r m «P IMorus Hiemeijer's GOEDKOOFE STUDIE lellend Materieel Wagenvuurwerkers Wagenmakers. SIGARETTEN! Laatste Berichten. Schaakspel. 4 r m Kenners roeken slechts altijd en overal de beste. Adverteert AMSTERDAM-; DE SO'iL.l^AlI'EJXrOOTyjFtAJJ^I?' van iSyirAjgaae 1 o ^.xx^xxaTvtss 1917 Wat mij tegenlacht. (Van mil. korp. J. Kour.) Weet je wat mij tegenlacht Ala ik eenzaam in den naclit Plicht •vervullend 6ta op wacht? Wat wij schoon gowaponder hand, Rustig staan aan V Vrodesstrand Van ons lief klein Nederland. Ufoet je wat mij tegenlacht Als ik eenzaam in den nacht Plicht vervullend sta op wacht? Wat wij, schoon niot Bonder zorgen Blij ontwaken in den morgen Ia vrij Nederland geborgen. ."Weet, wat mij tegenlacht Als ik eenzaam in den nacht Plicht vervullend sta op wacht? Wat wij één keer in do maand Keoren naar ons eigon haard Wie ons dierbaar is op aard. Weet je wat mij tegónlacht Als ik eenzaam iu den nacht- Plicht vervuilend sta. op wachtP Wat wij allen hand aan hand Pal staan nan het vlakke strand Tot behoud van Nederland. J. KEUR, mil. korpl. Liefde. (Van mil. P. W. Iskcn.) Er waren er twee verliefd op elkaar, Ze zaten to znam in liet land; Zij droeg raooio bloemen in 't haar, Hij was een man met verstand. Of zij zongen een liedje tezaam -In 't ouderlijk huis aan het raam. Toen eens op een laten zomerdag Zaten zij onder 't lommer der bocnien, Het- afscheid was daar nu voor hen. jWant hij gaf gehoor aan zijn droomen; •Zij zongen voor 't laatst hun liedjo tezaaru •In 't ouderlijk huis aan het raam. Hij-was nu vertrokken naar 'r, vreemde oord Had goed gemeend haar verlaten, js a een korten tijd verbrak zij haar woord, Zat net als vroeger te praten. -Wan zong zij met iemand het liedje tezaam '3n 't ouaeriijk huis aan het raam. ■Na vele jaren keerde hij weer In zijn dorp. zoo choon met haar straten, Niemand zag hij terug van weleer, Bedroefd stond h:j daar en verlaten. Zacht zong hij hun lied met een traan Bij 't vervallen huis aan het raam. P. P. ISKF.X, 1-III-18 R. I. IVe Wiv 'Men. wordt verzocht ■■alle berichtendie op 'deze rubriek betrekking hebben i- richten aan den heer 1). J. vTrohcnburg, Johannes {Verhuiststraat 7 Amsterdam. We navolgende, interessante partij werd den '4en Augustus gespeeld in den zomerwedstrijd het ..Vereenigd Amsterdamsen SchaaKge- nootschaj ^Vit Dame-pion tegen Koningspion. Dr. B. Beffie. Zwart P. Dijkstra. e2e4 e4 xd-5 Pblc3 d2-r-<U Pel f3 b2h3 g2—g4 Lel<12 d7dö WdS x d5 Ddöa-5 PgSi6 Lc8g4 Lg4hö Lliö-^g6 Hier had Wit door S. Peö, gevolgd door 9. Pc4, aangegeven door dr. Lasker, in het voortitel kunnen komen. c6 Lflc4 Pf3e5 Lc4h3 Wdle2 f2—f4 f4xe5 Pc3e4 De2 x e4 0—0 c2c-3 Wa5—c7 Pl>8d7 Lf8dö LdÖxco Pf6clo Lg6xo4 Pdöe7 cüc5 coc4 "Deze zet lijkt ons cenigszins bedenkelijk. lVit's centrum-pionnen worden versterkt en de pion cl is zwak. 39. Lb3c2 Pc7 dö 20. Tfl—f3 Dc7—h6 21. b2b3 Hier had Wit ook zeer goed 21. Tafl kunnen spelen, bijv. 21. Tafl, f6; 22. cf6:, Pf6:; 23. La4f, cn Wit staat overwegend. 21. xb3 Pdö—e7 Wb6c6 li7—hS höx g4 Lc-2 x b3 23. Kgl—g2 24. We4—e"2 25. Kg2g3 26. h3xg4 Nu heeft Zwart op de open Jj-lijn fraaie kans op togen-aanval, waardoor, dé partij zeer span nend wordt. 