JM $M'A A y/J0% mmfmmè k m 8 ia§ J>il I iö 7 1 6 l' fj,® n n JjP èi i i! i 1 iit onze ^Moppentrommel. i i$p SS n if? j§ PP m F I A E ï~y i BA SU S - lei füT p^'isrl Leger en Vloot Schaakspel. Rechtzaken. TTE SOIJ.P aTEÜSrCQÜF A TV»J* van 3 R ,Tcm i 19 17 Na den slag vooral, doch dikwijls ook reeds in den slag, komen de hospitaal soldaten en de ziekendragers aan hot werk. Vaak genoeg moeten zij onder den kogelregen, of terwijl de granaten uiteenbarsten de gewonden zoeken en vervoeren. Dit laatste i3 niet altijd gemakkelijk, vooral niet wanneer het zwaar gekwetsten geldt; ■wo zien, hoe zij hier aan het Westerfront, na een slag, een zwaar gewonde voor zichtig wegbrengen over de, oneffenheden van het terrein, in een bijzonder daarvoor ingerichto draagbaar. beleefd aan hen, die aanwijzingen kan geven «ieze te zenden aan Korp. J. v. d. BERG. 4-2-12 II Divisie V elcüeger. Karabijn 5704 gevonden. Omtrent de karabijn, die vermist wordt, wapenn. 5764 kan men inlichtingen bekomen bij ondergeteekende. O. MORIJN, 8-1-3 R. Inf. Ill Div. Inspectietocht van H. EVl. de Koningin. Men meldt uit IJmuiden aan de „Tel.": Dinsdag bracht H. M. de Koningin een inspectie-bezoek aan een deel van de stelling Amsterdam, gelegen te en rond IJmuiden. Daar werd H. M., die o.m. tot haar gevolg had schout-bij-nacht F. Bauduin, sous-chef van het Militaire Huis van de Koningin, majoor Vogel van den gen er al en staf, gene- ïaal-majoor van Ophoist, commandant in de stelling Amsterdam, de adjudant-kapitein van de Koningin en Hr. Ms. ordonnanoe- offiejer le luitenant jkr. Backer, ontvangen door den commandant in de positie IJmui den, kapitein ter zee Van der Wal, den ko lonel der genie Huffnagel en den comman dant van het reserve-bataljon V luitenant- kolonel O. I. L. de Wilde. Halfweg den straatweg VelsenIJmui den stonden de paarden gereed. Daar stegen Hare Majesteit en freule Six, die de Konin gin vergezelde, met gevolg te paard, om een zeer moeilijk duinterrein door te waarin de vele loopgraven, gedurende den mobilisatietijd zijn aangelegd. Bij de mili taire terreinen bij den watertoren aan de Visschershaven stonden reserve-bataljons opgesteld onder commando van luitenant kolonel Wijnands, commandant van een der bataljons. Bij aankomst aldaar na den moeilijken duinrit speelde de militair© kapel het „.Wil helmus". Hare Majesteit hield vervolgens een inspectie over de troepen, waarbij zich mede hadden aangesloten een compagnie van de pantserfort-artillerie ouder comman do van kapitein Van Beek. Na de troepen inspectie bezichtigde Har© Majesteit'de loop graven eb werd in de duinen een gevechts- oefeniïig gehouden. Deze werd door H. M. de Koningin, 6taande op een hoogen duin top, met belangstelling gevolgd. Daarna werd weder te paard gestegen en reed Hare Majesteit met haar gevolg mid den doo? de inmiddels in grooten getale toegestroomde menigte, die de Koningin een zeer hartelijke ovatie bracht. Het jongste treinongeluk, waaraan H. M. zoo gelukkig is ontkomen, werd telkens weer besproken, en dan klonk spontaan een jube lende juiehkreét de, ijle, heete lucht in - „Leve onze Koningin". Van het inspectieterrein, werd naar de strandzijde gereden, waar het aldaar opge stelde marinepersoneel onder commando van luitenant ter zee le klasse Thierens, door Hare Majesteit werd geïnspecteerd en ©en alarmoefening met de marine-kanonnen werd bijgewoond. Inmiddels waren de hof- auto's bij het strand gekomen, omdat het plan oorspronkelijk was weder per auto naar het station Velsen te rijden. De Koningin gaf Cr echter de voorkeur aan den terug tocht geheel te paard te doen. In den restauratiewagen van den koninklijken trein zou de lunch gebruikt worden. Volgens het eerste plan zou daarmede de inspectietocht geëindigd zijn, doch ons werd medegedeeld dat Hare Majesteit des mid dags nog een militaire oefening in de Brees- aap wensohte bij te wonen en eerst te ruim 4 uur van het station Velsen zou vertrekken. H. M., die gekleed was in een grijs rijkos tuum met grijzen fantasiehoed, zag er uit nemend en opgewekt uit en zelfs de blake rende zon scheen haar in 