Lederzaken. Binnenland. 'DB"Bai;DATEKrOObRAKrT Va.ta T^jja.ÊCg' '.£u UÏ-ÏS lastigs 3T ET iT'y Keizer Karei, de jonge heerschor van Oosten rij k-Hongarijo, doet wól zijn best im zijn land te loeren kennen en niet minder oin de verschillende strijdtooneelen van djn groot rijk te bezoeken. Wij zien hem hier in Zevenburgen, waarin de Koemenen vorige jaai' een eind doordrongen, doch dat nu al lang van vijanden is gezuiverd. Of nJ^fc 'Q 00n aut0 <*00r *iet vr0eoer bezette gebied, naast hem in her rijtuig zit TWl l®nera®ï vau Kövcsz, den dezer dagen tot veldmaarschalk benoemden veldoverste, ïtëi Jltjn arbeiders en soldaten te Jassy te bevelen. \Ya<Vor nog een antwoord uit Petersburg kon /men, omsingelde «cn regiment Russen het Kn *}lcis van den koning en zijn familie en tracht. jn A den koning gevangen te nemen. 'Dezo ^rd echter door Engclsciie, Fraasche en Roc- ■ensche officieren verdedigd en zou ten slotte 'lig de vlucht hebben kunnen nemen. Later ^!W^rdcn betrouwbare Russische en Roemeensehe Kn >epen aangevoerd, die den Raad van arbci- t^Ti. en soldaten ontbonden. Ticsshausen zelf "^kunnen ontkomen. V VEüEEK'GDE STATEN. Ocrlogsbesïeflingen dor geallieerden. WASHINGTON. Do oorlogsindustrie-raad 'AU nforeerde Dinsdag niet president Wilson on lieve sloot., dat aan de geallieerden bij den aankoop Mjjcr n oorlogsbehoeften dezelfde voordeden zul- worden gegeven als aait do regeering der ^rirecöigde Staten zelf wordcu verleend. De AFRIKA. da Ook Lifccri2 verklaart den oorlog, wnS WASHINGTON. Do „Assoc. Press*' *ajgj.ekifc dat de republiek Liberia aan Duitseh- stanc den oorlog verklaarde. stoncj zijn J Jf; Vredssvooruilzichtsn. i^e socialistische vreöosccnfierentie De quaestio van dc deelneming aan da conferentie- te Stockholm. LONDEN. Het parlementair© comité I an het Trad© -Union-oongrea heeft vcer- I -aardelijk beslist ten gunste van d© deel- ,'^eming van Britsche gedelegeerden aan de jnferer.tie te Stockholm. De beraadslagin- en waren geheim, maar do volgende medc- eeüng werd gedaan: „Beraadslaagd werd ver een mededeeling ontvangen van het be suur van de arbeiderspartij," waarbij het ozniié wordt uitgenoodigd vertegenwoordi gers te benoemen voor de deelneming aan 'en internationaal congres, dat in Septem- er te Stockholm zal bijeenkomen. Het co- ïitó besloot, dat als do vergadering van de vrbeiderapartij Vrijdag a.s. besluit dat de —iritsche arbeidersbeweging op zulk een con- orentie vertegenwoordigd zal zijn, de uit nodiging zou moeten worden aangenomen, Jietgeen echter ter goedkeuring aan het Tirade Union-congress, dut op Maandag 3 September bijeenkomt, zou worden voor gelegd". De statuten van liet Trade Union ^'ongress maken de goedkeuring door het eongres van de beslissing noodig, maar het "5 niet waarschijnlijk dat de beslssing niet ou worden goedgekeurd. De algemeene ver krachting is,'dat dezo beslissing van belang- ijken invloed zal zijn op de beraadslagin gen van de conferentie der arbeiderspartij, Tie Vrijdag in Central Hall, Westminster, vordt gehouden. Immers het parlementaire •omité geeft zuiver de meening der vakver enigingen weer en als een uitspraak van leze meening wordt het besluit geacht groot jewicht in de schaal t© zullen leggep bij de 'crschillende politiek© elementen, die over i© zaak Vrijdag zullen debatteeren. De raijnwerkersbond behandelde Dinsdag ilezelfda quaestie, maar de bijeenkomst werd ■ot Woensdag verdaagd. Het is niet waar schijnlijk, dat de beslissing van den bond wekend wordt, eer zij Vrijdag bij de stem- U ning blijkt. Do mijnwerkersbond beschikt *over het grootste aantal stemmen en. oefent 16 ^lus grooten invloed op den uitslag. Tot dus- 21 '.-er is er nog geen officieelo meeuingsuiting Van het spoorwegpersoneel, do tweede van 26 .Ie drie groote vakbonden, maar het is van ifcelang te herinneren, dat het parlementslid 31 Thomas, algemeen secretaris van den Na- stionalen Bond van Spoorwegpersoneel, na- 86 drukkelijk zich uitsprak voor de wensche- Rijkheid van een vertegenwoordiging der Britsche arbeiders ter conferentie. De conferentte. STOCKHOLM. Huysmans verwacht dat aap de conferentie 200 a 300 honderd afge vaardigden zullen deelnemen. Er komen 'minst-ons honderd verslaggevers. Aangezien het de bedoeling is de bespre kingen in het openbaar te houden moeten minstens 400 personen in één zaal vereenigd worden. Voor deze raoeielijkheid werd nog steeds geen oplossing gevonden. OP ZEE. Do hulpverieenlng aan de „Moordfem" (Officieel.) Naar aanleiding van de be richten, welke daaromtrent in de dagbladen zijn verschenen, dat bij de hulpverleening aan het stoomschip „Noordam" onopgehel derd is gebleven het uitblijven van liulp van de Nederlandsche Marine wordt het na- Alexander Kerensky. w 'Aan een schrijven