Binnenland. Marinezaken. OE SOEDATEM-OO DBLAKTT van Sondag' jrvini 1917 Het firont toil Atreetit. Het front, bij Atrecht (Arras) heeft in de laatste maanden een naam van belang gekregen. Er is daar geducht govochten. Heel vaak ten Noorden er van vooral, tussohen Atracht en Lens, maar ook ten Zuiden, en van dit gedeelte geven we hier een kaartje. Men herinnert zich nog de gevechten bij Feucky, oostelijk van Atrecht, bij Tilloy, maar vooral bij Guemappe, meer naar 't Zuiden, waar de Engelseke en Duit- sobers elkaar zeer zware verliezen hebben toegebracht. Toch winnen geen van beiden in de laatste dagen hier belangrijk terrein. minste verband met den inwendige» politie- kou toestand van het land en hadden nog minder te maken met de buitenlandsche politiek. Er Ï3 evenmin sprake geweest van ©enige anti-monarchale beweging. VEK2EKIGDE STATEN. Coriogsteebereidselc-n. "WASHINGTON. ..Aeroplanes, artillerie, schepen en levensmiddelen zullen de voor naamste factoren zijn om den oorlog te 'winnen", schreef generaal Goethals aan de militaire subcommissie van den Senaat, die het ontwerp voor de instelling van een nieuw departement voor het yiiegwezen onder écu autoriteit behandelt. Gcetha's meent, dat liet allereerst misschien ncodig zou zijn, een ministerie van numiiia in het leven te roepen. De conimisic uit het Huis van Afgevaar digden behandelt thans een ontwerp tot sterke uitbreiding van het aantal vliegtui gen van leger en vloot, zoo mogelijk tot een vloot van 100,000 machines. Vrsdesvooruitzichten. Vredesgeruchten? Onze Brusselsclie correspondent schrijft <3. cl. 13 Juni: Ik deol het u voor de aardigheid mede omdat ik niet bevoegd ben, er een ander oordeel op na te houden. Maar Mgr. Hey- len, de bekende bisschop van Nameu, heeft aan zijn entourage verteld, dat na den 15en 'Juli een wapenstilstand tot stand zal komen, waarop, na zoowat zes maanden lange besprekingen, eindelijk vrede zal wor den gesloten. De bron, de gronden of wat dies meer zij, waarop zijn overtuiging steunt, heeft Mgr. Heylen niet willen noe men, doch deze overtuiging was zóó sterk- sprekend 6a de roep vaji den Naamschen bisschop als bezadigd en... goed ingelicht man zóó meeslepend, dat niemand nog in de omgeving van zijn Doorluchtigheid er aan twijfelt of de vrede, althans een wapenstilstand, is aanstaande. Zelfs heb ben, naar ik vernam, de geestelijken van 't bisdom Namen, de mare wijd en zijd al verspreid. Over «e uitlatingen van Mgr. Heyleii ondervraagd, zou kardinaal Mercier heb ben verklaard, dat de Naamsohe Bisschop inderdaad zich in den bovenbedoelden zin lieert uitgelaten, doch dat hij (kard. Mer cier) de overtuiging van Mgr. Heylen voor- loopig niet kon deelen. Ook goedingeliohte personen weten ech ter daartegen te vertellen, dat Mgr. Hey len die, zocaL ge weet, de inrichter der Eucharistische Congressen is, welke in de laatste jaren zooveel aandacht hebben ge- trokken, en waarvan het laatste te Weenen beeft plaats gehad nog steeds uitmun tende betrekkingen onderhoudt met zeer hooggeplaatste Oostenrrjksche geestelijken, bicn en cours in 't Ocstenrijksche hof. En daaruit concludeeren zij, wat ik u verzoek nu eens zelf daaruit te concludeeren.. Sc non e rcro... 't ligt in elk geval in vèler wenseh. OP ZEE. Ce ondergsng vsn ie Fransche onderzes- bosl Het Marine-blad vertaalt uit „Mouiteur 'de Ja Ploto" Den 29sten December 3915 werd de onderzee boot „Monge", welke zich op een nachtelijkea kruistocht bevond nabij de kust van Dalmatië, verrast door drie .Oostenrijkscho torpedojagers. Deze jagers waren te Cattaro uiigeloopen om Durazzo te gaan bombardeeren. Op het moment, dat de „Monge" zich gereedmaakte om één dei- tegenstanders te torpedeeren, werd zij geramd en iot zinken gebracht door een der andere. De overlevenden, die werden opgenomen dcor de Oostenrijkere zijn krijgsgevangen ge maakt; één van hen, de bootsman Jaffry, uit geleverd als zwaar gewonde, is kort geledon in Frankrijk teruggekeerd. Zijn getuigenis, waarin wij de beknoptheid en eenvoud hebben geëerbiedigd, stelt ons in staat verslag te doen van de laatste oogenblikl^pn ven de „Monge" en haren commandant, den luitenant tor zee Roland Marillot, die wensehte to sterven roet zijn schip We vertrokken den 27sten December 's mid dags om half vijf van Brindisi en zetten koers op Cattaro; den volgenden morgen zagen wij in de schemering witte vuurpijlen, welke het binnenloopen en uitgaan van schepen beduiden