"OIS SOLDATEIffCQPRANT1 Van ^*r>iia&gr XO Augustus X O IV a iarinezaken. Correspondentie. Uit onze EVSoppentrommel. Ned. territoriale wateren. Het lid dei' Tweede Kamer, de hear Van der Voort van Zijp stelde 2 Au», j.l. een drietal vragen betreffen de de bewaking van liet toezicht in de Neder- landsche territoriale wateren door marine .vaartuigen. jJö -Minister van Marine, de heor Jtambonnetj heeft daarop d.d. 7 Aug. het .volgende geantwoord Het was den marino-autoriteilen niet be kend, dat in den nacht van 15 op 16 Juli j.l. een convool Deutsche schepen een der Holland- sche havens zoude verlaten om koers te zetten naar het noorden. Vermits de alom tegenwoordigheid van de zeemacht in de Nedorlaudscho territoriale teren met de voorbanden zijnde middelen is uitgesloten, werd bij het vaststellen der dienst regeling voornamelijk rekening gehouden met gebeurlijkheden, welke uit de militair© opera tion der oorlogvoorende strijdmachten zouden kunnen voortvloeien. Daartoe behoorde niet een aanval van een Britsch smaldeel op Duit- sche ongewapende 'koopvaarders binnen ons rechtsgebied. De Minister acht het niet in 's lands belang mededeelingen te doen omtrent 'de maatregelen, welk© genomen zijn om han delsschepen zooveel mogelijk te vrijwaren tegen aanvallen in de Nederlandscho territoriale wa teren. Bij den aanval van een Engelsche onderzee boot op tweo schepen in den n.m. van 27 Juli j.l. nabij de Têxelsche kust, waren ter hoogte van de Noorder gronden geen schepen of boo ten meer buitengaats. Zij moesten derhalve van hert Nieuwediep komen. Waren zij kruisen de op de kust geweest bezuiden de Haaksgron- den, dan zouden zi j niet eerder ter plaatse heb ben kunnen zijn. Vermits in de inkleeding van de betrekkelijke vraag twijfel gelezen wordt .omtrent d© uitoefening van den bewakings dienst der zeemacht, zij nangeteekend, dat j naar de meaning van den Minister de marine j geen enkele blaam kan treffen en dat de aan- i wending der scheepsmacht, uiteraard een zaak [van het opperbevel, geheel strookt met de zichten en de bedoelingen van den veraiit- woordelijke^ Minister. Hr, Ms. „Tromp". Reuter bericht van 4 Augustus uit Batavia, jdat H.M. „Tromp" vandaar naar Nederland (■vertrokken is met een groot© hoeveelheid bamboe aan -boord om vlotten van te maken, voor 't geval dat tijdens do reis ongevallen sullen, voorkomen. De etat-major van Hr. Ms. „Tromp", welk schip Zaterdag j.i. uit Indië naar Nederland vertrpk, is als volgt samengesteld: kapitein j'ter zee J. C. Bcntz v. cl, Borg: kapitein-luite- nants ter zee B. Sélireudors en T. H. A. Greve; Luitenants ter zee le kl. D. J. baron van I Lynden, J. S. C. Olivier; Luitenants ter zee 2e klasse 'J. F. Fürstner, S. Visman, C. C'. F. Jager, G. J. Verwjjnen, G. W. Bruinsma, F. de Boei', W. B. K. Vc-r- ster cn J. J. B. do Jonge Oudraat; officieren van gezondheid le kl. dr. It. A. Tango en N. 'A. L. Krans; officier van administratie le kl. D. Kaan; officier va.n administratie 2e kl. F. A. ICuhn; officieren machinist le kl. M. van Kouweïingen en J. C. Poley; officieren machinist 2e kl. G. O. Carrière en M. van der Hart; officieren machinist 3e klasse A. van der Harst en ,T. WalravomacbinistenH. P. 'Allari.V, T. Veerman, W. Polderman, L. M. v. d. Velde, J. J. v. d. Eijk en J. van Wichen. Een N. I. P. A.-telegram uit Soerabaija meldt, dat de „Tromp" -do reis zal maken via Nagasaki,Honmömoe en San Francisco. De boot heeft vele huiswaartskeerendo officieren aan boord boven den etat-major. Hr. P/is. „Zeeland". Blijkens bij het departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. „Zeeland' van Panama vertrokken. Asp. machinist bij (fa Marin®., In verband met den uitslag van het gehou den onderzoek naar do geschiktheid van can- didaton voor adsp.-machinist komen do hierna genoemde jongelingen, in onderstaande volg orde gerangschikt,, in aanmerking voor oeno plaatsing hij de marine-machinistenschoolJ. Maats, J. M. Bvusse, M. J. Drijver, H. W. Bor, J. H. J. H. van Apeldoorn, B, W. Vinke, H. J. van der Heyden, G. van der Tak. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen Smrclen regelmatig en zoo spoedig mo- go I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder.eens bij nader schrijven antwoord te var- toekon. Wie b!J zijn vraag 3 cent postzegels Insluit I krijgt apart „Ce Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. E. D. L, Veldleger. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der najaarsploeg der mil.lich- iting 1914 is neg niets bepaald. Gij als milicien hebt in geen geval recht op de verhooging der 'mobilisatietoelage ad 0.15 per dag. Zie om; jtrent het verlof ons antwoord aan A. AV. Z., liyiissingen, in dit blad. J. A. Kn., Gouda. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil.liclltiug 1915 en de aflossing van den landstorm is nog niets be- nanld. L. H. te G. Gij hebt geen recht op een bijzon dere vergoeding. H. de R., Breda. Verstoken zijn van gun sten is geen straf, zoodat gij niets te recla- meeren hebt. Uw periodiek verlof mag u even- ,wel iu die twee maanden niet onthoudon (worden'. J. v. d. B., Deventer. Om tot de opleiding ivoor rcs.