No. 467 Vrijdag 10 Augustus 1917 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D, MANASSEN. HET LUK. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT .REDACTIE EN ADMINISTRATIE VALERIUSSTE. 109, AMSTERDAM. DIT JBLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT ELI VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P.K WARTAAL Voor Advertentien wende men tick tot onze Administratie, Valeriusstriuit JOC Amsterdam. Prys der Adverter.ttén per regel 30 cent. Voor Ingezohda^ Méd deelingen op do tweede, derde ec vierde pagina dubbel tarief. Bjj aboLl3^mt:r reductie. De strijd in Roemenië. Met den strijd aan liet Russische front ook de actie aan liet Roameensche front herleefdhet laatste maakt trouwens een deel uit van het eerste. Het zijn ook hier de Centralen, voornamelijk de Duitschers, nog de leiding. In de laatste dagen zijn de Duitschers vrij wat vooruitgekomen, al vin den zij nog al krachtigen tegenstand van de Russen en Roemeniërs. "Wij geven hier em kaart van dit oorlogstooneel. Vooral in d:e aanvallen, 'en generaal Mackensen heeft j 't zuidelijk deel van dit front, aan den benedenloop der Seréth, wordt hevig ge streden. Bij de plaats. Focsani, aan den spoorweg en dicht bij gemelde rivier, heb ben de Cëntralen vooral vorderingen ge maakt. Oe toestand in den reuzenstrijd. De laatste berichten van heb Oostelijk oorlogsterrein maken vooral gewag van strijd aan het Roemeensche front. Voor eeuige dagen nog leek het, alsof de Russen hier vooruit zouden komen, of althans ste- jvig stand houden. Ook hier gaan zij thans achteruit, o.a. bij Focsani, of schoon zij daar zeer sterke posities hadden. Deze stellingen zijn door -de Duitschers bestormd, eu de laatsteii maakten daarbij 1300 krijgsgevangenen en [veroverden 13 kanonnen. De Russen, deden iwel hevige tegenaanvallen, maar zonder dat het baatte. Ook elders aan het zuidelijke deel van 't Oostelijk front blijven de Centra len fortuinlijk. De Russen trekken nog 6teeds terug, toch bieden zij heviger tegen weer dan eerst, vooral tusschen Dn jester en Proeth. In de Boekowina worden zij ook nog steeds teruggedreven, en het lijkt er op, dat weldra dit geheeld Oostenrijksche gebied van vijanden zal zijn bevrijd. Aan het Westelijk front woedt de strijd Een sokets uit het Russisch volksleven Ij door ANTON TOIkEOHOW, Een windstille Augustusnacht. Langzaam stijgt de nevel uit de velden op en trekt een bleek-mt gordijn over hei, landschap. Dooi de maan beschenen maakt die nevel soms den 'jndruk van een eindeloozo, bewegi nglooze zee, ;dan weer van een reusachtigen witten muur. Het is waterkoud. De ochtend is nog verre. Dicht bij den weg, die langs den zoom van het bosch loopt, brandt een klein vuurtje tukkebossen. Daar ligt onder een jongen eik een lijk, van het hoofd tot do voeten door. een niouw wit linnen kleed bedekt, op de borst eeu grof houten heiligenbeeld. Dicht bij hot lijk zit terzij van den weg .de-„wacht", twee boeren, die hiermede een der onaangenaamste eu meest geschuwde plichten der gemeente- hoeren vervullen. De eene, een forsoh gebouw- do jonge vent met dikke, zwarte wenkbrau wen, in een verscheurde bonten jas eu 6choenen van schors, zit met uitgestrekte bee- neu in het vochtige gras en traöhfc zich den tijd door arbeid te korten. Hij heeft zijn lan gen hals voorovergebogen en 6nijdt, luid snui_ vend, uit een groot, hoekig stuk hout een lepel. De andere, een klein, mager boertje met een oudachtig, pokdalig gezicht, dunnen snor en een geitebaardje, zit onbewegelijk mot de handen op de knieën en staart wezen