L e g e r z aken. Binnenland. IDE SOXaDATEl^'COUItAlxrT van "Woenssdag: 2, O iJ"o.li 1917 Een van do zware Oostenrijkscho kanonnen, die dood en verderf zaaien in de rijen van den vijand. Geen dikke Bertha, ook van Oostenrijksche afkomst, maar toch een stuk geschut om eerbied voor te hebben. Met deze zware kanonnen «hebben de Oostenrijkers en Duitschers in den eersten tijd van den oorlog ontzag ingeboezemd aan Engelschen en Franschen zoowel als aan Russen. Thans is do zaak wel eenigs- rins veranderd en het Engelsche geschut van zwaar kaliber doet thans voor dat der centralen niet onder, noch in grootte en draagkracht, noch in aantal. -*ij waren doorgedrongen. Zij kondon slechts '•eu deel van de eerste linie over een front van ongeveer 300 M. bohoudon. De artille- rieactio was eveneens hevig ia den sector jran Craonne. In Champagne deden wij Zaterdag tegen kwart voor acht na een zorgvuldige artil- ilerie-voorbereiding op twee punten eeu aan- :,vai op do Duitsche stellingen. De aanval, :dio met buitengewone kracht werd uitge boord, bereikte overal het beoogde doel. -ijlen noorden van Mont Haut eu op dé noordoostelijke hellingen van den Têton ihebben onze soldaten, die blijk gaven van (bewonderenswaardig élan, over oen breedte van ongeveer 800 M. en een diepte van 300 i'M., een machtig versterkt loopgraven-net 1 der Duitschers veroverd. De Duitschers reageerden krachtig. Hun tegenaanvallen volgden elkander gedurende een deel van den nacht aanhoudend op, maar mislukten 1 alle in ons vuur of na gevechten van man tegen, man onder zware verliezen. De door j ons veroverde stellingen zijn in hun geheel gehandhaafd. Het aantal gevangenen, dat door ons in den loop van deze operatie ge maakt is, bedraagt 360, onder wie negen officieren. Duitsche troepen-concentraties, s die bestemd waren om hulp te bieden, kwa men onder ons artillerievuur en leden aware verliezen, j Aan den linker Maas-oever kenmerkte de Sacht zich door zeer levendige artillerie-ge vechten in de streek van heuvel 304. Ten Westen van den Mort Hom me sloegen wij een aanal der Duitschere af. In het bosch van Avocourt heersclite groote patrouille- bedrijvigheid. Wij maakten gevangenen. Op den reóhter-oever trachtte een Duit sche verkennings-afdeeling onze linies aan l het Oostelijk uiteinde van het bosch van 1 Caurières binnen te dringen, maar werd door ons vuur uiteengedreven., 5 LONDEN, 15 Juli (Reuter.) In Cham- pagno organiserrden en heroverden onze troe pen stellingen ten Noorden van den Mont Haut en do Teior, alleen beschoten door de artillerie van den vijand. Ten W. van Butte Mesnil en in het Argonne- woud bij Bolande voerden wij met goed succes aanvallen uit op de vijandelijke loopgraven en maakten bij die gelegenheid gevangenen. BERLIJN. Officieel. Legergroep Eup- prccht. In Vlaanderen bereikte de artil- Ieriestrijd aan de kust en tusschen Roesinge en Wytechaete groote hevigheid. Hij duur- da bij Yperen ook des nachts voort. Bij Lens cn aan beide ©evera van de Scarpe was tijdelijk hot vuur krachtig. Engelsche compagnieën, die bij Gevrelle. ten oo3ten van Croisélles en bij Bullecourt aanvielen, worden door een tegenaanval teruggewor pen. Legergroep Kroonprins: Aan den Che- min des Dames werden den vijand door een aanval belangrijke stellingen ten zuidoosten van Courtecon ontrukt .Na een geconcen treerde actie van artillerie en mijnwerpers- vuur bestormden afdeelingen van het regi- me«t generaal-veldmaarschalk v. Hinden burg en andere Oost-Pruisische regimenten en aanvalsbataljons zeven Franscho stellin gen over een breedte van 1500 M. en een diepte van 300 M. De vijand bood verbit terden tegenstand, zoodat het tot hardnek kige gevechten op korten afstand kwam. Het gestelde doel werd overal bereikt. Het yerworvene werd tegen drie sterke tegen aanvallen gehandhaafd. De bloedige ver- liezon der Franschen zijn zwaar. Tot dusver zijn meer dan 350 gevangenen aangebracht. De aanzienlijke buit is nog niet geteld. In westelijk Champagne is Zaterdag na een hevig vuur gedurende vier dagen te negen uur 's avonds oen Fransche aanval ingezet tegen onze stellingen van ten zui den van Nauroy en ten zuidoosten van Moron villiers. De bestorming door sterke vijandelijke strijdkrachten werd, dank zij da dappere houding van onze infanterie en de actie van onze artillerie in hoofdzaak afgeslagen. Aan