we doken snel onder cn kruisten gpdurendo dertien uren onder water, voor do toegangen. Eet was een heldere lucht, maar de zee was verlatengeen schip in 't zichtde motoren liepen goéd. We "kv.amon 2S December om kwart voor zes 's middags weer boven. Den 2Ssten 's nachts kalme zee on noorden wind. Af en toe gaat dr maan schuil achter de wol ken; de poolster flikkert boven den boeg; aan bakboord schittert een brand, die weer dooft... Om kwart over twee werden rookpluimen gezien: ..klaar voor onderwater", beveelt de commandant en even daarna„de boot iets ie zwaar maken" De onderzeeboot draait tijdens liet onder duiken reeds naar bakboord om aan te vallen; ;#jj cs dil uugenblik 10 mijl bezuiden - De „Boeton" onderzocht. Hot Xcderlandsdio vrachtstoomschip ..Boe ien'' dor Mij. Nederland, hetwelk Donderdag avond met een volle lading rijst van Ba-ssem te IJmuidcn binnenkwam, is dicht onder de Nederlandse ha kust door ccn Engelsche duik boot aangehouden en eerst na ge mimen tijd vrijgelaten. De „Bceton". geladen met circa 80.000 balen, rijst, was Donderdagmiddag 2.30 tot op onge veer 7 mijlen uit onze kust nabij Egmond geko men, toen een duikboot op eenigert afstand een waarschuwingsschot loste in de richting van 'het stoomschip. Onmiddellijk deed de gezag voerder zijn schip stoppen, om, dndien door den duikiiooteomiuandanb inzage der papieren ver laagd werd, deze te tooncu. Aanvankelijk ivaren de zeelieden van iueening mot een Duitsche duikboot te-doen te hebben, doch toen deze meer nabij gekomen was zag men dat hot er een van Britsche nationaliteit vas. Eenige ©ogenblikken later kwam een officier van de duikboot aan boord van de „Boeton" en voerde een gesprek met dt-u gezagvoerder. Men scheen van plan to zijn heb stoomschip op te brengen. Van do duikboot gaf men order, dat de „Boeton" zou medestoomen en reeds was •het stoomschip een eind westwaarts, toen twee torpedqbootcn fullspeed op de „Boeton" en -duikboot kwamen afstoomen. Dezo bleken eveneens van Britsehe nationaliteit te zijn. Na eenige onderhandelingen tussohen de comman danten der oorlogsvaartuigen gingen zij er too over, niet verder met het stoomschip door te stoomen, doch daar ter plaatse het te onder zoeken. Allo scheepspapieren werden grondig doorgezien evenals de passen der opvarenden. Toen bleek, dat da lading rijst' in Eiigelsch- Indische havens was ingeladen en voor Amster dam bestemd was, kreeg de gezagvoerder toe stemming de reis voort te zetten. Inmiddels warén twee Nederlandsche torpedobooton, wclko op een draadloos bericht van. de „Boeton" ter •hulp kwamen, in de nabijheid gekomen. Het schip was echter reeds vrijgegeven, zcodat onze schepen wederom met de Boeton" konden terugstoomen. Het onderzoek en oponthoud door de Engel- schen veroorzaakt duurde twee volle uren. Van onze kust meendo men aanvankelijk, dat het een Duitsciie onderzeeër zou zijn geweest, die do „Boeton" aanhield en Engelsche torpedo jagers daarna op liet schip afkwamen om het voor een aanval te behoeden. Naar wo vernamen, i3 de ..Boeton" niet in Halifax of een andere Engelsche haven voor het gewone onderzoek binnen geweest. Logger tol zinken gebracht "Wij vernemen, dat te IJmuiden is aan gebracht door de Sch. 204 de uit zes man bestaande bemanning van den logger Y.M. 302, die in de Noordzee door een Duitsche duikboot tot zinken is gebracht. G6vecht tusschen eon onderzeeër en een handelsschip. MADRID. De te St. Sebastiaan verschij nende bladen deelen mede, dat er Zondag Cattaro zijn; in den commando-toren bevinden zich de commandant, de ondergeschikte stuur man en do roerganger (verticale roer). De commandant blijft met den nacht- periscoop de vijandelijke schepen observeeren. welke heel snel schijnen te naderen, want wij hooren hem weldra bevelen; „pen uit!" „Opge past!, cén van de drie zal ik wel krijgen." Op dit oogenblik 't is kwart over twee een zwaar lawaai achteruit, gevolgd door een hevigen schok in den toren en door c-en tweeden op het voorschip: de toren is lek gestooten; do commandant, de stuurman cn de roerganger worden naar omlaag gespoeld door een stort vloed ran water... Dadelijk sluit men de water dichte deuren en de kranen der spreekbuizen, maar de sluitingen der deuren zijn ontzet, de deuren lekkendo gcheele romp traant door ai zijn naden als oen mandjeliet zoute water dat zich verspreidt in do accumulatoren maan1 er kortsluitingener ontstaat brand in de stuurboord shatter ij waaruit