-serge,mt-maj.-administrateur te kun nen worden toegelaten, moet go den rang van sergeant bekleeden ou in dien rang minstens twee maanden dienst hebben verricht, van goed gedrag zijn, in staat worden geacht om zelf standig cn met tact te kunnon optreden. Na aanstelling tot sergeant-maj.-adra. kunt ge .verzoeken de eerstvolgende opleiding tot luite- na.nt-kwartier.mr. te mogen volgen. Wat uw (wetenschappelijke ontwikkeling betreft, moet 'ge voldaan hebben of alsnog voldoen aan het examen, af te leggen volgens programma, om schreven in art. 10 K. B. d.d. 8 Mei 1906 no. 98 (V. B. U. blz. 1589). Go kunt u verbinden hij het reserve-personeel der landmacht, met bestemming voor den dienst van vliegenier. Verzoekt uw comp.-commandant om buitenge- twoon kommies te mogen worden. W. F. J., Harderwijk. O. i. kan men U niet ■verplichten naast uw veldtenue een tweede stel klseding aan te schaffen. J. B,, Willemstad. Wendt U om inlichtin gen tot Uw comp. commandant. L. J. L., Troepen in Zeeland. Gij zult nog wel autwoord ontvangen. J. G. de W., Leiden. O. i. zult gij behooren tot de najaarsploeg der mil. lichting 1914; iets positiefs ia daaromtrent echter nog niet bepaald. T. S., te B. Richt langs den hiërarchieken weg een verzoek terzake tot den Opperbevelh. van L. ep Z. Gjj volgt de promotie van het Wapen ol' korps, waartoe ge behoort. H. v. <3, B., Willemstad. Ge moet geduld o bben; er zijn zoovele adspiranten, dat het nog wel maanden zal duren, aleer ge voor aan stelling in aanmerking komt. G. ten H., Wijk a/Zee. Die persoon komt Q.i. Eerder in aanmerking. J. v. B., Veldleger. Zoo ge geen onderoffi cier zijt, komt ge niet in aanmerking voer de vorhoogmg, J. K.. Veghel. Vermoedelijk eerst do dienstplichtige korporaals en minderen in het genot van onbepaald verlof worden ge steld en eenigen tijd later de dienstplichtige onderofficieren. Af. v. W., Maastricht. Gij kunt, zoodra gij voldaan licht aan heb examen voor vrijwillig sergeant U vrijwillig verbinden bij het actieve leger en wel bij het korps uwer keuze. Wendt U voorts tot Uw comp. commandant. Af. v. E., Vlijmen. Men lean U allerlei dien sten opdragen, dus U ook Uw ambt laten uit oefenen. Indien gij de plaats vervult van ecu werkman, die volgens de organisatie bij heb onderdeel moet zijn ingedeeld, hebt ge recht op een toelage van hoogstens 0.50 per dag. O. J. O., Ede. De dienstplichtig© korporaals en minderen der hereden korpsen der mil, lich ting- 1910 vertrekken waarschijnlijk einde Sep tember met onbepaald verlof. J. B., Troepen in Zeeland. Indien door uw verblijf ouder de wapenen uw a.s. echtgenoot© voldoende middelen tot levensonderhoud ko men to ontbreken en uw a.s. echtgenoot© een eigen huishouding opzet en aangenomen kan worden, dat gij met de inkomsten, die ge on- middelijk vóór uw opkomst onder do wapenen genoot, wel in liet onderhoud van uw a.s. echt- genoote zoudt kunnen- voorzien, heeft uw a.s. echtgenoot© recht op vergoeding. A. d. R., Veldleger. Omtrent heb verbreit met onbepaald verlof der dienstplichtigen der bereden korpsen der mil. lichting 1914 is onmo gelijk thans iets mede te deolen. A. W. L., Zevenaar. Indien gij ingekwar tierd zijt met voeding, hebt ge recht op een middagmaal, daar bij inkwartiering met voe ding voor één dag afwezigheid nimmer menage- geld toegekend wordt. F. Gr., Troepen in Zeeland. Gij kunt n daar voor langs hiërarchieken weg tot den M. v. O. wendenw© willen U er op wijzen dat, hoewel het gebrek misschien in uw diensttijd ontstaan is, dit niet wil zeggen, dat heb in den dienst ontstaan is. L. V. De Lutte. Examenverlof is een hijzon der verlof; -zoo het niet op aanvraag bij uit zondering wordt toegestaan, heeft men tijdens zoo'n verlof geen recht op vrij vervoer of mili taire inkomsten. Zoo uw bijzonder verlof ge ëindigd is vóórdat ge aan de beurt zijt voor periodiek verlof, kunt ge in Augustus met pe riodiek verlof gaan. K. H. Buurse. Volgens de betrekkelijke le gerorders hebben de buitengewone kommiezen geen recht op de verhoogïng der mobilisatie toelage ad f 0.15 per dag. E. M., Leeuwarden. Verzoek uw comp. com mand. om een onafgebroken bijzonder verlof. J. E., Veldleger. Gij vertrekt zeer waar schijnlijk met de najaarsploeg der mil. lichting 1914 met onbepaald verlof. C. H. M., Troepen in Zeeland. Indien gij de plaats vervult van een werkman, die volgens de organisatie bij de batterij moet zijn ingedeeld, hebt o-ij aanspraak op een© toelage van hoog stens 0.50 per dag. A. AV. Z., Vlissingen. Tweemaal twee dagen verlof per maand mag alleen verleend worden aan hen die bij het gaan met en terugkeeren van verlof niet per spoor reizen en gezinshoofd z n, of iu overeenkomstige verhouding tegen over ©enig gezin verkeer en', dan wel hoofd eener zaak, onderneming of bedrijf zijn. J. Br., A7eldleger. De dienstplichtigen van het korps Pantserfort-artillerie en van het korps Torpedisten, beboerende tot eene lichting die reeds met onbepaald verlof is vertrokken, héb ben aanspraak op de verhooging der mobilisa tietoelage ad f 0.15 per dag. De dienstplichtige korporaals en minderen der voorjaarsploeg 1914 van het wapen der genie, hebben geen recht op die yerhooging, en de dienstplichtig© onder officieren van dit wapen, eerst nadat ook de najaarsploeg 1914 is vertrokken. J. AL, Sneek. Bij te laat terugkeeren van verlof om onwettige rodenen, moet de geheel© terugreis worden vergoed. L. A. v. 