van onzen berichtgever z\ te Stockholm over den p louwen Russischen minister-president, met dictatoriale macht, ontleenen wij het volgende: Kerensky's invloed is ongelooflijk, en dai heeft hij ongetwijfeld te danken aan de popu- Jariteit, meer neg aan lic-t volks vertrouwen, dat hij zich in de jaren vóór do omwenteling •heeft vorworven, door zijn vurige en welspre kende redevoeringen, niet alleen in het gebouw van do Doema, doch door geheel Rusland, ge houden. j Dit alles is te merkwaardiger daar Kerensky, T ondanks een veeljarige sleepondo ziekte, een uithoudingsvermogen bezit, die menig sterker j Rus hem mocht lienijden. Kerensky is n.l. in hoog© mate tuberculeus, wat zijn uitgeteerd gezicht voldoende verraadt. Daartegenover staat de machtige invloed, die zijn dweepersoogen, die bovendien een groote intelligentie verraden, op de menigte en op ieder, die hem ontmoet, weten te oefenen. Ais spreker oefent Kerensky een macht uit, als slechts weinigen vóór hem wisten ten toon te spreiden. Zijn vurige welsprekendheid rukt de hoorders uit hun onverschilligheidze moe ten zich uiten, opgezweept door Kerenky's floeiende woordenweldra zijn ze niet meer te ouden. Vaak heeft men Kerensky een over spannen fantast genoemd koel redeneeren, ironisch betoogen^zijn middelen, die hij niet aanwendt. Toch kan men allerminst beweren, dat aan zijn betoogtrant zakelijke bewijzen en afdoende argumenten ontbrekenalleen hij overstelpt deze met een. woordenvloed, dat men ;'moeite heeft ze er uit'op te vi3schen. Zi.j, die Kerensky meer van nabij kennen, eevuigou dan ook, d^t deze machtige Russische volgende medegedeeld: Te 4 uur 10 min. namiddag werd te Nicuwediep het eerste draadlooze noodsein ontvangen van het stoomschip „Noordam", dat vroeg om sleepbooteu, daarbij tevens hare positie opgevende 14 mijl west van Eierland. Ilierop is aan de sleepboot „Thames", welke zich bij de „Noordam" bevond, ge seind, dat do sleepboot „Simson" en torpe dobooten naar do Eierlandsche gronden zouden worden gezonden tot de grens van het mijnenveld. Onmiddellijk ontvingen twee torpodobooten, die bij Callantsoog la gen, en twee te Nieuwodiep bevel zich naar do klist van Eierland te begeven. Inmiddels kwam een bericht in van da kustwacht dab in oen oogenblik van opklaring een groot stoomschip met oen sleopboot was gepeild op 5 mijl uit de kust van Eierland, waarop aan do „Noordam" draadloos gevraagd werd of zij dit kou zijn. De twee tegenstrijdige berichten omtrent d© plaats waar de „Noordam" zich bevond gaven aanleiding tot vertraging en later tot het misloopeu vau het schip, dat inder daad bleek te liggen nabij de plaate door de kustwacht aangegeven. D© sleei)boot ..Simson" is te 5.15 namid dag onder loiding van een zeeofficier naar .de plaats, opgegeven door de „Noordam", vertrokken, doch kon, te 9 uur namiddag daar aankomende liet schip niet vinden; eerst na op draadloozo aanwijzing van do .Noordam" meer om de zuidoost te hebben gezocht werd dit schip te pl.m. 11.30 ure door de „Simson" gevonden. De sleepboot „Thames", aan boord waar van zich de passagiers van de „Noordam" bevonden, en die tot de komst van de „Simson"" in de nabijheid van de „Noor dam" was gebleven, bogaf zich daarna to pl.m. 2 uur voormiddag naar Deo Helder. Ongeveer te zelfder tijd als de „Simson'' zijn nog twee particuliere sleepbooten, waar van één uit IJmuiden, naar de „Noordam" vertrokken, doch deze hebben Ijet schip eerst den volgenden morgon gevonden. Het stoomschip „Noordam" is in het geheel 6è voet gelicht en zal nu met graanelevators worden gelost. Het plan was. Dinsdag met het avondgetij, dat is halfzeven, te Maassluis binnen te komen en naar Rotterdam op te vai'en. Door de beugsloepcn M.A. ld ,,Govert van Wijn" cn M.A. 175 „Noordster", beide uit Maassluis, werden Dinsdagmorgen te IJmuiden tweo reddingssloepen van het stoomschip „Noordam" aangebracht. Opgebracht en wesr vrijgelaten. De Nederlandsche koftjalk „Jantje", welka in bet begin van Juni op reis van Rot terdam naar Zweden door eene Duitsche tor- ivdoboot werd aangehouden en opgebracht is Maandag in IJmuiden teruggekeerd met eenc lading hout uit Skaftct. Onze berichtgever te Umuiden Ternam van den 3ïapitein omtrent dezo aanhouding en op brenging de rolgende bijzonderheden: Het zeilschip „Jantje" had in de eerste helft van Mei in Rotterdam eene lading hoe pels ingenomen met bestemming naar Visby in ZwCden. Na uit den Nieuwe'n Waterweg tc zijn vertrokken had men eenige dagen later met voortdurenden tegenwind te kampen zoo- dat- de kapitein besloot naar IJmuiden binnen te loopen en aldaar eene betere gelegenheid af te wachten. Den 24en Mei zctte het schip de reis voort en kwam zonder eenige wederwaar persoonlijkheid, hij al zijn opzweepende