ondergi BinnBïiSand. Onze Koloniën. Lederzaken. Een bezoek aan Atrecht en omgeving. 2 DB SOIiDATENCO OR AKTf van saonciag s arunï 3. X "F Op oen observatie-post, zou men dit plaatje kunnen betitelen. Het brengt ons in liet Fransoh© leger in de buurt van Reims. De Duitschers zijn teruggedreven en een der legeraanvoerders beschouwt door een verrekijker het slagveld, dat nu op eenigen afstand ligt en waar do Duitschers teruggedreven worden. Maar ook op deze plaats zelf is gevochten en nog niet zoolang geleden zaten de Duitschers hier in do loopgravendo bodem wijst nog do verwoestingen aan. d9 vijand ten N. van'de Sella Tonale door een verrassenden aanval twee onzer voor- Eosten bij de Punta di Albiolo op te lichten. 'eze poging werd echter ontdekt en afge slagen. Op de noordelijke hellingen van don Mont Pizzul in Kariuthië cn in het bovendal van do Raccolena-rivier mislukten twee aan vallen van den vijand op onze linies vol komen. Op het Julische front beantwoordde onze artillerie krachtdadig het vuur van den vijand. Door stoutmoedige raids verontrust ten Italiaansche patrouilles telkens weder de vijandelijke troepen, die bezig waren nieuwe stellingen te versterken. In de zone van Vodice dreven onze batte rijen vijandelijke troepenverzamelingen uit een, welke zich tot den aanval gereed maak ten. Het Vodiee-mnssief, een der belangrijkste ge deelten van het beigbastiotetcn N. van Görz. dat de.Italianen hebben genomen in den slog, die den 12den Mei is begonnen, zal het graf worden voor gcheele Oostenrijksche brigades, aldus een Stefani-telegram uit Rome. Want van het oogenbhk ai, dat de Italiaansche troe pen voet ratten op den top van hoogte 652. la ten de Oostenrijkers niets onbeproefd om hen weder te verdrijven. Het aantal aanvallen en tegenaanvallen .van den ijand is niet meer te tefien. Zij duurden voort tot en met den 25sten Mei. Op dien dag deden de Oostenrijkers nog met inranterie-mass.i's, die gesteund werden door artillerie, een buitengewoon verwoeden aanval, daarna echter waren zij door de zware verliezen, die zij haddén geleden, genoodzaakt zich eenige rust te gunnen. In den nacht van 26 op 27 Mei begonnen de aanvallen echter opnieuw, den 2Ssten werden zij met buitengewone verwoedheid herhaald, alle aanvallen echter weiden verijdeld door de taaie volharding dor Italiaansche troepen, die duizenden Oostenrijkers krijgsgevangen maak ten. Co slag aan de Isonzo. LONDEN. De correspondent van de „Daily Express" meldt uit Geneve: Naar wij hier vernemen wordt Laibaeh over stroomd door gewonde soldaten die van bet Isonzofront komen en door vluchtelingen uit Triëst en Pola. De Oostenrijksche leger- aufcorifceiten bereiden zich voor op het beleg van Triëst. Levensmiddelen en zwaar ge- scbut-worden opgestapeld. De vlooteenheden zijn gereed om den vervrachten aanval te beginnen. PALESTINA. Evacuatio van Jaffa. Men meldt ens, dat 211 Jcodsche kringen te Amsterdam een telegram is ontvangen van den Rabbijn I. Horovicz te Jeruzalem, dd. 21 dezer, waaruit zou blijken, dat de evacuatie van Jaffa en Gaza uitsluitend een militair-strategisch doel had. Zij was niet alleen tegen de Joden gericht, maar heeft de geheels bevolking getroffen. Het vertrek der bevolking werd, volgens dit telegram zooveel mogelijk vergemakkelijkt door bet gouvernement en speciaal door' Djemal Pasja. De Jcdeu mochten zich evenals de overige bevolking in de andere deelcn van het land vestigen. Van een evacuatie van Jeruzalem is geen sprake geweest. Het spreekt van zelf, dat de materieele nood to Jeruzalem en elders door deze bevolkings- verschuiving zeer is gestegen, te meer daar de menschen ge&nerlei bezit mede konden nemen, en hulp dringend noodig is. WiSXiCO. Een inval in Mexico. NEW-YOR'K. Volgens een telegram uit Presidio in Texas drongen een aantal vol gelingen van Villa over de Mexicaansche grens en vielen de stad Ojeisaga aan. Zij verrasten het garnizoen en dwongen den soldaten naar Texas te vluchten en hunne wapens in Mexico achter te laten. De vrouwen en kinderen uit Ojeisaga vluchtten naar Texas toen do aanval begon Tolbeambten dio uit Ojeisaga naar Presi dio kwamen, vertellen, dat Villa zelf de troe pen aanvoert en dat hij dc stad in bezit heeft. Zijn hoofdkwartier werd óp een plaais 20 mijlen ten Oosten van Presidio gevestigd. Vredssvooraitzichfen. Toenadering? BERLIJN. Onder den titel Cecil en Asquith over Engoland's oorlogsdoel schrijft de NorddeutsekeAfgezien van do veron derstellingen in de rede van Asquith, komen de voorgesteld© principes overeen met die welke van verantwoordelijke Duitsch© zijde vroeger en ook thans telkens weder opge worpen