't minst niet te deren bij de inspannende tochten door en p-ver de duinen. Oproep. De res. eerste luit. Gren. Sweep c.i. werk. zaam aan het Algemeen Hoofdkwartier, Afdee- ling O., verzoekt aan zijn adres: Bomen- straat 3, Den Haag, opgave van hen, die bij de Afdeeling zouden willen werkzaam worden gesteld a-Is instrumentmaker en als boekbinder. Brieven mot inlichtingen omtrent werkkring, rang, lichting, worden gaarne spoedig inge wacht. Koninklijk Nationaal Steuncomité. Lijst van bijdragen van militairen. Bezetting fort Nieuwesteeg 1.65; III 3 R. I. f 5.25; le Divisie Kon. Maréchaussee 6.45; Staf 3e R. I. f 14. Totaal-generaal 4.820,293,55. Den Haag, 4 Juni 1917. De penningmeester, w.g. VAN DOORN. Begrafenis luitenant Dubois d'Enghien. Onder indrukwekkende belangstelling is Maandag op de algemeeno begraafplaats te 5s-Gravenage ter aarde besteld 't stoffelijk overschot van den eersten-luitenant der vesting artillerie van het Belgische leger Dubois d'Enghien. Op de begraafplaats bevonden zich, behalve vele Belgen en eenigegeïnterneerde Belgische generaals, Dossin, Van Hyfte, Mascart', Cuve- ller, De Schepper on De Jamblinnes de Bieux, een deputatie van de Sociéto d'officiers pen- sionnés. Verder bewezen vele Nederlandsche pj&tieren, inzojiderheM jrajj het wagen flor Komt er oen briefje bij moeder thuis, Dan is het: „ik kan niet lezen, wat eon krnis laar we moeten voortaan, De verkeerde wereld maar laten begaan. Laat stom wat stom is, Laat krom wat krom is! Manassen, is er een plaatsje over in uw courant, Daarvoor mijn besten dank. L. S. soldaat H. W. 45—2 L. 1 Men wordt verzocht alle mededeelingcn, di\ op deze rubriek betrekking hebben, te adres- weren aan den heer D. J. van Trotscnburg. Johannes Verhvlslstraat 78, Amsterdam. Door het „Algemeen Handelsblad" wordt een correspondentie-tournooi gehoudc-n, waar aan deelnemen de heeren dr. A. G. Olland. Utrecht; mr. dr. W. Fick, Haarlem; M. Mar- chand, Amstesrdam, en J. W. te Kolsté, 's-Gravenhage. De eerste rondo is 3 Juni j.l, geëindigd. Het slot der partijen is aan liet bord gespeeld. Het resultaat wasmr. dr. W. Fick (1) M. Marc-hand (0) dr. A. G. Ol land J. W. to Kolsté (j)mr. dr. W. Fic-k (4) dr. A. G. Olland Wij laten hieronder een dezer corresponden tiepartijen volgen. Deze is bijzonder interes sant en van theoretisch belang, omdat wij hier ~den strijd waarnemen van snelle ont wikkeling der stukken en heftigen aanval in het middenspel tegen een gunstiger pionnen- stelling en overwicht in het eindspel. Siciliaansche Partij. WitM. Marchand Zw.mr, dr. W. Fick 1. e2—e4 c7—c5 2. Pglf3 e7e6 3. d2d4 c5 x d4 4. Pf3 xd4 a7a6 Deze zet, in verband met het later volgende Dc7, is de variant van W, Paulsen, die Zwart een soliede, maar aanvankelijk gedrukte stel ling geeft. 5. Pblc3 Dd8c7 6. Lfl—d3 - Pg8—f6 7. 0—0 Lf8e7 8. Ddl—e2 Wit wil e4eó spelen en dit moet Zwart beletten, maar zonder hiertoe .zelf e6e-5 te spelen, door welken zet de d-pion voor goed verzwakt wordt-. 8. d7d6 9. Pd4—f3 Pb8—67 10. Lelf4 Pd7eö De eenige ma-nier om e4eö te beletten, Zwart behoeft den dubbelpion niet te vreezen, zooals wel gebleken is uit eene partij Leon- har'dt-dr. Tarra-sch (San Sebastian 1912). 11. Tal—dl 0—0 12. Tdld2 b7—bo 13. a2a4 Stelling na 13. a2—a4. Zwart. artillerie, hun ontslapen Belgischen wapen makker de laatste eer. Onder hen waren de generaal Onnen, hoofd van interneering, met twee hem toegevoegde officieren, de kolonel De Ridder, plaatselijk commandant te 's-Gra venhage, met zijn adjudant, de overste graaf Dnmonceau,_ commandant van de brigade gre nadiers en jagers, met zijn adjudant, de over ste Lootsman als vertegenwoordiger van den generaal-inspeeteur der vesting-artillerie, en overste Logger. Toen de rouwstoet, voorafgegaan door vier hoornblazers van de vestingartillerie, de treur muziek spelende Koninklijke Militaire Kapel en een detachement vesting-artillerie, onder commando van den kapitein Wijtema, het kerk hof kwamen oprijden, terwijl Nederlandsche en Belgische officieren dienst deden als slippen- dragers, gaf een vuurpcleton een salvo af over den