie. Uit de Staatscourant, Bij K. B. is met 10 Aug., voor de lichting 1918, eervol ontsl. vcrl., ondersch. als voorz. en pl.v. id. v/d. len keuringsraad i/li. mil.distr. v. Gelderland, aan luit.-kol. G. van Miin- s t 0 r, miiitieconim. in dat distr., en gen.- maj. J. W. N. Cramer, laatstgen. op diens verzoek, en zijn benoemd ondersch. tot voorz. en pl.v. id. van dien keuringsraad, de adj. i. b. d. van H. M. do Koningin gep. gen.-maj. 1'. YvIV e b e r en luit.-kol. G. v a n AI u n- s t e r, voorn. Overgeplaatst. Na.ir men verneemt is de majoor Pbaff van het 20© regiment infanterie overgeplaatst I naar het regiment Grenadiers en zijn de kapi- teins jhr. W. Laman Trip en G. H. J. Gys- borti Hodenpijl van het 4e en het 6e regiment infanterie, overgeplaatst nuar het regiment Jagers. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeanten D. Houtmager J. II. M o 1 van het 6e regiment infanterie ijii benoemd tot vaandrig en worden in dien mg respectievelijk in dienst gesteld bij het cn het 16e regiment infanterie, Ingedeeld. De 2e luit. der inf. O.-I. leger A. V o i g t is iet ingang van 11 Augustus ingedeeld" bjj dc olonïclo reserve. Kennisgevingen Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invitation, Dankbetuigingen, Menc'a - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hoaeveranciot Singel 562, hoek Vijzelstraat, AraeL Van Woensdag tot cn met Zaterdag hebben zeer goed geslaagde militaire demonstraties in lichaamsoefening plaats gehad op Houtrust, bij Den Haag. De Minister van Marine, Schout-bij-narht Rambonnet, is van 1015 Aug. uitgtedig. Da Minister van Landbpuw heeft een bureau voor raededeelingen omtrent voedselvoorziening ingesteld ten eindo meer gestadige voorlichting aan het publiek to geven. Er is zeer spoedig do indiening van een wets ontwerp houdende bepalingen tot bescherming der landarbeiders to wachten. Er is een verbod aan het spoorwegpersoneel van de Staatsspoor uitgevaardigd om in dienst, sterken drank of ander© alcoholhoudend© dran ken ten geschenke aan te nemen. Het stoomschip „Frisia", van den Kon. Holl. Lloyd, dat 4 Juni van een Zuid-Amerikaausche haven vertrok, is thans aangekomen, door do nieuwe nauwe vaargeul. Do quaestie tusscken de Amsterdamsche zie kenfondsen en de gëneesheeren is nu geheel opgelost. In de nieuwe nauwa vaargeul zijn de vier lichtschepen en drie van de zeven lichtboeien gelegd, zoodat het gevaar zeer is verminderd. Do uitvoer van nieuwe aardappelen uit ons land is geheef stop gezet. Tot lid der Eerste Kamer, vacature-dr. Woltjer, is gekozen de heer J. H. de Waal Alalefijt, oud-minister van koloniën. Volgens de „N. Gron. Ct." zullen de minst belaste goederentreinen der staatsspoorwegen om den anderen dag loopen. Bij Boxmeer, Noord-Brabant, zijn vier smok kelaars verdronken. Do Rijikskolendistribntie heeft ook een turf- regeling vastgesteld. De havenarbeiders te Rotterdam zullen niet staken. In Den Haag wordt voor de maand Augus tus de geheele gasaanvoer van 4 uur s'middags tot 's avonds 9 uur zoo goed als stop gezet. Te Leeuwarden heeft zich een groote com missie gevormd ter uitvoering -van den Lcger- dag aldaar op 17 Aug.de commissaris der Koningin en de burgemeester zijn eere-vcor- zitters. In 't Zuiden van ons land. o. a. boven Sas van Gent, Zeeland, vertoonde zich weer een Duitsch vliegtuig; het werd door militairen be schoten. In sommige streken van Noordbrabant heeft men last van. overstroomingen. De Amerikaanscbe regeering heeft den aan bouw gelast van een vliegtuigenfabriek, die in één jaar 2500 kleine vliegtuigen zal maksn. De oonferentie der geallieerden te Londen werd Donderdag verdaagd; er zou oalc gespro ken zijn over het congres te Stockholm. Op een lunch door de Servische vereeniging in Groot-Brittannië gegeven, bracht Robeiit Cecil, onder-minister voor buit. zaken, hulde aan Servië. Aan de Isonzo nam "Woensdag de artillerie- actie der Oostenrijkers zeer toe. Volgens een telegram uit Rusland zou de re geering daar haar zetel van Petrograd naar Moskou verplaatsen. Ondanks slecht weer en zwaren regen won nen de geallieerden Woensdag opnieuw terrein in de buurt van Bixschoote. Voor de verkiezingen der Nationale Vergade ring iu Rusland zal het kiesrecht verleend worden aan alle personen, mannen en vrou. wen, boven twintig jaar, uitgezonderd mis. dadigers