26. Pe7—g6 27. Ld2gö Om de lange rochade te beletten, hier komt o. i. alsnog 27. Tafl in aanmerking. Door dezen zet wordt de lange rorhate eveneens belet en na 27. Tafl. f6: lijkt 28. Lc-2 zeer sterk. 2". £7—f6 Stelling na 27. f7*6. Zwart. 'a b o d e f g h 8 I ïHit 7 i 'L%mè m 1 MI f? L: S 1 lp "0^ s sl i|i M abcde fgh Wit. W© steiling is buitengewoon ingewikkeld, tegenover Wit's aanval in het centrum, staat Zwart's gevaarlijke aanval op den Konings- vleugcl. Als W>t nu bijv. met 23. ef6:, ver volgt-, antwoordt Zwart 28. Wc7|en wint, yvam op 29. Lf4. volgt 29. Pf4; 30. Tfl:, gö; CI1 op 29. Tf4, volgt 29. Pf4:; 30. Lfl:, l)c3ifen-wint. 28. d4—dö! Een zeer sterke zet, bij andere voortzettin gen zou de partij waarschijnlijk voor Wit yerloren gaan. 28. Wc6c-7 29. dö—d6! Dc7—c-5 30. eö x f6 l)c5 x d6f 31. Tf3—f4 Wit moet de qualiieit gefen, immers op 31. Lf4, volgt 31. Pf432. Tfl:, gö enz. 31. gö x f6 32. Tal—dl Pg6xf4 Hier was misschien nog het beste voor Zwart de Dame te offeren, n.l. 32. fgö:; 33. Td6:, Pf4op 34. T«6f, volgt 34. Kd8; en Zwart heeft twee Torens voor de Dame, en bovendien de sterke dreiging Th3f. 33. Lgo x f4 Wd6c6 34. Ll>3 xoG 0-0-0- •wart. heeft nies anders. 59. De2©3 TdS—eS 30. Tdl—dö Beslissend, Wit dreigt ou 37. Ld7 :f, Dd":; 88. Wcö-j-, en wint de Dame. 36. Te>8 x e6 37. Td6xe6! Dc6—hl 33. Te6e8f fel by dea volgenden zet. .Vooral het slot der partij is door Wit zeer verdienstelijk be handeld. Probleem No. 54 van W. Nanning, Wen Helder. Eersto Publicatie. Zwart. d e i h n n m ÉS IS m m m - mm mt m m li 8 S Pl mi Wit begint en geeft in twee (2) z6tten mat. Wit: Kbü. Db2, Td4, Lg7, Pel. Pf8, f6. Zwart: Keö, Tgl, I.-hl, c4, e3, f5. Wo opl. móeten wij uitstellen tot de volgende week, met liet oog op do voor ons beschikbare ruimte. GemengjJ Nieuws. Vliegtuigen geïnterneerd. Men meldt ons uit Texel Nabij de Cocksdorp bij de Roggesloot daalde Maandagmorgen liet Duitsche watervliegtuig 11O1. Ecu poging om weer op te stijgen mislukte, waarna do beide inzittenden door de militaire kustwacht werden geïnterneerd. Be slag werd gelegd op heb vliegtuig, waarin wer den gevonden een geweer en een bom. Men meldt van Ameland: Maandagmorgen omstreeks 8 uur landde op het Noorderstrand alhier het Duitsche water vliegtuig 931. De inzittenden zeiden door ge brek aan benzine genoodzaakt te zijn geweest te landen. Ten 4 ure 's morgens waren ze te Borkum opgestegen voor een verkenningstocht, uitgerust voor 2 uur. Door het nevelige weer waren zij uit den koers geraakt. Terstond bij do landing was de kustwacht ter plaatse om beslag op net vliegtuig te leg gen. Toen de vliegers daarna nog een poging deden om te ontvluchten, werd net vliegtuig beschoten waardoor do inzittende vlieger een schampschot aan den arm opdeed. Door het vlugge optreden der kustwacht Werden do in zittenden verhinderd papieren en andere zaken te vernietigen. In tegenwoordigheid van don kapitein werden de papieren later verbrand. Ook werd hun belet twee postduiven, die zij hij zich hadden, op te laten. Het radiotoestel op het vliegtuig werd er afgenomen. Do inzit tenden zoowel als het vliegtuig werden onder militaire bewaking gesteld. Bedrijvigheid nabij onze eilanden. Uit Schiermonnikoog seint de correspondent van het ..Nieuws": Maandag werden drie wa tervliegtuigen door een Duitsehen jager en hulpkruisers om den