een regen van ken sproeit... „Diepte: 20 meter; beide machines achteruit, 400 ampcro, lenspomp aanzetten!" heeft de commandant dadelijk na de aanvaring bevolen; maar stuurboordsmotor wil niet meer aangaan, de pompen evenmin, de bakboordsmotor draait twee minuten en stopt langzaam; de boot krijgt een helling van 40 graden achterover en zakt weg; wij zijn allen naar het achterschip ge worpen; alle lampen zijn gedoofd; op den tast probeert men do batterijen; volken slaan uit de schakelaars, maar niets wordt er ontstoken; uit de rook, die zich heeft verspreid, dringt een sterke chloor-lucht uit de accumulatoren; en wij allon zitten' daar te samen, opgehoopt tegen het schot van het centraal-station, onbe weeglijk in de duisternis.. De commandant, dio zou volle kalmte waart, grijpt op dit noodlottig oogenblik 'n en schreeuwt eenige malen: „Blazen!" Maar het schip blijft zinken; do bootshuid -kraakt geweldig: do stalen binnenwand van do „Mongo" resonucortwij moeten 60 a 70 meter water "boven on» hebben, misschien wel meer. Donkcnde dat dit het cir.de is, hieven wij de ..Marseillaise" aan -en riepen „Vivo la France Na enkele minuten .schijnt het, dat de kipt lichter wordt e-a rijst; do _twoede officier op cenigo mijlen afstand van St. Sebastiaan een gevecht zou hebben plaats gohad tus schen een Fransch schip en een Duitschen onderzeeër. Het. Fransche schip, dat een inihoud had van 4200 t werd aangevallen door een on derzeeër. Eeri granaat sloeg in do bewaar plaats van smeerolie en veroorzaakte daar brandHet Fransche schip, dat bewapend wils, beantwoordde liet. vuur van den onder zeeër en deze werd op het oogenblik, dat hij reeds half ondergedoken was, getroffen door een granaat en zonk. Hofberichten. II. M. de Koningin-Moeder ontving ten Hare paleize, den nieuwbenoemdeu Minister van Oorlog, jhr. mr. B. C. de Jonge; den onlangs opgetreden inspecteur van het wapen der infanterie, generaal-majoor W. D. A. Ophorst en het nieuwbencefhd lid van den Raad van State, jhr. mr. L. van Bronkhorst Sandberg. Do Koningin-Moedor wordt begin Juli ten haren paleize te Soestdijk verwacht. H. M. de Koningin-Moeder bracht Don derdag een bezoek aan de Vereenigingswo- ningen iu de Transvaalbuurfc te 's-Graven- liago. Z. K. H. Prins Hendrik en de Padvinders. 7j. K. H. de Prins is voornemens in den nacht van 30 Juni op 1 Juli deel te nemen aan een tocht op de Zuiderzee met heb zeil jacht de Lichtstraal van de Nederl. Pad vinders. Opwachting gemaakt. Do marine-attaché bij het Engelsche ge zantschap, schout-bij-naclit Purefoy, Jieefb zijn opwachting gemaakt bij den nieuw opge treden Minister van Oorlog, jhr. mr. De Jonge. Minister Cort van der Linden. Do toestand van Minister Cort van der Linden blijft heel goed vooruitgaan. Do Minister, die in den aanvang zijner ongesteldheid een vrij hooge lichaamstempe ratuur had, is thans koortsvrij. Opening der Stafen-Oeneraai. Bij Kon. Besl. van 20 Juni (St.hl. 470) is bepaaldDe buitengewone zitting van de Staten-Generaal zal worden geopend in eene vereenigde vergadering van de beide Kamers op Donderdag 28 Juni e.k., te cén uur li.ui. Bij Kon. besl. van 20 Juni is tot voorzit ter van de Eerste Kamer der Staten-Geno- raal, gedurende de buitengewone vergade ring dor Staten-Generaal, dié zal aanvan gen op Donderdag 28 Juni 1917, benoemd J. J. G. baron van Voorst tot V oorst, lid van die Kamer. (St. Ot.) Oprichting hoogoven enz. Is liet Haagsch Correspoudentiebureau wel ingelicht, dan maet voor de eventueele oprichting hier te lande van een hoogoven staal- en walswerk, waarover belang rijke besprekingen hebben plaats gehad tusschen de regeering en vertegenwoordigers van nijverheid en bankwezen, een kapitaal van 25^a 30 millioen gulden benoodigd zijn. Staking in het mijnwerkersgebied. Men seint ons uit Heerlen De Nederl. Mijn werker sboad heeft Don derdag do staking voor de ondergrondsche verklieden der Staats- en particuliere mij nen geproclameerd. De ochtendploegen zijn gedeeltelijk niet. aangevangen. Het moereu- deel der Belgische geïnterneerden stemt met de staking in en gaat naar de kampen terug. Militaire wielrijders zijn Donderdagnacht in de mijnstreek aangekomen ter handha ving der orde. Alles is rustig. Omtrent de vergadering, waarin het be sluit tot staking werd genomen, deelt men ons nog mede, dat het werd genomen met 19 tegen 2 stemmen. De twee tegenstem mers hadden zich in beginsel ook voor de staking verklaard, maar