rouwwagen, welke gevolgd werd door een aantal geïnterneerden, die bloemen en kransen droegen, den doode gewijd door Belgische ge- interneerde officieren uit verschillende plaat sen van ons land. Aan de groeve herdacht de majoor Dermui, sprekende uit naam van het geheele Belgische leger, den overledene als een uitmuntend troe penofficier, die slachtoffer werd van zijn plicht en wiens borst het Leopoldskruis en het Oor- logskruis sierden. Zijn nagedachtenis zal onder zijn kameraden blij-ven voortleven als die van een dapper man, die kalm en vastberaden wist te sterven, zooals een waar soldaat betaamt. Edam. Lichte Athletiek. Men meldt ons uit Edam: Op Zondag 1 Juli zullen wederom op het sportterrein alhier ar.hletische wedstrijden wer den gehouden. Het programma omvat voor heeren hardioopen 100 M., 800 M. en 1500 M. verspringenzonder aanloop. Een tweekamp: epcerwerpen en hoogspringen. Een driekamp: 200 M.j kogelstooten en polsvèrspringen. Voor dames; verspringen (met plank); een drie kamp: 50 M. hardioopen, hoogspringen met plank en bal ver-werpen. Tenslotte vereeni- gingswedstrijden voor heeren, estafette 4x 100 M. en voor dames idem 4x50 M, Aan de 800 M. en het verspringen zonder aanloop om het kampioenschap van Nederland kunnen alleen N. A. U. leden deelnemen. Bekende dames en heeren juryleden zijn uit- genoodig-d. Ook de militaire sportcommissie i/'d. Stelling Amsterdam en de N.- A. U. verleenen alle medewerking. Evenals verleden jaar be looft de deelname zeer groot te worden. Resuitaat Centrale Huisvlijttentoonstelüng. Men meldt ons Maandag werd door den generaal-majoor P. ~ro Kïeijnhens, hoofd van de afdeeling van het eenmaal voor het eindspel het middenspel Algemeen Hoofdkwartier Ontwikkeling en I geplaatst. Zwart houdt hiermede rekening, Ontspanning voor gemobiliseerde troepen een Hat Wit zijne plannen, die veel tijd kosten, 'batig saldo van de van 913 Mei in de z* en ongestoord ten uitvoer brengen en gebruikt van het Kon. Zool. Botanisch -nootschap do gelegenheid om inmiddels zijne stukken op te 's-Gravenhage gehouden centrale" militaire f0 stellen tot een geweldigen aanval, huisvlijttentoonsteliing afgedragen voor 5 aan 13. bob4 de Nat. Yereeniging tot steun aan miliciens I 14. Pc3a2 aba5 en„.voor aan sanatoriumfonds - or on der- I 15. Lf4 x e5 Een nieuw nadeel, echter voor de uitvoering van Wit's plannen noodzakelijk, want direct a b O '1 e f g h mp 5 ..F 4 3 2 Ai 1 a b 0 1 e t g ii Zwart te dwingen af to ruilen of terug te .ekkon. Maar zoover komt het niet moer. 31. L-7—go 35. Pdl—ol Pf3c3 36. Pel—ü2 Pc-j—d3 37. Del—dl Df8—f3 Dreigt door 33c3; direct to winnen, zoo dat Wit- gedwongen is af te ruih-n, maar daar na heeft niet Wit, maar juist Zwart een ge wonnen eindspel, want do Zwarte b-pion is veel sterker dan de witte a-pion. 33. Pfl—d2 Lg3xd2 39. Te2xd2 DÏ3xdlt Hier komen ook 39,e3; en 39.Pel in aanmerking. Zv.nrt kiest echter terecht de voortzetting, dio misschien niet do .-.nelsto, maar ongetwijfeld de zekerste is. Er volgde nu nog: 40. Tdl:. Tb3:; 41. a5, Tb242. Tal, b3; 43. Pc3, Tc2; 41. Pdl, b2; 4-5. Pb2Tb2en na nog cen:go zetten gaf Wit do partij op. Een belangwekkende, van weerskanten meesterlijk gespeelde partij, uit welke wel blijkt, dat het systeem, waarbij men reeds in do opening tracht een voordeel in het eind spel te verkrijgen, van twijfelachtige wn.-irde is, vooral wanneer, zooals hier, dio voordooi slechts kan worden verkregen ton koste van den eiscli, die de opening in de allereerste plaats stelt, n.l. een gunstige opstelling der stukken. De annotatie van deze partij, ontleend aan het „Algemeen anaelsblad", i., voor oen groot deel geschied aan de liand der opmerkingen van den heer Fick. Probleem No. 45 van J. J. Rietveld te Kesteren. („Algemeen Handelsblad") Zwart. abcdefgh Mm abodefgh Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Wit: Ke3, Da4, ,Tb2, Td3, Pc2, Lf3, d2, e2, g4. Zwart: Kdl, Tel, Tfl, Lc6, Pe4, f2, g3, gó. Oplossing van No. 43. 1. De5, dreigt 2. Pi4±. 1. Deo, Deö2. g7± Lg7t2. Pg7:± Tfl; 2. Dh2:± enz. Goede opl. ontv. van No. 43 van serg.