loos in het vuur, dat zachtjes tussoken beiden ligt te flikkeren en hun gt^ichton mot rossig hebt beschijnt. i IM*® hoort slechts Jjet knetteren yan de voort. Men leest echter voornamelijk van felle artillerie-actie, en een Parijsch tele gram meldt, dat er niet de geringste infan- terie-actie plaats had in Vlaanderen en ook do jongste Engclsche berichten deelen mee, dat er vandaar, behalve de gewone artillerie- strijd, niets te melden valt. En van andere punten op dit front komen geen belangrijke berichten. Aanvallen, hier van de Franschen zooals in Champagne, daar van de Duit schers, zooals aan de Maas, waar zij nog altijd weer pogingen doen om hoogte 304 te veroveren, maar resultaten geeft dit alles j weinig en de beslissing wordt er geen stap I nader door gebracht. Toch, zoo ooit, schijnt nu de gelegenheid gunstig voor de gealli eerden in het Westen, nu de Duitschers ook weer in het Oosten worden vastgehouden. Maar men hoort zelfs niets van het aller hevigst trommelvuur, dat eeu nieuwen stoot voorspelt, en voorloopig althans is ook dit offensief in Vlaanderen weer tot staan ge komen. De wereldoorlog breidt zich intusschen uit, 'er doen steeds meer staten aan mee. China heeft thans ook vast besloten om zich bij Duitschlands vijanden te scharen en de Afrikaansche republiek Liberia plaatst zich insgelijks aan de zijde der geallieerden. Dat vochtige takken in het wachtvuur en het kra ken van het, hout onder het mes. He, Sema, val niet in slaap! roept jongen. Ik... slaap niet... stottert do kleine. Ja, ja... vreeselijk hier zoo te zitten, 't maakt iemand beroerd. Kom, vertel eens wat Sema 1 D... dat k... kan ik niet... Wat ben jij toch voor een vreemde kerel anderen lachen en zingen, vertellen de dolste grappen, on jij do hemel mag weten, wat jou mankeert! Daar zit je als een vogelver schrikker en staart in het vuur. Je kan niet eens de woorden vloeiend na elkaar spreken je spreekt alsof je bang bent. Nu ben je toch zeker al dicht bij de vijftig en helbt minder verstand dan een kind. Vindt je 't nou zelf niet lam, dat je zoo bekrompen bent? Ja zeker... antwoordt Sénia verdrietig. En denk je soms, dat wij ons piet erge ren over je domheid? Jo bent goedaardig en kalm, maar geen hersens in je kop. Als God je nu eenmaal te w-einig verstand gegeven heeft moest je je zelf eens aanpakken... je moet je best eens doen, Sema... Als iemand iets goeds zegt, moet je dat opvangen en er over denken tot het je duidelijk wordt; ja, dat is het, je moet nadenken, steeds nadenken... Als je een wóórd niot begrijpt, moet je je her sens inspannen en er over peinzen wat zoo een woord boteekent. Begrepen Je moet leeren denken. Want als je je niet zelf aan verstand helpt, blijf je dom zoolang je leeft. Plotseling klinkt in het bosch een lang gerekte klaagtoon. Dan is het alsof van de kruin van den boom iets loslaat, door de bladeren ruischt en op den grond valt. Dof klinkt do echo na. De jonge boer schrikt op de toetreding van de reusachtige Aziatische eu de van luttele beteekenis zijnde Afri kaansche republiek eenige wijziging zal brengen in den oorlog, we gelooven liet niet. Zelfs het meedoen van Amerika heeft voorloopig op den strijd zelf nog niet veel uitwerking gehad. Het gaf meer moreelen en financieelen steun dan' een daadwerkelijken op het oorlogsveld. Zelfs wil het aan de meeste conferenties der geallieerden niet meedoen. Wel leent het telkens opnieuw zijn millioenen dollars nu deze, dan die mogendheid, thans weer 10 millioen aan Italië. En het helpt zijn vrienden in Europa met ammunitie op alle