worden. Duitschland wil inderdaad geen gebieds- vermeerdering om daardoor het land te vergrooteu en ook geen politieke en econo misch© machtsvermeerdering. Het wil enkel en aileen zijn eigen gebied tegen vreemde veroveringsplannen verdedigen en wil bo vendien de waarborgen hebben die noodig zijn voor de verdediging en de zelfbescher ming in de toekomst. Te meer komt dit principe overeen met de politiek-moreele motieven van Asquith, daar bet ook inzake de behandeling van een vreemd naburig volk als dat der Polen niet van den weg afweek die Asquith in zijn rede over de moraal van de annexatiepolitiek aanwees. Ycor een spoedïgen vrede. WEENEN. D© Poolsche Club besloot den afgevaardigde Daszyuski te machtigen om in samenwerking met d© andere partijen de' volgende motia van orde in het Huis van Afgevaardigden in te dienen Aan het eind© van het derde jaar van deu wereldoorlog, die millioonen menschen- levens heeft gekost eu millioenen mannen tot invaliden maakte, die alle volkeren van Europa uitgeput heeft en het 6pook van den massa-honger opriep, hebben eindelijk beide strijdende partijen het zeifbestemmings- recht der volkoren'als basis voor den duirr- zamen vrede erkend en zich met alle staten en volkren, die den vrede op grond van een overeenkomst tussclisn de volkeren wen- sclien, solidair verklaart. Wij verzoeken derhalve het Huis van Afgevaardigden en de regeering alles te doen om een dusdanigen vrede binnenkort mogelijk te maken. Ook de Engelschen naar Stockholm. STOCKHOLM. De Nederlandsch-Scan- dmavische commissie ontving van den En gelschen minister Henderson op zijn door reis naar Rusland te Stockholm de mede- deeling, dat de arbeiders- eu socialistische organisaties van Groófc-Britannië zich bij de conferentie vim Stockholm hebben aange sloten. De delegatie van de meerderheid zal worden geleid door het parlementslid Ro berts, thans onder-staatssecretaris. De dele gatie vaji de minderheid wordt geleid door Ramsay Mao Donald. De socialistische vredosconfersntie. „Het Volk" bevestigt het dcor verschil lende bladen verspreide bericht, dat de algemeen© conferentie te Stockholm tot Juli uitgesteld wordt. De Fransche socialisten naar Stockholm. In do wandelgangen van Kamer en jSe- naat, zoo seint onze Parijsche correspondent verder, licer3cht groot© opgewondenheid we gens het besluit der Fransche socia-' listen om aan de conferentie te Stock holm deel te nemen en verscheiden afgevaardigden en senatoren eiscben, dat'de regeering aan de gedelegeerden naar Stockholm passen zal weigeren, evenals dc Ameribaansch© gedaan heeft. Een deputatie heeft zich zelfs naar minister-president Ri- bot begeven' om hem te vragen wat zijn plannen zijn. Ribot verklaarde echter, dat de regeering zich daarover eerst zal uitlaten na den kabinetsraad, die zou worden ge houden. Ook do burgerlijke bladen dringen er op aan, dat aan de toe. gedelegeerden geen passen voor Stockholm zullen worden .ver strekt. De weigering van passen aan Amorikaansoho gedelegeerden. STOCKHOLM. Naar men verneemt, lieoft het comité heb volgend© tele gram aan president Wilson t© Washing ton gezonden„De Amerikaansche ge delegeerden naar de oooiferenti© te Stockholm hebben geseind, daf^huu pas sen zijn geweigerd. Onze raad hoopt, dat dit op een misverstand berust. De conferen tie is bijeengeroepen op den grondslag van dezelfde beginselen, die gij in uwe redevoe ring in den Seuaab hebt neergelegd. Een dofinitieve weigering van passen door de Amerikaansche republiek zou in democrati sche landen niet begrepen worden. Bran- ting, president, Huysmans, secretaris." OP ZEE. van Ja „iüizcw". Bij de firma W. P. van Stockum en Zoon te 's-Gravenbage verscheen, gedrukt naar het Duitschs handschrift, het verhaal van den ondergang van het Duitsclie admiraal schip „Lützow" na den zwaren zeestrijd bij Skagerak, zooals dit door een overleven de der bemanning, P. Krug, werd be schreven. De schrijver die zijn werkje niet in de Duit- sche taal deecï verschijnen, schetst in eenvou dige vvoordén de spanning, die allen aan boord van de ...Lützow" bezielden toen men wist, dat de strijd op leven cn dood zoo aanstonds zou beginnen. Dan komt de eerste voltreffer. De torpedo dnngfc met zekerheid in het voorschip, boort door de dikke bepantsering heen en blijft van binnen zitten. Een verschrikkelijke uitwerking is het gevolg. IJzer, hout, metaal, meiischen- deelcn, uiteengerukt scheepstuig en grooto bloedplassen worden dooroongemeugd cn die alles beschenen door het clectmch liéht, dat toevallig gespaard bleef. Uier cn daar steekt boven dien chaos nog een bebloed deel van een menschelijk lichaam uit