't H., "Westkapelle. Zoo gij een sol dij-genietend militair zjjt, hebt ge, indien gij van 20 Juli af als vaste kok dienst hebt gedaan, tot en met 31 Juli j.l. recht op een vergoeding- Ie vensmiddcleii ad f 0.35 per dag. Van af 1 Augustus j.l. wordt aan koks geen bijzondere vergoeding meer toegekend. AV. E. te Hilvarenbeek. Hij, aan wien gij uw deken ter bewaring hebt afgegeven, was ver antwoordelijk -daarvoor en is verplicht de even tueel© schade te vergoeden. Hebt g© niet be paaldelijk iemand met de bewaring belast, dan zijt gij verantwoordelijk en verplicht tot scha devergoeding. J. J. K., Harderwijk. Is het missen van den i trein niet aan,uw schuld te wijben, dan behoeft ge o.i. niets te betalen. Zie overigens ons ant woord aan J. M. Sneek in dit blad. F. H. R., Den Haag. Men kan niet twe© verschillende toelagen gelijktijdig genieten, tenzij zulks afzonderlijk bepaald isdit is ech ter voor geweermakers niet geschied. AV. L„ Utrecht. I. Vermoedelijk zijn er niet voldoende afgericht© manschappen, om in de plaats te treden van de voorjaarsploeg 1914 der gonio. II. Is thans niet to zeggen. III. Zie ons antwoord aan J. Br., Veldleger, in dit blad. B. N.} Eindhoven. Gij hebt hoogstens recht op f 0.3o toelage per dag. O. L., Waalsdorp. Ge hadt alleen de eerste vier dagen uwer afwezigheid en op den dag van terugkeer recht op soldij, mobilisatietoe lage en z.g. menagegeld. Zijt ge ingekwartierd met voeding, dan bestond op den dag van terugkeer geen recht op menagegeld. A. L., Wernhoutsbrug, De -buitengewone kommiezen hebben geen recht op de verhooging dei' mobilisatietoelage ad f 0.15 per dag. In dien gij ingekwartierd zijt niet voeding, hebt ge tijdens een tweedaagsch verlof maar recht op één dag z.g menagegeld. W, 'T., Den Hulst. Gij hebt tijdens uw ver lof in afwachting van ontslag uit den dienst recht op soldij (zonder mobiiisatietoeluge) en menagegeld. De vergoeding-kostwinnerschap hield evenwel op van en met den eersten dag van uw verlof. AV. K., Amsterdam. De dienstplichtige on derofficieren der militielichting '1911 zullen waarschijnlijk half September a.s. met onbe paald verlof vertrekken. T. R., Baardwijk. Gij kunt uw comp.ies comm.nt. vragen of deze steun ten behoeve van u wil verzoeken door invulling eener witte of rooao kaart aan het Kon. Nationaal Steun comité 1914. Dit comité roept dan daarvoor de tussqbenkomst in van de Nationale A7ereeni- ging tot steun aan miliciens, gevestigd Kei zersgracht 650, Amsterdam. Uw comp.ies comm.nt. overhandigt u tegelijkertijd een groene kaart, waarmede gij u om steun kunt vervoegen tijdens één uWer periodieke verlo ven bij het plaatselijk comité van laatstgemeld© vereeniging in uw woonplaats. Het adres van dit comité kunt gij vernemen ter gemeente- verlof gaan na afloop van den dienstis het dan - niet meer mogelijk om vóór tien uur 'savonds t uwe bestemming te bereiken, dan vertrekt gij in den morgen van den eersten verlofdag cn zu on a _en gen)ej ge 0p c]k verlof 5éft verlofdag meer. P. H., Katwijk a/Zee. Gij hebt op niels meer aanspraak, als gij geen onderofficier zijt. S. D., Amersfoort. Zoo door de maat -chappy verklaard wordt, dat het openbaar belang vor dert, dat gij bij de maatschappij in dienst komt-, dan kan 11 door den M. v. O. vrijstel-' ling van werkelijken dienst bij d(-n landstorm worden verleend. Richt langs d n hiërarchie-ken weg een verzoek terzuk© tot den Ml v. O. J. v. E., Utrecht. Bij verlof tot herstel van gezondheid, verleend aan iaarwedde-genieten- uen, wordt alleen jaarwedde genoten en de eerste vier dagen ook mobilisatietoelage cn z.g. menagegeld, als do betrokkene tenminste niet onmiddellijk vóór zijn verlof vier dagen of lan ger aan den dienst onttrokken is geweest. In dit geval wordt in 't geheel geen mobilisatie toelage en menagegeld genoten. J, E., Areldleger. Om in het buitenland to mogen vertoeven, moet gij langs den hiërar- chieken weg een verzoek daarvoor richten too den M. v. O. De bescheiden tot het overschrij den der grens kunt gij rechtstreeks aanvragen aan het> Departement van Buitenlandsche Za kenindien gij een bewijs van onvermogen kunt overleggen, ontvangt go kosteloos een pas. A. B. AV., West-Hoeve. Zie ons antwoord aan A. AA7. Z., Vlissingen, in dit blad. Als gij hujp- kommies wilt worden, kunt gij zulks verzoeken aan uw comp.