wilden, alvorens definitief daartoe over te gaan, nog oen laatste bemiddelingspoging aanwenden. Het werk in de mijnen ligt nagenoeg stil. Zooals men weet, wordt bovengronds niet gestaakt. Naar schatting staakt ongeveer 90 van het geheele aantal arbeiders in de mijnen. In de particuliere mijn Spekholzerheide was Donderdag de ochtenddienst volledig aangevangen, ook door do geïnterneerden. In de domanial© mijn te Korkrade was slechts door een vijfde yan den ochtend dienst gestaakt. De totale sterkte van den ochtenddienst der bertkken mijnen was Donderdag ruim 4000, van wie circa 15001 in staking zijn. Ecnige uitbreiding is bij1 do middag- en -avonddiensten te verwachten. Schepen gerequireerd!. Naar wij vernemen zijn de vier naar Nederlaudsch-Indlë onderweg zijnde schepen van de Mij. Nederland", de „Rioflkv", de „Boeroe", de „Banka" en He „Kau- gean", door de regeering gerequireerd om rijst te laden in Birma, zoodat vóór Novem ber geen enkel schip dezer maatschappij in Ned. Oost-Ir.dië voor Nederland zal laden. Da afschaffing van don bakkersnach*. arbeid fa Amsterdam. Naar wij vernemen, is de kommissie voor de strafverordeningen in de eerste lezing gereed met een voorstel, dat binnenkort venvacht kan v.ordcu, waarbij voor deze gemeente de bak. Jiersnachtnrbeid zal worden afgeschaft. („Het Volk".) legerzaken. strijkt een lucifer af; inderdaad de wijzer van den manometer raakt met een ruk los eu komt terug op 30 meter: „Moed houden!" zegt hij. „alles is nog niet verloren; wij rijzen weer!" Nnarni&to de boot hare normale positie weer herneemt, snelt iedereen naar zijn post; nog steeds blijft de „Monge" rijzen... Eindelijk aan do oppervlakte, dan komt de gedachte van oorlogvoeren weer opdagc-n. Yoor alles moeten wij kunnen uitkijken. „Periscoop opvoeren", zegt de commandant. Onmogelijkdc brug moet geheel geraseerd zijn door den schok: wij zijn blind, weerloos, en de vijand moet ter plaatse zijn, heel dichtbij, om ons te pakken... Iedereen heeft echter zijn post weer inge nomenmen controleert de schakelaars, en >de zekeringen; overal wordt geconstateerd, dat dc zekeringen zijn gesprongen, dat do bakken der cellen zijn gebarsten en dc eontactstrooken verwrongenmen kan niets aanraken of men voelt ren hevige ontlading: ternauwernood kun nen we nog ademhalen... „Op do posten I" roept plotseling de com.man- dnnt, die met één sprong weer zijn plaats in het centraalstation heeft ingenomen. Vier granaten slaan juist aan stuurboord in boven onze hoofden, zonder de huid te door boren een vijfde treft precies den steunkoker van den periscoop, slant er een gat in, waar door het water als een hoos naar beneden komt storten. Ditmaal is de „Mongo" voorgoed verloren; dc commandant besluit, ten einde zijn equipage te redden, zelf do veiligheidsgewiehtcn (valkici) los te gooien; toen dit gedaan was, heeft hij zich tob ons gewend met de woorden: „Dit is er nu geworden van onze mooie boot, gij hebt uw plicht gedaan snelt nu heen; tot weerziens en goed succes! Roept nog eenmaal „Viva Ia Franco". Daarna geeft hij bevel om het luik boren do stookplaats (deze Fransche boot bezat een stoomketel-installatie, zooals op bijna alle Fransche onderzeebooten voor den oorlog het geval was) open te makenhet gelukte niet; dit luik is zeker door de aanvaring ontzet of dcor de granaattreffers. Het luik boven do machinekamer is onder water; de toren is vol water: er blijft dus niets anders over dan het vóórluiker valt geen oogenblik mcor to ver liezen haastig snellen do mannen naar het voorluik, zonder elkander te verdringen, maar Verlof. Naar do ,,N. Gt." verneemt, -is dcor den OppcrbevcHiebber van Land- en Zeemacht be paald, dat aan da militaire deelnemers aan d' scherm wedstrijden op degen en sabel te Sólie- venihgen op 7 en 8 Juli a.s„ het noodigo ver lof boven do periodiek© verloven in .Juli kan worden verleend. Inkwartiering. Daar heb geval zidb. heeft voorgedaan, dat bij weigering oni te voldoen aan ccn vordering krachtens de iukwartieringswet geen termen konden worden gevonden om tot vervolging over te gaan omdat d© bevoegdheid van do autoriteit, die vorderde niet voldoende bleek, ia door den Opperbevelhebber aan Land ciy en Zeemacht bepaald, dat liet redht van vort deren, eu gebruik of eigendom nemen krach tens art. 3-3 der wet wordt toegekend aan all© commandanten van afdcolmgeu van Land- en Zeemacht die den rang van Opper-, Vlag- ot Hoofd-officier ibekleeden of wel