iltSl lWÊm Feminisme op Boerse, Vredesvooruitzichten. Binnenlanö. OP ZEE. l/larinezaken. Onze Keloniën. Letserzaken. Correspondentie. X3!ES SOXjPAT'BJXrCO OK AIVTT Van ocpscüag £3 O Juni 3L 3. *F Met front bij Monastir. P* '-0:^ "wh--. W0ÊKS*. SmÈwVm dfmfo am| ftZff JSS*X f/W «f wm. Wm Nu Griekenland, zoo goed als geheel in de macht der geallieer den is, krijgt Sarrail in Macedo nia de handen nog wel vrijer, al had bij niet veel hinder van het Grieksche leger. Mogelijk trekt nu het«gemengdo leger in Mace donië ook verder op in Servië, en hij Monastir lezen we nu en dan van gevechten, al zijn het in den regel niet meer dan schermutse lingen, die in den toestand niet veel varandering brengen. Maar dat kan weldra anders worden, vooral nu uit Italië door Albanië troepen naar Monastir en omge ving kunnen worden gebracht, zoodat de gevaarlijke Midd. Zee wordt vermeden. Wij geven nog eens weer een duidelijk kaartje van dit terrein, waarop in 't bij zonder ten noorden van Monastir tferd gestreden, o. a. bij Tirnova. Volgens de tot dusver ontvangen berichten bedraagt het aantal gewonden ongeveer hon derd. Des naohts werden nog alle mogelijke maatregelen om hulp te bieden getroffen. WEENEN. Aaugahnde de ontploffing Vernemen wij verder de volgende bijzon derheden: Den 17den Juni, te half drie in den ochtend, had bij bet. artillerietuigdepot Wollersdorf in een kruitmagazijn een ont ploffing plaats, die zich over twee andere panden uitbreidde. Behalve van materiaal, valt het verlies van zes menscbenlevens te betreuren. Onge veer 300 menschen werden door glassplinters licht verwond en ongeveer dertig zwaar. Een afdeeUng van de Weener beroepsbrand weer verleende hulp bij heb blusschings- werk. In den ochtend van den I7don Juni be stond gefen gevaar meer. In Haschendorf en Singersdorf werd veel schade aan daken en ruiten veroorzaakt. WEENEN. Officieel. De resultaten van het onderzoek in zake de ontploffing in de munitiewerkplaatseu duiden er tot dusver niet op, dat men hier met .een misdadige® aanslag te deen heeft. Met alle krachten wordt er naar gestreefd om de juiste oorzaak van de camp te ont dekken. GRIEKENLAND. De toestand. LONDEN. De correspondent van de Times" te Athene meldt d.d. 13 Juni aan zijn bladDe regeeringscommissaris der geallieerden Jonnart, wist. dat* zijn missie er een van militairen aard was en als zoo- danig ■vatte hfj haar dan ook op. Hij liet zich niet van de wijs brengen, hoewel uit alle hoofdsteden van de geallieerde landen verschrikte telegrammen kwamen, afkom stig van menschen die het goed bedoelden doch slecht geïnformeerd waren. pogingen werden aangewend om onze actie tot de bezetting van Tbessalië te bezet ten en ook werd voorgesteld, dat wij ons te vreden zouden stellen met Goonaris, gene raal Doesmanis en kolonel John Metaxas. Alles werd in het werk gesteld om ons op den een of andere manier te bewegen tot het aangaan van het een of ander compro mis waardoor i de koning in Griekenland kon blijven. In Athene werd het gerucht iu omloop gebracht, dat de schepen in de golf van Corinthe kruieden maar de Duitsch gezinde bladen begonnen oen toontje lager te zingen. Op een van do voornaamste pleinen van Athene werden een vier of vijfhonderd- tal reservisten bijeen gebracht en door een oud-magistraat. Livieratos genaamd, geest driftig toegesproken. .Aanvankelijk hieven zij hun geliefkoosd lied aan en daarna trok ken zij in alle stilte af. De toespraak had niet bijster veel indruk op hen gemaakt. Toen Zainis den koning het onderhond met Jonnart en de inhoud van het ultima tum had medegedeeld, verzocht de vorst hejn den Kroonraad bijeen te roepen. De koyng trok zich, toen Zainis de kamer ver laten had, in zijn studeervertrek terug. Enkele minuten later kwam een adjudant binnen. De vorst zat toen 'n zijn stoel ge bogen en verborg het hoofd in de hand. Toen de koning iu den Kroonraad mede deelde, dat het zijn bedoeling was om af- otand van den troon te doen, keek hij zijn raadslieden aan als om hunne meening te Vernemen. Goemaris, een verwoed pro- Duitsch politicus, stond half van zijn stoel ©p en reide: Onmogelijk. Die sprong is onmogelijk." ©o koning legde hem echter het stilzwijgen op door een gebaar van zijn hand en zeide,,lk ben vast besloten het ije doen," Den 14den Juni vertrok de koning met tijn gezin in alle stilte naar Oropos, een Is het feminisme, zooals wij dit kennen, nu pok al doordrongen op Boeroe, waar