-commandant. Acht deze u ge schikt voor die functie, dan wordt ge op een lijst geplaatst en te zijner tijd aangesteld; dit zal met heb oog op de velé adspiranten wel zéér lang duren. J. v. d, H., Ooltgensplaat. Zoo ge vermeent, dat de u toegekende vergoeding te weinig is en do burgemeester ze niet wil verhoogen. daa kunt ge een bezwaarschrift richten tot de com missie van voorlichting inzake bezwaarschrif ten wegens vergoediug aan kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift te richten aan den Heer Voorzitter der Commissie in de hoofdplaats der provincie. Waar gij echter bij uwe schoonouders inwoont, hebt ge zeer vee! kans, dat de oommissie uwe vergoeding .geheel intrekt. J. B., Winterswijk. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof van de mil. lichting 1915 is nog niets bepaald. L. v. R., Troepen in Zeeland. Zoo de meu belen op uw naam staan, mag men zo niet weg halen wanneer men uw schoonvader aanspreekt voor de schuld en de meubelen van uw schoon ouders op naam uwer schoonmoeder staan, dan heeft men zelfs niet het recht cm de meu belen-uwer schoonouders weg te halen. C. P. iV.2S L. W. I. Als uw werkzaamheden van bijzonder gevaarvollen of moeilijken aard zijn, kan door den M. v. O. u een verhopging van bezoldiging worden toegestaan. Dit be draagt voor een minder militair hoogstens f 0.30 per dag. Hiertoe kan door den officier, onder wiens leiding d© werkzaamheden plaats hebben, een met redenen omkleed voorstel, door do gewon© tusschenkomst, ter beslissing aan den M. v. O. worden gezonden. (Zie artikel en ad artikel 7 van het boekwerkje „R. b, o. m, 1917".) J. H. W. M., Nieuwendam. Zoo gij minstens zes maanSen in dienst zijt, kunt gij langs den hiërarchieken weg een verzoek tot 'don inspec teur van het wapen der Kon. Marechaussee richten, om bij dit wapen overgeplaatst te mo gen worden. Gij -moet minstens 1.55 AI. lang, niet jonger dan 20 en niet ouder dan 40 jaar zijn. De eerste verbintenis wordt aangegaan voor zes jgnr. De aanvangsjaar wedde bedraagt voor een ma-rechaussee t© voet f 490. T. P., Leiden. O. i. hebt gein Augustus recht op periodiek verlof. Grijze overjas laten liggen. Woensdag 1 Augustus heb ik mijn grijze overjas in den trein laten liggen -bij liet over stappen in Utrecht, daar ik naar Gouda moest. AV. N. is 2705. De eerlijk© vinder zal een ta melijk goede belooning ontvangen; mijn adres is: H. GEURST, 3-ÜI-22 R. I. 2e divisie, Veldleger Cartonnen doos laten liggen. Maandagmorgén heb ik in den eersten trein van Dordrecht naar Rotterdam een, cartonnen doos laten liggen, -waaraan veel waarde ge hecht wordt. De eerlijke vinder ontvangt van mij een goede belooning. Opzending kan op mijn kosten geschieden. Kan. J. H. VERMAAS, Det. Groepspark, Groep Blauwkapel. Veldpost. Mantel vergeten. Bij 't overstappen ia Utrecht naar Den Bosoli in den trein van 3.07 uit Ede heb ik mijn mantel vergeten. De mantel is gemerkt 4 V 6 B no. 516. De eerlijke vinder wordt be leerd verzocht den mantel tegen gemaakte kosten torug te zenden aan Mil. M. WILLEMS, 4 Reg. 4 Bat-, Veldart. II Div. Veldleger. Schoen verlorsn. Met het verhuizen van het Kamp van Laren naar Rotterdam van den ransel verlo ren, -waarschijnlijk in Utreoht, een schoen., gestoken in schoensakje en heidon gemerkt 6X1 wpn. 1543. Kosten zullen door mij gaarne -vergoed worden. C. DE WAARD, Korenpad te Zwijndracht (Z.-H.) Boek laten lisgen. Zaterdag 28 Juli j.l. 's middags half drie in ■den trein gaande van Naarden-Bussum naar Amsterdam laten liggen een bibliotheekboek van Ontw. en Ontspanning voor Militairen. Het boek is getiteld „Rebospierre"ik verzoek beleefd den eerlijken vinder het terug' te zen den ongefraukeerd aan D. Hitman, 10e R. 3/2 Veldle ger. Bericht-verlóren voorwerpen. Gevonden aan den AYagenslag a/d. Lcosduin- schenweg een bajonet w.p.n. 4S30, 9573 D. Vermoedelijk verloren door een korporaal, van een of andere compie welke daar van Vrijdag op Zaterdag nachtelijke veldoefeniug heeft gehad. A. J. BOES, 3-H R. J. le Divisie/ :i moe sten worden verricht, waaraan een be trekkelijk groot aantal manschappen tegelijk konden deelnemen, Of>dat niet do heel© troep genoodzaakt wns t© -staan lummelen", terwijl één man nan ringen of rekstok hing. En de he. richten, die men van de militaire attachés uit het buitenland ontving, luidden, dat- men ook daar vooral giAg in de richting van dc licha melijke geoefendheid van den troep. Zoo kwam men meer en meer tot de gecombineerde oefeningen in het open veld. Op cursussen wer den leiders voor deze oefeningen gevormd, die. over hot geheel® land verdeeld, hun kennis bij het leger gingen toepassen. Teneinde rlc-ti manschappen een prikkel to geven, bij deze oefeningen hun best te doen, werden 'n .Mei j.l. in alle division cn stellingen wedstrijden gehouden, bedoeld als vóór-demon stratie voor die, welk© deze week op Houtrust zullen worden gegeven. Aan dio vóór-demon straties had 1/5 van de sterkte van elk onder deel deelgenomen. Dat was voor de infanterie ongeveer 50 man per compagnie, voor de artil lerie ongeveer 40 man per batterij en voor de comnagniën wielrijders 2-5 man. Zij, die op deze vóórdemonstraties een eer sten prijs behaalden, worden rlnarop aangewe zen om doei tc nemen aan do demonstraties in Den Haag. Aanvankelijk had de regelingsrommissie, van meening, dat- do huzaren-depóts het gedurende den mobilisatietijd