moge lijke wijzen. Zoo werkt het mede aan de voortzetting van den oorlog. Zelfs in ge schrifte. Gerard, de vroegere Amerikaansciie gezant te Berlijn, heeft gedenkschriften uit gegeven van zijn werkzaamheid van vier jaren aldaar. Bovendien publiceert deze vroegere gezant den teket van een brief van president Wilson gericht, maar niet ver zonden. Yeel nieuws brengen deze onthul lingen niet over de voorgeschiedenis van den oorlog, waarover, de bladen der Entente- landen en de Duitsche zich in de laatste dagen weor zeer druk maken. In veler oogen schijnt het van meer belang te wezen en kijkt zijn makker vragend aan. Dat is een uil, die jacht maakt op klei ne vogels, zegt Sema dof. Ja, zeg eens. Sema, het is toch eigenlijk tijd dat de vogels naar warmere streken trekken P Tijd is het, natuurlijk. Wat zijn de nachten al koud. Ijskoud. Ut ben' heelemaal bevroren. Leg toch nog wat hout op het vuur. Sema staat op en is spoedig in het kreu pelhout verdwenen. Zoolang hij daar achter verborgen is, bedekt zijn makker de oogen met beide handen en schrikt bij ieder geluid ineen. Sema brengt een arm vol takken en legt ze op het vuur. Een ©ogenblik lokken de vuurtongen aan de zwarte takkenplotseling, als op bevel, grijpen ze deze en een purper licht stroomt over de gezichten, den weg, het witte linnen, waaronder de omtrekken van de armen en beenen van den doodo te onderschei den zijn, het heiligenbeeld... De „wacht" zwijgt. De jonge heeft zich nog verder voor over gebogen en werkt mot zenuwachtige haast. De kloino zit onbewegelijk als vroeger, den blik op het vuur gericht... „Gij vijanden Zions, wordt te schande voor den Heere", klinkt plotseling door de nachte lijke stilte liet gezang van een keelstem; dan worden zachte schreden hoorbaar en op den weg verschijnt in het rood© licht van het wachtvuur een donkere mensohengestalte, in een kort monnikskleed met breedgeranden hoed en een valies op den rug. Geprezen zij God, do Heer, geloofd de Moeder des Heilands. spreekt schor de ge stalte. Ik zag een licht in do lielsche duister nis en mijn geest verheugde zich... Eerst dacht ik dat het een paardewacht wastoen viel mij inHoe kan hot een paardewacht zijv, terwijl wie 6chuld heeft aan den oorlog, dan hoe er den einde aan te maken is. Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat al dit geschrijf do tegenstanders zal overtuigen. Uit den brief blijkt wel, dat het op keizer Wilhelm diepen indruk maakte, dat Engeland mee deed aan de zijde van Frankrijk en hij voorzag toen reeds, dat de oorlog zeer lang zou duren. Het lijkt er op in de laatste dagen, als of er in -den toestand in Rusland eenig* verbetering komt. Niet alleen is de tegen stand der Russische troepen krachtiger, vechten zij op verschillende punten moedi ger, maar ook in het binnenland schijnt de verwarring minder te worden. Kerenski is thans met eroote macht bekleed als minis ter-president. tevens minister van oorlog en marine. Van woelingen, van opstootjes zelfs vernemen we haast niet meer, maar dit kan ook daaraan liggen, dat de grenzen gesloten zijn en niet alle berichten worden doorgelaten. Is Kerenski den toestand in zijn land meester geworden, ook zonder medewerking der Cadetten, die in Rusland nog steeds een groote en belangrijke partij vormen? Eu heeft de nieuwe opperbevel hebber Korniloffdie aan het front dic tator wil zijn, en alleen rekening wil hou den met zijn geweten en de stem van het volk, thans beter het leger in zijn hand dan Broessilof? Vragen, waarop eerst de toe komst antwoord kan geven. Voorloopig is het