den Mont Haut en den Poehlberg (Teton) drong na het afslaan van de eerste bestorming door een nieuwen aanval van den vijand deze op enkele plaat sen onze stellingen binnen. Om deze pun ten werd des morgens nog gestreden. Ook aan den linkeroever van de Maas deden de Franschen na trommelvuur een aanval op hoogte 304. Op geen enkele Per kabelspoorwsg naar het front, De oorlogMprrespomlent van do „Daily Mail" Lij het utaliaanache leger beschrijft hoe hij per kabelspoorweg van Cortina uit een der hoogste toppen van do Dolomieten bereikte; de reis duurde twee uren, terwijl de beste klim mers een dag noodig hebben om den top te be reiken. „ik vertrok 's ochtends om zeven uur uit Cortina en was voor negen uur op den top van dezen berg en keek in het rond neer op een pa norama van bergspitsen zoover bet oog kon zien naar Noord, Zuid, Oost en West, en zag ook het dal van waar ik gekomen was. Het dorp geleek op een hoopje dennekegels, de ri vier op een zilveren draad. Ik was natuurlijk niet naar boven geloopcn. Van tuffen is hier ook geen sprake. De Ita- lisanschc genietroepen hebben wel zoodanige ■wonderen verricht bij den aanleg van wegen, dat men zou denken dat zij ook hier wel een antcmobielweg konden gemaakt hebben. Maar dat was toch onmogelijk. Ik wga met de Tel ef erica, of juister met twee Teleferica's naar boven gekomen. Ik was in een nauw kastje geklommen, dat op een breede doodkist gebikt en waarin juist plaats is voor twee personen cn dat kastje was langs ©en kabel naar boven gesleept, soms bijna plaats slaagde de vijand er in onze loop graven te bereiken. Zijn stormgolven bra ken in ons vemietïgings- en versperrings- vuur. In de streek van Vaocranville aan den oostelijken oever van de Maas belette onze artillerie een in voorbereiding zijnden aanval. Legergroep AlbrechtGeen grootere ge vechtsacties. Do strijd in Vlaanderen, BERLIJN. Do Duitsche artillerie zetta den léden Juli als antwoord op het machtige vuur van den vijand in Vlaanderen, den strijd tegen do batterijen en do andere stellingen van den vijand krachtig voort. In het vijandelijk munitiedepót ten Z. van Armentières werden door ons vuur herhaalde lijk ontploffingen en branden veroorzaakt. De verkenners in een vijandelijke kabelbal lon werden door ons artillerievuur genoodzaakt om af te springen. Bij Lombartzijde ten Z. van Armentières werden vijandelijke patrouilles afgeslagen. In den vroegen ochtend van den 14den Juli bombardeerden onze vliegers de stations Haze- broeck. Addenkerke. Bray en Nieuwpoort, verder Baillcul en het kamp bij Vlamertïnghe Nieppe. Op het station Hazebroeck hadden vijf zware ontploffingen plaats. Een aanval ten Z.O. van Cowiteco, die tot resultaat had dat de Franschen opnieuw een deel van het met zooveel bloedoffers gekochte kleine terrein moest worden ontnomen, had op den avond van den léden Juli bij nevelig weder plaats. De Franschen hadden klaarblijkelijk op een aanval gerekend, sterke infanterietroepen te- hulp geroepen. Dit verklaart ook do verwoede gevechten man tegen man. Dat wij een zoo goed resultaat bereikten is ook te danken aan de actio van de naburige divisies die door hun vuur de aandacht van de vijand afleidden. In den sector hoogte 304 ontwikkelde de vijand een sterk vuur waarbij geschut van mid. densoort en zwaar kaliber benevens mijnen in actie kwamen. Het vuur nam van dee ochtends elf uur af voortdurend mhevigheid toe. Hot werd echter door ons vuur tegengehouden. De vijandelijke artillerieactie verminderde tegen vier uur in den namiddag, doch tegen den 1. ontbrandde het opnieuw in zeer hevige mate. avonds te half negen werden in den sec tor hoogte 304 de Fransche stormaanvallen door ons vernietigingpspervuur uiteengejaagd, zoo dat zij onze stellingen nergens konden herei ken. Bij het aanbreken van den nacht ver flauwde het vuur. Een van d« sluintroepen haalde in den nacht van 14 op 15 Juli aan de westzijde van den Mort Hommè een snelvuur- geweer uit de vijandelijke stelling. In den nacht un 13 óp 14 Juli werden in Reims tal van batterijen die onze vliegers ge zien hadden, onder vuur genomen. RUSLAND Van het Oostelijk Oorlogsterrein. De strijd aan het Oostfront. PETROGRAD. Officieel. Aan den be redenloop van de Lomnitea geweervuur. Ten zuidwesten van Kaloesz viel de vijand herhaaldelijk onze troepen aan, die het front