te druk badclon, om zich be hoorlijk voor tc- bereiden, deze niet uifc- genoodigd, totdat bleek, dat ook daar men zich op dezo demonstfatie terdege had voorbereid, wel een bewijs hoezeer deze demonstratie in het leger belangstelling heeft gewekt. Ook. de marine komt met twee ploegen uit. Waar hier echter de lichaamsoefeningen op ge heel ander© leest geschoeid zijn dan in liet leger, zullen beide ploegen niet met die van het leger, maar onderling om den prijs kampen. \ran ecu onzer forten doet een groep van 20 man mede buiten mededinging. Te ongeveer 12 uur des middags komen de deelnemers Dinsdag aan de beide stations in Den Haag aan. Daar staan wagens gereed, om hun bagage naar het kamp achter de Boschjes van Poot t© vervoeren." De mannen zelf mar- cheeren naar het Malieveld, vanwaar ze met do Koninklijke Militaire Kapel aan het hoofd, ter wijl nog twee andere muziekkorpsen in de ko- Icnae worden ingedeeld, langs Korte Voorhout, Lange Voorhout, Laan van Meerdervoort, Groothertoginnelaan en Stadboudersplein naar Houtrust trekken, waar ze zullen -defileeren jr generaal-majoor Kleynlizns, voorzitter der Regelingscommissie, die al sedert nagenoeg den geheelen duur der mobilisatie aan het hoofd staat der afdc-eling Ontspanning en Ontwikke ling van het hoofdkwartier en in di© hoedanig heid ook voor d© lichamelijke geoefendheid van den soldaat zeer veel heeft gedaan. Des avonds gaan de deelnemers met 18 extra trams over de lijnen A en 7 naar den Benoor- denhoutschenweg, om in den Dierentuin den feestavond bij te wonen, welk© hun door de Regelingscommissie is aangeboden. Er worden dien avond tooneelstukjes opgevoerd, eenige zangnommers ten beste gegeven, ©en gooche laar zal er optreden, kortom alles is gedaan om den mannen een genoeglijken avond t© ver schaffen. De Minister van Oorlog, jhr. nir. De Jonge, de opperbevelhebber, generaal Snijders, en an dere militaire autoriteiten zullen dezen feest avond bijwonen. Allo militairen hebben tot do demonstraties vrij'en toegang, terwijl men het bezoek der bur gerij heeft meeuen aan te moedjgen door den toegangsprijs voor burgers zeer laag t© stellen. D S ir o ml Een Turk te Berlijn ontving ©enig© dames, en hij onthaald© za op bonbons. Aan één der dames gaf hij echter altijd eens zooveel als aan de anderen. De uitverkoreno verhief zich niet weinig op dezo onderscheiding, en omdat zij haar triomf nog moer aan den dag wilde brengen, deed zij den Turkscbcn gastheer door den tolk vragen, waarom hij aan haar twoemaa! zooveel als unn do anderen gaf? „Omdat," luiddo het antwoord, „omdat uw mond tweemaal zoo groot is als dio van do undere dames." Eon attest. Tante Amalia is niet met uiterlijk schoon bedeeld; zelfs is zo een weinig scheef gegroeid. Alien: „Wat is dat voor 'u courant, dio tante zoo zorgvuldig bewaart?" Betsy: „Dat i* bet blad, waarin-haar vador vóór 60 jaar aankondigde, dat hij verrast was met een „welgeschapen dochter". Vanzijnpen. ,Waar leeft ge toch van?y- „Ik leef van raijn pen". A.„.Romans? Of in de journalistiek?" B.„Geen van beide; ik schrijf elke maand naar huis om geld". Stijlbloempje. (Uit een roman). Toen trad do burge meester, mot wien de vorst op vertrouwolijkon voet verkeerde, hom bij ongeluk daarop! A. Aanbevelenswaardig. „Is dit nu 'n werkelijk good middel togen muizen? Eten zo 't graag?" ,.0f zo 't graag eten, menc©»? Zo recol mandóéren 't elkander. U zult zien dat u al c muizen uit de buurt krijgt!" Doonge.o'gon rokoning. Do gasrekening van een konnisfcheatcr niet betaald nan hot einde der wcok, cn Maa dagsavonds kwam or ion man n n de ga»fi briek zeggen, dat do rexening ©nm'.ddolÜjk vc daan moest word m, sutlers zou bij do gardcidin afsnijden. Tevergeefs trvbtfo de man oan df ingang hem t© overtuigoa, dat liij wat gedul moest hebben, dasr do dirc-ctjur op 't iv>gei blikhlik op 't toon oei en aan 't >jpelou wa; Do gasman bleef halsstarrig bij zijn voomemo om c'.» leiding af t© snijden, als hij niet onmit dellijk geld kreeg. AYacht dan! Ik zal den directeur hole* zei do andoro, eloeg ©en grootcn rooden maiiU om, zette een groot-en vilten hoed op wet ec afhangend© veer. liep midden in het stuk K< toonoel op, en zei tot den djrecteur: Ontvang, o heer, do tijding van do ploj selingo komst van hem, dio u mede hot llcji schonk. O, ga tot hem, of duisternis hecrzch; alom Ga, ik volg u! antwoordd© do directeur en tot zijn medespelers: Gij ziet mij dadelijk weder! De rekening was in hot rolgendo oogenblil betaald. Het tweed© gedeelte van den avond werd nagenoeg gevuld door een aardig één-actertje „Een huwelijk per telefoon", welks vert-olkers eveneens grooten bijval oogstten. En toen het gordijn voor do laat6to maal gevallen was, werd per tram de terugreis weder aanvaard, naar het tentenkamp bij do AA7estduinen, om krachten te verzamelen voor' de komend© dagen. secretarie. 'J. B., Maarssen. Over het algemeen duurt d© wachtdienst 24 uur; bijzondere omstandig heden kunnen het evenwel nor»!r- maken, dat die dienst nu en dan langer duurt. Hoewel door dea-Oppe; oove:.