geest vervoering, toch metterdaad een practiseh man is, met open oogen voor de zwakheden van zijn land- en rasgenooten. Hij weet zeer nauwkeurig vooruit te berekenen hoe het Russische volks eigen op dezen of genen maatregel of gebeur tenis zal re-ageeren, wat daarna, in de meer- nabijë toekomst, van het Russische volk 13 te verwachten. Bovendien is men het hierover wel eens, dat Kerensky een groot meester is in de zware kunst der zelfbeneersching. Ecu schitterend, waarlijk afdoend bewijs daarvan gaf Kerensky toen eenige soldaten de vergaderzaal van do Doema binnentraden, om hem en eenige. zijner politieke vrienden, die den toenmp.ligen minister-president Goremykin scherp hadden aangevallen, buiten de zaal te zetten. Algemeen'verwachtte men een storm achtig optreden, een hundtastclijkeu tegen stand van de zijde der te verwijderen leden van de Doema, waardoor do reactie in de gele genheid zou worden gesteld nieuwe geweldda digheden te plegen. Maar niettegenstaande Kerensky beerde van woede, wist hij zich te bebecrschen en .wachtte hij zwijgend de komst van derf officier met diens manschappen af. Toen de betrokken o!ficier, baron pster-Sacken hem gelastte de z:|v! ie verlaten, gehoorzaamde Kerensky met deze geschiedkundige woorden „Wij wijken voor de overmacht, maar er komt een dag na deze!" Speling van het noodlot is wel, dan de toen malige minister van justitie, Schtscheylevikor, die dit incident bijwoonde, Kerensky openlijk hoonde en uitlachte. Nu is dezelfde voormalige minister een gevangene in do Peter en Paul- vesting; onder het bevel tot zijn inhechtenis neming staat de naam: Alexander Kerensky! Ecn^van de meest belangwekkende gebeurte nissen uit Kerensky's levon van vóór de om wenteling, v.as wel zijn pleidooi voor vijf socia listische lódeu ya.n.de Doema^ door de.Rus di gif eden tot bij het eiland Saltholin in do Solidt. Men werd daar toen aangehouden door oen Duitschc torpedobeot, van welke do com mandant, een nog jeugdig officier, inzien der scheepspapieren wenschtc. Dezo werden hem dadelijk overhandigd. Daaruit kon hem dc her komst cn de bestemming van het vaartuig duidelijk blijken. Zonder evenwel oen reden op -te geven besliste hij, dat "net schip naar Swincmünde moest worden opgebracht. Eene prjislienianning, bes taande uit oen of ficier <n twee matrozen, welke mot revolvers bewapend was wcrrl overgezet om liet schip op 7 ijn verdero veis to v-rgczcllén. Dc scheeps papieren werden inmiddels nan den kapitein teruggegeven. Reeds vijf dagen was dc pfij bemanning op het schip en moest natuurlijk ten koste van den Xederlandsclicn kapitein worden gevoed, zonder dat men Swinennlndc kon bereiken. Kr was voortdurende tegenwind. Ten slotte begon liet, den "kapitein te vervelen en deelde hij den officier mede dat hij naar ocno andeiü haven wenselite opgebracht te worden of anders liet schip door den wind naar de Sondt tc zullen laten terugloopcn. Na eenige bespreking werd goedgevondbn, dat hij het vaartuig dan maar naar het moer nabij gelegen plaatsje Dnrnluisch zou voeren. Men kwam daar des avonds aan en bleef steeds onder bewaking geankerd liggen. Den volgen den morgen werd bericht ontvangen dat het schip zou worden weggebracht door een sleep boot. Deze bleef nog al lanrr weg. Onderwijl was ecu torpedojager op de rcedc gekomen. van welke de commandant eens kwam kijken wat het- Nederlandsche zeilschip daar kwam uitvoeren. Nauwelijks liad bij zieli van den toestand op de hoogt© gesteld of bij gaf order dat het schip kon weggaan De prijs- bemanning moest toen op commando van boord gaan.' De Nederlandsche kapitein bad op zijn aandringen echter een vrijgeleide gekregen 0111 gedekt te zijn tegen eventueel volgende aanhoudingen. Het spreekt vanzelf, dab de zee lui niet lang aarzelden om van de vrijheid ge bruik te maken en het onzalige oord met volle zeilen te verlaten Den kapitein is het tot heden nog niet dui delijk geworden hoe het mc-gelijk is dat de ééne commandant hem zonder eenige opgave van redenen liet opbrengen, ofschoon zijn scheeps papieren in orde waren, en een volgende com mandant, eveneens zonder opgave van rede nen, het schip na een vluchtig onderzoek weer laat weggaan. Maar met dat al was het schip ©cn paar weken achteruitgevaren, terwijl de andere schepen welke tijdens de aanhouding in de na bijheid waren konden doorzeilen en hunne los plaatsen veel eerder bereikten. D? kapitein heeft omtrent het gebeurde na zijn aankomst in IJmuiden by de marine- autoriteiten eene verklaring afgelegd en zal vermoedelijk trachten eene schadevergoeding to krijgen voor zijn gedwongen oponthoud cn tijd verlies, om van de voeding der prijsbemanning nog maar niet tc spreken. Een vCsschersloep opgebracht... en weer toreoht. Dinsdagmorgen