DobroslianyNvitza bezetten. Alle aanval len werden afgeslagen. Bij de gevechten hier namen we 16 officieren en 600 man ge vangen. In de streek van Idziany verdreven onze troepen na hardnekkige aanvallen de Oos tenrijkers uit hun stellingen. Zij maakten ongeveer duizend gevangenen en vermeester den mitrailleurs. Bij de overgangsplaatsen over de Lomnitza bij Perekhinsko nam de vijand het offensief. Hij trachtte onze afdee lingen aan den rechteroever terug te drij ven. Ons offensief aan het front van Jasin ondervindt krachtigen tegenstand van den vijand. De regens deden Lomnitza en Dnies ter zeer wassen. Beekjes werden tot rivieren en overstroomden de wegen. Aan het overige front is de toestand onveranderd. Tijdens het gevecht op 11 Juli namen wij 10 officieren en 850 soldaten, van wie de meesten Duitschers, gevangen en ver meesterden wij 5 zwaro kanonnen en 10 mitrailleurs. BERLIJN. Officieel. Front-Leopold Ondanks ongunstige weersgesteldheid was de gevechtsactie aan de Duna en bij Smor- gon levendig. rechtstandig, en zoo was ik' tot op een 30 meter afstands van den top gebcscben. Onmiddellijk na mijn aankomst vroeg mij een vlug kapiteintje van de Alpini, welk gevoel ik bij deze manier van reizen had gehad. Ik ant woordde dadelijk„Precies als vliegen in een aeroplaan." De aeroplaan howeegt zich weliswaar zeer snel cn de Teleferia (Goddank) langzaam. Maar in beide vervoermiddelen ziet men den grond onder zich woggliiden en omdat de aero plaan zooveel booger vlieg*is de schijnbare vorplaatsingssnelheid niet zooveel grootcr als bij do Toleferica. Deze laatste blijft ook niet zoo laag bij den grond, go zweeft midden in do lucht boven rotsen, los-so blokken of sneeuw. In den regel stijgt ze geleidelijk. Eerst ziet ge do toppen van de toppen onder u, en dan wordt alles spoedig veel, veel kleiner. Het station schijnt te verdwijnen. Go voelt dat ge u aan de wanden van liet kastje moet vast houden, en grijpt die stevig vast. Dan kijkt ge eens over den rand en vraagt u af of het beter zou zijn op Bneeuw of op rotsgesteente te vallen. En wat er wel gebeuren zou als de motor, die u naar boven tjokt, eens weigerde. Nu daalt de bak weer eenig&zins, maar slechts een paar seconden lang. De kabel stijgt angst wekkend steil, de doodkist hangt wat ,112a r achter over. Ik heb het gevoel dat ik er uit glijden zal. Ieder oogenblik komt er een nieuwe top in zioht. Wij etijgen met een enolheid van I11 Oost-Galicio bereikte het vuur slechts in beperkte sectoren grootere sterkte. Ten zuiden van do Dujcster deden de Russen op verschillende plaatoen boven Kaloeez aan vallen. Zii werden overal afgeslagen. Aan het front-aartshertog Joseph en bij de legcrgroep-Mackcnsen is veelvuldig toe neming van het vuur te constateeren. Finland onafhankelijk geproclameerd? STOCKHOLM. Te Hapamda loopt het gerucht, dat de Fihsoho Landdag in den avond van 13 Juli de onafhankelijkheid van Finland heeft geproclameerd. STOCKHOLM. Volgons het Fiusche blad „Tyoemies" besloot do Finsche Landdag met groote meerderheid Finland zelfstandig te verklaren. De Landdag besluit: dat de Rus sische Voorloopige Regeering de bevoegd heid niet hoeft om over het lot van Finland te beslissen; de macht om te besturen berust bij den Senaat en den Landdag. De socialist Macheli hield een redevoe ring, waarin hij de Finsche jeugd aanspoor de zich te wapenen en event-ueel geweld te gebruiken. ITALIË. Aan het Itallaansche front. ROME. Tusschen het Gardameer en de Val- larsa werden verscheidene vijandelijke patrouil les door het Italiaansche vuur teruggeslagen. Ten Oosten van Görtz weiden vijandelijke troepen, die onze stellingen op de hoogte 126 van Grazigna trachtten te naderen, met hand granaten teruggeslagen. Het artilleriegevecht, dat in den regel over het geheele front niet veel actie ontwikkelt, wordt nu en dan zeer leveqdig in do streek tusschen Dassofaiti en Oastagnovizza. De luchtgevechten waren zeer levendig in Camia en langs .do eerste frontlinie. Een vijan delijke vliegmachine, die in een luchtgevecht getroffen werd, kwam ten O. van Casiagnovizza in vlammen neer, GRIEKENLAND. De Criekscho belangen in Turkije. Naar een W. B. uit Konstantinopel meldt, heeft de Grieksche regeering, daar het Neder- landscho gezantschap niet talrijk genoeg is om de belangen der vele, in Turkije verblijf hou dende Grieken