orn in het volgend ©ogenblik terug te vallen tusschen dat alles. Twee dekken lager in het ruitn der Diesel dynamo 13 nog leven dat ruim is niet getrof fen en 27 mei»chen in do kracht van hun leven jryn gespaard gebleven, maar... het ruim is van alle andere afgesloten, want in alle aideelingen drrtigt het water. Komen zij niet in een of andere haven terug, dan zun zil ten doode fLP- geschreven. In het middenschip is het intus- schcn een lawaai en geloop, want nadat allen zich van den eersten schrik hebben hersteld, worden pogingen aangewend om in het voor schip te komen. Een zware arbeid, want de schotten zijn door het gebeurde totaal verte gen. Echter gelukt het. Voorop gaat een jeug dig assistent-arts, den rookhelm opgezet, om den ongelukkigcn do eerste hulp te kunnen geven. Hij dringt in de voorste verbandplaats manen, waar allen dood ter neder liggen. Onder de dcoden bevindt zich ook een jong collega van hem, die op die plaats zijn post had als onder-veld-arts. Doch daar beweegt zich iets in den linker hoek der badkamer. Vlug 6nelt de arts er op toevoor hem ligt een stoker met opcngescJicurdcn rug. ldij kreunt zachtjes De dokter geeft hem een inspuiting. Tl ij geeft het bevel den verwonde naar dc achtcrdeks-ver- bandplaata te brengen, Twintig handen grijpen aan en langzaam beweegt zich de treurige stoet, door allen vol medelijden nagekeken, naar het achterdek. Weldra volgen nog meerdere go- wonden... Als leeuwen vechten dc mannen van de. „Lüt zow", maar steeds groatev worden de verwoes tingen dcor dc vijandelijke torpedo's aangericht, steeds meer menschen levens gaan verloren en ten slotte moet de admiraal wel besluiten op een ander schip over to gaan. De „Lützow" blijft onder leiding van kapitein Harder, die be vel krijgt het schip met de overlevenden te bergen'. Dit gelukt echter niet. De ..Lüjzow" heeft nog geen mijl afgelegd nis zij een salvo van vier 3& c.M. schoten krijgt, die een onge- Icotelyke uitwerking hebben, want al deze schoten zijn voltreffers. Hot olcctrische licht sinz jgehêel jjiL dó Atedvcjjjyhtiiis Kerd .ver De „Pomona" opgebracht. Volgens door 'de directie der Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij ontvangen bericht is het stoomschip .Pomona", dat 10 Mei van Kopenhagen en 19 Mei van Chrisciania met stukgoed en hout naar Amsfcordam vertrok, naar Swinemunde opgebracht en van daar op- gestoomd naar Stettin. Het is nog niet bekend of hot stoomschip daar gelost wordt. Vrijgelaten. Te Hoek van Holland, zijn aangekomen de kapiteins en de bemanningen van de stoomsche pen „Antenor" en „Alve," beide ia» dc Maat schappij „Ocean". Deze beide schepen zijn door de Êngelsche regeering in beslag genomen, waarna de kapiteins en de bemanningen zijn vrijgelaten en naar Nederland teruggezonden werden. Op de kust. Eon eskader Duitsche oorlogsschepen be staande uit 10 mijnenvegers, 5 torpedojagers en eenigo onderzeeërs kruisten Donderdag den heelou dag nabij Vlieland en verdwenen in oostelijk© richting. S.S. „J. B. August Kessler", Door den Raad voor do Scheepvaart werd oen onderzoek ingesteld ter zako van het torpedecren op 23 Maart j.l. van het s.s. ,,J. 13. August Kessler", waarbij zes schepe lingen het leven verloren. (Reedery Maat schappij Corona to ,'s-Gravenhage, gezagvoer der F. van Biesen te Scheveningen.) Do kapitein werd in deze zaak ais getuige gehoord. Hij verliet op 22 Maart Havro met eon lading ballast en met bestemming 'naar Cardiff. De reis werd gemaakt in convooi met negen andere schepen. In den morgen van 23 Maart, kwart voor negen, werd het schip op 44 mijlen oostelijk van Start Point getorpe deerd. De kapitein heeft geen torpedo gezien, maar do tweede stuurman beweerde, dat hij wel een torpedo had gezien. Van de zeven man, die in do machinekamer waren, werd één zoodanig gewond, dat hij kon gered worden de anderen zijn omgekomen, hun overblijfselen werden later gevonden. Do kapitein, die aanvankelijk dacht dat het vaartuig op een mijn was geloopen, besloot echter liet schip te verlaten, toen hij tot do conclusie kwam dat het schip getorpedeerd was. Hij vreesde namelijk voor meer scho ten. llij heeft van uit de boot, waarin men in een nijdige windzeo met 26 man had plaats genomen, het schip nog zien branden; lret zonk echter niet. Do „August Kessler" kon nog Plymouth worden binnengesleept, waar het waarschijnlijk nog ligt; hefc is daar in liet gouvernementsdok gegaan en zooveel mogelijk gedicht, later is het weer uit lier. dok gehaald. De scheepsboot kon zeilend Dartmouth be reiken. Daar werd getuige onder detective- toozicht gesteld. Later werd lii.j te Plymouth vastgehouden op een