is de Belgische visscherssloep gemerkt „VL 50" van Vlissingeu, welke op visckvangst was, door een Duiisek watervlieg tuig naar Zeebrugge opgebracht. Nader meldt mon ons uit Vlissïngen: Het IXütscko watervliegtuig dat het 'vis- schersvaartuig Vj. 50 naar Zeebrugge op bracht, heeft een defect gekregen en is ge- kapsijsd. Eén der tweo inzittenden is verdron ken, de andere werd door het visschersvaartui opgepikt, dat naar Vlissingeu terugkeerde en daar is aangekomen. De „U 30". Dc onderzeeër EB SO is met twee Nederland sche torpedobooten den Nieuwen Waterweg bin- nengeloopen. Zij bobben ligplaats genomen aan den Hanvichsteiger to Hoek van Holland wach tend op heter weer. De „Sieka 2". Volgens rapport van den Dinsdagmorgen to IJmuiden binnengekomen zeilbeuger M.A. 175 „Noordster" is Maandag op 53 graden 20 minu ten noorderbreedte en 4 graden S minuten oos terlengte (dat is ongeveer 10 mijlen bezuiden Torschellingerbank-vuursehip) gepraaid do Nederlandsche, te Amsterdam thuisbehooreude inotorschoener „Sieka 2", kapt. Schothorst. Dit schip is met een lading gezaagd hout onderweg van Kalmar naar Amsterdam. Reeds bijna een maand geleden vertrok dit schip van do laadplaats. Teen de „Noordster" den schoener praaide, was er totaal geen motorolie aan boord eu zou de gezagvoerder trachten IJmuiden zeilen de te bereiken. Ook werd den schipper van den beuger verzocht of hij wat proviand kon missen, daar zich aan boord van de „Sieka 2" een zevontal opvarenden van een op de Noord zee tot zinken gebrachte Deensclie brik be vond en de nog aanwezige proviand niet toe reikend was voor zulk een onverwacht aantal gasten. Do „Sieka 2" zou, wanneer de wind gunstig bleef, Dinsdagavond met de Deenscho schipbreukelingen IJmuiden kunnen bereiken. Do gezagvoerder vroeg den schipper van den fcouger den vertegenwoordiger van de- reederij bij aankomst te IJmuiden van het een en ander op de hoogte te willen stellen. Nader wordt gemeld: Do zeven schipbreukelingen, die zich aan boord bevonden, bleken afkomstig te zijn vau de Deenscho brik „Amor" uit Odense, welke op reis van Engeland naar Denemarken door een Diiïtsch© duikboot tot zinken was gebracht. Onzo berichtgever te IJmuiden vernam om trent de redding van de Denen de- volgende bijzondorheden: De brik „Amor" had in Methil eene volle lading steenkolen ingenomen voor Odense in Deneniayken en bovond zich Maandag 30 Juli op circa 200 mijlen uit de Scholsehe kust toen liet onverwachts werd aangevallen door een duikboot, welke het schip tot stoppen dwong. Onmiddellijk nadat de waarschuwingsschoten gelost waren, deed do Dceusche kapitein zijn schip vaart minderen. De onderzeeër, weliio later vau Duitsche nationaliteit bleek to zijn, ging chter door met vuren. De gezagvoerder, van do „Amor" deed de sehecp-bnot buiten boord zetten 0111 zich cn zijne zes medeopvaien den daarin te redden. Enkele klccdingstukken konden de schipbreukelingen mëdenomondoch erg veel tijd kon daarvoor niet genomen wor den daar de duikboot steeds niet vuren door ging. Het schip werd door middel van Uanon- sf olen in den grond geboord en moest dour de zware lading wel spoedig zinken. Koersende naar de Deenscho kust. v.olkc in dit geval h-t dichtst bij was, had mon reeds drie dagen in do open sohoepsboot rondgedobberd met eene ge ringen voorraad proviand, on zonder te worden opgemerkt. Donderdag 2 Augustus werden <le schipbreukelingen opgemerkt door den Nodrr- laiulselicn motorschoener „Sieka II". kapt. H. Schothorst uit Amsterdam, welk schip zich op weg bevond van Kalmar naar Amsterdam. Du mensehen werden dadelijk liefderijk opgenomen en kondeil aan boord bokomon van de uitput ting. Het toeval wilde, dab do olievoorraad van den schoener was uitgeput, zoodat. deze do reis zeilend moest, voortzetten. De afstand naar do Deensclie kust was vijftig mijlen, doch te vel en te veel uit do route 0111 daarheen te gaan. Men besloot dan ook maar de Denen medo naar IJmuiden te nemen. Niet- alleen do olievoor raad, doch ook de proviand was door'do lange reis zoo goed als op. Gelukkig kon men met het overschietende met. eenig overleg nog eenige dagen toekomen. Men was evenwel hlijdo dat Maandagmorgen een beugslnep onder Ne derlandsche vlag in de nabijheid kwam. Men praaide deze, waarna de stuurman van d« „Noordster" (want zoo heette do bougsloep) overkwam en informeerde wat. er aan haperde. De kapitein van de „Sieka II" deeldö hem de aanwezigheid der schipbreukelingen medo en verzocht eenige proviand t© mogen overnemen. Met de bekende hulpvaardigheid vau onze vis- schers gaf schipper Roeleveld aan het verzoek gevolg en vervolgde zijn reis naar IJmuiden. DaRr aangekomen meldde hij het praaien bij de autoriteiten, bij wie 11a binnenkomst van don schoener eene