-maj. N. E. Rest, Noordwijk aan Zeo; B. Bos, Oos terhout; N. Duives, Venlo; serg. G. W. v. d. Leed en, Middelburg; opperwachtmr. J. G. Niepoort, Veghelserg. L. H. Eykhout, Leeu warden; A. C. C. van Seventer, Oosterhout. Ja, waarom? Mientje, zeven jaar, wandelend achter een kinderwagen, ontmoet een jongen uit de buurt, dut erg slordig jn zijn kleeren zit. Jouw vader is toch kleermaker, zegt ze tegen hem waarom heb jij dau zoo'u kapotte broek aan Met een verontwaardigd gezicht vroeg het jongetje: Erj jouw vader is toch tandarts, waarom heeft out kind dan geen tanden? Grootmoedig. Dienstmeisje: Mevrouw, buiten staat een vrouw, dio jammerlijk huilt. MevrouwGeef haar 'n zakdoek. M o e i I ij k c bezorging. De oudo Assyriërs schreven op tcgclstee- nén. Nu, bij dio was ik dan niet graag brieven, besteller geweest. PessimiGtisch. Ongelukkig-getrouwdo man: Wat zeg je, het huwelijk een loterijNonsens. In een loterij heb jo ten minste altijd nog k a n s op geluk. Zeer verklaarbaar. Daar gaat nu iemand, dio zijn vrouw nog nooit een onvriendelijk woord heeft toege voegd. Zoo, dat is aardig. Maar zie je 't is een vrijgezel en hij is doofstom I D o c h ij n. KorH. bij jou begint do maan ook e] mooi door do boomen to schijnen. Oordeel niet naar de schijn, d:£ weet je toch! Voornaam. Zoo, i» je zuster getrouwd? Ja. een mooi huwelijk' Heb je wel eens van graaf Hogendorp gehoord? O. ja. 'Jrouwdo ze in die familie? Oru zoo te zegg. n, ja. Zij tr;>nwde met een neef van do keukenmeid; hij rijdt op de tram J A a n z ij n v or d gehouden! Dokter: Nu zijt gij er weer mooi boven op... Maar «trikt mijn dieet volgen, volstrekt alles vermijden, wat u opwindon'kon. I atiëntU zal zeker wel zo<X goed zijn, daar aan tc denkon, als u mij dc rnkening zendt r Slechte argumenten. loon Generaal Booth, de bekendo Irider van 't Heilsleger, eens een toespraak hield, wierp een uit, de menigte licm con vuil oi vlak in 't gezicht. 'lob altijd beweerd, zei do generaal, terwijl lui don inhoud van liet projectiel ran zijn gezicht veegde, dat de vijanden met slechte en bedorven argumenten strijden. De menigte begon to lachen en niemand dacht er meer aan Booth to beleed igon. Wit. Met dezen zet verkrijgt de partij haar bij zonder karakter. Wit wil zich een vrij-pion op de a-lijn en aldus een overwegend voordeel in hel eindspel verschaffen. Maar, zooals dr. Tar- rasch eens heeft opgemerlct, de Goden hebben officieren zijnde resp. f 22-50 en f 750. Dankbetuiging. Hiermede betuigen ondergefceekenden hun welgemeende» dank aan H.H. officieren, onder officieren, korporaals en manschappen van het Fort Krommeniedijk voor het prachtige cadeau hun aangeboden ter eere van hun huwelijk on 13 Juni 1917. J P J. J. KRIEGER en Echtgenoot®. Het vaardigheids-diploma. (Van mil.-korpl, J. van Baarschot.) We kwamen met 10 man uit Zeeland vandaan En zouden nu naar 's-Gravenhage toe gaan üm daar op Houtrust de sport hoog tê En het Vaardigheidsdiploma naar huis toe a -J u sjouwen, ■oe dachten: die -hebben we zob maar voor 't vt7 pakken, \V ant- voer zoo'n kleinigheid z;il ik nic-t zakken Maar er waren er maar twee die het diploma behaalden, En de andere de pe m, dat ze nu straalden. Eerst kwamen J. Heggers en A. de Fouw, Die kon don niet in het 10 el lange, touw; Wielaard en Rodenburg, die twee heeren, Moeten het klimmen over schutting nog leeren, En de Rotterdammer II. Verbeek, Die vond het een gemeen© streek, Omdat hij van de staafoefe.ning niets snapte, Ze hem daarvoor van heb lijstje schrapten, De Brouwer die was nog goéd in do „kroten", En er was een pcos in zijn boen verschoten, Daarom kon hij de 100 M. niet halen, Al probeerde hij het ook verscheidene malen. De grootste krukken kwamen achteraan, Die waren zoo lui dat ze niet konden staan. Dat waren J. Hilkes en de.schrijver van dit stukje. Die hadden allebei een ongelukje. Maar de besten van allen zou' ik nog vergeten, Ze zijn Paquay en Van Oort goheeten, Die twee hebben het er het beste afgebracht, Dat hadden ze van te voren misschien niet gedacht. Die kranige kerels moet ik fclioiteeren, En nu schei ik uit met rijmen, dag heeren! Mil.