te behartigen, de Perzische regeering verzocht deze taak over te SPANJE. Voor de neutraliteitI MADRID. Zaterdag overhandigde een deputatie van het Neutralistieche Vrouwon- comtié den koning verschillende albums met meer dan 500.000 handteekeningen van Spaansche vrouwen, waarin dezen de krach tige wenschen van het geheele volk voor handhaving der neutraliteit van Spanje uit spreken. Een interview met den koning. Aan een Rente r-telegram hieromtrent is ontleend Over de orisis in Spanje zeide de koning, dat het land als het ware lijdende is aan finan- cieele indigestie; een deel van do •bevolking is door den oorlog zeer rijk geworden, een ander deel lijdt zeer. Verder wil hot leger, dat hot parlement geld toestaat om op de bcsto wijze voor de logerbehoeften te worden aangewend; het eischt reorganisatie, maar dat de discipline of de trouw van het leger geschokt zou zijn, is absoluut onwaar. Dan is er nog een Cata- laansche quaestie; sommige Cataloniërs vragen een soort home rule; plaatselijke toestanden in Barcelona moeten worden geregeld; de ro- ring wil op vriendschappelijke wijze van ge dachten wisselen over eiken, op wettige wijze gestelden eisch, daar zij Barcelona's en Cata- lonië's voorspoed wil. Ook voor de overige doe len van het land wil do regeering aan gerecht vaardigde eischen voldoen. Maar de crisis kan niet geheel en al worden opgelost vóór het einde van den oorlog. PORTUGAL. Ongeregeldheden te Lissabon. LONDEN. De „Morning PogI" meldt uit Lissabon dd. 13 Juli: Een betooging van stakers leidde gisteren tot een botsing 1 met de politie. Zes personen zijn gedood, dertig gewond. De orde is than6 hersteld. De staat van belep is afgekondigd. VEREENSGDE STATEN. Vliegtuigen voor het front. WASHINGTON. Het Huis van Verte genwoordigers heeft eenstemmig het wets ontwerp aangenomen, waarbij een crediet van 640 millioen dollars wordt toegestaan voor het aanbouwen van 22000 aeroplanes voor het front in Frankrijk. Do uitvcer-beperking. WASHINGTON. De Amerikaanscko spoorwegmaatschappijen hebban hunnen agenten in het geheele rijk instructies ge zonden, welke toegepast moeten worden zcodra het verbod van uitvoer voor de in Wilson's proclamatie genoemde goederen, tenzij daarvoor bijzondere vergunning wordt verleend, in werking treedt. ZUID-AFRIKA. Botha. PRETORIA, 15 Juli. (Reuter.) Generaal Botha is overwerkt en de genees- heeren hebben hem twee maanden rust voor geschreven. Hij wordt tijdelijk vervangen door den minister van mijnwezen, Malan. ck:na. Een aanval op Peking, SJANGHAI. De republikeinen deden Donderdag to vier uur eau aanval op Po king. Zij maakten daarbij gebruik van ar tillerie, mitrailleurs eu vliegtuigen. Zos vreemdelingen worden gewond. Drieduizend man van de kcizerlijko troe- 'pen werden, volgons een bericht uit het ropublikeinsche hoofdkwartier, na een ge vocht van twee uren in den Tempel des hemels govangen genomen. Generaal Sjaug Soen heeft oen schuil plaats goaocht in het Oostenrijksche gozant- schapsgobouw. Het gevecht met de rest der keizerlijke troepen duurde Donderdagavond voort in de Verboden Stad, waar eon ontzaglijke brand woedde. Tsjsarsg Hsocn vlucht in de Nederlandsch® legatie. PEKING. Tsjang Hsoen heeft Donder dagmorgen elf uur toevlucht gezocht in de Nederlandsche legatie. De aanval cp Tsjaug Hsoen begon des morgens te halfvijf met zwaar vuur van kanonnen en geweren. PEKING. Tien soldaten en meer dan dertig burgers zijn gedood, dertig soldaten en vele burgers gewond gedurende den strijd. Er is weinig materieele schade aan gericht en plundering had niet plaats. Vrsdesvoorisitzichten. Da socialistische vredesconferentie Da indruk van Vliegen. „Het Volk" schrijft: Vrijdagavond is Vliegen teruggekomen uit Stockholm. Hij verkeerde in een optimisvsclie stemming. Hij had het getroffen, dat terwijl TrooJstra, Van Kol en Albarda in Holland waren om zich in hun ambt van volksvertegen woordiger te laten bevestigen, de onderhande lingen met de afgevaardigden van den Raad van Arbeiders en Soldaten uit Rusland mede door hem zijn gevoerd. En de uitslag van die on cl e r hand eli egen is in elk opzicht bevredi gend. Na ©enige mededeelingen over de bespre kingen, zeide de heer Vliegen, dat uit het overleg van de Russisch* delegatie mfb het Hollando-Skandinavische comité de volgen de agenda is voortgekomen voor een inter nationale socialistische vredesconferentie: 1. De wereldoorlog en de Internationale. 