de be volking immers nog voor een groot deel in den meest primitieven toestand verkeert Neen, zoover heeft men 't daar nog niet gebracht. De beweging waarover de zendeling A. F. Schut op Boeroe het in de jongst ..Modedeelingen v h. Ned. Zend. Gen." peefi, openbaart zich nog s:echts in het stre ven der vrouw in eene maatschappij, die lang zamerhand Christelijk begint te worden, naar •jen meer mensc&waardig bestaan dan voor de lioeroe-vrouw is weggelegd. Als kind reods wordt het haar duidelijk ge maakt hoe hare sekse in de oorspronkelijk ^ejdensche maatschappij wordt geapprecieerd. Het man-tem" (menschendrek) voor den jonggeborene, als deze een jongen is, weg gelegd, zoolang hij nog geen naam heeft of Jij® Tvi-am aan vreemden nog niet 'bekend is, zeker weinig vereerend voor den heerscher- aohepping-in-luiers. Maar zolf dat man-taïn 0 nog to mooi voor het jonggeboren meisje, ■Jat men „as-taïn" noemt, hondendrek, het (jieest verachtelijke en vurilo. dat een Boeroe- *ian kent, waar hij ren eind op heen moet -ycpen als hij het ziet liggen. Toch is. een doohtertje voor een Boeroe-huis- ,iesin in meer dan één opzicht vaak een schat. Steeds vóór dat de tijd der huwbaarheid daar •jp, kan ze immers verkodht worden, en boven- 'jjien is ze reeds spoedig eon goede werkkracht !jp het huisgezin. Zoodra toch hefc kroost op •jigen beenen kan rond ionpen, wordt het aan werk geaot. Kinderen zijn voor de Boeroe- jjienschon geen woclde-anikolcnj ze moeien Sjun ren:o opbrengen. „Nu Stijn de meisjes, het zwakkere geslacht, //ver het algemeen gemakkelijk .door dreige- 1 pen tengroot© woorden en geweld te com man- «Jceren dan de jongens. Zij zhn voor allerlei 'Jchten tr-in-arbcid en voor het werk in en bij lilia uitstekend te gebruiken. Het is dan ook kleine havenplaats aan de golf van Euboca. Een aanbal persoonlijke vrienden van den koning deed de familie uitgeleide. De koning zag bleek, doch bleef in fiere hou ding. Hij sprak nauwelijks een woord. Bij aankomst begaf men zich onmiddellijk op het jacht van wijlen koning George, dat in allerijl in gereedheid was gebracht. ATHENE. Ex-koning Konstantijn heeft het Grieksche grondgebied voorgoed ver laten. De militaire club is gesloten. Er is een proclamatie uitgevaardigd, waarin wordt medeadeeld, dat personen, die militaire telegraaf- of telefoonlijnen bescha digen, doodgeschoten zullen worden. De scheepvaart óp de Grieksche wateren en het spoorwegverkeer worden hervat. De toestand wordt weder geleidelijk nor maal. ROME. Het „Giomale d'Italia" ver neemt uit Messina dat koning Konstantijn en koningin Sophia met prins George Za terdagmorgen te 8.45 aankwamen en dade lijk doorgingen naar Zwitserland. Blokkade opgeheven. ATHENE. Jonnart deelde minister-pre sident Zaïmis mede, dat hij Hst heeft gege ven tot opheffing der blokkade. VEREEN!GÖE STATEN. Amerikaansche vliegtuigen naar Frankrijk. LONDEN. De „Times" verneemt uit Washington dd. 15/6, dat 600 millioen dol lar aan het Congres zal worden gevraagd voor vliegmachines. Thans overweegt het Congres een ontwerp tot inrichting van een departement voor luchtvaart, waarvan de leider id zal zijn van het kabinet van den president. Het lid van de nationale verdedigings commissie Howard Coppin drong er in de Senaatscommissie op aan, dat men er voor zou zorgen, dat do vliegers totaal meester zouden worden van de lucht op het West- front. WASHINGTON, Het departement van oorlog bericht, dat zoodra de noodige be schikkingen getroffen zijn, elke maand 1000 aeroplanes, volledig toegerust, met vliegers en mecaniciens, naar Frankrijk zullen wor den gezonden. CHINA. De toestand in China. NEW-YORK. Uit Canton is een bericht ontvangen van-de Nationale Yereeniging, waarin groote militaire operaties tegen de regeering worden aangekondigd in de zes Zuidelijke provincies van China. Men meent te weten, dat de Nationale Yereeniging in politiek opzicht zes provin cies vertegenwoordigt, die voorstanders zijn van het deelnemen van China aan den oor log aan de zijde der Entente, onder een repubiikeinsche regeering. Het bericht voegt aan vorengenoemde mededeeling toe, dat de Zuidelijke troepen reed3 op marsch zijn naar Woutchang. De socialistische vredesconferentie. De Stockholmsche conferentie. STOCKHOLM. Huijsmans deelde nog Zaterdag mede, dat reeds de volgende week een delegatie van den Russischen Raad van arbeiders en soldaten te Stockholm wordt verwacht. Morris Hillquith seinde