Correspondentie. 33TE3 JSOXJI>A,,Z,E33NrCOXJr:lJA.T«,Xi vctn Woenwdag -3= -Tali L O 1 ry 3 15. Vomer, J. G. de Vries, 'A. H. Weijns, J. A. de "YVitte, N; J. Zijlstra, Artillerie Ned Indië: G. C. D. da Boer, II. J. Knte van Gils, A. Haverkamp, W. G. It. de Jager, L. F. Lanzing, A. Weeda. Genie hierte lande: W. B. Boon, H. J. L. Iïomis, J. J. Jiskoot, J. 0. G. Nottrot, W. J. H. L. Sprangers, E. "VVarris. G o n i e N e d. I n d i F. D. Brands, P. A. G. Nubcler, P. Proost, F. G. L, Weijerman. Uit da Staatscourant. Bij K. B. is, met 1 Juli, de gcp. kapt. der inf. H. van Maaren, sedert 1 Febr. 1917 tijdelijk werkzaam bij hot Dep. van Oorlog, be noemd tot registrator bij het bureau van den clief van den generalen staf. Aanvullingsbroodkaart voor sommige militairen. De Min. van Landb. heeft aan de gemeente besturen medegedeeld, dat'aan militaire hulp- kommiezen en aan militairen van hot wapen der cavalerie, die met voeding zijn ingekwar tierd, alsmede aan heb personeel van heb wapen der Koninklijke Marechaussee, dab geheel zelf voor de voeding in eigon beheer moet zorgen,, op verzoek van den commandant een ^do aan vullingsbroodkaart moet worden uitgereikt. Vaandrigs. De milicien sergèant P. N i eraan.sv er- drie t vau het regiment greadiers is be noemd tot vaandrig en overgeplaatst by het Se regiment infanterie. De landetormplichtige sergeant L J. Roggeveen, thans dienst doende bij Depot V, is in positie gelijk gesteld met den rang van vaandrig en zal tot nader order dienst verrichten by het 5e regiment in fanterie. y Cadetacheord. Bij K. B. is bepaald, dat de majoor der art. v/h. 1. in N.-I. M. J. A. van Gigoh, met 1 Juli wordt gedetacheerd in Ned. 'tot plaatsing dep. v. Kol. b/li. M_a rinezaken. .Bevorderingen bij de Koninklijke Marine. Lüst van schepelingen, die met den aangegeven datum werden bevorderd tot den rang ot aange steld in de qualiteit als achter hunne namen is ■vermeld. Te bevor Waar Stbki Rang of Naam deren tot die No, Stand of aan te stellen alï nende: met 31 Maart 1917 stoker J. Mallie korpor.- olieman mack.dr. der 2e kl O.-L &S9 id. J. P. Wagnei id. O.-L - met 31 Mei 1917 8401 stoker J. E. Smolders korpor.- Schor olieman mach.dr. pioen der 2e kl. met 1 Juni 1917 korp.-tor- pedomak. J. Schot sergeant- Vidar 4803 torpedom met 30 Juni 1917 2180 mati'oös- A. J. Hogen- korpor. O.-L bottelier dooru bottelier O.-L 32727 matroos P. G. Schoote matroos le klasse bottelier Schor 1454 W. F. F. For- korpor. 4217 schrijver matroos C. van bet scbryver matroos pioen O.-L 2e klasse Maalpad schr^ver Neptun. O.-I. 2840 id. T. H. Duijliers 3838 id. T. v. Geiten id. beek Emma 1719 matroos L.P. v. Vaen korpor. lcok kok 800 id. C, Sierat id. mma lottü marinier E. Byl korpor. Kazern. dor le kl. d. mar in. Anist. 1352 id. W.F.T.ouw- id.. id. 1602 id. H. A. INieuw- id. id. burg id. id. 1683 id. N. B. Riet- bergeii id. id. 11S4 id. A. 0. de Wildt met 1 Juli 1917. 2757 korp.-ge- F. J. M. van sergeant- O.-I. schutxn. Wees gesokutm id. 2oo0 id. J. van Harten idem lcorp.- monteur J. C. B. Roe- sergeant- id. loi's montour id. 2560 id. A. T. Slagter idem 2433 id. H. Nieuwen- idem id. lrajjs "W.S. 33010 korp.- schrijver E. J. van sex-geant- Ewjjk schrijver W.O. 30794 torpor. A. Triest sergeant ScliorN kok kok pioen 19349 korp. der S. Ewald sergeant W.8. - mars. der mars. W.O. Do matrozen der le klnsse A. J. Derksen (250-5), G. C. van der Westen (2858), G. A. de Haas (3015), Q. Tcpas (3789) en H. Stroo (1200), allen dienende aan boord Hr. Ms. „Heemskcrok", zijn met 30 Juni jl. bevorderd tot kwartiermeester. Hi'. Wis. „Zeeland". Blijkens bij bob departement van marine ont vangen bericht is Hr. Ms. Zeeland", op reis naar Noderlandsch-Indië, te New-York aangekomen. Bevorderd. Bij K. B. zijn ing. 1 Juli, de bgw. adelb. bij de Koninkl. mar.