mot een com mando zijn bekleed, waarvoor volgons de or ganisatie een hoofd-officier is aangewezen en voorts aan alie garnizoens- en kanronnements commandanten. Oud brood. De Minister van Oorlog beeft in aansluiting aan de beschikking van den Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel van 1 Juni 1917 bevelen gegeven, opdat bij den verkoop van oud brood, dat voor menschelijk gebruik ongeschikt is geworden, van den kooper do verklaring moet worden geëischt. dat het ver kochte onder geen voorwaarde zal worden ver handeld. Korpscommandant luchtvaarlafdeeling. Bij K. B. is aan den commandant van de luehtafweerafdeeling in de stelling van Am sterdam het gezag van korpscommandant ver leend. Werving ao'sp.-vaandrig vestingartillerie gesloten. De- werving van adspiranten-vaandrig bij bet reservekader der vesting-artillerie is voorloopig gesloten. Overplaatsing van personeel van liet reservekader van andere wapens naar het re- servekader der vestingartillerie wordt tot nader order niet toegestaan. Tot vaatidng benoemd Do milicien-sergeant H. Schönfeld, van hot 7o regiment infanterie, is benoemd tot vaandrig en als zoodanig overgeplaatst bij liet 9e regiment infanterie. De landstormpiiebtigo sergeant E. ven Heek, dienstdoende bij Depót X, is benoemd tot vaandrig en als zoo danig dienstdoendo gesteld bij het 21e regiment infanterie. INDISCHE LEGER. Ongehuwde personen en weduwnaars zonder kin deren. Nederlanders niet jonger dan 17 ennietouder dan 36 jaar, kunnen een zesjarige verbintenis by genoemd Leger aangaan: handgeld 400 Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,bat zij by de Agenten voor den Kolonialen Militairen Dienst te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Venlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, Hengele {Gr.), lietzy op het Gemeentehuis hunne» woonplaats alwaar bescheiden worden verstrekt en reisgeld om naar Nymegen to reizen. Vrijwilligers, Militie, Landweerplicbtigen en Landstormplichtigen, thans in militairen dienst, kunnen voor zes jaron overgaan of voor twea, drie ot 4 jaren worden gedetacheerd, premio/400.voor zes jaren cn voor detacheering voor den duur van 1- 3 oi 4 jaren resp. ƒ300.—40C.— en ƒ509. Gehuwde onderofficieren inet een klein gezin kunnen voor 3 of 4 iaren worden gedetacheerd or voor zes' Jaren overgaan. Om gedetacheerd te worden, moet men 8£ maand in dienst zyu Aanmelding behoort te geschiodenby den Compagnies-Commandant of den sergeant- majoor, die dan wel voor lieto vorige zal zorgdragen. Handgeld eu premie worden by definitieve aan neming in hun geheei uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend 10.en voor lion die in dienst zjjn en geen rang bekleeden f 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen familielid zynde) optreden. (Adv.) Benoemd, Bij K. B. zijn benoemd b. d. landmacht tot res. offic. v. gez. 2c kl. de artsen A. L. C. G a r F. W. Hoefman on H. Foikema. Werkzaam gesteld. De le luifc.-adjudant J. Go vers van het le rog. inf. te Assen is werkzaam gesteld ton bureel© van den commandant van liet veld leger. Naar Oost-lndië, De voor het O. I. leger bestemde 2e luit.- kwartiermeester H. J. Plu ij m z.il 30 Juni per stoomschip „Noordum" zijn bestemminj via Amerika volgen. Kennisgevingen geen tijd hebbende om de reddinggordels t© grijpen. Do commandant, die met zijn cone liand hot handel van den invloei der lucht van den ballasttank vasthoudt, slaat aandachtig den dieptemeter gade en, zender zijn oogen af te wenden, herhaalt hij tegen diegenen van ons, dio bij hem gebleven zijn: „Haast jo De ..Monge" zakt snel; do eerste mannen die door bet luik zijn ontkomen sprongen reeds to water; wij op onze beurt loopen nu ook naar vooruit do Marseillaise zingend© en uitroe pende „Viv© la Franco Maar eenige der mannen zijn in hun verwar ring naar liet achterluik gegaan, dat gesloten is; do commandant waarschuwt hen, houdt hen tegen cn grijpt hen bij hunne armen„Niet daarheen, mannen, door liet vóórluikDit zijn zijne laatste woorden Wij kruipen door het vóórluik en op eens voelen wij niets meer onder onzo voeten... Het schip zinkt met zijn commandant... Adieu „Mongo" ...Drie zwarte massa's belichten ons met zoeklichteneen oogenblik zijn wij onthutst, en verrast, daarna meegesleurd door eeu draai kolk, krijgen wij een slok water binnen en voelen een krachtigen schok; iu het zinkende seliip is een explosie geweest. Do wrakstukken van de brug