uit New-York, dat do Amerikaansche gedelegeerde reeds onderweg is. -De Engelsche afgevaardigden Ramsay Macdonald en Jowett zijn op hun doorreis naar Petrograd te Stockholm aangekomen. geen klein verlies wanneer een jongedochter den ouderlijken familiekring gaat verlaten om door hot huwelijk voor goed in een anderen, familiekring te worden opgenomen Voor een Booroe-zoon werd het liefst een vrouw genomen un do familie, waaruit zijn eigen moeder afkonurig was, wijl dan toch alles in de familie bleef. Nu ging hei bij de Boeroe-volken zooals het gegaan is bij de Joden. Git de stam vaders ontstonden families, uit de families de stammen, elke stam met een eigen naam naar den oudsten stamvader. Was er goea nicht te huwen dan nam men toch 'n vrouw uit deu stam, waaruit de moeder afkomstig was. Kon dan door handreiking het verlies van een werkkracht niet geheel vergood worden, dan moest de familie der jongedochter door geschonken worden schade loos gesteld, terwijl ook aan het verlies van den stam werd gedacht. Om dit goed te maken huwde een jonge man uit den. stam, waaruit het meisje vertrokken was, dan maar weer 'n jonge dochter uit den stam van den jongen echtgenoot. Om do toestemming van het jonge meisje wordt niet gevraagd. Sterker nog. Er zijn op Btjeroe meer mannen dan vrou wen, zoodat hot aanbod op de huwelijksmarkt beperkt is. Om {och niet achter het not te visechan komt 't daarom zelfs wel voor dat 'n echtpaar, dat een zoon heeft voor wien nog geen vrouw bestemd is, met eenige geschenken naar een familie gaat waar 'n kleine ver wacht wordt, cn die geschenken overhandigt, met de verklaring «Jat als de jonggeborene een meisje zal blijken te zijn, de familie dat alles mag behouden. Op deze wijze legt men dus zelf reeds op liet ongeboren kind beslag. „Wordt nu zno'n meisje, nadat hot ge speend is. niet terstond aan den aanstaanden man of z;jn familie afgestaan, dan is hei. haar familie geraden het kind zooveel mogelijk aan do oogen van andoren te ontrekken. Daar, waar op een afgelegen, dikwijls bijna ontoo- gankoii.iko plok in het bosch, de zoogenaamde varkenshuiden „hum' fafor" warden gezet De Franscho minister van munitie Thomas wordt den 17den Juni to Stockholm verwacht. Hij zal daar eenigen tijd blijven. Amerikaansche goöelegeerdon. STOCKHOLM. Drie Amerikaansche gedelegeerden, Goldfarb, Reinstein en Da- vidowitsj zijn gistere», te Stockholm aange komen. STOCKHOLM. Van Huijsmans ver neemt, dat de voorbesprekingen met de Engelschen Maandag, die mot de Ameri kanen Dinsdag beginnen. Nagekomen zijn nog drie Amerikaansche gedelegeerden: Morris Hitquith, Algernon Lee en Berger. Do Spaansche sociaal-democraten. MADRID, 18 Juni. aC o r r. Bur.) Volgens een bericht uit de „Imparcial" nemen de Spaansche socialisten deel aan de conferentie te Stockholm- Het antwoord van de Duitsche soc. meerderheid STOCKHOLM. Het te Stockholm ver schijnende blad „Allelienda" schrijft over de verklaring van de Duitsche soc. meer derheid: „Dit program heeft hooge politieke waarde, het is gematigd en getuigt van staatsbeleid. Het zal ongetwijfeld overal de aandacht trekken en de vredesdiscussie sterk aan den gang brengen. Geen oorlogscensuur kan beletten, dat ook de E n t e n t e-volken het lezen. Vooral de neutrale volken kun nen tevreden zijn, wanneer de vrede van Europa op deze wijze tot stand komt, daar de woorden van het program over het recht der volken om over hun eigen lot te be slissen overal de goedkeuring zullen weg dragen. Over het memorandum van de Duitsche meerderheid kan men niet als over iets vau weinig beteekerds tot de orde van den dag overgaan." Do Raad van arbeiders en soldaten en de Conferentie. Volgens een mededeeling door het bur. V. D. uit Stockholm ontvangen, uan thans aangenomen worden, dat de verandering in den toestand, waarvan Huysmans gespro ken heeft, doelt op de komst van een lid vau den Soldatenjaad l^ar Stockholm, niet als officieele afgevaardigde, doch teneinde een praetische regeling te treffen voor ver schillende vraagstukken, ook betreffende sameuwerking tusschen de Stockholmsche conferentie en den Soldatenraad. Eerstdaags is een officieel bericht te verwachten. Koa vrede'te krijgen? PETROGRAD. Het werkliedenorgaan „Kabotsjaja Gaz." polemiseert iu een artikel: „Hoe vrede te krijgen?" met het orgaan van de extremisten „Praw- da waarin erop wordt aangedron gen, dat de Raad van arbeiders en soldaten onmiddellijk aan het