-reserve F. SV. Hage- doorn en H. P a n j e r bevorderd tot adelb. la kl. by die reserve. ONZE CORRESPONDENTIE RU BR! EK per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen «ordon regelmatig en zoo spoedig ma- ga lij k en gehe8l kosteloos door ons op üs beurt afgedaan, zc&fat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord to ver- loakan. Wie b!j zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin hot antwoord op zijn vraag voor- homt. A. PI., Ede. Indien door het verblijd onder de wapenen van u en uw broeder aan uwe moeder vcld/iendo middelen tot levensonder houd zijn komen to ontbreken, heeft ze aan spraak op vergoeding. Zij kan daarvoor schrif telijk een verzoek richten tot den burgemeester van hare woonplaats. A. S., Laren. Men zal u onder de wapenen hovden, totdat de zaak voor den krijgsraad is afgedaan. Omtrent hot vertrek met onbepaald verlof uwer lichting is nog niets bepaald. R. A,, Don Haag. Indien uw echtgenoot© een eigen huishouding heeft opgezet en haar door uw verblijf onder de wapenon voldoende mid delen tot levensonderhoud ontbreken, en aan genomen kan worden, dat gij, met de inkom sten, die ge onmiddellijk vóór uwe opkomst on der de wapenen genoot, wel in haar onderhoud zoudt kunnen voorzien, heeft ze aanspraak op vergoeding. Hiervoor kunt go schritfelijk een verzoek richten tot den burgemeester der ge meente Groningen. A. K., Ouddorp. Uw commandant kan door invulling eener witte of roode kaart ten be hoeve van u steun verzoeken aan hot Kon. Na tionaal Steuncomité 1914. Dit comité roopt dan do tusschenkomst in van de Nationale Ver- oen iging tot steun aan milicien, Bureau Beurs, Amsterdam. Aan u moet gelijkertijd een groene kaart worden uitgereikt, waarmede ge u tij dens één uwer periodieke verloven in uw woonplaats vervoegt bij het plaatselijk comité van laatstgemelde vereeniging. Het adres van dit plaatselijk comité kunt ge vernemen ter ge meentesecretarie. De benoodigde roode, witte en groene kaarten kunnen door de militaire commandanten worden aangevraagd aan den Opperbevelh. van L. en Z., Beh. Landmacht. H. V., Veldleger. Bij de administratie-troe pen kunt ge om deze roden niet worden over geplaatst. Ge kunt evenwel langs den hiërar- chieksn weg een verzoek richten tot den Op- perbevolh. van L. en Zeemacht, om in een ad ministratieve betrekking geplaatst to mogen worden. L., Veldlegor. Omtrent de indeeling en lege ring der troepen mogen wij geene mededeelan- gen doen. J. K. H.. Willebrord. Het boekwerk „R. b. o. m, 1917' en de legerorders kunt ge ter in zage ontvangen bij uw sergeant-majoor-admi nistrateur; wenscht gij zo zelf aan te schaf fen, wendt u dan tot da Gebrs. van Cleef te 's-Gravenhage. Wat de Staatscourant betreft, kimt ge u in verbinding etellen met den boek houder en kassier, belast met de comptabiliteit van de Nederl. Staatscourant en voor het dag blad ,,de Avondpost" kunt ge u richten tot de administratie van dat blad, Westeinde, 's-Gra- .venliage. C. v. d. H., Zierikzee. I. Het is uitdrukke lijk bepaald, dat men zoowel op de heenreis, als op de terugreis (bij verlof) in uniform gekleed moet wezon. II. Ons zijn geen bepalingen bekend, omtrent dien vrijen dag. III. Omtrent het al dan niet vervallen van periodiek verlof tijdens het verblijf in een zie ken inrichting. is niets positiefs bcpaa^de be trokken eommnt. regelt dat verlof volgens eigen inzichten. R. A. V., Arnhem. Uw comp. commdt. moet elk verzoek, dat inkomt en bestemd is voor een hoogere autoriteit, doorzenden aan die autori teit. Verzoekt beleefdelijk den naasthoogeren chef van uw commnt. te spreken. J. M., Veldleger. De te veel onwettig geno ten verlofdagen mogen en moeten worden inge houden. De betaling der reiskosten heeft plaats gehad op grond van het gestelde in 3 ad art. 41 „E. r. A. 1916". A.' R., IJ muiden. Zie ons antwoord aan J. H. K. Breda in dit blad. G. v. D., Veldleger. I. Gij kunt uwe kleede ren laten overzenden. II. Zie ons antwoord aan J7 G. R., Bocholt- zerheide in dit 'blad. III, Voor aanstelling tot buitengewoon kom mies kunt ge een verzoek richten tot uw comp. commnt. A. Vi\, Soest. Waar gij waarschijnlijk be hoort tot het aantal meerdere sollicitanten dan plaatsen, liebt ge er niets meer van vernomen Bij i.ventueole vacaturen komt ge misschien nog wel eens in aanmerking. W. J. BI., Veldleger. Richt langs den hiër archieken weg een verzoek terzake tot den Op perbevelh. van L. en Zeemacht. H. L. B., Veldleger. Zie ons antwoord aan W. J. BI., Veldleger in dit blad. E. J. L., Noordwijk a/Zee. De pet kan tot 1 Januari 1920 ongewijzigd worden godragen. Hamburg 1897, Een bericht terzake is in ons bind geplaatst H. v. D., Amsterdam. Zie ons antwoord aan W. B. Veldleger in dit blad. R. C. Li, Utrecht. Wendt u om inlichtingen tot den agent voor den dienst in Ned, Indië te Amersfoort. J. G. y., Waalsdoivp. I. Go zoudt langs den hiërarchieken weg een verzoek tot den Inspec teur van den Gencesk. dienst der landmacht kunnen richten, om de reden te