Oost gesleept. Verschei dene Zeppelins en watervliegtuigen kruisten om dc-n Noord. Het werpen van lichtkogels uit vliegtuigen gaf 's avonds een prachtig schouw spel te zien. Ceïnterneorden ontsnapt. Omtrent de ontsnapping van 33 geïnter neerden uit het kamp to Borgen ontleenen wij aan de „Alk Ct." nog do navolgende bijzon derheden Zondagmiddag waren uit bet kamp voor de lastige elementen onder de Duitsche deser teurs, gelegen aan den Russenweg, en bloc 33 geïnterneerden ontvlucht, door een poort aan de achterzijde, waar des avonds alleen een wacht staat, te foiceeren. Over de weilanden trachtten zij te ontkomen. De bowakingsman- schappen openden onmiddellijk in het open void het vuur op hen, doch de vluchtelingen, aan geweervuur gewoon, wisten zich in do greppels voort te bewegen. Twee van de vluchtenden werden gewond. ïlet geweervuur had dadelijk de aandacht ge trokken van de omwonenden en de boeren wis ten den soldaten duidelijk te maken waoar do vluchtenden zich ophielden. Spoedig had meii 2? van hen binnen. Onder bedreiging met de revolver wist men hen in bedwang te houden, hoewel de mannen wöest waren. De geïnterneerde manschappen uit het an dere kamp, die maanden lang het kamp niet mochten verlaten, omdat de Duitsche regoe- ring een door hen te teeltenen belofte van niet te zullen vluchten, niet wilde erkennen, aangezien slechts oen officier een eerewoord kan geven, waardoor verscheidene nianschap- Een met verbreking van hun belofte naar uitschland wisten te komen, loopen thans weer overal vrij rond. De Duitsche regeering -heefi thans, nu ze zag, dat de Nederlandsche regeering geen hoop gaf. den manschappen toe gestaan He verlangde belofte te teekenen. Het leven is daardoor voor deze manschappen, waarvan velen reeds sinds Augustus 1914 in het kamp verblijven, veel dragelijker gewor den. Van de vijf vluchtelingen uit het kamp voor do lastige elementen onder de Duitsche deserteurs, die men Zondag niet had weten te vangen, zijn, naar de „Alk. Ct." verder meldt, er al weer drie in het kamp terugge bracht. Het broodrantsoen weer verminderd? Naar „Het Volk" uit Den Haag verneemt is besloten, wogens het nagenoeg geheel uitblijven van ladingen tarwe cn meel, over eenige dagen het broodrantsoen ten tweede male te vermin deren. Het dagelijksch broodrantsoen wordt van 311 op 2-54 gram teruggebracht. Volgens ingewonnen inlichtingen van het „Hdbi." was daarvan nog niets hekend. Zestig-jarig huwelijksfeest. Zondag 12 Augustus zullen de oud-minister mr. W. van der Kaaij en mevrouw Van.der KaaijBiskanter te 's-Gravenhage huu 60- jarig huwelijksfeest vieren. Zeldzaam jubilee. Bij de firma Wesly en Cie, fabriek van papierwaren te Maastricht, herdacht, de thans 63-jarige papierwerkster, 'de weduwe Agncs DorloVrijdal, den dag waarop zij voor 50 jaren in dienst trad. Vele stoffelijke blijken van waardeering, zoowel van de firma als van personeel, familie on vrienden, mocht zij in ontvangst nemen. Do afcT. Maastricht der Maatscli. tot Nut van 't Algemeen verraste de jubilaresse met de gouden medaille. Een schat. Tn het gasthuis te Uden deelde een inmid dels overleden patiënt uit Volkel aan zijne familie mede, dat onder den vloer zijner boer derij geld verborgen was. Bij onderzoek bleek dat zich daar ongeveer f 