2. net vredesprogram der Internationale. 3. De middelen om dit program te ver wezenlijken. Met innige voldoening kon Wiegen de resulta ten van de besprekingen mededcelen. Het so cialistische vredeswerk, dat tot aan de Russi sche revolutie tot mislukking gedoemd scheen, heeft door en uit die revolutie levenskracht go- kregen en belooft thans voor heel Europa van onberekenbaren zegen te worden. De Holland- sche delegatie, dio allen twijfel, allen hoon en allen laster heeft getart, ziet het vertrouwen waarmee zij haar taak heeft aangevat, door do feiten bevestigd. Vol moed kunnen wij het ver dere verloop der dingen afwachten. Do moei lijkheden blijven ontzaglijk, maar het beginsel der socialistische solidariteit zal zo te boven komen 1 I De Engelsche minister Henderson on hot organisatiebureau. STOCKHOLM, 15 Juli. (Eigen be richt.) Do Engelsohe minister van Ar beid, Henderson, kwam, op weg naar Lon den, gisteren te Haparanda aan, om bespre kingen to houden over het nietrwe Stock- hoimsclio organisatiebureau. Beschieting van Duitsche schepen op onze kust. j Hedenmorgen vroeg zijn ter hoogte van Bergen aan Zee twee Duitsche koopvaardij schepen door Britsche torpedojagers bescho ten. Baide booten werden op het stqand gezet. Een der vaartuigen werd in brand geschoten. Een ooggetuige, de hear Zeiler, directeur van het bad-hotel Nassau-Bergen", deelda ons hieromtrent het volgende mede Vanmorgen omstreeks half zeven werd ik gewekt door een hevig schieten. Ik ging uaar buiten en zag een schip op het strand zitten, ongeveer twee K.M. ten noorden van Bergen en, naar mijn schatting, 4 a 500 meter uit de kust. Een eind verder zag ik een tweede boot, die eveneens gestrand was. Een aantal groote torpedojagers, vermoe delijk Britsche (ik telde er veert,ion), was in de nabijheid en beschoot de schepen. Na een poosje zag ik het grootste deel dezer oorlogsschepen in noordelijke richting ver dwijnen. Twee torpedojagers bleven achter en schoten het schip, dat ik het eerst had v aargenomen, in brand. Zij bleven door schieten, terwijl de opvarenden zich reeds in de boot hadden begeven, waarmee zij naar Bergen aan Zee kwamen. Naar ik' hoorde, was één der inzittenden gewond. Het schieten moet reeds om half zes be gonnen zijn. Naar mijn meening waren do Engelsche oorlogsvaartuigen ongetwijfeld binnen de Nederlandsche territoriale wate ren. Verschillende granaten zijn in de omgeving van Bergen neergekomen, echter, voor zoover ik weet, zonder persoonlijke ougo lukken te veroorzaken. Eén granaat kwam neer op het Russenduin, twee granaten be landden bij den Franschman, een boerderij halverwege Bergen aan Zoo en Bergeu- Binnen. Een ervan kwam terecht in den tuin van een landhuis in do'buurt van den Franschman. Zelfs is een granaat in de Sparrelaan te Bergen-Binnen neergevallen. De Duitsche schepen waren, naar ik hoorde, op weg van Rotterdam naar Dene marken. Te ongeveer negen uur verdwenen alle Britsche torpedojagers (de overige hadden zich weer bij do eerste twee gevoegd) m zuidwestelijke richting. Kort daarop ver schenen een Hollandsc-he kruiser en twee Hollandsche torpedobooten. Ik heb nog twee andere schepen gezien, die in zuidelijke richting voeren en geës corteerd werden door torpedobooten. Ik weet natuurlijk niet, of dit Hollandsche schepen waren dan wel Duitsche. die door de Engelschen werden opgebracht. De namen der beide Duitsche schepen kon onze zegsman ons niet meodeelen. Uit Maassluis meldt men ons, dat bij Bergen twee Duitsche schepen in den grond geboord zijn, twee zijn gestrand, terwijl er twee zijn opgebracht naar Engeland. Een stranding bij Zandvoort. De talrijke (badgasten van Zandvoort had don Zondagmorgen wat bijzonders, ietwat ont roerends te zien. 