en deserteurs. Ook in Wolhynië, aan het oostelijk front, hebben de Duitsohers thans blijkbaar- het offen sief geopend. De Russische troc-pcn hebben krachtige tegenaanvallen gedaan aan de Zbroecz, aan cis grens van Galicië, en eenig terrein gewonnen. In Vlaanderen nam Donderdag de artillcric- actie van Engelsche zijde weer toe. De Oostenrijksche Minister van Buitenland- sclie zaken Czernin gaat de volgende week naar Berlyn. Te Essen, Duitschland, is Zondag in een ver gadering van S090 mijnwerkers een motie voor den spoedigen vrede aangenomen. Op de lijn Genua. Milaan, Italië, heeft een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad: 34 dooden, 100 gewonden. Volgens senator Lewis zullen dé eerstvolgen de Amerikaanscbe troepen naar Rusland en andere naar Italië gestuurd worden. In de laatste dagen is het Engelsche artil lerievuur in Vlaanderen heviger gewordenzij kwamen vooruit bjj Bixschoots en LangemarcL. Op verschillende punten van bet Fronsen© front zware artillerieactie, o.a. bij St. Queu- tiu en aan de Aisne. De Britsche vereeniging van zeelieden cn stokers verzet zioli tegen deelnesuBg aan d© Stockholmsche conferentie. vliegers. Men zou, lettende op de laaghan gende donderwolken, haast zeggen, dat het onmogelijk is. En toch togen op den dag van den veldslag vliegers er op uit, vlogen over het vijandelijk gebied en verspreidden daar dood en verderf. Het was een vliegende ont zetting, die, verteld in do eenvoudige woorden van die jongens, vreemder is dan de oude mythische verhalen van vliegende paarden cn draken. Stelt u een van dio gevleugelde machines voor, op geringen afstand hoven u vliegend, torwi.il go ver van de gevechtslinie langs oen weg .wandelt. En hoven het gedaver van den motor uit hoorbaar, een revolverschot,' dat voor u bestemd is. Stel u een van die machines vcor hangend hoven het dak van een huisje met eon machinegeweer door de schoorsteen heen vurend en dan weer naar voren vliegend om ccn stroom lood door do opendeur te stor- tcu om, na daarbinnen den dood te hebben gebracht, in een regenwolk te verdwijnen. En zulke dingen gebeurden regelmatig. Onze vliegers vielen do Duitsche troepen aan en joegen zo uiteen, wierpen bommen op hunne kampen en viiegparken, zoo laag dalend, dat de wielen hunner machines heb gras raak ten cn zelden hooger komcud dan even boven de hoornen uit. Het verhaal van een van hen begint met zijn vlucht boven het vijandelijk gebied, dwars over .kanalen en wegen heen, op ongeveer 10 Meter hoogte, tot hij een Duitsch vliegkamp bereikte. De daar aanwezige mannen letton niet op hem, denkend daj de machine die zoo laag vloog een van do hunnen moest zijn, tot dat er een bom viel op do eerste loods. Toen ronden zij in paniek naar alle kanten weg. De Engelsche bestuurder vloog naar «le andere zijde van do loods en vuurde met 25jn machinegeweer door de open deuren, steeg toen even en wierp een bom op de tweede loods, toen op do derde. De vierde kon hij niet tijdig genoeg losmaken. Intusschen wae een Duitsch machinegeweer op hem gericht, maar hij zwierde er rechtstreeks op af, joeg do bedieningsmanschapcpn uiteen, zond hun oen stroom kogeis toe en vloog weer over de loodsen heen, steeds van geringen afstand op hen vurend. Nu was zijn munitiotrommel uit geput en hij steeg dus oven in een wolk om dia to vernieuwen en daalde toen tot op den grond, licht op zijn wielen dansend en vuurde op nieuw op de mannen, die in do loodsen dekking hadden gezocht. Toon had hij genoeg van dit aerodroom en vloog heen. Vervolgens ontmoette liij twee Duitsche officieren te paard. Hij dook nnnr hen too en hunne paarden sloegen op hol. Hij bereikte een colonno van 200 man, die op marscli was en strooide een kogelregen op lieh neer, tot zij zich in slootcn en greppels ver borgen. Weer had hij een massa munitie verbruikt en ging hij in een wolk versche patronen in zijn machinegeweer laden. Nu kwamen twe© Duitsche machines hora- opzoeken. Hij vloog ze tegemoet en schoot er een neer, zoodat ze op den grond te pletter viel. Duitsche soldaten kwamen er omheen staan. Weer viel de vlieger aan, vurend in de dicht© massa. Daarna ontmoette hij een trein mot troepen cn vuurde door de raampjes heen. Nu was zijn voorraad muniti© "uitgeput, zoodat hij naar huis vloog.'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2