duidelijk, dat ook Rusland den oorlog wil voortzetten evenals al de andere gealli eerden. Het gerucht der nieuwe aanbieding van "onderhandelingen door de centralen. dat uit Amerika kwam, wordt nu van Oostenrijksche zijde tegengesproken. En zoo staan wij thans weer op hetzelfde punt als reeds zoovaakgeen beslissing op de fronton, geen toenadering tusschen de vijandelijke partijen, die toch blijkbaar alle naar vrede verlangen. Groote verwachtin gen worden nog altijd gesteld op de confe rentie te Stockholm. Deze is thans defini tief vastgesteld op 9 September. Maar of de arbeiders der geallieerden zullen meedoen, hangt voornamelijk af van de conferentie van dezen op 28 en 29 Augustus en op het congres der Engelsche arbeiderspartij op 3 September. Wordt daar gest-emd voor deel neming aan -de conferentie te Stockholm, dan wordt deze zeker een uiting van groote beteekenis. ENGELAND. De conferentie der geallieerden. LONDEN. De conferentie dor geallieer den is Dinsdag "begonnen. Er werden twee •langdurige zittingen gehouden. Aanwezig waren de Britsche ministers, Sonnino, R-i- bot, de Franscbe minister van munitie Tho mas, de Britsche ambassadeur te Parijs lord Bertie, en een aantel andere vertegenwoor digers der geallieerden en hooggeplaatste officieren. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsteer eln» Het Engeisch-Fransch offansisf. PARIJS. De artillerie-strijd was in Bel gië vrij -hejvig, voornamelijk in den sector Bixschoote en ten N. van der Aisne aan het front Hurtebise-Craonne. Geen infanterie- actie. In Champagne deden de Franschen drie invallen in de Duitsche linies waarbij zij aan de Duitschers verliezen konden toe brengen en gevangenen maken. Aan den linker-Maasoever beproefden -de Duitschers Dinsdagmorgen na een leven dig geschutvuur' een aanval op de Franscho stellingen tusschen het bosch van Avocouxt en heuvel 304. Door de hevigheid van het juist gerichte vuur der Franschen moesten de aanvallers onmiddellijk na gevoelige verliezen te hebben geleden, naar hun loop graven terugkeeren. In den Boven-EIzas patrouille-gevechten LONDEN. Officieel. Niets te melden be halve de gebruikelijke artillerie-actie. BERLIJN. Officieel. Legergroep-prins Eupprech t: In Vlaanderen was de artillerie- actie slechts voorbijgaand in enkele secto ren levendig. toch nergens paarden te zien zijn? Zouden, het misschien dieven zijn, roovers Zijn het misschien zigeuners, die hun afgoden, offer brengen? En mijn geest verheugde zich Ga, zod sprak ik tot me zelf, ga, kneoht Gods, en verwerf u de martelaarskroon. En het licht trok mij aan, zooals het den bont- vleugeligen vlinder aantrekt. Nu sta ik voor u en uw uiterlijk zegt mijGij zijt geen dieven, noch afgodendienaars. Vrede zij met u! Goeden avond. Broeder in Christusi kunt gij mij niet zeggen hoe ik naar do steenbakkerij vair Machukinski kom?' Dat is niet ver meer. Gij gaafc rechtuit tot aan het dorp. Bij het dorp slaat ge rechts om, vadertje, en gaat den oever langs tot aan de steenbakkerij. Dank, do hemel beloone 't u. Maar waarom zit gij hier? Wij moeten de wacht houden.