komen boven drijven en bieden ons drijfhout; wij zijn met z'n twaalven en houden ons allon vast aan één plank, terwijl wij zwemmen met onzo becnen; zoo lossen wij elkaar af om woei' krachten te verzamelen. Dichtbij ons drijft een torpedo rond zonder ladingkamer. Op een gegeven moment hebben wij den kwartiermeester Morel om hulp liooren roepen; kwartiermeester Gar- landat zwemt naar de plek waar hij de stem meent gehoord to hebben, maar vindt niets meer. Pas na con half uur besluit de vijand om ons te helpen. Een van de torpedojagers ver wijdert zicli; denkende, dat de twee andere het zelfde zullen doen, beginnen wij hem als krank zinnigen toe te roepen. Gelukkig echter zetten zij beiden een sloep uit en worden wij opgepikt. Wij waren krijgsgevangenen geworden, 18 man op dc ..Balaton" en 7 man op de „Djebel". Do Oostcnrijksche flottifl© zet haar reis voort cn gaat'Durazzo bcaubardeeren, Een der jagers Naar Oost-ïndië. Het .vertrek van den kapitein ter zee H. VvG. van Bleijswijk Ris. benoemd com mandant van liet Nederlandsche eskader in Nederlandsch-Indic, ter vervanging van kapitein ter ze© Albarda, welk vertrek reeds oeniga maanden geleden had moeten plaats hebben, doch in verband met de scheep- vaarfcerisis moest worden uitgesteld, is thans bspaaid op a.s. Zaterdag 23 dezer per „Ophir" van do Rotterdamscho Lloyd, in dien althans de afvaart van dat schip geen belemmering ondervindt van de zeevaart staking le Rotterdam. Onrferzeebooten. Ingediend is in dc Tweede Kamer een wetsontwerp tob verhooging van do Marine- l'egrocl^ng en uil do Indische bcgrootiug vooi' '1MJ7,' voor den bouw te Sfm Francisco van drie onderzeebootenvoor don Indi- schen dienst, waarvan do kosten geraamd worden op f .2,560,000 per boot, met uitzonde ring van het torpedo- en artillerie materieel, verdere inrichting enz., waarvoor oen bedrag van f 300,000. per boot geraamd wordt. L ogmgen om to voorzien in den ongewensch ten toestand, dat dc zoo noodzakelijke aanvul, liug van oorlogsmatcriecl belemmerd wordt door de vertraging welke de aanbouw ten ge volg© van de tijdsomstandigheden ondervindt, werden o.a. aangewend, naar in de Memorie van Toelichting wordt medegedeeld, door het zenden van eene commissie naar do Vcreenigde Staten van Noord-Amerika, met de opdracht om na to gaan of aldaar thans booten te krij gen naren, welke voldoen aan de cigchen, welke de dienst hier te lande en in de Oost-Indische koloniën stelt, en of op ©enigszins snellen nan- botiw daarvan zou kunnen worden gerekend. De mcdedeelingen dezer onlangs terugge keerde commissie vestigden de overtuiging, dat, ondanks den sedert ingetreden oorlogstoestand, aan Amerika's Westkust aanbouw zou kunnen plaats hebben en op tijdige oplevering zou kun nen worden gerekend, terwij! op aanbouw aan de Oostkust niet met zekerheid te rekenen valt. Waar de Regeering spoedige versterking van de onderzeevloot een groot l elang acht, en na hct.iutbreken van den oorlog tusschen Duitsch- land en de Vereenigde Staten van Noord-Ame- nka de aanvoer yan bier te lande bonoodigde materialen en inrichtingen 6teeds grootere moeilijkheden ondervindt, en de gelegenheid voor aanbouw, welke men had gehoopt dat zou verbeteren steeds slechter werd, zou zij, zoo wordt verder gezegd, in have verplichtingen te kort Gchieten, door nu niet tc profiteéren van de gelegenheid tob r.inbouw, welke zich aanbiedt. Voorlcopige onderhandelingen leerden, dat thans te San Francisco 3 booten zonden kunnen worden gebouwd eu de eerste daarvan binnen omstreeks 18 maanden zou kunnen worden af geleverd deze booten zouden diyi te zijner tijd onder eigen kracht den oversteek naar Java moeten maken, en wel via HonoluluGuam of via HonoluluJapan. De waterverplaatsing dezer booten, welke worden ingericht vcor den dienst hl de tropen, zal zijn boven water 569, onder water 630 ton. Volledige zekerheid oirtrent prijs eu levertijd en de te waarborgen cischen, waaraan de boo-- ten zullen voldoen, kunnen, hangend© de onder-* handelingen, nog niet worden gegevenhet laat zich echter w el aanzien dat zij niet belang rijk zullen afwijken van hetgeen werd vermeld. Aangevraagd wordt nu een bedrag van f 1000 om de Volksvertegenwoordiging in de gelegen heid te stellen-in beginsel betreffende den voor gestelden aanbouw ©ene beslissing te nemen, opdat, wanneer mc-t de bouwmeesters overeen stemming kan worden verkregen, tot het sluiten van een contract zou kunnen worden overge gaan. Verwacht mag worden, dat hij de toeneming der moeilijkheden mot den aanvoer van mate rieel voor den houw van defensiesehepen hier to lande benoodigd, dc betrokken nrrikclen van de Marinebegrooting en van de Indische bogrooting voldoende ruimte zullen overlaten, om de betalingen, krachtens de overeenkomst met de Amerikaansche bouwmeesters mogelijk to maken. Op de vertier noodigo bedragen kon dan hij do begrootingen van 1.918 en 1919 worden gerekend. Elndox, arise, administrateur er» machinisten Marine. Bij IC. B. is bepaald: dat de commissie, be last 'met het afnemen van het eindexamen aan dc adsp.