proletariaat van alle oorlogvoerende landen zal voorstellen een einde aan den oorlog te maken, zelfs tegen den wil van hun regèeringen. Do „Rabotsjaja" is van meening, dat een dergelijke stap niet tot het doel kan leiden aangezien dit denkbeeld voortvloeit uit do meening, dat het Europeeeohe proletariaat zich aan den vooravond van do revolutie bevindt, hetgeen nog bewezen moet worden. Het blad stelt een ander middel voor n.l., de bijeenroeping van een socialistische conferentie, welke heb proletariaat van aLle oorlogvoerende landen zou vereenigen. De formule der conferentie. In de „Vorwarts" schrijft Paul Göhre een hoofdartikel over het grootste gevaar dor Stockholmsche conferentie. Hij zegt, dat de formule van een algemeencn vredo zooder annexaties en op den grondslag van do vrije nationale ontwikkeling aller volke ren een onduidelijkheid bevat, die den gef- lieelen arbeid van het congres in gevaar kan brengen. Onder een vrede zender annexaties moet men net „status quo ante bellum" verstaan, wat echter niet uitsluit, dat vriendschappelijk over een te komen grenswijzigingen worden gemaakt. an de stricte toepassing van dit gedeelte der formule moet men slechte afwijken voor den Balkan. Een terugkeer tot de ..status quo ante" zou lieteekonen een terugkeer tot volkomen anarchistische toestanden. Twee Balkanoorlo gen hebben geen orde kunnen scheppen, zoodat voor deu Balkan de wereldoorlog slechts de voortzetting van de beide Balkanoorlogen is geweest. Er moet daar gestreefd worden naar liet bereiken vau een evenwichtstoestand, het.' geen zou kunnen geschieden, door het terug geven aan Bulgarije van het Macedonisch ge deelte van Servië en door een vereenigiug van Servië, Montenegro en Albanië, welk laatste land blijkbaar niet geschikt is, een zelfstandïgo staat te zijn. Het grootste gevaar voor liet mis lukken der Stockholmsche conferentie ligt ech ter in de formule, die de vrije nationale ont wikkeling aller volkeren bedoelt. De schrijver wijst er op, welk een verwarring daardoor zou kuunen ontstaan en vraagt, oi men onder volkoren ook volksgedeelten moet laten vallen, zooals de Letten, de Vlamingen cn de jBasken, die de zelfde aanspraken liebbcn als Polen, Oekrainers cn Serviërs. Hij komt tot het resultaat, dat het wenseholijk zou zijn, om die kleine staten, die voor den oorlog zelfstan dig waren, verder zelfstandig to doen blijven, maar de kleine volken, die reeds in een groot staatscoroplex waren opgenomen, daarin te doen blijven. Do formule zou slecht© oen kleine verandering behoeven te ondergaan, om dit duidlijk te doen uitkomen. Het Duitsche antwoord op Wilsons nota aan Rusland. De „Nordd. Allg. Zeitung", het offi- cieuse Duitsche regeerjugsorgaan, bespreekt Wilson's nota aan Rusland, en komt vooral op tegen de plannen, die daarin Duitscli- land worden toegedicht. Het blad meent in tegendeel, dat de geallieerden hun eigen ge heime verdragen bobben, gesloten om Duitschland te verpletteren. De „Nordd." eindigt aJs volgt: Wanneer Wilson er zooveel waarde aan hecht, dat de gebeele menschhèid weet waarvoor Amerika oorlog voert, zal hij erop moeten aandringen, dat de oorlogsdoelein den van zijn bondgenooten door publicatie van de verdraglfc aan de geneele wereld bekend worden gemaakt. Eerst dan zal de wereld cr juist over kunnen oordeelen of die vreedzame, vrijheidlievende doeleinden, die Wilson proclameert, overeen te bren gen zijn met de oorlogsdoeleinden der E n- lente. En dan zal het kaartenhuis van het autocratische, intrigeerendo Duitsch land ineenstorten. In de plaats daarvan zal een trust van volken staan, die door intrigues van den meest terroristischeu aard maar steeds door worden geprest mede te doen aan het bloedbad van de wereld, ten einde de centrale mogendheden te verplet teren. Het r.ieuwe Rusland heeft herhaaldelijk verklaard zich met deze oorlogsdoeleinden niet te kunnen vereenigen en heeft de for mule ,,een vrede zonder annexatie en zonder oorlogsschatting, opgesteld. Deze .formule vormt geen belemmering voor den vrede tusschen Rusland en de verbonden mo gendheden. die aan Rusland niet den eisch annexaties en schatting gesteld hebben. De centrale mogendheden en hare bondgenooten willen integendeel in vrije wederzijdsclie overeenstemming met Rusland door een compromis een toestand in het leven roepen, die hen waarborgt, dat zij in de toekomst steeds els goede buren naast elkander zullen wonin. Wij meenen. dat deze verklaringen, die reeds in alle door de verbondon mogend heden uitgegeven manifesten uitgesproken werden, aan duidelijkheid en beslistheid da verklaringen van president Wilson verre te boven gaan. De verklaring van de „Nordd. Allgemeine Zeitung". Do Oostenrijkscke bladen betoonen zich hoo- gelijk ingenomen met de beschouwingen en verklaringen van de „Nordd. Allgem. Zcit." over de nota van Wilson aan de Paissische re geering. Het ,.Fremdenb!attv herinnert er aan, dat van de zijde der Entente pogingen zijn gedaan om de woorden.