- Het lijk hier... Wat? Eeu lijk! .Heilige moeder Gods! De vreemdeling ziet het witte doek met' liet heiligenbeeld en siddert zoo hevig, dat zijn beenen onwillekeurig een kleinen sprong maken. Het onverwachte gezicht werkt be nauwend op zijn gemoed. Hij trekt zich in elkaar, spert mond en oogen open, staat als aan den grond genageld... Een paar minu te staart hij het lijk aan, als geloofde .hij ziju eigen oogen niet, dan stamelt hij Heilige moeder Gods! Ik liep zoo rustig voort, deed niemand eenig kwaad en nu die straf... Tot welke stand behoort gij, vraagt de jonge iboer. Geestelijke? X... neen... ik ben pelgrim en ga van het eene klooster naar het andere. Kent gij den opziohter op de steenbakkerij? Ik ben zijn In het trechterveld ontstonden herhaal delijk botsingen tusschen verkenningsafdee- lingen. In Artois lag krachtig vuur op de stel lingen tusschen Hulluoh en de Scarpe. Leg er groep-1)uit&cha kroonprins: Aanval len der Oldenburger en Wurtembergor stormtroepen in de kloof van Bessy, ten N. van den straatweg Laon-Sodssons, en bij Berry-au-Bac aan de Aisne brachten ons ge vangenen en buit. De slljk-oorlog. Reuters bijzondere correspondent aan het Fransche front, eenige verhalen van gevange nen overseinende, maakt daarbij ook melding van -hetgeen een Fransch officier hem vertol- de omtrent den toestand van het gevechts terrein. Zijn manechappen, nat tot op do huid, staan in do granaattrechters, die in ware mod derpoelen zijn veranderd. Tracht men deze onderling to verbinden, dan ontstaan minia tuurkanaaltjes. Vier dagen lang leefden do soldaten alleen van het voedsel dat zij bij zich •hadden. Een beetje brandewijn en een paar maal wat warme koffie was alles, wat het front kon bereiken. RUSLAND. Van hol Oostelijk Oorlogsterrein. Aan het Russische front. WEENEN. Officieel. Bij de legergroep Mackensen bestormden Duitsche troepen ten N. van Focsani sterke Russische posities. Zij maakten bij die gelegenheid 1300 krijgs gevangenen en veroverden 13 kanonnen. Aan de boven Poetna mislukten zwakke stormaanvallen van de tegenpartij. De vijand deed tevergeefs en onder zware verliezen een aanval op do Casinoelui- berg. De Oostenrijksche troepen wierpen hen door tegenaanvallen en in verwoede gevechten man tegen man telkens weder terug. Ten N. van Gyergye Toelgyes maakten wij OU3 van verschillende Russische ver schansingen aan gene zijde van de grens ge legen, meester. Bij Goerahoemora wisten wij ondanks den h.ardnekkigen tegenstand van den vijand verder vooruit te dringen. Verder niets van beteekenis. BERLIJN. Officieel. Front-prins Leo pold: Toestand onveranderd. Front-aartshertog Jozef: In de dalen van de Sereth en de Soetsjawa werd strijdend terrein gewonnen. Ook in het gebergte gaan wij, ondanks krachtigen tegenstand van den vijand, voor uit. Nieuwe Roemeensche aanvallen bij Mgr. Casinoeloei en bij het klooster Lepea, aan het Poetna-dal, werden met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Front-v. MackensenIn een plaatselijken aanval bestormden Pruisische en Beiersche regimenten de Russische stellingen ten N. van Focsani; zij maakten 1300 gevangenen en brachten 13 kanonnen en tal van loop graven wapens binnen. PETROGRAD. Officieel. Aan het W. front ten Z.O. van Brody krach tig vijandelijk artillerievuur in de streek der derpen Doe-be en Zarkoev. Ten Z. van Grzimalof. dreven onze voorgescho- ven afdeelingen vijandelijke posten "terug. In de streek ten W. der Sbroc-tsj halen de vijandelijke troepen alle3 van de velden weg. In het Sereth en vooral in het Soetsjawa-dal blijft de vijand onze troepen terugdrijven. Hij bezette de dorpen Mas-- koece, Satoelmary, Radautz, Boerla en Glit. Aan het Roemeensch front bij Kimpo- loeng bezette de vijand na een gevecht de hoogten ten N. van het station Molile. In deze streek werd met dapperheid gestreden door de onderofficieren-school van het 260ste regiment infanterie, aangevoerd door kapitein Loesjkien. De school sloeg ver scheidene aanvallen van den vijand af, dien het tot een wanordelijken terugtocht