-korpl. J. VAN BAARSCHOT, Staf He afd., 3e Regt. Veld-ArtilL, Troepen "in Zeeland. Van een landstermor. (Van landst. sold. K. W.) Laat mij ook een keer een woordje krassen, Mijn ontwikkeling is niet zoo groot, Want aan leeren had ik een broertje doc-J. Nu wou ik probeeren, Om me daarmee te amuseeren. Ik als L. S. soldaat, En niets mijn haat. Toen ik nog in Den Haag was, Vernam ik al ras, Dat ik naar Limburg moest gaan, Het pleizïer was voor mij gedaan. Niet voor mij, maar voor moeder thuis, Die zit daar alleen, wat een kruis! Ik dacht naar Brabant te gaan En mijn Moeder te schrijvenzal niet gaan, Moeder, wil nil tevreden zijn, Want ik kan niet-bij u zijn! Ik zon wel hij het 43ste wille wezen, Dau kon ik do briefjes yooi; piijn Moeder lezen. Pd3 16.Dd3 db x eo Lc-Sb7 a5 x b4 15. c3, faalt wegens 15- La6gevolgd door Lfl 15. 16. c2c3 17. o3 x 1)4 IS. Td2u2 Hier was, zooals de heer Fick opmerkt, 18. Tel iet3 beter, omdat dan het later volgende TdS niet met de sterke dreiging Td3gevolgd door Le4: gepaard zou gaan. 18. Dc7aö 19. 1>2b3 TaSd3 20. Pa2—cl Ter' afweer van bovengenoemde dreiging. 20. Pf6d7 Het Paard 'moet naar c5, waar het b3 aan valt en tevens e4, den sleutel van Wit's stel ling. Bovendien kan Zwart nu door f7fa dezen pion, met welken Wit's spel staat of valt, nogmaals aanvallen. Vermoedelijk is reeds nu Wit's stelling niet meer te houden. 21. Ld3b5 Pd7co 22. Tc2c4 Daöa8 Nieuwe aanval op e4. Zwart behoeft 23. Tb4niet te vreezen wegens 23Le4 en 23. Pe5, faalt wegens 28.Pe4dreigende 24.—^, Pc-3, waarna Zwart Wit's Dame en Looper aanvalt eu bovendien den pion g2. Tflel Pf3 x eö Tc4c2 Nu kan 25. Tb4 24. 25. 26. Pe5g4 Stelling i regens 25.Pd3. Tf8.f5 Tf-5go 11 Tfö—gö Zwart. d e Wit. O h De heer Fick hesohouwt dit als den besten zet'van de partij. Eerst nu is Zwart's positie overwegend. Goed, maar minder sterk was 26. Tdf8; waai-op 27. Pe3, kan volgen, wat nu niet gaat wegens 28. f Pd3; dreigende Pf4, enz. g2g3 h71)5 Pg4e3 b5—M Tc2—d2 Td8f8 Pe3fl Tf8—f3 De2—dl Da8—f8 Tel—e3 Tgö—f5 Te3 x f3 Tfö x f3 34. Td2©2 Om nogmaals een Töyen op, e3 t© brengen 27. 28. 29. 30. 31. 32. Lotisico. Eenigcn tijd geleden werd een vordering ingesteld door ec-n prijs winner tegen Lotisico door de rechtbank te 's-Gravenhage niet-ont- vankelijk verklaard als voortspruitende uit spel en weddenschap. Het arrest van het Hof, dat deze beslissing bekrachtigde, werd vernie tigd door den H. R. en de zaak voor de recht bank terug gewezen. Thans.werd de eisch wederom niet-onti anke- lijk verklaard als hebbende do overeenkomst geen geoorloofde oorzaak. De wetgever toch heeft blijkens zijn houding aangenomen tegen over loterijen het niet wenschelijk geacht de speelzucht van het publiek te bevorderen. De vordering werd mitsdien ontzegd. ren v«lo belangstellenden op dc begraafplaats bijeen, onder wie werden opgemerkt do waar nemend burgemeester van Renkuro, do heer Prins, oud kolonel der marechaussees, de offi cier van justitie te Arnhem mr. Do Josselin de Jong, de inspecteur van politie te Oosterbeek de heer De Wit en een adittal agenten van politie, do directeur van het hotel Wolfheze, de heer Ogterop en vele anderen. Een viertal kransen dekten do baar. Aan do groeve sprak dr. A -J. 't Hooft, predikant te Oosterbeek, troostvolle woorden tot do weduwe en jeugdige kinderen van den overledene, vervolgens voerde de burgemeester het woord tot het brengen van hulde aan de nagedachtenis van dezen zoo wreed van het leven beroofden jongen man. Ten s.otte schetste mr. De Josselin de Jong den overledene als een plichtgetrouw ambtenaar, die bij de vervulling van zijn plielit stierf. Diep tragisch was de aanblik van do weduwe en kinderen die de teraardebestelling van man en vader bijwoonden. Smokkelen. Ter beschikking van de justitie werden to Roc-rmond aangebracht een -machinist en een leerlingmachinist van.de S. S. Zij werden door ambtenaren te Venlo aangehouden wegens ver- I voer op hun machine van bloedworst en varkens- vleesoh, terwijl laatstgenoemde, behalve wegens smokkelarij ook terecht zal moeten staan we gens het doen van pogingen