mogen verne men, hoewol we u zoo'n verzoek ontraden. Uit een oogpunt van dienstbelang zijt ge nog niet aangesteld. II. Ge ontvangt de jaarwedde van af den datum der in functie-stelling of van den datum, dat ge tot liet aanvaarden daarvan op reis bent gegaan. III. de vergoeding wordt 4ü cent per dag minder. A. W. Vlissingen. I. Bij plaatsing in de tuchtklasse gaat de vergoeding door, II. Zoodra hij door. de terzake bevoegde autoriteit naar den krijgsraad wordt verwezen. III. Bij gevangenisstraf houdt de vergoeding op. IV. Laat de echtgenoote zioli wenden tot het Kon. Nationaal Steuncomité 1914 ter plaatse; we betwijfelen echter, of steun in zoo'n geval zal worden verleend, daar die toestand aan u zelf is te wijten. A. H. v. D. Veldlegor. Bekende zaken zijn o.a. de Nederl. Pelterijen fabriek voorheen H. D. Cijfer en Co. te Rotterdam; de Kon. Ned. Pelterijenfabriek te Rotterdam en de firma Braimscliwijle te Amsterdam. (Keizersgracht). Th. R. Weert. Ons antwoord stond reeds in ons blad no. 444, d.d. 17 Juni j.l. W. B., Veldleger. Hoewel deze kwestie eigen lijk niet positief geregeld is, zult ge o.i. tege lijk met de najaarsplóeg met onbepaald verlof vertrekkengij kunt evenwel langs den hiërar chieken weg tót den M. v. O. een verzoek rich ten, om eventueel tegelijk met de voorjaars- ploeg te mogon heengaan. J. G. R., Boch<4tzerkeide. Omtrent het ver trek met onbepaald verlof der mil. lichting 1914 is nog niets bepaald. Voor verlof naar 't buitenland behoort go toestemming te verzot ken aan den M. v. O.de bescheiden tot het overschrijden der grens kunt go rechtstreeks aanvragen aan het Dep. van liuitenlandsche Zaken. G. J., Numansdorp. Wendt u om inlichtingen tot het bestuur van 'het door u genoemde Te huis. G. ten H., Uitwijk. De straf moet zoodra mogelijk worden medegedeeld. P. L. V., Scheveningen. Ge kunt langs den hiërarchieken weg een verzoek richten tot den Inspecteur van het wapen der Kon. Marcohauu- see, om bij dit wapen overgeplaatst te mogen worden. De aanvangsjaar wedde bedraagt 490. De dienst bestaat hoofdzakelijk uit politie dienst. Th.' C. P. E., Biltstraatfort. Gij badt geen recht op vervoer volgens het militaire tarief. Tj. V., Hoorn. Zoo gij kunt aantoonen, dat het een landsbelang is, wanneer gij weder gaat varen, kunt go langs den hiërarchieken weg den M. v. O. onbepaald verlof verzoeken.. J. K. M., fort Pampus. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der dienstplichtigen van het korps Pantserfort-artill. der mil. lichting 1913 is nog niets bepaald. G. M., Den Helder. I. Kan wel overgaan. II. Bedraagt 1.30 per 5 dagen. L. V., Vlissingen. Hij kan zich vrijwillig aanmelden bij het onderdeel, waartoe hij be hoort en moet dan minstons een maand onder de wapenen blijven. Blijft hij onder de wape nen, dan kan hij vertrekken wanneer hij dat verkiest. L. W. Troepen in Zeeland. Na één maand als sergeant gediend te hebben, komt go in aanmerking voor bijzonder verlof. Zie ons ant woord aan J. J. G., Kranenburg, in dit blad. M., Veldleger. Wendt u tot uw comp.-c «n. mandant met het verzoek, om in de gelegenheid gesteld te mogen wordèn een opleiding aan de Hembrug voor mr. geweermaker t^ kunnen volgen. J. L., Noordwijk. Gij hadt slechts de eerste vier dogen van uwe afwezigheid te rekenen van den eersten dag van hot u aanvankelijk ver leende verlof recht op soldij, mobilisatictoe- lage en menagegeld. J. P. Heveslces. Zoo gij geen hospiaal-sol- daat, werkzaam aan een militaire ziekeninrich- ting zijt, is er ons geen enkele bepaling bekend, volgens welke men u die diehsten niet zou mo gen opdragen. G. A. ten V., Bellingwolde. Gij kunt vertrek ken, wanneer ge zulks verlangt; geeft echter zoodra mogelijk van uw voornemen tot vertrek kennis aan den Inspecteur der Directe Belastin gen, enz. tot wiens inspectie de betrokken tymi- miezenpost behoort en aan den commandant van het onderdeel, waarbij ge in fcnderhoud zijt op genomen. J. v. K,, Vlijmen. Een bepaalde tijd is niet voorgeschrevenvindt de betrokken comman dant den man in kwestie weer geschikt voor den hoogeron rang, dan kan hij worden voorgedra gen tot bevordering. Ch. K., Roosendaal. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der dienstplichtigen der bere den korpsen dev mil.lichting 1910 is nog niets bekend. J. v. d. V., Gorïnchem. De door u bedoelde kleeding- en uitrustingsstukken zijn vermeld in ad. art. 55 van heb „R. v. A. 1916". J. J. C., Kranenburg. Indien door uw ver blijf onder de wapenen voldoende middelen tor levensonderhoud aan het gezin zijn komen te ontbreken, hebt niet gij, doch heeft uw vader aanspraak op vergoeding-kostwinnerschap. Uw vader kan in dat geval schriftelijk aan den bur gemeester zijner woonplaats om vergoeding ver zoeken. J. L N., "Borgvliet. Wellicht zijn uw broers in staat om het bedrag der vergoeding, dat mv vader genoot, er bij te verdienen, zoodat ze dan niet meer noodig is. Mocht dit niet het geval zijn en u van meening zijn, dat uw vader aan spraak heeft op vergoeding, laat deze zich dan eerst wenden tot den Burgemeester zijner woonplaats, om zijn beklag in te dienen. Mocht dit niet baten, dan kan hij een bezwaarschrift richten tot de commissie van voorlichting, in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor do provincie. Het bezwaar schrift te richten aan den Heer Voorzitter der Commissie in de hoofdplaats der provincie. Om trent het vertrek met onbepaald verlof is nog niets bekend. ik.. 14 R. I., B. o. Z. Het door u bedoelde bericht in de ,.S. Crt." betrof niet ccn onder officier, doch een soldaat, dienstdoende als tim merman bij de garnïzoens-schietbanen. Deze soldaat geniet een solcl ij verhooging van 0.10 per dag. (Zie art. 33 boekwerk „R. b. o. m 1917".) d. B., Terheiden. Zeer zeker kunnen on der'de wapenen zijnde landstormplichtigen voor den tijd van twee jaar worden gedetacheerd, zoo ze tenminste 8j maand in dienst,zijn. Meldt u aan bij uw sergeant-majoor-administra teur. D. K., Bergen. Men kan u laten blazen, zoo veel als men°wil; eenige verhooging geniet ge daarvoor niet. Op grond van artikfel 7 van het boekwerk ,,R. b. o. m. 1917" zou uw comman dant evenwel aan den M. v. O. kunnen voor stellen, om u een kleine soldijverhooging toe te kennen. O., Roermond. In liet tijdvak 1620 Juli a.s, worden van de mil.lichtifig 1918 ingelijfd: I. 'de dienstplichtigen, toegewezen aan de 1ste Cie. van het 1ste Bat. van elk der regimenten Gre nadiers en Jagers en der overige regimenten Infanterie (uitgezonderd zij, die een bewijs Van voorgeoefeüdheid hebben); H. een derde ge deelte van de getallen der dienstplichtigen, toegewezen aan het 1ste bataljon van elk dier regimenten, doch die bestemd zijn voor den dienst bij de Administratietroepen. Overigens is omtrent de inlijving nog iets bekend. A. B., Alkmaar. De door u genoemde dien sten zijn naar onze meening wel degelijk cor- vcedienstenmocht gij van meemug zijn, dat u ten onreöhte die diensten worden opgedragen, vraagt dan uw comp.-commandant daarover te spreken en zoo noodig diens naasthoogeren commandant. 1'. J., Haarlem. Aangezien gij vrijwilliger bent, is do door u bedoelde bepaling teil op zichte van het ontslag niot op u van toepassing. Gij moet al den tijd, dien go aan den dienst onttrokken bent geweest., nadienen. J. G. B., Veldleger. Zoodra gij 84 maand onder de wapenen zijt, kunt ge als werkkracht landbouwverlof verzoeken. M. D., Harderwijk, Indien door uw verblijf onder de wapenen voldocndo middelen tot le vensonderhoud zijn komen te ontbreken, kunt gij aan den burgemeester uwer woonplaats ver- verzoeken. IIosp. personeel Ros. Bat. B. Dit personeel kan zeer zetter ocjt dan weer gedurende eenï- gen tijd in do cene of andere zieleen inrichting worden geplaatst. J. H. K., Breda. De dienstplichtigen Jer be reden wapens, van het korps Pantserfort-artio on van hc-t korps Torpedisten, dio belmoren tot eon lichting, waarvan de miliciens der onbere den korpsen reeds in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, genieten vanaf den dug, dat 't zooeven bedoelde onbepaalde verlof is inge gaan, een verhooging der mobilisatie-toolage ad f 0.15 per dag. Het laatste antwoord betrof alleen de ondcrofficiercn.der onbereden wapens der mil. lichting 1911. Omtrent het voltrek mot onbepaald verlof der dienstplichtigen der bereden wapons, behoorende tot do mil. lichting 1910, 13 nog niets bepaald. J, v. O., Veldleger. Bij vertrek mot onbe paald verlof ontvangt go tot en met den vier den dag van dit verlof soldij, mobilisatietoelage en menagegeld. Omtrent het vertrek met onbe paald verlof der mil, lichting 1913 is neg niets bepaald. G. M. M., Harderwijk. I. Al de tijd, dien ge aan den dienst onttrokken bent geweest, moet worden nagediend. II. Aan militairen, die langer dan 84 maand in dienst zijn, wordt éénmaal per maand voor zooveel de eischon van den dienst het toe laten - verlof verleend. Aan gezinshoofden, enz., die bij vertrek met of terugkeer van ver lof niet per spoor reizen, wordt tweemaal per maand verlof verleend. III. Zoo telkenmale de helft uwer soldij is ingehouden, behoeft ge voor de afbetaling niet onder de wapenen te blijven, tenzij zulks ten opzichte van u door den M. v. O. uitdrukkelijk is bepaald. IV. Wanneer het geen verlof betreft door den M. v. O. verleend, kan de nieuwe commandant het intrekken. II. F. W., Utrecht. In orde en dank voor goede zorg ontvangen. Koppel en bajonet laten liggen. In den trein laten liggen .koppel genumm. 