-die do Duitsche rijks kanselier den loden Mei aan het adre3 van Rusland heeft gericht, als dubbelzinnig voor to stellen en vervolgt dan„De verklaringen van de „Nordd. Allgem." zullen nu 'wel een einde maken aan den twijfel, dat do Duitsehe regeo- ring bereid zou zijn een vrede met Rusland te sluiten op den grondslag „geen annexaties geen oorlogsschatting", Het blad constateert dan verder, dat Oostenrijk-Hongarije, kort nadat het nieuwe régime in Rusland was begonnen, aan Duitschland heeft medegedeeld, dat het bereid is te trachten tob overeenstemming te komen met Rusland, hetgeen bovendien blijkt uit de verklaringen van Czernin. Het „Neues Wiener Tageblatt" uit de hoop, dat de woorden van den rijkskanselier den vrede een flink eind nader zullen brengen en do „Neuo Freie Prcssc" zegt over dc verklaring van do „Nordd.", dat een vrede zonder oorlogsver goeding geen beletsel voor overonsf—nming met Rusland zal zijn zijn Berlijn en Weenen volmaakt eens. Er is een muur doorboord tusschen Rusland cn zijn bu ren en wanneer de onderlinge betrekkingen tusschen de volken in dezen oorlog door het gezond verstand beheerscht werden, dan zou thans de weg gebaand zijn voor deu vrede." De „Sequana" getorpedeerd. FARIJS. Het stoomschip „Sequana' dat in den Atlantischen Oceaan getorpe deerd is, had 550 passagiers aan boord en een equipage van 100 man. Hooderdnegen- tig personen worden vermist. Transportschip getorpedeerd. PARIJS. Het transportschip Annan" werd, trwijl het geëscorteerd werd, getor- Eedeerd en tot zinken gebracht. Ongelukken adden niet plaats. Een Engelsche torpe<k>bcotjager in den grond geboord. WEENEN. (Offi) Een O.-H. onderzeeër boorde den 11 den Juni in de Middelland- sche Zee een Engelschen torpedobootjagcr van de L-klasse van ongeveer 1000 t. in den grond. Een Japansche torpedojager beschadigd. LONDEN. Do Japansche marine-attaché deelt mede, dat een der Japansche torpedo jagers-flottieljes op 11 Juni in de Middel- landsclie Zee vijandelijke duikbooten aan viel. Het resultaat is uiet bekend. Bij deze gelegenheid leed een Japansche torpedojager eenige schade door een vijan delijken torpedo, terwijl 55 leden der be manning om het leven kwamen. Het schip werd veilig naar de haven teruggesleept. De seeretaris der Admiraliteit voegt hier aan toe: Dit is een der torpedojagers, die zoo dap per hulp verleenden bij do redding van troepen en bemanning van het getorpedeer de transportschip „Transylvania", waarbij hij zichzelf blootstelde aan het gevaar van getorpedeerd te worden. De wijze waarop hij zich bij die gelegenheid gedroeg en de gunstigste positie voor de voortzetting van het reddingswerk uitkoos, ondanks het slechte weder, wekten de bewondering van allen en vooral van den kapitein en de offi cieren van de „Transylvania". Prijzenhof te Hamburg. Men meldt ons uit Hamburg: Het prijzenhof heeft het in Septem ber j.l. naar Zeebrugge opgebrachte stoomschip „Niche" van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij verbeurd ver klaard. Het meerendeel der lading wofdt iu beslag genomen, slechts een klein deel wordt tsr beachikl|ing der eigenaren ge-' steld. Alle reclames werden van de hand gewezen. Dc scheepvaart, In de afgeloopen week was to lJmuiden do scheepvaart belangrijk. Er kwamen voor Am sterdam en Zaandam '26 stoomschepen binnen. Er vertrokken 17 stoomschepen en 1 zeilschip. Totaal in en uit 44 schepen, eon getal ongeveer gelijk aan het gemiddelde per week vóór den oorlog. f om do fokvarken3 ver van de tuinen to kun- en bewahen, vindt ook de jongedochter haar plaats en van hieruit moet ze mee heipon bij allen arbeid, waarvan de vrouwelijke Boeroe- bovolking reerE van haar prilste jeugd een ruim aandeel krijgt." Hot aantal verkochte meisjes op Boeroe is Iogio. Zelfs nog onder de Ohristen-bovolking komt hof gebruik voor. al komt men er niet voor uit. De geringe opkomst van meisjes op I