1-5,000 aan goud- cn zilvergeld bevond. Deze som valt nu zijn cenig kind ten deel. Bezuiniging. Een gardenier te Marraerwonde (Fr.) pootte dit jaar dikke aardappelschillen, met do spruit- gaten er in, inplaats van heele aardappelen. Hij is nu met den oogst aangevangen, dio heel goed is. Deze gelukte j/roef kan aanlei ding geven tot grooto besparing van het let-sell van aardappelen. Verdronken. Te Egmond-aan-Zco is een jongeman, uit die gemeente, bij heb baden in zee verdronken: hij waagde zicli te ver, ondanks herhaalde waar- - schuwipgen van den ]badmeester«' Hst avontuur van een Belgisch visschorsvaartuig. Men seinde nit Vlissingen aan het ,.N. v D." Dinsdagmorgen is do Belgische visschers- sloop gemerkt „VI. 59" van liter, welke op de viscnvangst was, door ceu Duitsch watervlieg tuig naar Zeebmgge opgebracht. Kon nader telegram luidt: Het Duitsch watervliegtuig dat het visschors vaartuig „VI. 59" naar Zeebrugge opbracht, heeft oen defect gekregen en is gèbapsijsd. Een van de twee inzittenden is verdronken, do n dcre werd opgepikt door het visschêrsvaartui das naar Vlissingen terugkeerde en daar aangekomen. Brooddeeg met vaartwater. Alen schrijft uit heb Gooi, dat in c plaatsje dicht bij Hilversum voor de bereiding van deeg vaartwater gebruikt wordt Do bak ker vond daar geen kwaad in: „Wel, meneer,' zc-i hij tot-onzen zegsman, „zijn er bij ons dan meer zieken dan hij u? En 't brood smaakt er bost om." Smakelijk oten, dachten we, maar do verzorgers der volksgezondheid mogen liicr wel eens hun aandacht aan wijden. Onweer. Te Venray is Afnandag een zwaar onweder gevallen, vergezeld van een hevige wolkbreuk. Siud3 menschenheugenis is het daar niet zulle een zwaar weer geweest. Sommige straten stonden geheel onder water, zoodat de inwoncn- den hun huis niet hunnen verlaten, talrijke kelders zijn ondergeloopen. In vele tuinen stond het water een halvcn meter hoog. De veld vruchten', vooral boonen en aardappelen, lijden grooto schade. Te Achterveld, hij Barneveld, is de bliksem geslagen in dq woning van den melkrijder A. van Laar. Spiegels en schilderijen werden tota'al verbrijzeld, en muren cn zolderingen werden doorboord, terwijl het behang van den muur werd gerukt. De bewoners werden tegen den grond geslingerd, maar bloven ongedeerd. Begrafenis-rijtuig te water. Toen Dinsdagmorgen togen lialftwaalf een der volgrijtuigen van een begrafenis voor perceel Bloemgracht 3 (Amsterdam) de hooge brug over de Prinsengracht wilde oprijden, steigerden do paarden en liepen achteruit. De koetsier sprong van den bok, doch kwam onder de paarden te recht, zoodat hij eenige verwondingen opliep. De stengen van het rijtuig braken en dit ge raakte in de Bloemgracht, terwijl de paarden op den walkant neervielen. In het begrafenis-rijtuig bevond zich nie mand. De koetsier werd door een auto van den ge neeskundigen dienst naar het gasthuis ver voerd. Het rijtuig "werd later door Sinck's toestel opgehaald. Een barstonde kikker. De heeren A .C. Oudemans en D. H. Gor- dinou de Goubervillo deelen in „De Levende Natuur" het volgende mede: Bekend is het fabeltje van een bikker, die uit pedanterie zich opblies om zoo groot te zijn als een koe, doc-li daarbij barstte. Elke fabel heeft een grond, die aanleiding tot het ontstaan