627 en bajonet nummer 3591. Mededeelum ver. .zocht aan den commandant van 2-12 L. W. I Korp. GERRITSEN. Adres M. Lievendag gevraagd. Ondergeteokende verzoekt beleefd opgave van het adres van zijn schoolvriend M. Lievendag, die een paar maanden geleden onder de wape nen gekomen moet zijn. S. COIIEN, 2e Comp. Res.-Bat. I, Mil. Voetbalwedstrijd te Harderwijk. sergeant J. v. r-uxemberg schrijft ons uit Kamp „ixrahenburg" Zyn <ie meeste aagou voor onze militairen, gelagerd te Harderwijk, eentonig en vervelend, aeuemmddag (29 Juni) werden -ivy" vergast op een voetbalwedstrijd tusschen Belgische geïn terneerde en Holiandsche militairen op het kampterrein van „Kranenburg" en opgeluis terd door do muziek van hei kamp. Ton 2.05 gaf de scheidsrechter het teeken ca stelden beiuo elftallen zach op. Daar Hol land den opgooi had gewonnen, hadden zij de keuze en speelden eerst met den wind tegen. Direct na den aftrap kwamen de Belgen sterk opzetten en beleefden we ai dadelijk eenb'© spannende oogenblikken voor het Holiandsche doel. Al spoedig echter kwamen onze mannen in betere conditie én kreg6n we een vrij gelijk spel te zien. Een mooi, echter iets te hoog schot, van een der Belgische spelers kwam juist tegen de lat, kaatste terug en werd toen ge plaatst. Aangemoedigd door de toeschouwers oegounen onze jongens nu met nieuw vm*r en drongen steeds meer naar het Belo-ische doel. Het mocht hen echter niet gelukken" een tegen- puntje te maken,- zoodat de rust intrad met 10 voer België. Na de rust hadden allen meer moed, om reden Holland nu met den wind in den ruo- speelde. Het scheen, dat zij thans elkaar ook beter leerden kennen en kwam er meer samen spel. (Even willen wij hier zeggen dat ons elf tal pas gisteren was samengesteld en dus ge heel vreemd aan elkaar waren). Spoedig zaten zij voor liet Belgische doel en bleven hier (spreekwoordelijk zouden we haast zeggen als vliegen bij de suiker) hangen, zoodat menig benauwd cogenblikje vcor den Belgischen kee per aanbrak. Met recht moeten we echter zeg gen dat deze uitstekend voor zijn taak was be rekend en menigen bal prachtig wegwerkte. Eindelijk kregen we van den voet van sergeant Wïjdoman een mooi schot. Hij wist dit echter te stoppen en weg te werken. Wijdeman was thans weer in conditie en hadsucces, zoodat de stand gelijk gebracht werd en wel 1—1. Het enthousiasme was groot en nadat de bal weer in 't veld was gebracht dachten we reeds de overwinning aan de Hollanders te zien. Im mers het spel was thans vol vuur on ook beleid Steeds werd voor het Belgisch doel gezweefd. Even beleefden we nog een critiek oogenblikje. De bal werd door de Belgische voorhoede prach tig voorgebracht. Om het doel te redden liep do keeper uit en vreesden allen reeds voor een doelpupt toen sergant Smeenk den bal wist weg te werken en het gevaar voorloopig weer was geweken. Steeds kregen we ju mooi spel zien, doch geen dor partijen wist nog eo» goaltje to maken, zoodat toen het einde werd gefLoten de strijd onbeslist bleef met 1—1. De Hollanders leverden over :t algemeen een mooi, kalm spel. Om in bijzonderheden te fcre- Uit onze ÊVÜoppenfrommeJ. Een goed o raad. 't Was oen spannend drnma. De schoono on schuldige was in groot govaar, door do gorilla to zullen worden verscheurd. Wat zal ik doen! Wat zal ik doen! roept ze radeloos haar handen «ringend. :t Is doodstil in den schouwburg. Dan plotseling oen stem uit do hoogte: Geef hem een flinlcoa kla-p op zijn kop, ouwe. Een lichto on een dankbare rol. Tien flcsschen champagne voor hem, die een dierenstem het treffendst nabootst, roept iemand in een gezelschap van vroolijko broe- dèrs. Aangenomen! klinkt hot van allo kanton en weldra hoort men blaten, knorren, locion, hinneken, kirren on wat al meer. Eindelijk treedt de laatste op cn zwijgt in allo talen. Na eenige minuten zeidc hijZoo, dat was Jn visch. Hij had de weddenschap gewonnen. Logisch. Meester: Hoeveel blijft er over, als men tien van tien afneemt Scholier zwijgt Verlegen. Moester: Kijk eens, als jo moeder je een dubbeltje gegeven heeft, en je verliest het, wat heb jo dan in jo zak? Scholier: Een gat, meester. Een oud geslacht, damo tot haar tafelhoor san - Ja, mevrouw, een van hen was do beroemd, sto admiraal van zijn tijd'; hij vöcrde het lx-vol orcr do verbonden machten van do gcheele wereld. 