verklaring omtrent heb gebeurde moest worden afgelegd. De Denen gingen te IJmuiden aan land om voorloopig te worden opgenomen in het Koning "Willemshuis aldaar. De schoener „Sieka II" zette na doorschut ting dadelijk de reis naar de losplaats in de Houthaven te Amsterdam voort. Schadevergoeding voor Nederlandsche visscherssohepen. Officieel. Het Ministerie van Buiten- landsche Zaken deelt- mede: Gelijk indertijd reeds is bekend gemaakt, heeft de Duitscho regeering schadevergoeding aangeboden voor do vernietiging der Nederlandsche visscberssche- pen Geertruida Sch 103, Marian Sch 235 en Derika IJ M 265. Zij stelde daarbij voor do j vergoeding door twee deskundigen, van wie elk der beide regeeringen er één zóu aanwijzen, te nel Cai'pèntier Alting, van den genenden staf van het Nedcrlandseh-Indischo leger en den kapitein-intendant Van Brcen, is dezer dagen uit Oostenrijk hier te lande teruggekeerd. Maandag mankte zij hare opwmhting hij de Ministers van Oorlog en van Buitcniandsche Zaken. LandweerpllchJIgen 1907—1313, Dienstplichtigen der landwecrlichtingen 12U7 tot.ou met 1913 mee oub&paald(kloin) verlof en die dit jaar nog niet bij de reserve- IfiacUveerbat-aljoiis onder de- wapenen wer den geroepen, zullen in September, zooveel mogelijk voor één dag, heen- en terugreis inbegrepen, onder de wapenen xno&fcen ko men ter inspectie. Verlofgangers op den datum van opkomst met toestemming van den minister van oorlog zich in het buiten land ophoudende, dan wel de buitenland- ache zeevaart of viascherij uitoefenende, zijn van opkomst vrijgesteld. Bijzonder verlof voor personeel der beredon wapens, In afwachting van een eerlang aan tc bren gen wijziging ia dc Jcgcrordei'1916 B. No. 131, is door den Minister van Oorlog thans bepaald, dat bijzondere verloven voor hcc personeel van het wapen der cavalerie, dat nog in den eersten oefeningsiijd dient, in den vervolge alleen ge geven zullen worden in liet 2de oefeningsjaar c-n wel in do maanden December, Januari, Februari en Maart, en voorts gedurende twee maanden in den tijd waarin belangrijk© oogsten (de hooi- en aardappeloogsten) vallen, n.l. tus. sehen ongeveer 15 Juni en 15 Juli cn tussehen ongeveer 15 September en 15 October. Het verlof zal in dezo laatste .tijdperken zoo gere geld moeten worden, dat alle deelgereehtigde reehouders (weiboeren) in den hooitijd en allo akkerbouwers (honwhocren) in den oogsttijd eene verlofbeurt krijgen. Wat do bereden artillerie betreft, kan hij zonder verlof verleend worden na afloop van het eerste verbliifjaar onder de wapenen, dus na twaalf maanden. Reeds verleende of t-oegezegde verloven* mo gen niet worden ingetrokken of alsnow gewei gerd worden. Land- en tuinbouwverloven in het najaar. In verband met het gesteld© in de 2e alinea van punt So. van do gewijzigd© L.O. 1916 B 131, wordt het volgende bepaald: "Uitsluitend ten behoeve van bijzonder© ver loven gedurende de najaarswerkzaamheden aan land- en tuinbouwers (zoowel bedrijfslei- KORT NIEUWS. Een Duitsch vliegtoestel is op Texel geland; de inzittenden wcrdcu geïnterneerd. Te Rotterdam hebben relletjes plaats gehad van de havenarbeiders. Uit het kamp van Duitsche geïnterneerden te Bergen rijn 33 man ontsnapt, maar groot-en- deels weer opgevangen. Hr. Ms. „Tromp", die uit Indië op weg is naar Nederland, maakt de reis over Nagasaki Honolocloe cn San Francisco.- 0 1 Het Nederlandsche werkliedenverbond „Pa trimonium heeft zijn algemeene vergadering gehouden. Woensdag zijn in Den Haag de vierdaagsche gonnentratlCS J.ichaamsoefeniDgen b©- Het 1 ,$b "f hefc ro°rncmen, dait do „Zee land binnenkort weder Engeland zal doen. De Nedarlandscho eenige reizen naar doen vaststellen. De Nederlandsche Regeering ders als werkkrachten) kan door compagnies- heeft zich met dit voorstel vereenigd en harer- J1" f~-' zijds aangewezen den heer L. J. van Celderen, onder-directeur der Reedersvoreeniging voor do Nederlandsche Haringvisscherij. Als Duitsch gedelegeerde zal optreden dr. Greve, directeur der Norddeutsche Lloyd to Bremen. Op sleaptouw genomen. De IJmuider stoomtrawler „Bruinvisch" werd door den IJmuider stoomtrawler „Cla- sina Luther" op do Noordzee drijvende ge- ondc-n met lekken ketel en machineschade. Eerstgenoemd schip werd op sleeptouw geno men door den „Clasina Luther" en Dinsdagmor gen te IJmuiden binnengebracht. Vrije vaart voor hosp:taaischepen. MADRID. Dc „Herald" meldt, dat de Duit sche regeering de vrije vaart heeft toegestaan aan hospitaalsehepen, op voorwaarde, dat zich een Spaansch marineofficier aan boord bevindt en dat er voor wordt ingestaan, dat de schepen alleen voor het vervoeren van zieken en gowon- den zullen worden gebruikt. De Britsche en de Ffansche regeering hebben de schikking aan vaard. sische