't Had in don nacht van Za terdag op Zondag geducht geonweerd cn er was een storm losgebroken. Do zware zuid westenwind had een Duitsche vrachtboot, de „Magdalcna Blumenthal", dio van Rottendam kwam, en naar we vernamen, met cokes was geladen, op een zandbank gezet aan 't zuide lijk deel van 't Zandvoorteciie strand, en daar zat het soliip vaat, toen do eerste (badgasten eens kwamen kijken naar do woelige zoe. Een paar sleepbooten waren bezig om (e trachten liet schip vlot te krijgen, maar 't bleef bij een poging. Wel draaide het schip wat om en kwam mot den kop in Noordwestelijke richting te staan, maar 't zand hield vast, wat hot te pakken had. Er bleef ten slotte een sleepboot over, dio den gelhoelon Zondagmorgen moeite deed om do stoomboot los te krijgen, maar om tweo a drie uur naar IJmuiden terugging, om 's nachts terug te komen. Het schip lag toen hoog op de bank en stortzeeën sloegen or nu en dan over heen. De reddingboot werd gereed gehouden, al leok er geen gevaar voor de bo- m arminger woei 's middags niet'meer dan een flinke bries. Een Ned. zeilschip opgebracht. Wolff's Bureau seint uit Berlijn d.d. 13 Juli: Volgens officieel bericht hebben onze watervliegtuigen gisteravond in De Hoofden J (in het zuidelijk deel van de Noordzee) op gebracht het Nederlandsche zeilschip „Agi- da" („Agiena"?), met contrabaude voor Havre bestemd. Het vaartuig werd later door onze torpedo-booten naar Zeebrugge gc-bracht. Een Engelsche dreadnought vernield. LONDEN. Do En gels oho Admiraliteit be richt: De ..Vanguard" is in den nacht van 9 Juli. terwijl zij voor a nicer lag, door een ont ploffing aan boord uiteengeslagen en onmid dellijk gezonken. Er waren drio overlevenden, tweo man en één officier. Laatstgenoemde is echter later ook gestorven. Vijf-en-negentig man van de equipage waren afwezig tijdens do ontploffing. Er is een onderzoek gelast. LONDEN. Het totale aantal overleven den van de „Vanguard" bedraagt 97 man.' Er waren nl. een aantal officieren en man schappen aan wal toen de ontploffing plaats had. Engclsch transportschip gezonken. LONDEN. De Admiraliteit bericht: Het Engelsche transportschip „Armadale", met een klein aantal troepen aan boord, is den 27en Juni in den Atlantischen Oceaan ge torpedeerd en gezonken. Zes soldaten, cén passagier en vier man vaft de equipage worden vermist. KORT NIEUWS. Zaterdagmorgen hebben de ministers Ratn- bonnet, Posthuma en Loudon een vergadering gehouden met de Ned. Roederij-Yora^ming? welke een vertrouwelijk karakter'droeg. De Ned. regecring zou van plan zjn groote hoeveelheden boter op te slaan voor den aan staanden winter. Aan schepen van vreemde naitonaliteit wor den, wegens den -kolennood, in Nederlandsche havens geen bunkerkolen meer verschaft. De gevolgen dor nieuwe versperring laten zich gevoelen in nog sterker verminderde scheepvaart. Do Nederlandsche lichtschepen worden voor- loopig nog niet ingehaald. Volgens de „Times" zou Nederland in zake voedsel verschaffing een begunstigde behande ling krijgen indien het schepen aan de Entcnto m gebruik wilde afstaan. Hot Duitsche vrachtschip „Magdaïonce Blumenthal is bij Zandvoort op oen zandbank geloop en. Bij Lobith zijn drie Duitsche schepen aan gehouden omdat z.j smokkelwaren inhielden x-T!..^re<^t hoeffc Nederlandsche houden11 E,JD g0IHeen8 ▼eijgadering ge- Ven Bethmann Heilweg heeft het gevraagde ontslag gekregen als Duitsch rijkskanselier- zijn opvolger 15 dr. Midhaelis, de voedsel-con' troleur. Do Duitache kroonprins is weer vertroMron naar het Westelijk front. De Chineesche republikeinen belegeren Pp. king. Ook de Duitsche minister van buitenlandsche zaken Zimmermann is afgetreden. Hmdonburg en Ludcndorff hebben besprekin gen gehouden met do vertegenwoordigers der Rijksdaggroepeu. Te Stockholm heeft, volgens den heer Vlie gen, de Nederlandsch-Scandinavisdie conferen tie zeer gunstige besprekingen gehad met de afgevaardigden van den Rr^sisuien arbeiders- en soldatenraad. Ten Zuiden van Kalusz, aan bet Oosterfront, hadden ernstige gevechton plaats, die echter zonder resultaat bleven. Graaf Brockdorff-Rantzau, Duitsch gezant te Kopenhagen, wordt in plaats van Zimmer mann, minister van buk. zaken to Berlijn. Het Amerikaansc'ie Huis van Afgevaardig den stond een crediet van GW millioen dollar too voor den bouw van vliegtuigen. In het Oostenrijksche Huis van Afgevaardig den zijn verschillende wetsontwerpen tot her- Torming der rechtspraak aangenomen. De eerste minister voor Zuid-Afrika, Botha moet ©enigen tijd volstrekt© rust nemen. De bevelhebber der keizerlijke troepen, Sjang Hsoen heeft oen toovlucht gezocht in het Nederlandsche genentschapsgebouw te Pe king. Do Grieksche gezant to Weenen Gryparis is over Zwitserland naar Griekenland tèru-^e- keord. De Duitsche keizer heeft Yon Betluna» Holl- weg in afscheidsaudientio ontvangen. Te Solingen, in