0 Zoo, en hoe was zijn naam? Noach, mevrouw. Waarom de typisten dames zijn. IIij; Ik verwonder or mij altijd over dat driekwart van do typisten op kantoreu dames zijn. Zij Ik denk dat het is, omdat do mannen gelegenheid krijgen ten minste een deel van do vrouwen hun wil te dicteeren. Alt ij d in zaken. Luitenant: Meneer Silbcratein, weet u misschien ook of uw dochter nog 'u wul# vrii iieeft? J •Silberstein. 't Spijt me wel, meneer, maar alios is driemaal voltcckcnd De v 1 o e s c h 1 o o z e. J'lcn geweldig dikke heer ontmoette in een zwembad een ander, vrien de ribben door do huid schenen. Met critiachcn blik die tegen stelling van zichzelf opnemend, mompelde hij: Nou, nou, u ig zeker op een vleeschloozca dag geboren. den zouden we te veel plaatsruimte moeten vra gen en zullen we hiermede volstaan. Alleen een woord van hulde aan den mil. kdrpl. Snijders en ook de naam van den Belgische keeper mag hier niet achterwege blijven. Tot slot nog een woord van dank aan den kapelmeester, sergeant Houtdyk, cn muzikan ten, die ons tijdens don wedstrijd on menig nummertje vergastten. Nederlandsche Athletiek Unie. Men meldt ons Het bestuur van de Nederlandscho Athletiek Unie heeft te Utrecht zijn algemeene vergade ring gehouden, onder leiding van zijn voorziU ter, kapitein P. W. Scharroo. Deze wcos cr o. a. op, dat het ledental van de aangesloten vereenigingen opvallend vooruit gaat. Het be stuur besloot mee te werken aan de sportdemon- strat'ies, welke aan het eind van de volgende maand te Amersfoort zullen gehouden worden. Op denzelfden tijd wordt er te Amersfoort een troepenleiders-padvinderskamp ingericht; terwijl de heer J. Ploeger op den 27en, 28en, 30en en 31 en Juli aan de troepenleiders diverse lessen :n athletiek zal geven. Medegedeeld werd, dat uit Indië, van den ka pitein der genie A. H. A. E. Immink te Welte vreden, een schrijven is ontvangen, waarin de a enschelijkheid wordt betoogd tot oprichting van een Indische afdeeling van de N. A. U., teneinde in de toekomst ook daar de athle tiek daadwerkelijk te doen beoefenen. Het be stuur besloot aan dit pogen 'krachtigen steun te verleenen. Ingekomen was een antwoord van den N. V. B. op het door de N. A. U. verzonden adres in zak» het verkrijgen van een gesloten voetbal seizoen. De N. V. B. geeft daarin te kennen, afwerking van het competitieprogramn^a aan het eind van April of begin Mei niet bepaald te kunnen garandoeren. De Unie zal thans trachten op andere wjjze tot den zoozeer ge- wenschten toestand te gerakeD. Het door de N. A. U. by het Min:sterie van Binnenlandsche Zaken ingediende adres tot invoering van den vrijen Zaterdagmiddag zal worden gesteund door het N. O. C. en door de vereeniging van gemeente-ambtenaren. Da Unie zal een groote reclameplaat uitgeven en deze beschikbaar etellen voor die vereenigin gen welk© haar voor de reclame van haar wed strijden kunnen benutten. Gemimen tijd is er van gedachten gewisseld over de schorsing van den hardlooner J."L. Fui- zinga. Zooals bekend is, werd Huizinga door het dagelijksch bestuur van de Unio. voorloop g tot 1 Augustus n. s., geschorst ;het bestuur beeft déze schorsing thans definitief bekrach tigd. In verband hiermede werd f>?n den heer C. A. W. Hirsehmari de samenstelling van een rapport opgedragen erver amateurisme en cma- teursbepalingén. De wedstrijden van land- en-zeemacht om de door de Unie beschikbaar gestelde wisseiprijzen zullen waarschijnlijk te Utrecht en wel op"den 22en Augustus a.s. gehouden worden. Bij die gelegenheid vinden tevens plaats de eindwed- strijden om da competitie van de N. A. I". Vóór deze competitie hebben thans ingeschreven 9 eerste klas-ploegen, 7 tweede en 6 derde. Aan dr; Bakker, officier van gezondheid, ver bonden aande Marinesporisehool te Helder, zal worden 'gevraagd een rapport te willen samenstellen over