politiebureau. Alleen een Engclsche employé van de Maatschappij werd even aan boord gelaten van den „August Kessler", die geheel bleek leeggeplunderd. Tot zelfs do brandkast was.weggehaald. Alleen drie levende varkens waren nog aan boord. Van de machinekamer en het ketelruira bleef niets heel. Do kapitein uitte als zijn ver moeden, dat het Êngelsche gouvernement het schip wel tot zijn beschikking zal houden. Voorts verklaarde getuige dat de boot, aarin hij met een deel der bemanning had plaats genomen, geheel vol was. Als de andere boot mot do rest dc-r bemanning niet bijtijds was opgepikt, waren alle inzittenden omge komen. Do „Kessler" was zooveel mogelijk ontlast, maar getuige durfde niet aan boord blijven, toen het schip brandde, ook daar hij nieuwe schoten vreesde. Getuige had vele malen de reis van de Fransche kust naar Cardiff gemaakt met con- i trabaudo aan boord en dan altijd een route ge kozen, waarvan hij wist, dat zij loopt door een zeegebied, waarin geen duikboot bestek kan houden door den sterken stroom. Maar dezen keer heeft getuige van zijn reederij instructie gekregen om de hem' door de Britecho of Fransche admiraliteit op te geven route te volgen. Dit heeft getuige gedaan om zijn ver antwoordelijkheid te dekken. Te Itouaan krijgt men een gedrukt stuk aan boord, waarop dc route staat aangegeven. Het spreekt dus van zelf dat dit stuk, dat velen schepen wordt ver strekt, in handen van do Duitsch© Marine is gevallen en dezo weet nauwkeurig langs wolk© I ronto do Britsche Admiraliteit de koopvaarders j dirigeert; getuige ging langs Barfleur en hield zoo 'ang mogelijk de Fransdie kust, omdat I liet hier voor' do duikbooten niet prettig to moede was. Hij heeft er dan ook nooit con ontmoet. Het is zeker merkwaardig dat waarschijn lijk de duikboot, die den „August Kessler' heeft aangevallen, op de voorgeschreven rout© zes a, zeven koopvaarders torpedeerde, waar onder een van 12,000 ton. Indien de Admirali teit getuige had vrijgelaten in hot kiezen van de route, zou er niets gebeurd zijn. Do Raad zai later uitspraak doen. Vrljo dóórvaart door het blokkadsgebied. BERLIJN. Officieel. Daar heb ge bleken was, dat d© Êngelsche regee ring bij de aankondiging der Duit sch© blokkade all© in Engeland liggende neutrale schepen vastgehouden had, zoodat deze schepen geen gebruik hebben kunnen maken van den uitlooptermijn, jvelke de Duitscho regeering hun heeft toegestaan, had d© Duitsch© regeering ingevolge de wen schen der neutralen een nieuwen termijn voor het uitloopen van neutrale schepen toegestaan. Ook toen, nl. op 1 Mei, maakt© do Êngelsche regeering velen neutralen schepen heb uitloopen uit Êngelsche ha vens onmogelijk. Dientengevolge ontstonden in sommige neutrale landen greote moeilijkheden in de voorziening met voedsel. Daar de Duitsche blokkade slechts tegen den vijand en zij nen handel gericht is, en wijl de Duitsche leiders van de oorlogvoering ter ze© er naar streven, hun doel, dat op de overwinning op den vijand gericht is, te bereiken, zoo mogelijk zonder ook de neutralen daaron der te laten lijden, welke dit doel niet moedwillig tegenworken, besloot het Duit sche vlootbestuur. ondanks do ernstige be zwaren van militairen aard, nog eens te gemoet te komen aan de wenschen der neu tralen, die door Engclands willekeur in moeilijkheden zijn geraakt. Het heeft daarom bevel gegoven, dat alle neutrale iu Engeland liggende schepen op 1 Juli de vrije doorvaart door het blok- Jcadegcbied moet toegestaan worden, mits deze schepen bepaalde kenteekonen drags'* en bepaalde wegen volgen. Zomerverblijf van H. NI. de Koningin. Naar men ons meldt, telt het tijdelijk land huis van H. M. de Koningin te Scheveningen, niet veertig, doch slechts vijftien vertrekken. Het landhuis zal den naam dragen van „den Huigen Hoek' Voor menschfievend hulpbetoon. Bij Kou. Besl. is, als blijk van goedkeuring en tevredenheid, toegekend: de gouden eerepenning voor mensehlie- vend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan J v a n D ij k, planter in Ncd.