de zendingkcliolen reeds te denken. Toch bi oren de huwelijksverhoudingen lang voor do zending verborgen, totdat zij meostal door toevallige voorvallen, voornamelijk door plage rijen van de kinderen onderling op do scholen, aan 't daglicht kwamen. i „Zojt Adriana, ik heb je man gisteren inliet dorp gezien", fluisterde Sophia haar in het oor. De grap viel niet in goede aarde en bits kreeg ze terug: „die van jou met zijn dubbele vol was er ook bij". Het gezichtje van Sophia betrok. Grooto wateranders kwamen voor den dag... „Sophia wat is er?" vroeg de goeroe (onder wijzer). Toen werd ook dit geheim ondokt. Sophia was verkocht voor Setn, die ongeluk kig genoog lijdende is -soa een huidziekte, waardoor hij vol schubben zit. Hierom plaagt men zulke lijders dikwijls dooi- te zeggen, dab zo oen „dubbel vel" of „een dubbele huid" hebben. Arme Sophia, ze moest niets van de voor haar bestemden Seth met zijn dubbele huid hebben. Trouwen Vildo ze hem niet, maar liet slot van het lied zou tooh zijn, dat zo hezn trouwen moest." Toon hot zoover was, vluchtte zij naar den 1 zendeling, om zijne bescherming in te roepen, j Doch du familie zond een man op haar af, die om zijn geheime kunsten zeer gevreesd waa en liet meisje onder handen nam, dat nu door angst gedreveq maar besloot onj too te stommen. Maar als dan zoo'n meisje, voordat ai; huwbaar is, ko^t t? r:or---n of 7 - het op Boeroe heet de doodsrivier overstak"?. In de eerste plaats wordt dan aan toovc- narij gedacht en meent men te kunnen be wijzen, wie het meisje heeft betooverd, dan moet de schuldige boualve do boete alles be talen, wat de aanstaande schoon-fainiuo aan geld en geschenken heeft goofierd. Hij krijgt daartoe hulp van zijn familie en stamge- nooten. Maar zulke 'doodsoorzaak is zelden aan te wijzen en daar teruggave van het ge- schonkene vc-elal niet meer mogelijk is, heeft men er het stellen van een vervangster van de overledene op gevonden, en wel 'u jongere zuster, zoo deze ten minste nog niet verkocht is, of !n nichtje uit denzelfden stam. Een man van in de dertig ziet zich op deze manier sonis een meisje als aanstaande vrouw toege wezen, dat nauwelijks loopen kan. Zoodra door de ouders van een meisje een deel van den "bruidschat is ontvangen, wordt het Kind reeds beschouwd aJs 't eigendom van don man, in den waren zin des woords zijn slavin, gelijk blijken moge uit 't volgende kiekje.bij den weg: „Met moeite sleept zij zich voort, do vrouw. Een zuigeling in een dook 0111 haar heup. Een draagmand, zwaar van inihoud, hangt op haar rug. De draagband trekt door de zwaarte van do mand een diepe groeve in haar voorhoofd. Op liet hoofd een bosch hout om straks hot houtvuur in de hut te onderhouden. Öp haar schouder waarover de dook gaat, waarin ze haar kind jdraagt, een paar bamboekoker» met drinkwater. Ook al ia zo in blijdo ver wachting toch wordt zo zoo belast. Achter haar stapt 'haar heer en meester. Een hak mes op zij, over zijn schouder een tasoli, waar in liet rook- en sirih-gerei, een lans in zijn hand, een strooitje in zijn mond. Gaat het wat te langzaam, en heipon kracht- woorden niet voldoende, een aanmaning met de schancht van zijn lans zet de vrouw tot meer spoed aan." Ook ernstiger mishandelingen hoeft de vrouw dikwerf te voorduren cn zegt men iets dr,.-rover tot den man. dnb geeft drze ver ontwaardig te kennen, dat het toch zijn geld is,V-hit- hij er inramers voor heeft betaald! Hofbericht. Naar wij vernemen is met ingang van 16 Jun. Jonkvrouwe A. J. Repelaer van Driel eervol ontheven van bare tijdelijke aanstelling ten Hove, onder dankbetuiging voor het vele door haar, gedurende den tijd dat zij aan Harer Majesteits Huis verbonden was, in het belong van de Prinses verricht. Uit Stockholm Onze berichtgever te Stockholm seint, dat de heer en Troelstra en Albarda den -Jen dezer naar Den Haag zullen gaan. om beëedigd te orden na d- opening van den nieuwgekozenl Sta ten-Generaal. Daarna zuilen zij naar Stockholm terugkee- ren. Zegelwat. De Minister van Financiën maakt-, bekend, dat particuliere personen en instellingen, die wensehen te worden ingelicht omtrent de toe passing der Zegelwet 1917 of Rcgistratiewct 1917 zich daartoe mondeling of schriftelijk tot een der inspecteurs der registratie of een der ontvangers der registratie of van het zegel, binnen den kring van wiens divisie of kantoor deze personen en instellingen wonen of ge vestigd zijn. Brieven van