>. van L. en Z. is bepaald, dat het aantal wachtvrije nachten minstens drie moot bedragen, is door een te kort aan personeel hot niet altijd mogelijk aan die bepaling te voldoen. Da z.g. gunstdag kan de comp.ies comm.nt u onthouden, zoo de dienst zulks noodzakelijk maakt of als ge niet door ijver en gedrag uitmunt. Gij kunt met. Eevordenngen, mutaties onz. De milicien soldaat P. do Hoog van de lichting 1916 is met ingang van 6 Aug. 1917 aansesteld tot milicien-korporaal bij 4-1- 22 R. I. De militaire demonstraties op Houtrust, Alen meldt ons van Dinsdag uit Den Haag: Vandaag reeds gaan ze konfen van heinde en verre, de 1600 deelnemers die aan de demonstra ties in lichaamsoefeningen van leger en vloot-, welke Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Za terdag op Houtrust gegeven' worden en waarop deze mannen aan liun kameraden en aan <k- burgerij, op wier belangstelling vooral door 'de Regélingscommissie groot© prijs, wordt gesteld, te toonen, wat de resultaten zijn van de tijdens de mobilisatie ingeslagen nieuwe richting op het gebied der lichamelijke opvoeding. Werd vroeger de individueel© oefening van den man op den voorgrond gesteld, vooral wat betreft het oefenen aan de.werktuigen, in be gin van de mobilisatie is men gaan beseffen en de res.-le luit. Könings is een der pionniers geweest op dit gebied dat vooral oefenin- Nader werd ons gemeld: Do deelnemers aan de militair© sportdemon- straties op Houtrust zijn doer do Hagenaars met groot© belangstelling in do Residentie ontvangen. Reeds aan de stations waren een groot aantal menschen, dio het drukko gedoe der aankomende groepen gadesloegen. Da militairen maakten het zich onder de stations- overkapping zoo gemakkelijk mogelijk, wier pen de dekens en pakjes, die zij bij zich had den, op hoopjes, die vervolgens door militairen per handkar naar het kampement, werden ver voerd. IJs- en limonadewagentjes maakten goede zaken. Qngeveer half een begonnen de deelnemers groepsgewijze af te mareheeren naar het Malieveld. In de omgeving daarvan was een talrijke menigte bijeen. Precies een uur marcheerde de troep met de Koninklijke Militaire Kapel aan het hoofd, terwijl nog 2 andere muziekkorpsen in de colonne waren inge deeld, het Malieveld uit. Langs het Korte Voorhout, Lange Vijverberg, Plaats, Noord- einde, Zees.traat, Laan van Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan ging het op Houtrust aan. Ook onderweg was de belangstelling van de zijde van het publiek zeer groot. Trots de ontzaglijke menigte, die voor en terzijde den troep ging, werd met gezwinden pas doorgemarcheerd, zoodat men nog voor tweeën op Houtrust aankwam. Hier defileer den de deelnemers onder het spelen der mu ziekkorpsen voorbij generaal Kleinhens met zijn staf, waarna de manschappen rust kregen, rvolgens zich naar bun kwartier te be geven. Feestavond voor de deolnemers. Er zat „stemming" in de keurbende, die de vier volgende dagen aan al, wie op Houtrust wil komen, zal laten zien, hoe tegenwoordig de lichamelijke opvoeding van onze soldaten wordt beoefend. Die stemming uitt© zich al dadelijk in lustig gezang, toen de 1600 militai ren, over een langen trein van electrische trams verdeeld, naar den Dierentuin reden. Or delijk en vlug ging daar het plaat3 nemen in de groote feestzaal; toen op militaire wijze de komst van den Opperbevelhebber werd aange kondigd, kon men een speld hooren vallen, nadat allen van hun zetels xvaren opgestaan en „de houding" hadden aangenomen. Generaal Snijders, door gengraal-majoor Kleynhens, voorzitter der Regelings-Commissie ontvangen, nam met dezen en generael-majoor Pop, chef van den generalen st-af, in een der loges plaats, en even later ook de vice-admi- "raal Bauduin, adjudant i.b.d. van H. AI. de Koningin. In de zaal waren voorts de wethouder Jan sen, als waarnemend burgemeester van Den Haag, en do wethouder van onderwijs, mr. Arerhroekgeneraal Abersou, inspecteur der be reden artillerie; generaal Staten, inspecteur der genie; generaal-majoor-intendant Door man generaal-majoor Fabius, inspecteur der Vesting-artilleriegeneraal-majoor Kempen, gouverneur der residentie; kolonel De Ridder, plaatselijk commandant te 's-Gravenhage overste Hofdijk, commandant van het regiment grenadiers en vele andere hoofdofficieren. De Minister van Oorlog had bericht van verhinde-' ring gezonden. Onmiddellijk na de komst van den Opperbe- velhebber weid met- de uitvoering van het zeer afwisselend programma een aanvang gemaakt. Het oude AA'ilhelmus, uitgevoerd door de staf- muziek van het 3e regt. huzaren onder kapel- meestor Fabriaan, werd luide toegejuicht. Ook de zangnummers door de gezamenlijk© zanger-propagandisten ondec leiding van den heer Q. J. van Trigt vonden grooten bijval. De heeren A'an Berkel en Ruys, hadden veel succes, de eerste met zijn grappige goochel toeren, waarbij hij zich van graag aangebo den hulp uit zijn dankbaar publiek bediende, wat tot soms allerkoddigst© tooneeltjes aan leiding gaf; de tweede met zijn vermakelijke schets van Justus van Maurik: „De Nachi- vneht van Rembrandt". De