-Lidië, tijd. tc 's-Gravenhage, wegens met levensgevaar ver richte redding van schipbreukelingen van het op 11 Dec. 1916 in de Middell. Zee, nabij Malta, getorpedeerde s.s. „Magellan" van de „Messagcries Maritimes" de bronzen eerepenning voor menschl. hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan G. Varkevisser, korp. 3© comp. 25e landw. bat., wegens met levensgevaar verrichte redding van een kind uit het ijs van de Lijn- baansgraeht to A'diarn, 29 Jan.J. B. Hol- d. ij k, mil. 22e reg. inf.te Ede, wegens met levensgevaar tot staan brengen van een hollend paard met bespanning op den weg EdeWageningen 15 Jan., ondor zoodanige omstandigheden, dat daardoor tevens levensge vaar voor anderen is voorkomenP. W. E r k e- len's, bootsman d. Kon. Marine, wegens mqb levensgevaar verrichte redding van een jongen uit het ijs van het Heldersche Kanaal, 5 Maart J-, van denBlin k, leerl. It. H. B. S.j Rriollc, wegens met levensgevaar verrichte red- dw'g van con jongen uit het ijs van do Molen- vest aid., 22 Jan.P. d e J e u, arb., Alkc- made, wegens met levensgevaar verrichte red ding van een kind uit het ijs van het Brase- mermeer, did., 24 Febr.' („Sfc. Ct.") Het gouverneur-generaalschap van Ned.-lndië. Aan de „Telegraaf" wordt uit Batavia ge seind De „Deli Crt." deelt mede, dat de gouver neur van Atjeh, Swart, die op het oojrenblik dc gast is van den gouverneur-generaal, aan gewezen is als zijn opvolger en tevens belast zal worden met het opperbevel over de In dische defensiekrachten. De heer H. N. A. Swart is sinds 20 Mei 1908 civiel en militair gouverneur van het gouver nement Atjeh en onderhoorigheden cn bekleedt den rang van luitenant-generaal der Infanterie. De Tc.latjrnaf heeft de meening van oud-gou- verneur-generaal J. 33. van Jleutez gevraagd over dit bericht. Generaal Van Heutsz achtte hot niet waarschijnlijk, dat dit bericht juist zou zijneerder aohtte hij het mogelijk, dat luitenant-generaal iStvart benoemd zou worden tot regec-rings-oommissaris voor do invoering van de militie, een post, die do minister bij do invoering van do begreoting gezegd heeft te zullen instellen. Op do vraag of generaal Van Heutsz den heer Swart den goschikton man achtte voor het gouverneur-generaalschap, gaf de heer Van Heutsz te kennen, dat de heer Swarc, die resi dent is geweest in do Zuid-Oosterafdeeling van Borneo, en waarnemend gouverneur van Cele bes, tewvijl hij sinds 1908 gouverneur is van Atjeh, getoond heeft, een practisch man to zijn met zaakkennis omtrent Indië. Relletje op Ball. Officieel. Blijkens een van den gou verneux-gj&neraal vau NedorLmdsch-Lidië ontvangen telegram heeft de resident van Bali en Lombok gemeld, dat ongeveer honderd vijf en-twintig inboorlingen van de meld, do manschappen lagen door den gewel digen 6chok allen dooreen en overal klonken kreten vol smart en jammer. Hier cn d&3r flonkerde een zaklantaarn. De lieden, die men in het schijnsel daarvan zag, hadden de gasmas kers opgezet en do meesten hunner waren als met bloed overgoten. Een diep treurig en hui veringwekkend beeld. Het geheele schip was doortrokken van do giftdampen dc-r treffers en Inj, die met de tegenwoordigheid van geest be zat om zijn gasmasker voor te doen. was ge doemd door die dampen te stikken. Het duur de ©cn drie kwartier alvorens de lichtinstallatie woer hersteld was. Nu eerst kon men in zijn omvang waarnemen de schade, die door dat salvo was aangericht. Een der treffers was,te- rceht gekomen in de gcvechtsverbanclplaaE. In dc kamers dier afdeclmg waren drie-doktoren en vijf tien man van don'verplegingsdienst, be nevens een 160 ii 180 verwonden. Van al die personen bleef een viertal in leven. Deze vier worden door den enormen luchtdruk in de aan grenzende afdecling geslingerd, waar zij bewus teloos bleven liggen, zonder ernstig letsol heko men to hebben. Do doktoren, zoomede liet per. soneel van dén verplegingsdienst, waren gedood. Dc aldceling zelf zag er uit als een rotswand, want geen glad stuk wand was meer aanwezig. De grond was bezaaid met overblijfselen van tichuamsdoclcn De tweede treffer trof de eleetrische weik- plnats. Daar stonden dertien man op post. Nie mand kwam er levend uit en alles werd in dui zend stukken geslagen. De derde e:i vierde treffer kwamen alweder in het- voorschip terecht, hetgeen tengevolge had, dnt ht schip nog meer naar voren begon to hellen.. Be 6chr_<.-vv.c.n jrn hopger boyee water J begonnen uit te steken' en de vaart van het schip al meer en meer belemmerd werd. Duitsche torpedobooten naderen. Ze nemen voor zoover dit mogelijk is de bemanning van do „Lützow" over en als dan blijkt, dat de Engeisehen in aantocht zijn, wordt besloten het wrak tot zinken tc brengen. Nadat daartoe maatregelen waren getroffen, klonk het commando „vuur" cn eeu torpedo doorkliefde den donkeren vloed. Daar zag men op het achterdek nog zeven man als waanzinnig rondloopcn. Zij hadden blijkbaar oververmoeid als zij waren, geslapen, cn zijn eerst kort geleden ontwaakt. Kapitein Harder had, bij liet afschieten der torpedo, do rechterhand aan de pet gebracht en riep luidej zoodat ieder het hooreri *lcou: „Een driewerf hoera voor „Zjjno Mnjcsteits schip „Lützow', Hoera! Hoera! Hoera