ervan gaf. Alogelijk i.s een waar neming als de volgende de aanleiding geweest van het genoemde fabeltje. De tweede onder- geteekende nam Woensdag 13 Juni het vol gende waar iij een sloot van het Arnhemsche- hroek. Een groote waterkikker, (R-ana escu- lenia) kwaakte me zijn kop boven water, en blies daarbij zijn geluidversterkende blazen buitengewoon op. Op eenige meters afstand knorde een andere kikker. Het ging om de beurt en hard tegen hard. Plotseling barstte een der blazen van eerstgonoemde kikker met een geluid als een barstende fietsband, hoewel natuurlijk minder luid. De kikker dook onder en werd niet meer gezien. Het was alsof, de andere meende, dat hij als overwinnaar over bleef; hij knorde nu wel tweemaal harder I .De zwendel In heide. Alen schrijft uit Limburg aan het „Handels blad": 't Wordt waarlijk meer dan hoog tijd dat er van hoogerhand maatregelen genomen worden tegen den v. indhandel, die den laatsten tijd in afgemaaide heide wordt gedreven, omdat ten gevolge daarran veie koopers van voederarti kelen den volgenden uiuter ten zeerste gedu peerd zullen worden. Immers, 't is duidelijk dat een prijs van f 25 tot f 35 per 1000 KG. voor groene en van 50 tot f 60 voor gedroogde heide niet besteed wordt door menschen, die dat artikel als zoodanig weer aan hun afnemers wenscken over te doen. Zonder twijfel wordt de heide, dis tegenwoordig bij scheepsladingen wordt weggehaald van de streken waar ze ge groeid is, kunstmatig gedroogd en vervolgens tob meel gemalen, waarna ze, gemengd onder lijnmeel, koolzaadmeel cn soyameel weer onder die namen aan den man wordt gebracht, zoo dat ten slotje de koopers van die artikelen de dupe van de historie zullen worden. En daar zc dan het heidemecl betalen met den prijs van bovengenoemde meelsoorten, zijn ze wel heel erg gedupeerdlijnzaadmeel van goede kwali teit b.v.b. heeft een vetgehalte van 10 tot Ï2 en een eiwitgehale van 30 tot 35 heide kruid daarentegen heeft een eiwitgehalte van ongev- r 0.7 terwijl vet daarin slechts spo radisch aanwezig is en de verteerbaarheid zeer veel te wenschen overlaat, waarom het in nor male tijden alleen maar als schapenvoer in aan merking komt. Nu wordt door het malen de verteerbaarheid wel eenigszins grooter, maar het blijft in ieder geval een zeer grove bedrie gerij om een artikel, dat niet liet vijftigste ge deelte bezit van de voederwaarde der goede meelsoorten, als zoodanig te verkoopen. Daar om is het plicht tegenover onze veehouders, om het troepje gelukzoekers, die tegenwoordig de heidestreken afreizen zoo duidelijk mogelijk tc sipnalcoren en wanneer het kan, aan hun be drijf paal en perk te stellen, al zou dat een „strop" zijn voor de werklui, die ze in dienst nemen in hun wcelderocs zien ze er niets in om aan hun maai. een belooning van f 8 tot f 10 per dag uit te kceren 't kan er immers best op overschieten voor een artikel, dat tegen ongeveer het tienvoudige van den inkoopsprijs weer aan den man wordt gebracht. Een pacifist gelyncht. Te Butte City, Montana, is Frank Little, lid van het bestuur van de Industrial Workers of tlio World- door cc-n troep gemaskerden uit ziin huis sebaald ou ae'vncbt. Little voerde pacifistische propaganda. Op ziin lijk werd een biljet gevonden met dc woorden: ..Eerste en laatste