dwong. Tweo Russische soldaten namen een Duitschen verkenningstroep gevangen, be staande uit 3 onderofficieren en 12 man. Ten W. van Dzemien sloegen wij vijande lijke aanvallen af. Aan de Bvstrit-za, in de streek van Kotergasji, Pwana en Bortsjei neef. Mijn God mijn God! wie is de doode? Een vreemdeling. - Heer; erbarm u onzer. Maar nu. broe ders, zal... zal ik gaan. Ik ben bang. Ik ben meer bevreesd voor lijken dan voor wat, ook ter wereld. Zegt mij, mijn waarden, hoe zou dat toch komen Zoolang dat mensch tot de levenden behoorde, lette men niet op hem nu dat hij dood is en tot stof wederkeert-, sidderen wij voor hem als voor een beroemd veldheer of voor den eerwaardigen aarts bisschop... Verlos, ons, Heer, uit dit tranen dal! Hóe is het gebeurd? Is hij vermoord? Dat weet de hemel alleen. Misschien is hij vermoord, misschien is hij een natuurlijken dood gestorven Zoo, ja... Wie weet, broeders, misschien smaakt zijn ziel reeds de heerlijkheden van het paradijs.. Zijn ziel is nog hier, zei de jongste boer. Eerst na drie dagen verlaat zo het lichaam. Hm... Wat is het koud vandaag! Mijn tanden klapperen... Dus, ikV moet rechtuit; gaan... Tot aan het dorp en dan rodit langs den oever. Langs den oever, ja... Waarom sta ik nog hier? Ik moet gaan. Vaarwel broeders. De monnikspij maakt zoowat vijf schreden en blijft staan. Ik'vergat een kopeke voor de begrafenis bij te dragen, zegt hij. Goede Christenen, mag dat? Dat moet gij beter weten dan wij; gij, die kloosters in en uit gaat. 'Als hij een na tuurlijken dood gestorven is, komt het zijn ziel tên goede: is liij echter een zelfmoorde naar, dan is het zonde. Gij hebt gelijk... en het kan toch een zelfmoordenaar zijn. Dan is het beter dat ik mijn; geld behoud. Q, zopdige menschjieid verlieten fcweo Russische regimenten cn divisie op eigen initiatief de door lien zette stelling en trokken achteruit, het den terugtocht onzer troepen in deze str naar het O. ten gevolge had. In de richting Fokeany begon de vijar na een artillerie-voorbereiding het offonsj langs den spoorweg Foksany-Morescc-sci aan den straatweg Foksany—Tsjiocslcs. 6 Atfg. nam do vijand, na onze troepen or de rivier Tyrladesoesa te hebben go-J on zo stelling in deze streek. Onze vliegtuigefn wierpen bommen op station Baranowitsji, waar treffers wer waargenomen. Op 4 Aug. deden vijbndelij' vliegtuigen eon reeks aanvallen op de k der Oostzee en do eilanden in de golf v Riga. De laatete, dagen werden vetrkc-nnjnï toenten en activiteit beven do golf LONDEN. Do „Ti mes"-correspondent bij I" zevende Russische legercorps meldt don 2:1 Aug.: Hot einddoel van den vijand EC-hir" te zijn om te trachten de troepen, die nog"} de Karpathen en in Roemenië staan, af J snijden. Daarom richten zij hunne aanvaHc op den sector tusschen Manienels, Podolsk e ïsjernotwitz, en op dit kruispnnt zijn wij oi gelukkigerwijze niet in staat den Oostenrijkse! Hongaarschen vloed het hoofd te bieden. 1 Het had anders kunnen zijn, indien nan Kr nilofs aandrang, om van elk offensief af zien en onmiddelli jk tl Ie legers anders groepeeren, gehoor was gegeven. De stoutmoedige aanvallen van den vijan zijn thans gebaseerd op de veronderstéliiiTg; dat wij toch niet in staat zijn vanuit de K2r pathen e©n tegenaanval op hun rechtend c-u'gc te ondernemen. Van den anderen kant is de vijand ten govolgi; van hot optreden der Russische i roeper., d' de zaken maat lieten gaan, thans in staat on~"J linkervleugel voortdurend te bestoken, zen', der dat daarvoor zijn troepen in de Kar: pabhen en in Roemenië i.u3schenbr;ide