tot het toebren gen van lichamelijk letsel aan artibtenaren in de rechtmatige uitoefening hunner functie. Toen nl. de ambtenaren zich op de locomotief be vonden, voor het verrichten hunner visitatie, hield hij hen op de stoomslang, waaruit stcom ontsnapte, gericht, zoodafc ze zich alleen door gebruik van bun vuurwapens te maken, tegen het oploopen van ernstige brandwonden heb ben kunnen vrijwaren. Op de Westerscheldo te Ba-th hebben de kommiezen een hoogaarts aan gehouden waarin 200 K.G. plantenvea was verborgen om frau duleus uitgevoerd te worden. De hoogaarts werd in beslag en de schipper gevangen genomen. Per trein naar Arnhem overgebracht wist een smokkelaar toen hij in den celwagen zou stappen te ontvluchten. Zijn geleider, een rijksveldwachter, loste een revol verschot, dat niet den smokkelaar maar een werkman in het been trof. De veldwachter wist ten slotte den vluchteling te arresteeren. Moordenaar van adj. Galle ontdekt? Naar aanleiding van een in Den Haag ïoo- pend gerucht, dat de politie op heb spoor zou zijn van den vermoedelijken dader van den moord gepleegd in Maart op den adjudant-' onderofficier Gallo in de Alexanderkazerne aldaar, vernam bet Correspondentiebureau uit goede bron dat dit gerucht inderdaad juist is, daar de politie in liet bezit is gekomen van aanwijzingen, welke naar men vertrouwd spoe dig zullen kunnen leiden tot een arrestatie. Ten vervolge op bovenstaand bericht kan nog worden gemold dat 11 dezer een buitengewoon Politieblad verschenen is, waarbij de commissaris van politie der 4e afdeeling te 's-Gravenhage opsporing, aanhou ding en voorgeleiding verzoekt van J e i 1 e Schaap, oud 22 jaar. Zijn signalement luidt: lang 1.70 M„ blond haar, breed postuur; spreekt lijmerig. Hij is als deserteur bij het 2e regiment veldartillerie afgevoerd den oden November 1916. Hij is gekleed met blauw pak, fantasievest, bruine schoenen en gleufhoed. Hij wordt verdacht te hebben gepleegd den moord op den adjudant-onderofficier .Galïe in de Alexanderkazerne te 's-Gravenhage op 4 Maart 1917. Jelle Schaap, die door de politie gezocht wordt als verdacht van den moord op den ad judant-onderofficier Galle, is de zoon van vrij welgestelde ouders. Hij leidde sedert zijn deser tie een zwervend, vagebondeerend leven en overnachtte dan in dit. en dan weder in een ander logement. Maandagavond heeft de politie hem bijna te pakken gehad. Zij scheen er de lucht van ge kregen te hebben, dat hij vertoefde in het volkslogemcut „De Vriendschap" van Zwitser in de Zuilingstraat. Rechercheurs eu politie agenten hadden den omtrek van het logement afgezet, terwijl een inspecteur en drie recher cheurs naar binnen gingen. De vogel was echter enkele minuten te voren gevlogen en met een der in het logement vertoevende personen naar een bioscoop op het Spui gegaan, waar hij later door een ander was gewaarschuwd, dat- de politie naar hem zocht. Bezoekers van het logement verklaren, dat zij Scli., dien zij zeiden goed te kennen, on schuldig achten aan den moord. De verdachte, die den kost verdiende met liedjeszingen op straat eu in enkele koffiehui zen, was al eens in handen van de politie ge vallen'wegens het zonder de vereischte vergun ning uitoefenen van het bedrijf van straatmu zikant, doch had toen door het opgeven van een valsch,eu naaui weten te voorkomen, dat men hem vasthield als deserteur. Bovenbedoelde bezoekers verklaarden, dat Schaap „verraden" was door- een vrouw, met wie hij vroeger omgang had, doch die hij weer had verlaten. Zij achten hem een „veel te gladden jongen" om zich te laten pakken en verzekerden, dat zijn vrienden hem nooit zou den verraden, om de door de justitie uitge loofde geldsom te verdienen. De moord to Wolfheze. de nieuwe begraafplaats te Oostcr- lieeft de teraardebestelling plaats gehad' van het stoffelijk overschot van het slachtoffer van den op de uitspanning Wolfheze moord, den onbezoldigd rijksveld wachter eu jachtopziener M. van Beek. Er wa- dat meikevers, gemalen, ge- Up Vlas verbrand. Dinsdagmiddag ontstond brand in een partij van 400 balen vlas, te zamen wegende 20,090 