waarschuwing. AVeest gewaarschuwd. De waakzamen". Eon aardboving. Een Reutertelegram uit Wellington (N. Zee land) meldt, dat in het zuidelijk deel van het eiland 'een hevige aardbeving heeft plaats ge had, waardoor vooral groote schade ,is aange richt, in het Wairarapadistrikt. Hitte. In de laatste-dagen van Juli en de eerste van Augustus ïs Amerika ten oosten van de Rockv Mountains bezocht door een „hitte-golf erger dan sedert 47 jaren door liet weerbureau waargenomen. De 31ste Juli was de heetste dag iu de laatste halve eeuw. Tai van mc-nschcii werden ziek en alleen to New-York kwamen 31 sterfgevallen tengevolge van de hitte voor. Te Cleveland bozweken 14., te Chicago 12, te Philadelphia 8 menschen. Serenade aan H. M. de Koningin- Moeder. Baarn's Mannenkoor, directeur de heer Alphons Franken, bracht Dinsdagavond aan de Koningin-Mooder-ten paleize Soest- tlijk een serenade. Nadat JT. M, met het; gevolg op het bordes had plaatsgenomen en do directeur en het bestuur van het koor waren voorgesteld, werd een drietal liede ren gezongen: „Vertrouwen", van F. Abt, ,,'b Geuzenvendel op den thuismarsch", vail Fred. J. Roeske en het „Wilhelmus", toonzetting van Alphons Franken. De sere nade werd door vele honderden menschen bijgewoond. Verlof miütielichting 1914. Door den opperbevelhebber van land- en zeemacht is thans ter kennis van de korpsen gebracht, dat op 17 Augustus in het genot van onbepaald (klein) verlof zullen worden gesteld: a. de dienstplichtige korporaals en man schappen van het eerst ingelijfde gedeelte der milit-ielichting 1914 van de onbereden wapons, met uitzondering der pantserforD artillerie, der torpedisten en der genie. b. de dienstplichtige korporaals en man schappen van de milit-ielichting 1912 van de pantserfortartillerie en de torpedisten. Dienstplichtigen van het eerst ingelijfde gedeelte der militielichting 1914 (voorjaars- ploeg) aan wie'uitstel van eerste-oofening werd verleend en die bij de mobilisatie hun oerste-oefening begonnen, moeten worden gerekend té" behooren tot de najaarsploeg van die lichting. De verlofgangers kunnen, mits voor eigen kosten reizende, reeds iu den avond van 16 Augustus met verlof vertrekken. Demonstraties :n lichaamsoefeningen van leger en vloot. Mc-n meldt ons uit Den Haag van Woensdag: Het sportterrein Houtrust heeft een recht feestelijk aanzien gekregen door de paar hon derd vlaggen, die het reusachtige grasveld om zoomen. En ook den ingang heeft men mei dundoek ecu eenvoudige, maar toch verras sende versiering gegeven, 't Weer was goed, voor de deelnemers misschien wat- te drukkend, hij de gedekte lucht, dio hier en daar op vrij groot-en afstand een donkere onweerswolk ver- j toonde." 't AVas al vroeg dag voor de eersto j ploeg, behoorendo tot do steiling van Amster- 1 dam, maar dat de mannen zelf het niet te vroeg vonden, bewees wel het entrain, waar mede de verschillende oefeningen door' hen uitgevoerd werden. Ten einde getrouw te blij ven aan het beginsel: geen eenzijdige licha melijke ontwikkeling, had de regehngscom- missie niet voorgeschreven welke oefeningen moesten worden uitgevoerd, doch slechts welke i soort. Zoo was bijv. voorgeschreven, dat werp- oefeningen moesten worden gemaakt, doch do leider van elke groep had dan de keus