Duitscliland, moeten Zater dag hongeropstootjes hebben plaats gehad. De Duitsche sociaal-democratische partijdag is van 19 Augustus tot September uitgesteld. Steun aan miliciens. Het secretariaat,van ,,de Nationale Vereeni- ging tot Steun aan Miliciens" is verplaatst van d? Bours naar Keizersgracht 650, Am- Een verklaring van onzen gezant te Washington. De Londensche correspondent van de „N. 11. Cb." seint: De „Times" verneemt, dd. 13 dezer uit New-York, dat de Nederlandscho gezant te Washington „aan een verslaggever van de „New York Sun" heeft gezegd, dat Nedor- land aan de Entente schepen ten gobruiko zou kunnen beschikbaar stellen in inxil voor een begunstigde behandeling van de zijde van Amerika in zake voedingsmiddelen. Opslag van Botor Naar men .van bevoegde zijde aan het Iiaagsche Corr. Bureau mededeolt, zulleu van Regeeringswego groote hoeveelheden boter worden opgeslagen ter voorziening van do binnenlandsche behoefte in den a.s. winter. Het verbod voor handelaren en producen ten om boter op te 6! aan zal evenwel niet worden ingetrokken. Pauselijk Nuntius. De Pauselijke Nuntius te Brussel, Inter nuntius to 's-Gravenhage, mgr. Locatelle, is in do Residentie aangekomen. bijna 2QÖ voet per minuut. Ik kijk eens onï^ om to zien hoever wij nog van het doel zijn en zie de rotsachtige bergwanden, die ons nu in sluiten. Vage; sinistra herinneringen van Ed gar Poe-achtigen aard flitsen door zijn ver warden geest. Uit het helle zonlioht komen wij plotseling in do schaduw der rotsmassa's, en wij huiveren. Ik houd mijn blik gevestigd op hoog© verwt„ gelegen toppen. Even kijk ik on willekeurig in hot dal, dat 7000 voet onder mij ligt, en ili duizel. Ik dwing me om een onver schillige opmerking te maken. Een oogenblik later zijn wij aan liet eindpunt. Ik hen dank baar dat hot voorbij is, maar todh ook wel blij. dat ik de reis heb gemaakt. Maar op de terugreis waren al die merkwaar dige sonsaties verdwenen. Tenslotte wordt het evenzeer gewoonte om in een aan een kabel hangende doodkist te reizen, als de bewoner van de voorstalen aan zijn boemeltrein gewent. E.i ik ben nu vol bewondering voor de bekwaam heid der ingenieurs van de Teleferica die de moeilijkheden welke aan het transport in deze streken zijn verbonden, zooveel hebben Kei 1 verlichten. Alles wat de Alpini nood'" hebben, wordt hun per kabel toegezonden. Waar sij nu vindt men niets dan steen en sneeuw; geen boompje, geen grassprietje. Alle bouwraat- moesten ui gastvrijere oorden aangevoerd wor den. Dag en nacht brengt de Teleferica hout voor de kachels naar boven.. ..Wat een moeilijkheden! wat een arbeid!'' j zei ik ojt een jongen officier dio naast mij stond. I „Dat?" zeide hij, „dat beteekent niets. Lan- 1 gen tijd moest alles hierheen gedragen worden door inanncn. Nu zijn we heertje!" „En u? hoe kwam u toen naar boven?" „Loopende en verder zoo", en hij greep h eind van een tóu.. dat van boven afhing en liep tegen de rotsachtige rotswand opzijne ar men gebruikte hij om zich omhoog te werken cn zijne beenen slechts om zijn lichaam vrij te houden van den ruwen wand. Soldaten zoowel als officieren alle Alpini klimmen met het gemak waarmede acrobaten werken en met de grootst mogelijke koelbloe digheid. I „Pas op dat ge niet misgrijpt", zei een van hep tot mijne geruststelling, terwijl ik pro- I beerde omhoog te klimmen. „Als ge dat doet, gaat go zonder stoppen ineens door naar Cor- tinn." Het is pen vroolijk, zangerig, spotziek stel letje, de Alpini als er ten minste niet moet gevochten worden. Maar als er gestreden moet worden, hetzij tegen het weder of tegen do Oostenrijkers, dan worden zij «en ander soort monschen Dan worden zij lmrd en woest. Wan neer zij op marsch zijn. gelijken zij meer op oen troep Condottieri uit de middeleeuwen dan op een modern leger. Maar zij hebben ondanks hnnne vrolijkheid j veel ongemakken te verduren en zelfs som3 zwaar to lijden in hunne hooggelegen Alpen- stelüngen. Het drinken van sneeuwwater prik kelt do ingewanden. Soms kunnen dagen lang ten gevolge van de sneeuw gocno rantsoenen worden aangevoerd. En dan*zijn er zelfs hier, tusschen de eeuwige sneeuw, „ongewenschto vreemdelingen"„ratten on ongedierte." Esn aidecling Orilschs pantserde auto's. De Londensche „Morning Post" meldt uit Petrograd: Do verschijning van de machtige afdeeling gepantserdo