K.G. en toebehoorende aan de Vereenig- de Vlashandel aren to Rotterdam. De partij, welke voor Duitschland was besterad, lag opge stapeld op de Prins Hendrikkade aldaar hij het beurthuisje van den expediteur, den heer Zietschmann. De' brand breidde zich zoo .snel uit, dat het grootste gedeelte van de partij in korten tijd een prooi der vlammen was. De schade wordt geschat op 17,000. Het vlas was verzekerd. Door de hoog uitlaaiende .vlam men werd het beurthuisje van genoemden expe diteur eveneens een prooi van het vuur en brandde geheel af. De brand is vermoedelijk ontstaan door het achteloos wegwerpca van een lucifer. (Maasbode.) Meikevers. Men schrijft uit Limburg Onlangs is medegedeeld, al of niet gedroogd er w bruikt werden als veevoeder. Deze deeling kan aangevuld worden met de opmerking, dat de Limburgsche jeugd indertijd meikevers zelfs als een lekkernij beschouwden. Ze plukten den dieren vleugels en pooten uit en verorberden ze smakelijk, daarbij verkla rende, dat ze smaakten als hazelnoten. Pooten en vleugels heetten onverteerbaar. Dit is inderdaad juist, want voedert men zijn 'pluim vee met meikevers, dan vindt gien onvermijde lijk poot- of vleugelrestc-n terug in de eieren. In de laatste jaren is echter de „oeeono- mische" positie van de Limburgsche dorps jeugd veel verbeterd. Ook de smaak is meer veredeld... De snoepwinkels liggen immers vol babbelaars, toffees, zuurtjes, caramels en siga retten. zoodat het niet anders kan, of de knap pende bruine meikever met den hazelnootsmaak wordt tegenwoordig nog slechts minachtend aangezien. Veenbrand. Aan het Scholtenskanaal te Emmer Compas- cuum stond Maandag do veenplaats, toebehoo rende aan den heer Smid te Stadskanaal, in vollen vlam. Een groot hoeveelheid turf is ver brand bij gunstigen wind is er direct geen meerder gevaar. Valsche munters. Een zestal personen, verdacht van het ver vaardigen van valsche zilverbons. zijn naar de gevangenis te Maastricht overgebracht. Zij had den bekend. Op den trein springen. Toen Maandagavond trein 120 van de Xoord- Hollandsche Tramweg-Mpij. van het station aan de overzijde van het IJ naar Purmerend wilde vertrekken, sprong een zekere P. Keizer nog op de in beweging zijnden trein. Hij struikelde, met het noodlottig gevolg, dat hij onder den trein kwam en onmiddellijk gedood werd. Moer dan een eeuw. Te Apeldoorn is in den ouderdom van 102 jaren en 7 maanden overleden de heer H. Wie- riES. Hij was de oxtdst© inwoner. Zijn vrouw is ver in de negentig en de dochter over de zeventig. Ontrouwe bediende. Sedert eenigen tijd was hij A. baron van der Borch van Yerwoldo, te Holten, eer. Duitecli deserteur als huisknecht in dienst. Hij stond als net cn oppassend, bekend. Tijdens de af wezigheid van den- heer en mevr. van der Borch heeft hij zich een Som geld toegeëigend eu is hiermede spoorloos verdwenen. De politie doet onderzoek» Hat ongeluk op hot Ncordhollandsch Kanaal. Maandagavond is dit het Noordhollandsch Kanaal hot lijk van oen 16-jarigen jongen opge haald, die vermist word cn waarvan werd ver moed, dat hij zich eveneens in het bootje had bevonden, dat omgeslagen >vas. Een roekeloos chauffeur. Maandagavond heeft, vertelt het ..N. v. d. D. een chauffeur van den keer K., die op den Koningsweg to Arnhem een koffertje dat op zijn auto stond, wilde verplaatsen ten die da.ar'01j n'0t voldoende aandacht aan het sturen wijdde, een handwagen onderst boven gereden, welke door een vrouw word geduwd an waar- bovenop een jongen zat. J)e handwagtn werd aan splinters gereden, de vrouw kwam r zon der ongelukken af, maar. dc jongen werd op den weg geslingerd cn moest per rijtuig naar rAnbem vervoerd worden. Ook dc auto kree" vrij belangrijke echado. Militairen door den bliksem getroffen. In de nadere berichten over hot ongeval aan 22 militairen nabij Assen overkomen, wordt ge meld, dat zij, toen de bliksem in den troep sloeg, zich aan het oefenen waren. Do „Asser Cfc." meldt daarover het volgende: Hedenmorgen omstreeks 10) uur stond, tijdens hc-t kort© onweer, een klasse reoruten van het depot alhier op Baggolhuizen opgesteld, om de