uit speerwerpen, discuswerpen, granaatwerpon, enz. De meeste groepen beoefenden verschillen de onderdeolen van elke soort. Behalve dat aldus tegen eenzijdigheid bij elke groep Werd gewaakt, verkreeg men ook meer afwisseling voor do toeschouwers, die vanochtend voor het övergrooto deel uit onze veldgrijzen bestonden. Slechts hier en daar merkte men op do tribunes een> dame op en ook liet mannelijk burgerele ment was zoo goed al? niet vertegenwoordigd. Toch hadden de prestaties ,die hier op hei gebied der lichte athlethiek vertoond werden, moer bolangstelling verdiend. De vier groepen, die hedenochtend elk een uur achtereen aan de demonstratie deelnamen, gaven'o.a. te zien: los hoog en verspringen, polsstok hoog- en verspringen, werpen van handgranaten, discuswerpen, kogelstoot-en, speerwerpen, hamorwerpon, Rta-afwerpen, loo pen over den evenwichtsbooni, handsteun- springen over hekken van 1,10, 1.20 en 1.30 inetor, slingerbal, -horden-ren, touwklimmen en droogzwemmen. Bij het handgranatenwerpen komen de man nen met groote vaart aanrennen, werpen de handgranaat zoo ver mogelijk weg cn gaan dan snel liggen, zoo plat mogelijk. Op eouigen afstand verraadde alleen het wit der sport- kleeding van do granaatwerpers, waar zij zich bevonden. Bij een meer aan.het terroin aan passende klour der kleeding, zooals die der militaire uniform, zou een eventueel© vijand, dus niet hebben kunnen zien, waar degenen zich bevonden, die hem zulke gevaarlijke pre- sentjes hadden thuis gestuurd. Een aardigen indruk maakten ook het drin gende opkomen en wc-gtrekken der ploegen. Forscli en opgewekt ldonfeen de krachtige mannenstemmen over het wijde grasveld. De wijze, waarop de vroolijke marsohliederen als „AVij willen", „Geen overpad", enz., ontleend aan den zangbundel van het Nederlandsche leger", werden gezongen, gaf wol -blijk, hoezeer na-asfc de lichamelijke ontwik keling ook dö zang met goeden, uitslag in ons leger wordt beoefend. Verschillende korps- en compagniescomman danten sloegen van de tribunes do verrich tingen van hunne mannen gade. Ook de com mandant der eerste divisie, generaal-majoor A'an Delft, deed van zijn belangstelling door een bezoek aan de demonstraties blijken. Het mobilisatie-muziekkorps van het depot bataljon der brigade grenadiers en jagers vroo- 1 ijkte de demonstratie door lustige muziek op. De „U. B, 30". Do departementen van Buitenlandsche "Zaken en Alarine deelen mede: Do Duitsche onderzeeboot „U. B. 30", die als gevolg der beslissing van de internationale commissie door do Nederlandsche regeering is vrijgelaten, is gisteren ter plaatse waar het vaartuig den 23sten Februari j.l. werd aange troffen weer door do Nederlandsche marine aan den Duitsehen commandant overgegeven, waar op het vaartuig het Nederlandsche rechtsgebied heeft verlaten. Do Nederlandsche regeering heeft vooraf van de Duitsche regeoring de ver zekering gekregen, dat de „U. B. 30" geen enkele oorlogsdaad tegen do handelsschocpvaarb zal ondernomen, alvorens zij een Duitsche haven of een haven in het door Duitschland bezette gebied liecft bereikt. De „Noordam", Het stoomschip „Nooröam" is Woensdag morgen veilig te Rotterdam aangekomen. Hoofdzakelijk heeft het eigen pers'oneol en materieel der N. A. S. M. de vlugge lossing