-administrateurs lc afd. dit jaar zal zijn samengesteld als volgt lid, tevens voorz., dc gcp. vice-adm. G. F, Tydeman, iusp. mil. ond. bij dc zeemacht stoot op een Italiaausche mijn, een andere krijgt ernstig© averij; dezo laatst© moet op sleeptouw genomen worden. Do Oostenrijkers keeren nu terug, zig-zag koersend cn schietend als dollen óp alles wat ze maar zien drijven. Tegen tieu uur ('s morgens) versperren twee Engelsche kruisers ons den weg, die ons najagen. Dadelijk gooien de Oostenrijkers de sleeplijn los en vluchten vollekracht naar de Italiaanscha kust. De Engelschen openen heb vuur en komen naderbijde projectielen vallen op twintig meter van bet schip, dc schildwacht, die ons bewaakt, krijgt het to kwaad en heeft ons alleen gelaten. Wij maken hiervan gebruik om dc scherm- kleppen der patrijspoorten in bet volkslogies las to maken eu volgen nu het gevecht; tevens maken wij banken en tafels los en dc trap onder hot luik, alles klaar om er me© te water t© springen, voor het geval dat een goed schot ons zou treffenmaar om vier uur staken d© Engelsehen do vervolging. Tegen den nacht trachten wij in Cattara binnen te loopen, van waaruit ons schepen tegemoet komen, welke do Oostenrijkers meenen to herkennen. Zij schreeuwen „Hoera". Op hetzelfde oogenblik volgt voor hen do ont goocheling: heb zijn Fransche on Engolséhe schepen. Opnieuw volgt oen vuurgevecht cn een vlucht naar hot Noorden. Eindelijk den 30sten debarkecren wij te Sebenico; bloots hoofds en op blooto voeten gaan wij door de stad en worden naar do gevangenis geleid. Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. ïnritatlên. Dankbetuigingen, Menn'a - Programma s, Balboekjes, Visitekaarten. Luxepapier, Artistiek Stempelwerk - 8. van Mantgem, KoncverascieT Singel 562, hoek Vijzelstraat, AmsL KORT NIEUWS. Iu d© bestuursvergadering van den Alg. N 51 ijnwerkersbend is Woensdag de algemr.; mgiro-erkersstaking, in te gaan op Donderdag, geproclameerd. De staking in de Robterdaüiéclié haven ia geëindigd op den grondslag van d© voorstellen van den minister van landbouw. Op den burgemeester Habets van Kerkrad?, Limburg, is een aanslag gepleegd- Er lieersclifc ontevredenheid ia de® N'e'L Transpor ta rbeidcrebond Jelle Schaap, verdacht van den moord op den adj. onderoff, Gail© te 's-Gravenhagc, is in Limburg aangehouden. De Nederlandsche regeering heeft vier srii". pen gerequireerd om rijst te halen uit Birma. Er zijn belangrijk© besprekingen gehouden over dn oprichting van oen hoogoven-, maai en walsbedrijfbenoodigd kapitaal 25 a miUioen gulden. Een delegatie der Nf. A. »S. gaat naar 'jt'.VK- holm op uitnocdighig van den Russtscheu arbeiders- cn soklateuxaad. Z. K. H. Brius Hendrik zal in "den nacht tusschen 3-6 Juni cn 1 Juli deelnemen aan ceü zeiltocht der Nederlandsche Padvinders. Het Necl. vrachtstoomschip ..Bosten" is op de Noordzee door een Engelsche duikboot aangehouden. Binnenkort kan in den Ainsterdanischen gemeenteraad een voorstel worden verwacht voor opheffing van den nachtarbeid der bakkers. Bij Vauiaillón, aan liet Fransch© front in 't Westen, hebben hevig© gevechten plaats gehad, met eeuig voordcel aan weerskanten. De Italianen hebben op de hoogvlakte van Asiago eenige vorderingen behaald, die gedeel telijk door tegenaarallen der Oostenrijkers te nier zijn gedaan. Volgens een officieel bericht heerscht thans in Spanje volkomen rust. Te Gelieve, Zwitserland, hadden ernstige anti-Duitsche betoogingen plaats. In het Russisch© gouvernement Tomsk is wegeiij: ongeregeldheden de staat van beleg af gekondigd. De Fransche minister Thomas zou vit Petro- grad een Russisch voorstel tot herziening van het oorlogsdoel der geallieerden meebrengen. Te Londen zal waarschijnlijk een internatin- naar congres van arbeiders en socialisten uit de landen der Entente worden