regeering aangeklaagd wegens hoogver- mad. Hij pleitte toen niet slechts voor deze vijf volksvertegenwoordigers, doch viel. voor het gerechtshof, het toen nog oppermachtige Tsarcndom scherp aan. Dit gaf in de overvulde zittingszaal oen geweldige sensatie. In diezelfde dagen was Kerensky eveneens in do gelegenheid zijn zelfbeheersching to be wijzen. Nadat de vijf beklaagden tot verwijde ring uit Rusland waren veroordeeld, wilden do Potersburgscho arbeiders door een algemeene staking tegen dit vonnis bctoogen. Kerensky wist door zijn overredingsvermogen dit te voorkomenhij slaagde cr in» den arbeiders te overtuigen, dat hun organisatie zou lijden door deze betooging, waardoor zo er ton laatste van af2;',gca. Aan den bibliothecaris Fr. Dukmeyer, die omstreeks 1S95 leeraar was aan het gymnasium te Taschkcnt in Turkestan, waar de jonge Ke rensky op do schoolbanken zat, danken we de volgcr.de aardige schildering van Kerensky's loven als kind en jongeling. Het gymnasium tc Tasehkent was buitenge meen orthodox ©n conservatief. De rector stond volkomen onder den invloed van de bureaucra tie.en van de geestelijkheid, hij gedoogde gee- neijei afwijking van het eenmaal vastgestelde schéma, waaraan hij zicli krampachtig vast klemde. De leerlingen gedweeë Russen in den dop gehoorzaamden angstvallig aan de een maal bestaande bepalingen en de allergehoor- zaarnst© en leergierigst© was de jonge Alex. Doch niet uit onderworpenheid was Alexan der Kerensky zoo'n voorbeeldig scholier; hij had daarvoor gewichtiger motieven. Tussehen den rector en Kerensky's vader heerschto een bittere vijandschap; Alex.' vader was n.l. hoofd van het Turkostansche schoolbestuur; hij en do rector voerden beiden den titel van gene- i'aal on beiden kampten verwoed wie nu wel bet meest in dg gunst zou staan bij den Tur- Jubiisum dr. Kuyper. Den 29sten October a.s. viert dr. A. Kuyper zijn SOen verjaardag. Er heeft zich nu een comité gevormd om den leider der anti-revolu tionairen ©en huldeblijk aan te bieden. Het eore-eomité bestaat uit de oud-ministers Colijn, Kavte van Tecklenburg, Heemskerk, Idenburg, Kolkman, Loeff en Do Waal Malefijt. Van het comité is prof. Bavinek voorzitter en de heer R. C. Verweijck te Amsterdam secretaris. („Vad.") Luit8nant-kolcnc! Brocx. t De heer H. A. Brocx, gepensionneerd lui tenant-kolonel, is op 72-jarigen leeftijd' te 's-Gravenhage overleden. Hij werd to Nijmegen geboren. Hij ontving zijne opleiding voor zijne militaire loopbaan bij de Kon. Militaire Aca demie, waarbij hij als kadefc met bestemming voor het wapen der infanterie hic-r te lande werd geplaatst in 1SS2. In 1397 werd hij be noemd tot majoor provinciale adjudant in Limburg, waarna hij in 1900 word overge plaatst naar Gelderland. In 1901 bevorderd tot luitenant-kolonel, werd hem met ingang van 1 Mei 1903 op zijne aanvrage onder toe kenning van pensioen eervol ontslag uit den dienst verleend. Gep. kol. Do Greve. Te Apeldoorn is op 75-jarigeu leeftijd over leden de heer J. J. de Greve, gep. kol. der artillerie. Do militaire missie naar Oostenrijk. Do militair© missie, bestaande uit kolonel Van der Voort Maarschalk, commandant van bet 3o regiment veldartillerie, luitenant-kolo- kestanschen gouverneur-generaal. Alexander Kerensky begreep leeds toen, dat hii het aan zijn vader verplicht was iedere moge lijke reden tot ontevredenheid tegen hem van de zijde van den rector, die dnn tegen Kerens ky's vader zou worden uitgebuit, to voorkómen. Jongens van vijftien jaar zija gemeenlijk niet zoo diplomatiek. De moeder van Kerensky was een begaafde, vrijzinnige, beminnelijk© vrouw van Duitfeh- Russische afkomst. Waarschijnlijk dankt Ke rensky aan haar zijn meer vrijzinnige denk beelden, waardoor hij later Rusland heeft weten ie hervormen. Op het gymnasium echter was Kerensky aller minst revolutionair. Hij deed, tob 'aller' tovre- donlieid, dienst als koorknaap bij de mis. Op schoolfeesten droeg hij gemeenlijk raderland- scho gediehten voor. En eenmaal speelde hij zelfs do hoofdrol in Gogol's De Revisor, waarvan de rector, merkwaardig genoeg, do uitvoering aan zijn Jeerlinzen toestond. Dukmeyer vertelt, dat Kerensky een elegant heertje was met zeer regelmatige, zelfs fraaie gelaatstrekken; hij was een echt type voor het mondaine leven en een zeer goed danser. Te genover knapen van zijn leeftijd was hij -zeer gereserveerd en gemeenlijk noemde men hem op het gymnasium „de generaalszoon". Over zijn vlijt en begaafdheid waren de leeraren vol lof. Na het gymnasium te Tasehkent met zeer goedo getuigschriften te hebben verlaten, ging hij, als student- ia de rechten, naar St. Petersburg. Daar leerden zij do moderne, revolutionaire denkbeelden kennén, daar werden zij nihilisten en socialisten, én daar