I" „lloera! Hoera! -Hoera!" klonk liet uit hon derd zeemanskelen en nauwelijks was dit geroep uitgestorven of de torpedo had do „Lützow" bereikt. Hij boorde zich in het middenschip door het pantser heen, een ontploffing, volgde en oen reusachtige rookkolom steeg ten hemel. Maar altijd nog lag liet trotsche schip op het water. Echter dook het voorschip snel naar onder en kwam het achterschip al meer en meer boven water, totdat het kaarsrecht in de hoogte stond. Dan viel het om en zonk het fichip weg, eon kolk vormend van een honderd motor mid dellijn, allea wat zich daarbinnen bevond naar do diepte medesleepend. De vier torpedobooten wachtten totdat niets meer van do „Lützow" te zien was. Diep geroerd zagen de gereddon hun schip, dat zoolang hun tehuis was geweest, tcnondor gaan... onderafdeeliug Giaujar der afdeoling Zuid Bali, wegens het weigeren van poeridiensteu (diensten voor Jieb onderhoud van woning en erf) ton bohoovo van den regent veroor deeld tot dwangarbeid, den 27sten dezer den controleur van Gianjar ©n do .gewapend© politic 1 ïobben aangevallen. Tea© laatste ter zelfverdediging genoodzaakt te vuren doodde vijf der kwaadwilligen en verwon de er zcvöi. Een dertigtal nam d© vlucht, terwijl dö overigen onder wio do leiders van het verzet, voor zoover zij niet tot d© ge- dooden belkoorden, gevangen ver den geno men. Orde en rust zijn thans geheel her steld. Aanleiding tot Lot verzet heeft ver moedelijk gegeven de omstandigheid: dat, in verband met 1 et noodzakelijk herstel van do aan wegen, bruggen enz., door de on langs op Bali plaat© goh id hebbende aard beving, toegebrachte schatte, sindsdien geen poeridiensten gevorderd zijn en daartoe thans weder werd overgegaan. Inlijving rr.ilitielichiing 1918 en uitstel van eerste oefening. In het tijdvak van 1620 Juli 1917 zul len van de militiehek ting 1918 worden in gelijfd Ie. de dienstplichtigen toegewezen aan de eerste compagnie van het eerste bataljon van elk der regimenten Grenadiers en Jagers en van overig© regimenten infan terie met uitzondering van hen die in het bezit zijn van het in art. 70 der Militiewet bedoelde bewijs van voorgeoefendheid. Dezo laatsten zullen twee maanden later worden ingelijfd. 2e. een derde gedeelte van de getallen der dienstplichtigen toegewezen" aan het eerste bataljon van elk dier regimenten doch di© bestemd zijn voor den diemst bij de administratietrocpen. Van den verde ren duur van de tegenwoordige tijdsomstan digheden zal uitstel van eerste oefening slechts-- in zeer beperkte mate worden ver leend en alleen oin een gewichtige studio of andere redenen. Om studioredenen kan wel uitstel van eerste oefening worden ver leend aan dienstplichtigen die b.v. Ie eind examen hoogere burgerschool of gymnasium moeten afleggen, 2e. examen moeten afleg gen voor onderwijzer, 3e. leerlingen zijn van de hoogste klasse eener middelbare technische school of soortgelijke inrichting, 4e. leerlingen zijn van de Middelbare Kolo niale Landbouwschool. Uitstel van eerste oefening wordt niet verleend aan dienst plichtigen die bijv. Ie. als student zijn in geschreven voor het eerste studiejaar aan een universiteit. 2e. reeds een betrekking bekleeden en doorstudeeren ten einde bun positie te verbeteren, zooalsA onderwij zers die zich bekwamen voor de hoofdacte of voor- andere akten en B personen die werkzaam zijn op kantoren, in bedrijven e.d. eu les nemen in boekhouden of andere vakken, 3e. leerling zijn van een school of andere inrichting alwaar slechts enkele uren in de week les wordt genomen, 4e zich Wijden aan een studie die in het alge meen niet van overwegenden invloed is op hunne maatsch appel ij ke betrekking. Zij die in bovengenoemd tijdvak moéten worden ingelijfd en uitstel wenschen, moeten daartoe zelf ten spoedigste hun -ver langen bij (ongezegeld) verzooksobriffc aan den Minister van Oorlog te kennen geven met overlegging van een deugdelijk bewijs stuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvraag. In het verzoekschrift behoort nauwkeurig te worden vermeld de gemeente voor welke de dienstplichtige is ingeschreven, alsmede het korps en het koi-psonderdeel (regiment, bataljon en compagnie) waaraan hij is toegewezen. Do dienstplichtingen zullen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken zoodra de om standigheden daartoe aanleiding mochten geven. Ten aanzien van militieplichtigen behoorende tot een der regimenten Grena diers en Jagers of tot een der overige regi menten infanterie, die in het genot zijn van uitstel van eerste oefening tot het tijd vak waarin de dienstplichtigen der lichting 1918 toegewezen aan de eerste bataljons dier