de lichaamsontwikkeling van nthletiekbeoefenaren. Dit rapport zal bestaan uit vegevens, welke op eigen waarneming be rusten. Aan dr. Meurer zal worden gevraagd een lijst te willen samenstellen ten d:enste van ath- 'etiekheoefeharen. in den gee^ nU d» trainines- voorsehriften luiden van den N. F. B. Esperanto. Mil. G. J. Degenkamp schrijft ons: Gelezen hebbende het artikeltje van sami- deano Nielsen, kan ik niet nalaten hiermede mijn Instemming te betuigen. Het is zeer leer zaam voor studeerende esperantisten elkandei-3 fouten te corrigeer en. Ook ik wil mij volgaarne tot dat doel beschikbaar stellen. Gaarne accep teer ik correspondentie van leerende soldaat- esperantisten. Verder stel ik mij met genoegen beschikbaar tot het verstrekken van inliohtingen over Es peranto, voornamelijk voor niet-esperantisten, want velen zijn'-nog te onbekond met hc-i wezen en de uitgebreidheid van onze taal. Deziranté al 1a. samideanoj muite da. subceso kaj praspero, mi finas. G. J. DEGENKAMP, Telefonisto Reg. stabo. 2.1.19 R. I. 2e Div. Veldl. Esperanto correspondentie. Tengevolge van het verzoek van den heer Minck van Regiment Jagers le divisie geef ik mijn adres op: M. v II Divisie Veldleger. ZEELAND, A. M. T. Om met beginners Esperantisten ter hunner oe.cmng te correspmideoren, stelt zich beschik baar J. VAN UDEN", mil. verpl. hosj>. Hclle- roet«luis. Kamp Vrijwillige Landstorm. Men meldt ons: Bij schrijven van liet Departement van Oor log van 28 Juni, IIo Afd. No. 94 is goed gekeurd, dat de vrijwilligers bij den Kader- landstorm van 1G Juli tot 4 Augustus eon kamp betrekken in de gemecmo Harderwijk (buurtschap Tonsel). Aan dit kamp kan ook deelgenomen worden door gewone vrijwilligers. Ook de vrijwilligers, d:o gebrnik gemaakt hebben van hun recht, om na 2 jaar oefenen vrijgesteld te worden van de gewone oefeningen, kunnen dit kamp doch voor minstens één week medemaken. Do deelnemers zullen beschouwd worden te zijn gedetacheerd bij een legeronderdeel te Harderwijk. Met de algemeono leiding en het algemeen toezicht is belast de inspecteur run den Landstorm, terwijl met het k-ampcommando belast is de kapitein J. W. Klein. Aan de grens. Wie kan ons helpen bij den eersten stap tot het organiseeren van 'n „gezellig avondje" aaneenige leuke voordrachteneenige come- diostukjes, comisch of dramatisch; eenige zangstukjes voor 4-stommig mannenkoor met bariton-solo en tenor-solo, of zonder d'ezo beide oott zeer gaarne. Als het niet te veel gevraagd is, van verschillend genre. We hebben geen welvoorziene kas tot onze beschikking en in 't geheel geen nummers voor een varieerend programma. Voetbal gevraagd. Waarde heer directeur. Wij hebben allerlei middelen om sport te be. oefenen behalve de gezonde voetbalsport. Aan gezien wij niet bij machte zijn om oen voetbal te lcoopen, verzoeken wij uit naam van al de voetballers van de 4e compio of u zoo goed wilt zijn, om in uw blad een oproep te Betten om ons aan een voetbal te helpen. Do jongens van de 4e compagnie V. A. T. te Dordrecht, Kazerne Oude Kraan. Bokshandschoenen gevraagd. Wie helpt ons aan een paar bokshandschoe nen, aangezien wij geen geld hebben om een paar handschoenen te konpen MU.-sold. E. HOEKKE, Kamp Kranenburg, Harderwijk. Dankbetuigingen. Ondergeteekende betuigt ook namens zijne echtgenoote zijn oprechten dank aan O. O., korp. en manschappen van de le comp. 33 L. W. Bat. voor het cadeau bij ons huwelijk ge schonken. N. SCHOUTEN en Echtgenoote. Ondergeteekende betuigt, ook namens zijn echtgenoote, zijn oprechten dank aan de kornis, en manschappen van het 2o regt. veldartt 7e •batterij, vcor het mooie geschenk hun ter ge legenheid van hun huwelijk gegeven. -J. F. GEURDES, mil., 2e Regt. Vcld-artt., 7e Batterij. Pandoeren. Pandoerpraatje van de „O. W.'ersploeg" 3e comp. 38e Landw. Batt. No, 1R. 10, H. 3, Kl. 10, 9, 7, Sch 9, 8, 7. No. 2: Kl. a, vr., b.. R. b., 7, H.10,9, Sch.b. No. 3: Sch. a. h. vr., H. a. v b., R. k. 8. No. 4. R. a. vr. 9, Kl. k. 9, H. k. 7, 6. Ruiten 10 als troef, schoppen 10 op stok. Namens de Pandoercluh G. REOTER, Oplossing van het pandoerpraatje van de pandoc-rclub ,,De brullende zee-paling", in No. 449 van de Soldatencourant". No. 1. Schop. 10-, koning-, aas-, Harten aas. No. 2. kl. vr.