werd de kiem gelogd voor hetgeen deze jongeren thans doen en be- toekenon. (escadrons-, batterij-, fort-, detaehements-) commandanten, behalve over de 17 ook over de aanwezige ruimte in de 3 genoeipd in de tweede alinea van punt 9o, van de ge wijzigde L.O. 1916, B 1-31, worden beschikt. De in L.O. 1910, B 213, vervatte regelen, betreffende het toekennen van bedoelde ver loven. zijn eveneens dit jaar ook wat den tijdsduur betreft van kracht. Dagrantsocnkaarten aan militairen. De Minister van Landbouw bericht aan de gemeentebesturen dat naar hem gebleken is, door sommige gemeenten aan militairen van land- of zeemacht met periodiek verlof bons voor regeerïngsgocderen worden afgegeven, terwijl zulks- in andere gemeenten niet ge schiedt. Aan bedoelde militairen behooren ech ter zoodanige bóns niet verstrekt to worden. Krachtens eene in overleg met do Ministers van Marine en Oorlog getroffen regeling toch zullen zoodanige militairen slechts op vertoon van dagrantsoenkaarten regeeringsgoederen kunnen ontvangen. Deze dagrantsoenkaarten zijn uitsluitend geldig voor het ontvangen van aardappelen (of bij bet ontbreken van aardap pelen voor rijst) en zullen worden afgegeven, zoodra weder rantsoeneering van' aardappelen plaats vindt. In verband met (een en ander geeft de Minister van Landbouw den gemeentebesturen in overweging aan do vorenbedoelde militairen geen bons °f bonboekjes voor regeeringsgoede ren to verstrekken. Uit den aard der zaak vallen onder hoven- staande bepalingen niet die militairen, welke met onbepaald, z.g. „klein verlof" zijn ge zonden, doch alleen zij, aan wie een klein ver lof van bepaalden, beperkten duur, z.g. periodiek veriof is verleend; militairen met klein verlof hebben bijgevolg wol recht op het ontvangen van bons voor gerantsoeneerde goederen. („Sb,-Ct.") Opleiding bij do Depöts. Ten eind© do opleiding van de miliciens en landstcrmplichtigen bij de depóts moei' dan tot nu to© tot haar recht to doen komen, is door den commandant van het veldleger be paald, dat boven cn behalve de onderofficie ren-instructeurs bij die depóts zullen worden gedetacheerd kapiteins, om te worden bestemd voor den dienst van kapitein-instructeur. B ren zen knoopen.. De met laken overtrokken knoopen van do militaire veldklccding zijn vervangen door bronzen knoopen van hot mcdel der vervollen vergulde cn koperen knoopen. Near wij vernomen zijn do lakenknoopen gebleken ondeugdelijk to zijn, terwijl het metaal en do werktuigen voor do vervanrdi- gig der bronzen knoopen, die op het tijdstip waarop do lakenknoopen in gebruik genomen werden, niet beschikbaar waren, thans in ons iand aanwezig zijn. School voer vorlofsoflicieren gesloten. Daar ©r gebrek aan onderofficieren is, dio tot vaandrig wenschen opgeleid te worden, wordt de school voor vej-lobsuii'icieren te Bcr- rv owlitaire missie naar CtotEnr.jU is dag.,, in lMd te„gge_ Maandag Tertoonden rich bij „^o „oord» ÏÏJkSS' Zeppelins cn TeSout."^"" De landwecrlichtingen 1907 tot en met 191S De scheepvaartdienst tussehen Zweden ©n Amsterdam is weder hersteld. De president der republiek China heeft het besluit van t kabinet om Duitschland den oor log te verklaren, goedgekeurd. De Vereenigde Staten hebben besloten om den geallieerden by den aankoop van oorlogs materiaal dezelfde voorwaarden toe tc etaan als van de eigen regeering. Ei- ia een Russisch ministerie gevormd met Kerenski als minister-president. De Russische admiraal Nemita, die aid, onderscheiden heeft bij do onlusten der Zwarte. Zeewioot, m tot commandant cheer vloot be. De Fransche minister-president Ribot is te Londen eangekomen om de oonferentie der nc- allieerden bij te wonen. De Deensche brik „Amor" is in de Noordsec tot zinken gebracht. De Russische minister van Landbouw Tsjsr- nof is afgetreden. J Amerika stond Italië een leening toe van 10 nnlhoen dollar, •In Duitsoh-Oost-Afrika hebben de Engel- schen den strijd horvat en hebben zij vorderin gen gemaakt. De Afrikaanecke republiek Liberia heeft ook aan Duitschland den oorW verklaard. De conferentie der geallieerden te Londen is Dinsdag geopend. In Vlaanderen hevige artillerie-actie, geen infanterie-gevechten Aan de Maas aanvallen der Dnitechers in Champagne aanvallen der Franschen; in'den Elzas patrouille-schermutselingen. Bij Focsani, aan het Roemeensehe front, maakten de Duitschcrs bij een bestorming van Russische versterkingen 3900 krijgsgevangenen en veroverden 13 kanonnen. De Oostenrijksche generaal-overste von Kö- vesz, die de leiding heeft voor den strijd in de Boekowinn, is tot veldmaarschalk benoemd. England's jonge vliegers. In een beschrijving van hcc werk der vèr-dra. gendo artillerio cn dat der vliegers in Vlaande ren, 2c-gt oorlogscorrespondent van de „Daily