zoodanigen aard rechtstreeks ge richt aan het Departement van Financiën wor den voortaan niet meer beaiitweotd. KORT NIEUWS. De kapitein van den generale® staf jhr. W. Roöll blijft adjudant van den nieuwen minisJ ter van oorlog jhr. mr. De Jonge. Al de zittend0 loden der Tweede Kamer on cóu na zijn herkozenalleen in Amsterdam II inoet ecu 'herstemming plaats hebben. Het landgoed ,,Do grooto Bunte" zal on-' r den humor komen en liet eeuwenoud geboomte waarschijnlijk onder don bijl. Zee vei-dadhten in den diefstal bij de fi; a Begeer zijn thans in het'Huis van BcwarA" te Amsterdam onderdak gebracht. Bij don juwelier Spijer, Strandweg Seb; v"1- ningen, is bij een imbVaak een groote hoev- - head juweelen, gouden en zilveren voorwerpen gestolc®. Van de Kon Holl. Lloyd zal voorloopig elke maand een stoomschip over New-York naar Zuid-Amerika vertrekken. Do Vereenigde Staten zullen weldra eiken maand 1000 vliegers naar het Westfront zenden. Een Japansche torpedojagersflottieljo wrr«l in de Middellandsehe Zee door vijandelijke duik booten aangevallen35 man kwamen om. De „Nordd. Allg. Zeit." bevatte merkwaardige verklaringen omtrent Duitschlands rredtsg,- zindheid, vooral ten opzichte van Rusland. Een Oostenrijksche duikboot heeft in de Middehandsehe Zee een Engelschen torpedo jager tot zinken gebracht. Opnieuw hebben Zeppelins een aanval ge daan op de Zuid-Oostkust van Engeland. E.n Zeppelin is neergeschoten. De Britsche regcering heeft de Ierscke poli tieke gevangenen in vrijheid gesteld. Do blokkade van Griekenland dcor Engelsche en Fransehe oorlogsschepen is opgeheven. Do voormalige Grieksche minister-president Venizelos gaat naar Athene terug en daar zal de zetel der regeering gevestigd worden. Do meerderheid der Duitsche socialisten heeft haar vredesprogram ontvouwd. Do Franscho socialisten verklaren zich vóór de herkrijging van EIzas-Lotharingen. Bij de ontploffing der Engelsche munitie fabriek te Ashtou zijn 41 personen gedood en 130 gewond. Duitschland zou door middel van de Zwit- sersche regeering te Petrograd hebben laten weten, dat de Centralen geen offensief zuiloa beginnen, zoolang het mogelijk is, tot een ver gelijk te komen. In de Russische Doema werd een motie aan genomen, verwerpende een afzonderlijken vrede en eischend een onmiddellijk offensief. Een Amerikaansch schip heeft een Duitsche duikboot geramd bij de lcrsche kust. Do geallieerden zullen nu troepen over Albanië naar Macedonië zenden. In Zuid-China worden groote militaire opera ties voorbereid gericht tegen de regeering. De Russische regcering vraagt een conferen tie der geallieerden om do overeenkomsten aan gaande de oorlogsdoeleinden te herzien. Vrijstelling. Den dienstpl. G. R. Steeusma is bij Kon. Besl. vrijstelling voorgoed van den militie- dienst verleend wegens broederdienst. („St. Ct.") Een onderhoud met gouverneur Swari. Het, N. I. P. A. seint d.d. 14 Juni uit BataviaDo gouverneur van Atjek, de heer Swart, had de vriendelijkheid ons voor zijn vertrek een onderhoud toe te staan en machtigde ons daarbij te verklaren, dat de dwaze geruchten dio in verband niet het bezcok aan den gouverneur-generaal de ronde doen, van alle waarheid ontbloot zijn. Het. bezoek had alleen ten doel over alge- meene vraagstukken en zaken het gouver neurschap betreffend, besprekingen te hou den. Het is de wensch van den gouverneur om na afloop van den oorlog naar Neder land te gaan. Adj. van den Min. v. Oorlog. De kapitein van den genernlen staf jhr. W. Rciell blijft gehandhaafd als adjudant ook van deu nieuw opgetreden Minister van Oorlog jhr. mr. Do Jonge. üonoemlngen. Benoemd bij den Gfenevalen Staf tot reserve luitenant-kolonel de reserve majoors A. W. Urcmer en S. 0. Muller, beiden van dien staf. Veelwijverij komt op Boeroo ook o.a. ten gevolge van het roeht van den oudsten zoon óm beslag te leggen op de kinderlooze we duwe van een broeder, ook van een neef van vaders kant, wanneer cr in die familie geen man is om zulk beslag té leggen. Dan komt 't voor dat mannen door koop beslag leggen op meisjes uit andere stammen, dan dien, waaruit hun moeder afkomstig is. Zij zorgen daarbij vrouwen te krijgen, die nog al in leeftijd verschillen, zoodat als de eene afgeleefd raakt, zij terstond een plaatsver vangster hebben. Zoo ziet men mannen van zestig, zeventig jaar, dio er drie vrouwen op na houden. Op verschillende wijze is getracht verbe tering in dezen toestand te brengen. De