regimenten moeten worden ingelijfd, wordt dit uitstel geacht te zijn verleend tot het tijdvak waarin de - dienstplichtigen der laatstgenoemde lichting, toegewezen aan de 4e compagnie van het eerste bataljon dier regimenten, zullen worden ingelijfd. Laatst bedoeld tijdvak zal nader worden bekend Landweer en militie, enz. „Sfc. G'fc." 124 bevat do wetten vnn 23 Moi: „St.bl." 4-08, tot liet langer in dienst houden van dienstplichtigen hij do landweer; „St.bl." 409, tot het langer in dienst houden van inge- lijfdën hij de militie (dezo wetlen treden in werking op 31 Juli a.s.) „St.bl." 111 tot wij- zigino- van dc Militiewet: St.bl." -112 tot wij ziging der Wet betroffendo bijzonder© maat regelen met betrekking tot dó lichting 1918 (deze wetten treden in working op 31 Mei) „St.bl." 314 tot verlenging van den duur van den dienstplicht bij den landstorm (dezo wet treedt in werking op 1 Juli n.s.). Uit do Staatscourant. Bij K. B. is, te rekenen van 1 Mei 1917, non de hierna genoemde eervol ontel. opper- of hoofdoff. v/d. landmacht, ter zake van Tijdens een bezonk van twee dagen aan het hoofdkwartier in Frankrijk zag ik, deelt een Engelseb correspondent moe, allerlei be langwekkends van den strijd bij Atrecht en op de slagvelden ten O. en ten 7. van die stad. Gedurende den oorlog had ik At rocht nog niet bezocht, maar ik kon er nu gedurende eenigo uren vertoeven en waarnemen hoe vreesclijk do oorlog heeft huisgehouden in deze oud© Fransche stad, die vroeger ongeveer 32.0f)0 in woners telde. Mijn geheel© leven zal de in druk mij bijblijven lino dezo schoono stad totaal verwoest is door do moderne wijze van oor logvoeren. Er is geen enkel buis dat niet pe- lodqn liceft, gcheele deelcn vnn tic stad lig gen in puin. Atrecht zal na den oorlog van den grond af opgebouwd moeten worden. Van het prachtige stadhuis zijn slechts enkele stukken blijven staan, do beroemde oude Rpannschc buizen op do Grando Place hebben zwaar geleden; sommige booggangen echter zijn behouden gebleven. Do kathedraal cn het daar aan grenzende bisschoppelijk pnleis zijn bijna geheel vernield, de kathedraal het ergst. Hot mooie station, oen gebouw ongeveer als dat t» Groningen, staat nog overeind, maar is zwaar beschadigd. Het was een eigenaardig gevoel rond te dolen door de bureaux, waar de spoorwegknartjos nog in de yalcjes lagen. Wij namen er eenige als curiositeiten mede. Er waren geen spoorweg ambtenaren, onkruid groeit er tussehen de rails. Atrecht is eon sted van puinhoopen. En met haar voorstad JBtauroins is het evenzoo gesteld. Kennisgevingen Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invltatiëu, Dankbetuigingen, Menu's Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek Vijzelstraat, Amat. lajrgd. dienst een voortdurend pensioen toegeA kend tot hot daarbij vermeld© bedrag: H. L* Ta^°0„rdt' b/d. gr. staf, comm. .1 der St. v/h. Hol). Diep en het Volkerak, teveng bevelhebber in do lilde mil. afd.. 2800- D .de Jager, kol. b/d. pl. staf, pi. comm. Amsterdam, 2875; P. D. Buyze gen- maj. insp dor inf., 2-800; L. W. van Hoek, kol dor mf torr. bovel-h. in Holl. cnz„ 2500 (onder mtrekk. v/lr. voortd. pens. ad f 2100): T' '7* Hahhema, kol., comm. brig. gren'. y-u jagers 2o00A. J. Schotman, kol. dor inf., werkz. b/'h. nlg. hoofdkwart., f 2500; H, Meyboom, lurt.-kol. (kol.-tit.) der inf., terr. bevelh. in Friesland, enz., f 2300 (onder int-r. v/h. voortd. pens. ad 1800); A. H. van AlphendoVoor, luit-.-kol. b/d. inf., f 2300 Mutaties. Bij K. B. is benoemd tot adjudant van da Brigado Grenadiers eu Jagers de kapitein N. G, "an Gomcrt, van het regiment Grenadiers1 zijn benoemd, bij het personeel van den Ge- neeskundigen Dienst der landmacht tot officier -an gezondheid der 2© klasse, de studenten in' de geneeskunde (artsen) G. J. Eggink erx J. Sunier. Bij K. B. zijn benoemd bij het reserve-person neel der landmacht, bij het wapen der infan terie, tot reserve-tweede-luitenant bij hun tegenwoordig korps, do vaandrigs J. J. Mul, der, van het 18e regiment; J. J. Sweens, van het 13e regt.P. Brouwer, van heb 8ste regt.G. A. Al. L o ij e n, va-n hot 22ste regt.G. van H o 1 k, van het 10e regt.T. M e u r s, van het 5o regt.M. C. Kik, van (iet 17e regt.; J. W. Sluyter, van het IS© regt.; Z. H. Visser, van het lie regt.J* ltonsing, van het 9e regt.B. Selhorst, van het 11© regt.J. P. J. Sten ger, van het 21ste regt.E. Lindeboom, van het 8ste regt.A. van Wezel, van het l-5e regt. van Laar, van het 5e regt.; A. J. Rruymboom en A. G. H. de Cr au, hei den van hot 2e regt.; J. C. Evers, van het 18e regt.; L. A. van den Berg, van het Tlste regt.P. H. Ii ij p nr a, van het 9e