Chronicle"; „Het kanonvuur van den vijand langs ons fror.c is nog lievig cn daar ons antwoord niet minder hevig is, is het artillericduel in som mige scccort-n wt oen buitengewone intensiteit gestegen. Ditstrekc zich over een lange streek uit. Het vuur reikt ook ver, want de vijand gebruikt een groot aantal verdragende kanon nen, die projectielen met grool© snelheid weg schieten naar achter het front, gelegen punten, zocdat de granaten nu en dan in liet wilde neerkomen op afstanden van 20 Engelsciie mij len achter de ljnio, waar zij soms eeu paar pilde vrouwen of Franscho kindertjes op oen \or Van het oorlogstooncel gelegen hoeve doo- clen', of cc-n eenzaam veld omwoelen. Waar Dit alles geschiedt echter niet ongestraft, koren 6taat ie rijpen voor den oogst. Een van de vèr-dragende kanonnen, dat pro jectielen zond naar een cnonn ver afgelegen punt achter het gevechtsfront werd dezer da gen ontdekt, door onzo hiortoo uitgezonden vliegers. Zij vlogen er boven in het rond eu lieten er met blijkbaar gunstig resultaat bom men op vallen. Van het kanon werd sedert niets "mor ge merkt, en dit is slechts één uit vele gevallen. Onzo jongo Iuchtnumnen hehbpn de laatste paar weken, en vooral gedurende de Inatste dagen, groot© gevechten geleverd. Het was toen uitmuntend vlicffwcder, zoodat de vijan delijke eskaders geweldig© pogingen deden om hoven onze eigen linies do heerschappij te. krij gen in de lucht. Van den grond af ziet men gen op Zoom tijdelijk gesloten. Binnenkort worden daar echter ©en 700 jongelieden, die in Augustus onder de wapenen komen moeten, voor eerste oefening gedurende zeven maanden, gedetacheerd, om onder leiding van de offi cieren der sohool voor vorlofsofficieren tot kor poraal en sergeant bij het. reservekader te worden opgeleid. Schadeloosstellingen transportmiddelen. In „St.-Ct." 183 brengt de' Minister van Oorlog ter kennis, welke bedragen zullen wor den berekend als schadeloosstellingen voor het verschaffen of beschikbaar stellen van trans portmiddelen to land, in verband met de Inkwartieringsweb (Kon. besl. van 10 Nov. 1892, St.bl. 253). Uit de Staatscourant. Bij Kon. besluit is met ingang van 12 Aug. 1917 benoemd bij het personeel van den Ge- necskufldigon Dienst der Landmacht, tot officier van gezondheid der 1ste kl. de officier van gezondheid der 2e kl. dr. W. F. Enklaar, van dat personeel. Ber.ocmd bij den provincialen staf tot luit©» nant-kolonel, provinciaal adjudant in Fries land, de majoor C. W. J. Rink, van het 14e reg. infanterie. Tot majoor benoemd. Aan den tijdelijkcn adjudant van de Konin» gin, den kapitein der infanterie van het Neder- landsch-Indiseke leger J. P. de J o s 5 e 1 i n de Jong, is de titulaire rang van majoor verleend. Benoemd tot vaandrig. De milicien-sergeanten J. Hof er cn J. R. kraan, van hcc 7o regiment infanterie, en M. J. Prins, van het regiment grenadiers zijn benoemd tot vaandrig cn als zoodanig on derscheidenlijk bij het 16e, 3e en öe regiment infanterie m dieiist gesteld. slechts nu en dan iets van dezen lucktstrijd en hoort men het geratel der machinegeweren daar in de hoogte, ofschoon men voortdurend de aiweerkanonnen in werking ziet. Maar pas m ouzo vliegkampen krijgt men een duidelijk begrip van die luchtavonturen en dan gaat iemand het hart uit toe deze vliegmenscheu, dio onpersoonlijk en zoo met hunne machines één gelijken als dio tob stipjes in de lucht zijn geworden. fn de centen en in dc hangars ziet men do menschelijke eigenschappen van dezo vliegers en waarnemers, en hoort men nu en daa uit een toevallig opgevangen woord van hen ver halen, die wonderlijker zijn dan iets dat men ooit ter wereld verteld heeft, zonder een besef van bet wonderlijk© hunner daden, alsof dio .slechts tot de gewone alledaagseliheden van heb leven behooren. Zoo was het ook dezer dagen toen ik een paar marine-vliegers ging opzoeken, met wion ik bevriend ben. Een hevig onweer was losge barsten, zoodat d© mannen in hun casino bij een zaten. Een van hen ging naar do gramofoon. om een liedje uit d© nieuwst© revue t© hooren. Een jongen lag op zijn rug, met de knieën omhoog, een romannetje t© lezen, alsof de lief desgeschiedenis van con bakvischje iets veel belangrijkers was dan do geheel© oorlog. An deren zaten lui in rieten stoelen en spraken met den ernst van oude wijzo mannen, met nu. en dan e&n van gezonden Engelsehcn jnngens- humor er tussehen door. Zij waren allen heel jong. Ik geloof dat de eskader-commandant, die reeds 22 Duitschcrs in gevechten heeft neergeschoten en daar nooit een woord over spreókt, ver beneden de 30 is. De meest© vliogers en waarnemers zij» omstreeks twintig jaren oud. cn er zjjn meer dio jonger, dan di® ouder zijn»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2