sergeants-majoor Van de Nieuwe Gies- -■ n en Van Hulssen zorgden voor het militair element in het programma door het uitvoeren van een partij floret- en een partij sabel- obermeu. Het hartelijk gelach en het dankbaar applaus 'Vr geheele zaal en de galerijen vullende lands verdedigers bewees wel, hoezeer zij zich ver maakten. Toch waren er in de .pauze enkelen üc ..er iiic wilden knijpen", maar de groote ijzeren hekken bleven onverbiddelijk gesloten; c- wachtwoord was: samen uit samen |huisl Projecttelbaan, Milicien J. Lijlc schrijft ons: Schrijver dezes stolt zich ten doel, het b©- ant/woorden der vraag: „Waarom heeft een" gcschutbuis in 't gebruik ©en yeclal tamelijk steile helling opwaarts?" Alle lichamen op onzo aard© staan onder den invloed der zwaartekracht. AVat zwaarte kracht is, wordt verondersteld genoegzaam be kend t© zijn. Zoolang een voorwerp een Bteun- rt heeft, m.a.w. in rust ligt, geldt alleen werking van de zwaartekracht als het go- wicht van het voorwerp, of d© druk op het steunpunt. AVanneer een lichaam zich door het lucht ruim beweegt, dan zal het, door de werking der zwaartekracht, een dalénd© richting aan nemen. AVanneer men den weerstand der lucht hui ten beschouwing laat, dan is da werking der zwaartekracht precies gelijk, zoowel yoor een geldstukje als yoor hot geweldigst© ge- sohuteprojoctiel. Nu valt een lichaam in de eerst© seconde 5 Al. AYel iets minder, doch dat doet hier niets ter zako. Bij zijn val ia do annvangssnelheid 0 en aan het eind© der eerste, second© heeft het lichaam reeds een snelheid van 10 M. Aan hot eind der tweed© seconde bezit het reeds een snelheid van 20 AI., i3 dus in den loop der tweede 6eoonde 15 AI. naar boneden gevallen. In twe© seconden valt dus een iichaam M. 15 AI. 20 AI. In 'b algemeen: een lichaam valt na 'n seconden n2 x 5 AI. naar heneden. A'eronderstellen we nu, dat w© uit een berg vesting met een groot kustgeschut zullen gaan vuren en nemen voorts aan, dat dit geschut zijn granaten met een snelheid van 800 AI. per seconde uit den loop jaagt. Do weerstand der lucht zal spoedig deze snelheid verminderen, maar bedoelde weer stand kunnen we voor dit artikeltje gemaks halve wel verwaarloozen. AYanneor het doel nu 4 K.AI. verwijderd is,* dan heeft het projectiel noodig om dit t© be- 4000 reiken m 5 6econden. 'In dien tijd eohter 800 valt het 25 x 5 M. 125 M.. zoo dat dus, als men in zuiver horizontale richting op het doel richt, het projectiel juist 125 Al. beneden het doel zou terechtkomen. Kiezen we het doel op 16 K.AI. afstand, dan heeft het schot noodig 20 seconden en daalt dus in dien tijd 20 x 20 x 5 M. volle 2000 M., voorwaar geen kleinigheid. Om nu den invloed der zwaartekracht on schadelijk te maken, bedient men zich van de z.g. elevatie of hoogjieffing der loop van het geschut. Men -richt dus het geschut schuin naar -boven. Hoeveel? Theoretisch gezegd als volgt: zooveel meer, dat, als de zwaartekracht zijn invloed niet liet gelden, msn juist oven- veel meter hoven het mikpunt zou schieten, als men bij horizontaio afvuring, onder den invloed der zwaartekracht, beneden het doel blijft. Uit een dusdanig schuingericht stuk be schrijft het projectiel een kromme lijn (para bool) om reden als volgt: het vliegt, na af vuring van heb geschut eerst in schuine rich ting omhoog tot hoogten van 500 AI. en meer, maar, daar steeds de zwaartekracht iu wer king is, zoo zal het projectiel naar beneden ge trokken worden, zoodat het dus wanneer het op zijn hoogst© punt'is, in horizontale richting verder door het luchtruim vliegt en ten laat ste zijn vaart naar beneden neemt. De voornaamste kunst van den artillerist bestaat dus hierin, den hellingshoek zoo te kiezen, dat de door het projectiel beschreven werplijn (v.g. parabool) juist door het mik punt gaat. Daarom is dus noodig, kennis van den juisten doelafstand. Daar die niet altijd bekend is, zoo wordt door proefscholen getracht dien te bepalen, d.w.z. men moet zich op het doel in schieten. Naar ik méén, zal met deze weinige regels bovenstaand© vraag wel voldoende beantwoord zijd J. LUK. Se Comp. 38 L. AV. Bat. Troepen in Zeeland 't Is heusch heter daarover te zwijgen en no; beter is en dat geldt voor inzender 1 en 2 heelemaal het eti!zwijgen t© bewaren, en ©oré af t© wachten wat do iutsiag is van do aanl staand© wedstrijden. Dasrom 4 Res. II flink getraind, 3 Res. flink getraind, veel euccc», cn lat® wij beidon op 't void bij uitslag 't over la ter aan do jury wie van beiden op do bovenste tred© staat van do regïmentvport-Jadder Alilicien, L. Hiermede doen wij o'.i. hot best de debatt© t© sluiten over dezo zaak. Red. Springconcours te Apeldoorn, Men meldt ons: Op het. concours hippiqu© <o Apeldoorn kw»« men twe© nummers voor militairen vcorl No. VIII was eon springconcours voor onder» officiéron. Prijzen f 25, f 15 en 10. Do uit slag was als Volgti J. AVacht-m. Koeli, veld; Edo, 52 2/5 sw*.2. waehtm. Ticherous^o, star Arnhem, 5.3 1/5 sec.3. waehtm. v. Dioden, veldart., Ede, 54 3/5 «cc.; 4. waehtm. Bob, veldart., Deventer, 55 4/5 sec.; 5. wachtra. Brikat, veldart., Deventer, 59 1/5 seó.6. waehtm. Brouwer, veldart., Arnbotn, 014/5 sec. Alio namen d© hindernissen zonder fouten. Do drie laatsten ontvingen bestuursprijZen. Het laatste nummer wa3 een springconcours ior springpaarden. 