buitengaats den AVaterweg bewerkstelligd; hot gunstige weer hooft ook meegewerkt. Het gat in ru;m 6 is niet gedicht, daar het stoomschip nog genoeg drijfvermogen had. docli do sleep boot „Blankenburg" heeft op ruim 7 gepompt. Door het uitgepompte water en do gelosfo lading heeft men do „Noordam" ruim 7 voet gelicht, waardoor het mogelijk was reeds Woensdagmorgen binnen den Waterweg te komen. Overleden. Ook mej. Herwcyer, wonende aan den Loos- duinsckeweg. een der meisjes, -die Dinsdag op den Vliet nabij Amorburg te" water geraakte, is dien avond overlcdc-n. ZfpplNins. Te Winschoten waren Dinsdagavond tweë Zeppelins en AA'oensdagmorgen was er één zichtbaar, koersende in Oostelijke richting. Benoemd tot vaandrig. Benoemd tot vaandrig de volgend© leerlin gen van de school voor verlofsofficieren der vesting-artillerie: bij het 1ste regiment do reservé-sergeants J. W. B a r e 11 a en H. H o o g e w e ij, de milicien-sergeants K. J. Ilondius, G. van Klaveren, H. A. Vermetten en A. J. M. Vocking eri de_ landstormplichtig© sergeant E. J. van Lithde Jeudo; bij het 3de regiment do reserve-sergeant J. Goedhart, de milicien- sergeants E. H o e k 8 e m a en G. ran Os en de landstormplichtig© sergeant C. A. v a n B e g e ij kbij liet 4de regiment de reserve sergeant W. H. van Haaften en de mili- cien-sèrgeants P. de Dood en J. AA'. H. Klopper. De reserve-sergeant J". J. AI. A. K 1 ij b o r g van het 17e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig en wordt in dienst gesteld bij liet 18e regiment infanterie. Adelborsten. Met ingang van 7 Augustus ïs de buitenge wone adelborst dor marinereserve G. H. ter Poorten bevorderd tot adelborst le klasse der marinereservovoorts zijn. bevorderd tot officier van gezondheid der eerste klasse mot ingang van 6 Augustus H. C. A. Detmar; met ingang van 16 Augustus D. A. A r e n d s en met ingang van 21 Augustus L. Hon driks, allen thans officier van gezondheid der 2e klasse. SPECIALE MERKEN: „WARDAR" MANUFACTORY of EGYPTIAN CIGARETTES. Frissohe en Mederl. Taal en Rekenen. Samen f 1.30 per 3 maanden. Deze cursus geeft een herhaling en uitbreiding van het geleerde op de lagere school. Fransch, Duitsch, Engelsch, elk vak 1.30 per 3 mnd. Deze cursussen kunnen gevolgd worden door ieder, die gewoon lager onderwjjs genoten heeft. Boekhouden, t 1.30 per 3 maanden. Leidt op voor kantoor en praktijk. Bjjzonder geschikt voor ieder, die voor zjjn zaken kennis van boekhouden noodig heeft. Schoonschrijven (30 lessen), Stenografie, (Stelsel Groote), (29 lessen.) I'rys per halvcn cursus 2, correctie van ingezonden werk inbegrepen. Aardrijkskunde voor post- en andere examens, 11.50 per kwartaal. Vraag gratis proefles. Cursus Zelfontwikkeling. Bilderdijkstraat S3. Dankbetuiging. Met dezen betuigen wjj, onderge- teekenden onzen nartelijken dank j voor 't prachtvolle geschenk ons ter! hand gesteld bjj het' voltrekken van ons liuweljjk. Aan de Ond. Off.. Korp. en Man- schappen der 4 Comï). *2 Batj. 21 Reg. Inft-r. 1 Div. Veldleger. JOH. ArAN DER FLUIT en Ecutgenoote. SoSdatsncourant. Eene te Amsterdam gevestigde fabriek van raagt tegen hoog Soon en Sollicitaties met uitvoerigs in- Eichtingen onder lett. W. 96, Alg. Adv.-Bur. RQUMA Co,, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 4