behoeve! te komen. En op dio manier breng- hij zij plan om Zuid-Rusland te verovsren, ten nl' voer. De actie van Mackensen, Het Korr. Bur. meldt ter aanvullüi van het legerbericht, dat de troepen var Mackensen. ton noorden van Focsani opruk] kend, do dorpen Coeislea, Strejescoe, Iyan cesti en het spoorwegstation Poet-na Seac zijn voorbijgetrokken. Zij staan thans déiar waar de Sereth de Donau-vlakte betreedt Het Russische ministerie, PETROGRAD. Het ministerie is ger construeerd. Minister-president is Këreiiski,1 die ook de portefeuilles van oorlog en manh neemt. Onder-minister van oorlog is Ha-i vioekof, van marine Lebedef. Nekrasof A vice-president van den ministerraad en minister van financiën; Terestsjenko blijft; minister van buit'enlandsche zaken. De Dictatuur, Uit Lausanne wordt gemeld: De bevolking van Petrcgrad wordt gesom meerd onverwijld alle wapenen in te 'léve renMinister Kerenskv heeft desbetreffende, officieele proclamaties laten aanplakken'ia alle wijken der hoofdstad. ROERS £NIÊ De Raad van Arbeiders en Soldaten l® Roemenië. Berichten van de Russische grens geven een zonderlingen indruk van het optreden van het Comité van den Raad van Arbeiders en Sol daten, beboerende tot 'het in Moldavië strij dende Russische leger in Jassy. De voorzitter van genoemd comité, een zekere Tiesahausën, die een zeer bewogen leven achter den rug. had, werd de ongekroonde koning van Jassy genoemd. Hij oefende de volledige macht uit en mengde zich ook in de binnenlandsche Roe meensche politiek. Eenige weken geleden, zoo meldt de „Nowoje Wremija", overhandigde Tiesshauacn aan de Roemeensche regeering een in scherpe bewoordingen opgestelde nota, waarin hij de onmiddellijke afdanking van ko ning Ferdinand, de afschaffing van de dood straf in Roemenie en de verhooging van de soldij der Russische soldaten eiechte. Do Roe meensche regtc-ring moest de beide laatste i eischen aannemen, tnaar wilde niets weten van) het afdanken van den koning, en verzocht daarentegen aan de voorloopige Petcrsburg-i sche regeering de ontbinding van den Raad Niet Toor duizend roebel zou ik hier willen zitten. Vaarwel, broeders! Hij gaat langzaam op weg en blijft weer staan. 1 Ik weet zolfs niet wat ik doen zal, mom- pelt hij. Bij het vuur blijven om den ochtend j af te wachten? Vreoselijke gedachte! Verder gaan? Eyenzoo vrc-eselijk. Den goheelon weg zou mij. in donker het lijk voor oogen staan.] Wat een straf van God! Vijfhonderd werstj heb ik te voet afgelegd en alles is goed gegcen en nu, dat ik bijna thuis ben, gebeur; zooic-t3.: Ik kan niet verder gaan.! Het is vreeselijk Ik vrees wolven, noch roovers, noch de duisternis, maar voor doodea beuik bang.' Ik kan er niets aan doen. Brieder,s in den Heere, Jk smeek u, begeleidt mij tot het dorp I Wij mogen het lijk niet verlaten. Niemand ziet het broeders, waarlijk niemand! Gij met den baard, doe mij het ge noegen mee te gaan! Zeg, waarom spreek je nooit Hij is een beetje achterlijk... zegt de jongste. ey mij mede, TriendIk geef er u vijf kopeken voor! Voor vijf kopeken zou men het kunnen doen, zegt de jong© boer en krabt zich achter het oor; het mag eigenlijk niet... maar als Sem-a hier alleen blijven, ga ik met u mede.- Sema blijf jij alleen hier? Ik blijf... zegt de achterlijke, Mooi zoo. Vooruit dan De jonge boer staat op, zij gaan weg. Een minuut later zijn E|j uit het gehoor, S:ma sluit- de oogen en suft voor zich heen. Het takkenvuur dooft uit en op het lijk legt zich een groote, zwarte schaduw...

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 1