autbs aan het Galicische front was een dramatische verrassing voor vriend en vijand. Toen deze strijdmacht het laatst werd vermeld, deed zij bewonderenswaardig werk op honderden mijlen afstani van het Roemenischo front, waarbij er tweomalen in de berichten eervol werd vermeld. Het geheim van het transport naar dat deel van het front naar het meest geduelrt moest worden toegeslagen/werd goed bewaard. Toen do Rus sische autoriteiten uitzagen naar een betrouw bare aanva'.smacht, die leiding zou moeten geven aan de soldaten, die men besmet achtte mot een ongelukkige misvatting omtrent de bcteekenis van politieke vrijheid, viel natuurlijk het oog 00 deze afdeeling Britsche gepantserde autos, dio in Armenië, Perziö en Roemenië was be proefd en welker tocht kon worden vertrouwd. Uit do Staatscourant. Bij K. B. is benoemd bij 'het wapen der in fanterie, tot kolonel, commandant van de Xltle brigade de luitenant-kolonel jkr. A. F. K. Graswinckel, commandant van het lodo regiment infanterie; zijn in hun rang en ouderdom van rang overgeplaatst a. bij den Goneralen Staf, de luitenant-kolo- a- bij den Gcneralen Staf, de kolonel H. Croockewit, commandant van de Xlde infanterie-brigadeb. bij het wapen der infanterie, de iuitenanLkolonel A. Copes van Hasselt, van den Genc-raien Staf; en is, met ingang van 16 Juli 1917, be noemd bij den generalen star, tot kolonel, de luitenant-kolonel M. D. A. Forbes Wel s, van dien staf, chef ran den staf van het hoofdkwartier van het veldleger. Bij bcsahikking van den Minister van Oorlog is ter vervanging van den eervol ont slagen hoofdcommies, met den persoonlijken titel van referendaris bij het Departement van Oorlog W. B. C. baron Dibbeta, be noemd tot ambtenaar, belast met de invorde ring dor zegel-, leges- en registratierechten bij gemeld Departement, de commies J. F. W. yan Hoosen ICorndorffer. Bij K. B. is benoemd, bij lie wapen der inf., tot kol.-comm. van do Xle brigade, d© luït.- kol. jhr. A. F. K, Gras w i 11 c k e 1, comm. van het 15e reg. inf.zijn in hun 'rang eu ouderdom van rang overgeplaatst: n. bij den gen. staf de kol. H. Croockewit, comm. van do XIo inf.-brigadeb. bij het wapen der inf., de luit.-kol. A. Oopesvan Hasselt, van den gen. stafen is, met 16 Juli, benoemd bij den gen .staf, tob kol. de luit.-kol. M. D. A. Forbes We 1 s, van dien staf, chef van den staf van hot hoofdkwartier van het veld leger.' Een marjeh-otfening- Het le bataljon van het regiment grenadiers onder bevel van majoor E. J. van Bel heeft do legerplaats bij Harskamp verlaten om in 0 marschdagen naar het garnizoen tenjg te koeren. I Staatsbedrijf dor Artiilcris-lnriciitingen. De „St.-Ot." No. 103 bevat een Kon. Besl. I van 12 dezer tot wijziging van het Voorschrift j vcor het Staatsbedrijf der Artilleric-Inrichtm- gen- Ovorg^slaafst. i De vaandrigs J. J. Schou w en G. de 'Boer van het 10e Reg. Inf. zijn overgeplaatst In de eerste vier-en-twintig uren van den Russi- 1 schen opmarch, tien dagen geleden, bleken de 1 diensten der Britsche autos onschatbaar. Zij hielpen aan do vormeling van de draadversper ringen van de vijandelijke stellingen ea zij knn- den* langs twee wegen oprukkend een stelling bezetten, van waar zo de vijandelijke loopgraven onder enfileer-vuur konden nemen waardoor ze de Oostenrijksch-Duitsche troepen demoraliseer den, tegen welke de aanval der Russische troe pen, die achter hen oprukten, was gericht. Twee autos moesten tijdelijk in den steek wor den gelaten. De bemanning nam echter de lichte kanonnen mede en voegde zicb bij de aanvallen de infanterie. De afdeeling verloor tijdens den slag vijf dooden en vijr gewonden, terwijl een officier lijdende was aan zenuwschok ten gevolge van een granaatontploffiiig. De in do steek gelaten autos worden opge haald, toen er gelegenheid was ze te herstellen. Gevangenen erkenden ronduit het duchtige werk van de autos bij den aanval, Een der gevangenen, die good Engelsch sprak, vertelde dat hij dertien jaren gewerkt had m een Engelsche gieterij, en dat hij den geheelen oorlog had meegemaakt. Hij had gestreden aan het front van Atreeht en was in allerijl naar Galicië overgebracht. Zijn hatnbon was 'snachts aangekomen en onmiddellijk naar de loopgraven gezonden. De Duitschers leden zeer van het Russisch® artillerievuur.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2