-, aas, r. aas, kl. boer. No. 3. kl. 8-, 10-, schop, "boer, kl. koning. No. 4. sch. 7-, kl. .9-, sch. 8-, h. 10. Dus hangt op den vierden slag. Namens de pandoerclub ,.De Sijbellaar". L. v. LOON, H. SJAKES, A. PAUSE J. HART1GH. Verder goede oplossingen van hetzelfde praatje ontvangen van K. de Haan, H. J. Knoops, H. Rok en A. Veldhuizen 3e cie te Neuzen; van de pandoercluh „Het Wasch- blikje", bomvrije kazerne, Vlissingen; van de pandoercluh ,,De vier brooahappers" ros. 25 ü?ibeste9hare stukken. Lyst Mo. 39 van de op de versoliillende Veldpostkantoren aanwezige orj6aesf:e!!bair*e stukken, welke de rechthebbenden alsnog onadar wermeBdtrog wan het nummer dezer fiïjjst, door tusschenkomst yan de Redactie vnn de Soldatencourant kunnen opvragen, b. Brief br. Briefkaart c. Courant d. Drukwerk Utrecht 's-Gravenhage Amsterdam Gouda Jtaosendaal EXPEDITIE KANTOOR VELDPOST B. Sergt. J. Boersma, 4/4 Veldkazerne Leidsche- weg alhier. P. v. Driel, Sergt. afd. Telegr. Kazerne Haar lem. Ch. Werner v. Zuilen, Veldkazerne 3e Sectie 4e Comp. Utreohfc. VELDPOSTKANTOOR No. 1. BVoekhuyso, G., Mil. Bewakingstroepen Nas- saukazerne Rotterdam. Dogterom, O. M.» Mil. 2 Comp. Res. Bat. Ly©ldpost., Rotterdam Venlo VLiar din gen is-Gravonhage Nieuvaal Deventer Leipzig Tilburg Arnhem Maastricht Udenhout Brunsum Rodem k i reken D. Sohagerbrug Soerabaja N.I Barger-Oosterv Warga Waalwjjk Zaandam Goirla Draak, 'Toon den, 5 Rog. Veld-art. o Batterij Faessen, W. N.. Mil. 1 Comp. Inf. depot Brigade le sectie. Roesc, 13., 2 Comp. 2 Bat). R. I- lo Div. Verbinnen, Charles, Militair Hospitaal. Verstraaten, G., 24 Reg. Inf. 3 Bat. 4 Comp. Waanders, N. F. C„ korpl. trompetter. Wassing, B.. 2c Cie. Reserve, Bat. Veldpost. Zwaneveld, H. 3 Bat. 4 Compie. 2e sectie. VELDPOSTKANTOOR No. 2. M. Blonk, 1-4 Veldpost. Jozef Engelen, 2 Div. 4 Comp. VELDPOSTKANTOOR No. 3. Broeders, Frans, 2-III-3 R. I. 3 X. Broeders. Frans, 3-III-3 R. I. Camp, Henri van den, 11-13. Doorenboom, O., II I. B. Depot Bat. 7e Cie. Langeudijk, P., 8-III-P R. I. Rooy, A. G. de. 8-III-4 R. I., nagez. 3 R. I. VELDPOSTKANTOOR No. 4. Bruinsraa, 2 C. 2 B. 4 Div. Hem, G. S. v. d., 2 C. 3 B. 4 Div. Kusters, J., 2 C. 3 B. 4 Div, Lankhorst, P.. 3 C. 2 B. 18 R. I, Lubbers, 1 Q. 3 B. 5 R. L Wijnjeterp Scheveningen Utrecht Amsterdam Bergejjk Breda Drummei Aalst (N.B.) Rotterdam St. Johannesga Worth Reden Coevorden Helmond Woensel OldcDzaal Amsrsfoort Smit, M., 3 C. 1 B. 4 Div. Voorp, H., 4 Div, VELDPOSTKANTOOR No. 6. P. J. Pelie, Landweerplichtige, A. J. Soeters, 3-37 L.W.I. VELDPOSTKANTOOR No. 11. Mil. M. v. Bergen, 23 R. I. 3 Comp. (2 stuks). J v. Beem, 1 Comp. 4 Ros. Bat. 23 11. I. Valkens waard. Mil. A. v. Eèrkel, 1 Res. Vi. 23 R, I. Wachtmeester Nicolaas de Brunettes, ged. (5 R. I. III Divisie. Mil. W. v. Buuren, 3 Res. XI 23 R. I. Mil. Cornelis Cortuum, 2 Ros. XI 23 R. I. Mil. N. v. d. Heijden, 23 R. I. 3e Comp. (3 stuks). F. Hfnderik, 1 3 R. H. W. ten Hoeve, Eindhoven, Veldleger. Mil. Th. Ketels, Staf 22 R. H. Cav. Brig, Mi], M. Kolen, Eindhoven. Mil. L. v. d. Linden, 2 Res. XI 23 R. I. Mil. J. Meere, 23 Res. Bat. Budel. Mil. J. Nijs, 2 Res. 11-23 R. I. Mil. Piet Nillisser., 1 Res. XI 23 R. I. Mil. B. Ophuis Reg. XI 6 Comp. C. Vincken, 4 Res. II 23 R. I. VELDPOSTKANTOOR No. 12. P. v. d. Biggelaar, 4 Res. 4 R. I., Zeeland'. M inner tsga Haag Etten Coljjnsplaat Scheveningen Vlissingen Rilland Gouda Leeuwarden Loon op Zand Zunderc Moerdyk Sehoondyke S liens Tznmmarum Leeuwarden Kollum Middelburg Haarlem s'-Gravenkage Overloon Riel J. A. Boersma, 4-III-24.' G. Breukei, Res. Bat. 4 Comp., Zeeland. Willem Donkers, 25 R. I. K. M. Gast, 3 Cie.. Zeeland. J. P. Gilbaus, 2-1II-25. B. de Graaf, 3-H-25. Jan Harer, 1 Cie. Res. Bat., Zeeland. P. Hol, Res. 24 R. I., Troepen in Zeeland. P. Huizinga, I C. Res. B-, Troepen in Zee- Leo Knübben, Zoeklicht Z 4, Zeeland. H.- Schuurman, 4-III-24. Mil. E, Simon, Westkapelle. Korp. G. Toes, 25 R. I. Korp. K. v. Tuinen, Kaderschool, Breskens, Sjouke Vogel, 4-II-24. A. B. Winters, 24 R. I., Troopen in Zeeland. D. v. d. Woude, 1 C. Bat., Troepen in Zee land. M. v. Zifhorst, 3-H-24, Troepen in Zeeland. VELDPOSTKANTOOR No. 13. Beest, Peter va 6 R. T. Veldleger, Ginneken. Bokhoven, Jan van, VI depot Inf. Breda, N.-Br. 2 X. Campen, P. van, 1 Comp. 1 Bat. 17 R. I., Putte, N.-Br. Patisr, C. J Wachtmeester. Bergen-op-Zoom. Severyens, Joli., 3 Bat. 3 Comp. 3 Dir., Detachement Centrum Veldleger. br. b. br. br. b, br. br. br br. br. br.&b, b. br. br. br. br. br

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3