1. Lt. Versteegh, Deven ter, met Salome; 2. Lt. Dudck van Hep, Deventer, met .Voske; 3, Lt. Kochius, Deven ter, met Dork; 4. Lt. pikker, Ede, met Flir tation 5. Lt. Holler, Zutphen, met Freddy. Pandoeren. Pandoerpraatjes van de pandoerclub „Do-rier Nachtwandelaars", Bew. Det. Papendrecht. No. 1 8ch". ik, 10, 8, 7; kl. 8, 7; r. h; h. 7. No. 2 sell, a., 9; kl. k. r. k„ b.. 7 h. b;, 9. No. 3 kl, a., yr.f b.Ech. b.( vr.h.' 10, 8,' 6. No. 4 h. 3,, vr,; kl. 10, 9; r. a,, vr., 10, 9, No. 1 speelt h. 7 voor als troef en'b. kriop' stok. II. No. 1 h. 10, 9, 8, 6; kl. vr., 9, 7: r. 8. No. 2 kl. k., 8; h. a., b., 7; r. a., b„ k. No. 3 kl. a., b., 10; sch. 8, 7; r. 7, 9;'h. k. No. 4 sok. a., Tr., b., 10, D: h. vr.r. vr., 10- No. 1 speelt r. 8 voor als troef eu'sch. k.' on Btok. r- Pandoerpraatj© van de pandoerolub „Grnp dep pot". No. 1 speelt Schoppen vrouw uit als troof, houdt over: R. 7. II. 6, 8, 9, Kl. 8, 9, 10. 10^8* 2: a"' k'' YT'' 'Kï' 7' b Xo! Si Sch. 7, 8. H. a., Kl. n-., E. k., ti B.'Vi b- S. 7, Schoppen koning op stok. Pandoerclub „Grijp den pot", 2-il L.W. L Het succes van 3 Res. V! 23e R. I. Mil. L. S. res. Bat. VI 3o Cie Veldleger, schrijft ons Onder dit opschrift heb ik al twee stukjes in. d© Soldatencourant gelezen en omdat 't laatste stukje mij bijzonder verwonderde, wiL 'k mijn opinie ook eens uiten. De laatste in- ïender zou een jaar geleden gelijk gehad heb ben. maar daar we nu in het jaar 1917 leven en hij "'t nog over don ouden tijd heeft, en het met den nieuwen tijd in overeenstemming brengt, zou ik haast »aan denken, dat het gul den spreekwoord: „Oefening baart kunst" 't aureool gaat missen der glanzende waarheid. Ik moet eerlijk bekennen dat 4 Res. II op 5 Augustus 1916 met de eerste prijzen ging schuiven maar vergeet niet dat de 83 Compie toen ongeoefend was en toch den moed bezat zicli to meten. Dat zij 't onderspit moest del ven, laat zich begrijpen. Daarom, geacht© in zender. gedenk 't spreekwoord: „.Oefening baart kunst", en spreek dan alleen uwe mea ning uit, wanneer van beide compagnieën de uitslag bekend is. Punt H. Negen man Tan 3 Res. VI behaal de 't militair vaardigheidsdiplonaa. Daarom, 't- succes van 3 Res. YX 't Bewijst dat 't geen zwakke spórtbroeders waren. Mer. spreekt van fortuinlijk? onzin! A\7as 4 Res. A'I ook fortuin lijk op 5 Augustus 1916? Punt III. Alen spreekt van sportkoning! Ik voor mij zou 't moeilijk vinden te oordeelen welke.van de twee de be3t© is, welke feitelijk die naam toekomt. De inzender moet wej be paald ©en premier zijnj om zoo te oordeelen. Oplossing van het pandoerpraatj© der pan doerclub „Had j© me maar!" in no. 465 van de „'Soldatencourant", No. 1 ech. 0, No. 2 sch. 8, No. 3 kl. 7, No. 4 sc-n. a.: No. 3 h. 19, No. 4 kl. 10, No 1 h a No. 2 kl a.No 2 h. i>., No. 3 kl. 8, No. 4 kl. 9, No. lij. 9; No. 4 kl. b„ No. 1 r. 10, ró "vNok-3 r-Xo-4 xo. 11 y, No. -2 r. b., No. 3 r. vr. So. i komt met r. 7 na, dus Ko. 1 op den 6en slag. Namen© d© Pandoerclub „D© Gezonde Ploeg" Niemve-Scbans. Van het- pandoerpraatje der club ..Had me maar!" in No. 465 der „Soldatencourant" ontvingen we nog oplossingen van do pandoer clubs „Gr^ip den pot" 2.41 Lw. I. ea Da jongste vier" 3 H 8 R. I. Veldleger. „Het Zanderinstïtuut". (Van sergt. der art. Joh. v. d. Bkim.^ In 't centrum van ons Nederland Bestaat een prachtig instituut AV'aar iedereen, uit eiken stand' Genezing vindt elke minuut. Een nogal corpulent portier Bewaakt daar het gebouw; Hij staat er als een flink cipier Voorbeeld van moed.en t-rouw. De kreup de en verminkte, 't Zij op een kruk of ook te voet, Wordt daar geholpen hoe hij hinkte, Dit geeft hem dan weer nieuwen moed/ 'k Bedoel het instituut van Zander, AV'aar 'k menigeen naar toe zie gaan; Omdat ook ik met nog een ander, In hot patiëntenboeJtj© staan. Stijfheid in ledematen, 't Zij gevolg van val of rheumatiek; Kromheid in arm of ruggegraten, Arerdwijnt daar al zoo magnifiek, lileetrïciteit en masage Zijn aan de orde van den dag; "Vooral als men komt in de garage Van toestellen zoo ik ze zag. De algemeen© folterkamer, Zoo noemt men 't wel eens voor de grap-; Omdat, daar zooveel wordt geleden, Dat men naar beter tijden snakt. De folt'ring daar, bij vroeger ls een hemelsbreed verschil; Omdat men voor genezing, Gefolterd wordt uit eigen wil. Het personeel dier inrichting ls ied're handeling toevertrouwd; Omdat het zijn geschoolde dame3, Die zich wel wachten voor een fout. AY'anneer ik dan geheel genezen, Dee'z inrichting eenmaal verlaat; Zult gij ;t in deze krant wel lezen, Hoe die behancl'ling mij heeft gebaat. Tot slot, geacht© redacteur, Bij voorbaat mijnen dank; Voor plaatsing van dit gedicht, In de -soldatenkrant. JOH. ArAN DER BLOM, sergeagt. dgrKtillerie2 MlD hospitaal. .Utrecht,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3