regt. iJ. JBerveling, van het 5e regt.A. L. J. Stoffels, van het 17e regt.M. d e Vriend, van het 10e regt.A. de Vries, van het 18e regt.J. V. M. S tr a ter, van heb lie regt G. J. Wehr y, van het 5e regt. Applicatie-cursus. Tot hot volgen van een applicatie-cursus te Breda van 1 Juni29 September zijn aange wezen do 2e luits. der cavalerie: J. W. M. Doornbos, A. B. Heuff, jhr. G. A. Strick van Linschoten, jhr. R. F. H. Quarles van Ffford, P. M. H. Tiolens, G. Alberda en A. C. Hooft en de 2e luits. der artillerie: P. M. W. J. van der Slikken, J. F. Hamer, A. G. Jagt, J. C. H, Frasor, G. H. C. van Dijk, G. A. A. Liera, J. W. Vintges, J. H. van Swinden Koopmans, jhr. J. A. H, v. d. Does, W. M. J. A. L. do Visser, T. O. Boogaardt, A. Spruyt, C. L. Lorentz, W. J. Maalsteed, A. P. Voncken, J.- A. Aler, W. J. van Viersen, L. F. J. Mahl- meijer, D. M. J. Barnasconi, jhr. F. M. H. Michiels van Kessenich. („Avondpost") Gcon school voor verlofsofficïeren. Aangezien te Assen geen gemeentelokalen kunnen worden beschikbaar gesteld voor een daar in het leven te roepen school voor xer- lcfsofficic-rcn, zullen do plannen daarvoor niet worden ten uitroer gebracht. Cedotachosrd. De 2o luitenant der art. O. I. leger M. P. P atti s t wordt 1 Juni gedetacheerd hij heb depót 4e reg. vestingartillerie. Overgeplaatst. De officier van gezondheid P. H. D. C a- p e t tj., werkzaam bij het militair hospitaal te Amersfoort, is overgeplaatst bij het 12o regi- nent infanterie, doch is tot nader order werk- aain gesteld bij het depót le regiment vesting, artillerie. INDISCHE LEGER. Ongehuwde personen en weduwnaars zonder kin deren, Nederlanders niet jonger dan 17 en nietouder dan 36 jaar, kunnen een zesjarige verbintenis bjj genoemd Leger aangaan; handgeld 400 Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden.het- zjj bjj de Agenten voor den Kolonialen Militairen Dienst to Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Venlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, Hengele (G.), helzjj °P het Gemeentehuishuuner woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt :n- reisgeld om naar Njjmegen te reizen. Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en Landstorm pl ichligen, thans in militairen dienst, kunnen vour zes Jaren overgaan of vóór iwee. drie ox 4 Jaren worden gedetacheerd, premie400.'—voor is jaren en voor detacheering voor den duur van 3 oi' 4 jaren reap, ƒ300.—, ƒ400.— en ƒ500. Gehuwd» onderofiieieren met een klein gezin unuen voor 3 of-4 jaren worder. gedetacheerd ot voor zes jaren overgaan. Om gedetacheerd te worden, moet mep 8{ rimnr.d in dienst zijn A anmelditig behoort te geschieden bij den Compagnies-Commandant of den sergeant majoor. die dan wel voor het overige zul zorgdragen. Handgeld en premie worden bij definitieve aan neming in hun gehael uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend ƒ10.en voor hen die in dienst zijn en geen rang bekleeden 20-—Als aanbrenger kan ieder militair (geen milielid zijnde) optreden. (Adv.) Dezo plaats werd door de Duitschers, voor zij terugtrokken, totaal verwoest. Er is bijna niets anders overgebleven dan hoopen stecnen, eenige nog overeind staande muren en een aantal diepo schuilplaatsen, waar zij vertoefd hadden. Bapcaume, dat ik ook bezocht, is eveneens een verwooste stad. Het is onverklaarbaar waarom de Duitschers deze plaats op zoo moed willige wijzo hebben vernield. Zij hebben er, voor hun terugtocht, alles stukgeslagen, ver brand of weggenomen. Va» hot "Stadhuis staat geen steen meer op don andere. Alle dorpen mijlenver roiuloih A-rocht zijn verlaten. Het -land is overal doorsraeden van loopgraven en vol van door granaten geslagen gaten on overal liggen dc hoornen ver strooid over velden, en wegen tuftKch'on allerlei oorlogsmateriaal. Ik kon tot dicht bij de tegenwoordige front linie komen vlak bij dc Êngelsche batterijen, die bijna zonder onderbreking hare vreeseliiko granaten in do Duitscho linie-s wierpen. De be antwoording van liet vuur door de Duitschers was zwak, maar er ontploften nu cn dan toch eenige hunner granaten vrij dicht hij de plaats, van "waar ik de beschieting kon volgen. Ik merkte»overal op, dat hefc Britsche leger uitstekend toegerust is. Hot ontbreekt den mannen aan niets, zij zien er allen krachtig, gelukkig on welcomed uit en doen_ uitstekend werk. 0?a. herstellen zij do wegen, die door gra- naatontploffingen vernield zijn. Hun wenseh is, dat dc oorlog niet zal eindigen voor do Engel schen huiswaarts kunnen koeren als verove raars cn de Fransche bevolking deelt dien wensch.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2