zending cn liet door deze gegeven on derwijs bobben er veel toe bijgedragen om onder de jeugd betero begrippen te doen doordringen. Het genoemde geval van wei gering om den voor haar hestemden man te volgen stond meb op zichzelf, maar veelal bleken de meisjes' niet opgewassen te zijn tegen de intriges der familieleden. Do toepassing van hot Anibonscho regle ment op de huwelijken van inlandsche Chris tenen gaf op Bporoe ook al geen baat. De op gewone Boeroesolie wijze samengebrachte paartjes gaven bij verschijning voor don magistraat op de vraag, of zo elkander uit vrije keuze tot eohtgenooten wilden aan nemen, eenvoudig een bevestigend antwoord, omdat de zaak nu tooh conmaal door de fa- milio beklonken was. Ook werd bij deze toepassing er geen reke ning mee gehouden, dat do reeds Christelijko en de nog heiden6che bevolking in een zeer nauw contract leven ten govolge van een het communistisch stamverband. Do eerste civiel gezaghebber van Boeroe, Gorth van Wijk, besloot een vergadering met ,alle hoofden en oudsten to beleggen, om de zaken, op 't huwelijk betrekking hebbendé, te bespreken en zoo mogelijk tot betere ver houdingen te komen. Maar dnnr er nog te veel geheimen voor bestuur, en zoudinu in den han De nieuwe kruiser. Do Minister van Marine heeft aan de Maatschappij „Fijenoord" t-e Rotterdam den bouw opgedragen van een kruiser voor de verdediging van Nederlandsck-Indië. Hr. Ms. Zeeland. Blijkens bij het departement van Marine ontv. bericht is Hr. Ms. „Zeeland" den 13en Juni jl. van Thorshavn vertrokken. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEf per Uriel wordl mots oeantweoru. Alle vragen frordsn regelmatig en too spoedig mo ge i ij k en geheei kosteloos door ons op oe beurt afgedaan, zoodat het overbodig is neg weder eens bij nader schrijven antwoord te ver- zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Do Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. L.. Leiden. Wanneer ge zeer gegronde rede nen hebt ca kunt aantoonen, dat ge in Iiulië een vaste betrekking hebt en u daar gaat ves tigen, kunt ge terzako een verzoek tot den AI. v. O. richten (langs den hiërarcliieken wog). Do opleiding tot sergeant zal allicht een groot bezwaar zijn. H. P. E., Woerden. Op vertoon van de froene kaart helpt het comité u aan werk, leeding of geld. Zoo in uw woonplaats geen plaatselijke comité is, dan wendt gij u tot het naastbijzijndo comité. J. de 13r., fort Brakel. Riclib langs den hiër- archieken weg een verzoek tot dea Opper- bevelh. van L. en Zeemacht. del van vrouwen waren en de civiel gezag hebber aan het Abonscho regiement vast houden moest," bleef deze vergadering zonder direct resultaat. Der regcering gingen intusschen de oogen open voor de onmogelijkheid der toepassing van genoemd, geheel op Wosterscho leest geschoeid, reglement. Er werd besloten om tor eene zien meer aan de bestaande ge woonten en gebruiken aanpassende regeling te komen, waarvoor twee groote vergade ringen weden gehouden. Hiertoe waren ailo hoofden oudsten onderwijzers, kerkedie- naren en gezinshoofden uitgenoodigd en 't gevolg was, dat o. a. 't volgende werd be sloten „geen huwelijk zal aangegaan wor den dan met de vrije toestemming der aan staande echtgenoot-enalles wat bepaald en betaald wordt (dit laatste tot 'n bedrag van hoogstens f 75) moet in liet openbaar ge schieden en worden beschreven ten overstaun van familieleden en stamhoofden, terwijl de goeroe als schrijver en do kerkodienaren als getuigen zullen optreden". Ook bij schaking zal nooit meer dan f 75 moeten worden betaald, terwijl hot aan een ieder vrij bJijft bij '11 huwelijk te bepalen, dat er niets betaald behoeft te worden. „Zat het in do kerk van Tifoe, waar deze vergaderingen werden gehouden vol mannen, rondom de kerk stonden in dichte rijen, vrou wen. meisjes en jongelingen. Allen verdrongen zich voor de ramen, in de deuren cf tegen de wanden van het kerkgebouw en nu en dan moest er als er binnen niot geredetwist werd aan do buitenstanders verzocht worden do discussio to staken, of ten minste wat minder luidruchtig instemming te betuigen met dp voor haar zoo gunstige beraadslagingen. „Do geheimen van 't Boeroc-huweljik aan het daglicht gebraohtl De vrouw niet langer koopwaar! Zij ook een stem in het huwelijks- kapittel De gelegenheid tot vrije keuze op n! „Dit zijn de eerste schreden op den goeden weg."

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2