eerste beginselen van "het voetballen (het wegtrappen van dep bal) te beoefenen. De mannen (22 in getal) waren daartoe in een grooten kring opgesteld en moesten den bal, wanneer deze in hun nabijheid kwam, wegtrap pen. Plotseling flits to een bliksemstraal door het luchtruim en sloeg in hun midden. Alle 22 militairen sloegen tegen den grond, terwijl één hunner, nog slcchta kort onder do wapenen, door den bliksem bleek getroffen te zijn. De man had een diepe hoofdwonde, terwijl de plaats, waar hij gestaan had, vwns omgewoeld. Blijkbaar was de bliksem op zijn hoofd ingesla gen. De man was onmiddellijk dood. Brand. Tijdens nitstedigheid van het echtpaar G. Veldman te Meppel is Maandag het doof hen bewoonde huis afgebrand. Een oppaster, een bejaard© vrouw, ging onvoorzichtig met een gaskookstel om, waardoor oenige voorwerpen vuiir vatten, dat zich weldra door het geheel© vertrek verspreidde. De vrouw snelde naar boven, om de kinderen to redden, hetgeen haar gelukte. De woning, en do drie aangrenzende perceelen, die waterschade bekwamen, zijn onlangs dcor de spoorwegmaatschappij aange kocht voor onderdak van haar personeel. Niets js gered. Een Speenhoff-volkslied. Onze dichter-zanger Speenhoff schrijft aan het „Handelsblad" naar aanleiding van ©enige mededeelingcn over de prijsvraag voor een Dmtsch volkslied: „Vergun mij mede te mogen deel en dat ik, dadelijk na het uitbreken van den oor log, een proeve van een nieuw Hcllandsch volkslied neb geschreven, getiteld: „Holland ons!" Dit lied werd o.a. ook opgenomen met de muziek in den „Soldatenbundel'' (d© officieele). „De bekende zanger-propagandist Q. J. van Trigt studeerde het een duizendtal sol daten in en eenige weken geleden hebben ze het gezongen in den Haagschen Dierentuin, terwijl zo vcor onze Koningin defileerden. Een der drie versdee'en gaat zoo Holland zullen wij niet geven Holland is ons liefste goed. Daarvoor laten wij het leven. Daarvoor geven wij ons bloed. Holland wordt geen land van slaven. Holland's grond wordt nooit onteerd. Liever dood er'in begraven j 2 maai Dan als knecht er geregeerd. I „In een andere taal dan de mijne kan ik wel schrijven, niet dichten. Geen hcoge laarzen rr.eer. Naar de „Dailv Mail" meldt heeft dc regce- j ring in verband met dc schaarschte aan leer den schoenmakersbond verzocht cr bij zijn leden op aan te dringen om bestellingen op abnormaal hoog© laarzen niet aan te nemen, tenzij de bovenstukken van iets anders dan leer vervaardigd worden. Niet zitten. In de gemeenteraadszitting van de Berlijn- .sche gemeente Schöneberg eisch to de soc.-dem. afgevaardigde Eichler de opheffing van liet verbod voor do gemeentelijke beambten om in de openbare keukens hun maaltijd zittend te gebruiker.. D© gemeenteraad bleek verbaasd te zijn over dit» merkwaardige verbod, maar daar de voor dezen maatregel verantwoordelijke amb tenaar niet aanwezig was. werd de behandeling dezer quaestie tot de volgendezitting uitge steld. Papiercrisis in Frankrijk. De papiercrisis doet zicli ook ia Frankrijk meer en meer gevoelen, en volgons „le- Jour nal", bedreigt zij thans binnen afzienbaren tijd het voortbestaan van de pers. Het blad doet daarom een beroep op de vader landsliefde van zijne lezera en zijne agenten, teneinde de handen ineen te ©laan, om op du meest doeltreffende wijze dit grootste aller on heilen af te wenden. Dit zou de intellectueele blokkade beteekenen van Frankrijk, doordien het eijn couranten zou worden onthouden, dio het land iederen dag de aanleiding tot volhou den en tot hoop brengen. Het blad vraagt zijne lezers, teneinde dit doel te verwezenlijkenvoor gewoonte aan te nemen hunne courant eiken dag bij denzelfden venter te koopen, zcodat deze zijne bestellingen naar zijn omzet kan regelen. Van den koopman wordt verlangd zijne bestellingen op deze basis tot een minimum te beperken. Daaruit reeds zou roor ,.Le Journal" een dagelijkse bespa ring voortvloeien van 3 a 4 ten papier, gemid deld dus 100 ton per maand cn van meer;"dan 'jlOOOton per maand-Voór- J gr geheele; pers.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3