bijeengeroepen. D© spoorwegmannen van de lijn Petrograd- Moskou zijn in staking gegaan' Een Duitsciie onderzeeër heeft Benghasi, een Italiaansehe vesting op de kust van Noord- Afrika, beschoten. De cx-koniug van Griekenland is op zijn doorreis door Zwitserland to Lugano betsedigd door Italianen. Dc afgevaardigden der Duitsche meerdpr- heidssocialisten hebben zich bereid verklaard om deel t© nemen aan een internationale con ferentie door den Russisciicn arbeiders- en soi- aatcnrasul uit t© schrijven. Dc Russische Raad van arbeiders en soldaten m hebben besloten het offensief tegen de cea- tralen over het geheelo front te hervatten. ledenhcofdoff. v. adinin. le kl. J. F. de Hart, lioofdoff. v. adm. 2e kl. E. G. d o W ij s en de off. v. adm. 1ste kl. W. N a n- ninp en C. Mathol; adv. lid. kapt. t's J. J. O u d c ra a tl 8, comm. v/h Kon. Inst. te Willemsoordplv.v. lid off. van admin. 3ste kl. J. K. W. F ranss en; secr., uitsl. met het secretariaat belast: id. 2d© kl. D. "W. Ge- sin k; -V dat de commissie, belast met ljet afnemen van het eindox. aan de adsp.-maclf. lc afd. m dit jacr zal zijn samengesteld als volgt: lid, tevens voorzitter: de gcp. vice-adm. G. F. Ty- d eraan, voorn.; leden: hoof do ff .-mach. ie kl. J. H. G ij zon, de kap.-luit. t/z A. W. T i- rion en de öff.-mach. lo kl. G. A. Gall eu J. van Mours; adv, lid: kapt. t/a J. J. Oud© mans, voorn.plv. lcclenluit. t/z 1© kl, H. J. Hartkamp off .-mach. le lei. J. W. M. Ronken; secretaris, uitsl. met het secr. belast: de off v. adm. 2c kl. D. W. G e- sink. („St.-Ct.") Benoemd. .De officiv j» van gez. 2o klasso W. vander V e r, beiióemd bij het leger in Nod.-Indie, Een van 21 jaar. De ..Petit Parisien" bevat een artikel over den Engelschen generaal Freyberg die pas 27 jaar is, en dien het blad vergelijkt mot de hel den der Fransch© revolutie, b.v. Marceau die 24 jaar was, en Hoch© dio 26 jaar was toon bij generaal werd, of wel met do generaals van Napoleons tijd, Dcsaix en Duphot, dio tus schen 24 en 27 jaar hun graad kregen. Freyllerg, echt ras-soldnat, had zich in het leger van Villa, in Mexico, doen inschrijven, toen de wereld-oorlog uitbrak. Hij liad geen geld voor den overtocht naar Engeland, maar verdiende het in da Ver. Statna in sport-wed- strijde-n. Hij komt in Londen aan en meldt zich aan bij een minister die, eén zeldzame ziel in hem vermoedende, hem een post geeft van onder-luitenant. Zonder een dag te verliezen gaat hij naar Antwerpen, vecht er als een ïeld, en wordt vet volgons naar Gallipoli ge zonden. Daar mankt hij zich, vanaf zijne aan komst, beroemd door d© stoutmoedigste krijgs list. Mot een vastberaden metgezel, door hem uitgekozen, dobarkeert bij op ëcn nacht in do baai van Bulair. Door vuren aan te steken, door vuurpijlen af te vuren, cn het geluid een leger na t© doen, wendt hij geheel alleen een indrukwekkenden aanval voor eu houdt op dio manier een belangrijk deel der Turken bezig, terwijl op een ander punt het Engelsche leger de kust nadert. Als net succes au zijn list verzekerd is werpt hij zich in zeo n zwemt 6 uur rond alvorens opgepikt to worden Men ontmoet hem later weder aan de Sornme altijd in 't heetst van 't gevaar. In de vreese- lijko uren van Bcaumont-Hamel (hij is dan als luitenant-koloncl) eloetriseert hij dusdanig zijn regiment cn volvoert hij zulko on geloof cl ijk 6toutmoedigo daden dat de verwonderd© offi cieren onder elkander herhalen dat hij Beaucónrt-sui'-rAncre bijna geheel alleen heeft ingenomen. Laatst, in Artois, ontstak hij nieuwe strijders in geestdrift die zich voor hem tot den lantsteu man in stukken zouden doen hakken. Deze vermaarde dapperheid gaat bovendien gepaard met een onvergelijkelijk© intelligentie ©n een alles overwinnende activi teit. Als spelende heeft hij strategie en tactiek geleerd. Vijf keer ernstig gewond heeft men hem ten overvloede begraven gezien onder een ^granaat. Ieder van die ongelukken ontsteekt nieuwen moed in hem. Groot, bewonderenswaardig geproportion- neerd, met oogen vol vlammen, de schoonheid van een Jongen athleet, als in nadenken verzonken, het gelaat en dtm hals vol littcekens, 'maakt generaal Freyberg in druk en bohcerscht de verrukte troepen. Do soldaten voelen bij instinct dat deze magnifieke medesleper van mannen is, zocals de uitdrukking van Napoleon luidt: „een van die generaals, die geheel gevormd uit do han den ian do natuur komen

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2