Een oorlogsnacht. Vredesvocruitzichten. gen- OF ZEE. Binnenland Legerzaken. Marinezaken. Een gevechtsepisode. DE: SiOXjPAI'EIN'CO O"V-irijcLetgr SS TLÏeI 9 I1? Een plaatje, dat een groot bijschrift niet noodig maakt, dat voor zich zelf spreekt, doch dat zeker in deze faze van den oorlog bijzonder actueel iswij zien een groot schip dat door een onderzeeër getorpedeerd wordt. We zien van de duik boot zelf niets, maar duidelijk bemerkbaar is de bellebaau in het water en waar de torpedo het schip treft, stuiven rook en schuim hoog op. 63,000 arbeiders staken in verscheiden, tak ken van industrie. De oorzaken zijn verschil lend, vooral ontevredenheid over de duurte der levensmiddelen en de aaaionsfcenag voor het front der munitie-arbeiders in de staats fabrieken. die tot dusver vrijgesteld waren. Maar er lijkt dus ontevredenheid te heerschen, en dan over toestanden, die uit den oorlog voortkomen en eerst met den" vrede zullen eindigen 1 FRANKRIJK. Van het Westelijk Qorlogsterrein. Het Engclsch-Franscti offensief. LONDEN. Generaal Kaig meldt, dat ten noordoosten van Epotey en ten noorden van Axmeutières met succes aanvallen, onder nomen werden. Da artillerie van den vijand kwam ten noordoosten van Bullecourb en ten westen van Lens in actie. De Engelsckeu vernielden een groot Duitsch munitiedepót op den weg van Atrecht naar Cam'orai. PARIJS. In Champagne ondernam de Duitsche artillerie een tegenaanval op de stallingen die de Franschen Maandag ten noorden van den Mont Cor- niïlet de Casque en de Teton veroverd had den. De artiilerio-actie werd gevolgd door infanterie-aanvallen op deze drie sectoren. De Duitschers werden teruggeslagen en leden gevoelige verliezen, zonder dat zij eenig resultaat behaalden. Eet aantal valide krijgsgevangenen, dat- de Franschen tijdens den aanval op dèn loen Mei maakten, loopt naar de duizend, onder wie 23 officieren. De artillerie-gevechten die bij tusschen- pcozen op de rest van het front plaats heb ben, waren hevig op het Vauclerc-plateau. De aanvallen met handgranaten, die de Duitschers op verschillende gedeelten van het front ondernamen, mislukten. De Franschen daarentegen wisten de Duitsche linies op'enkele punten binnen te dringen en maakten bij die gelegenheid een vijftiental krijgsgevangenen. 'BERLIJN."Officieel. Frcmi-Rwppfecht: In den Yperen-sector, bij Loos, Oppy en in een breed front ten zuiden van de Scarpe was de artillerie-actie Dinsdag zeer leven dig. Bij verschillende krachtige aanvallen, welles bij Bullecourt en later bij Croisilles werden ingezet en die volkomen mislukten, leden de Engelschen zware verliezen; zij verloren ruim 90 gevangenen. De verliezen der Franschen aan de Aïsr.e, W o i f f zendt ons een uitvoerig telegram omtrent de verliezen, die de Fransche troepen in den strijd aan de Aisne moeten geleden heb ben. Her telegram bevat eene opsomming van verschillende divisies en regimenten die van 20 tot 50 hunner sterkte zouden verloren hebben. ITALIË. Het voorgenomen Oostenrijksche offensief. LONDEN. De correspondent van d© „Daily Telegr." to Rome seint, dat een medewerker van de „Coniere d'Italia" een aantal Oostenrijkers, die bij de jongste gevechten gevangen zijn genomen heeft ondervraagd en daarbij het volgende vernam Generaal Borovitsj begon zijn voorbereidingen voor een groot offensief"in het laatst van April. Hij ver kreeg een aantal divisies van het Russische front, benevens vele nieuwe kanonnen. liet offensief zou worden beproefd tusschen den Monte Santo en de zoe en het doel zou zijn de vooruitgang van het Italiaansche sail lant op den Karst, de bevrijding van Görz en de herneming van do geheeie Is ouzo- linie. Om die resultaten te bereiken had generaal Borovitcj op een ruimte van een tiental mijlen lengte 1500 kanonnen van alle ka'ibers bijeengebracht. Hij had nog veert'g batterijen in reserve. Tot het offensief tegen Gorz was besloten nadat generaal Luden- dorff een bezoek had gebracht aan Trentino. Ludendorfi was togen eenige actie op groote schaal in Trentino en adviseerde tot een oifensief tegen Görz. Hot Oostenrijksche offensief had omstreeks 20 Mei zullen be ginnen, maar het plan viel in duigen door het initiatief van Cadorna. In de „Daily Chronicle" geeft Philip G-ibbs de volgende beschrijving tou' een nacht op het slagveld „De zon ging in rooden gloed onder en in de schemering hing een melkachtig waas boven het geiieele ooriogdandsohap, met de boorstel- lingen en staketsel van Liévin en Lens zeer scherp gpëtsfc tegen de bleekblauwe "ucht, waarin geleidelijk de duisternis aangroeide en zachte regenwolken bijeenkwamen; de schadu wen in do belegerde stad Lens en in de bos- schen er omheen waren zwart geworden. De volle maan was opgegaan, grooten deel.* verborgen door de wolken, maar straalde toch een gedempt iiebt uit, dat als een luidere mist leek te drijven over die uitgoszr© itboi woesten grond, waar sinds het begin van den oorlog onophoudelijk tienduizendon mannen hadden gestreden. De regenpoelen in de diepe kelderachtige granaattrechters weerkaaisrer als slveren spiegels het. lfcht en de vlammen der ontploffingen van de groot© -anaten. Gezwollen lippen van kraters. tropen ge scheurde zandzakken boven rommeim3ssa'c der frranaten en loopgraven, lange gordels van prikkeldraad en verwikkeldo - -a's draad, die over acres wonnen grond verspreid lagen. jttfu niets leeft dan ratten, die knagen aan Iu een sector, waar de Oostenrijkers geen aanval verwachtten, schijnt de slag zulke verliezen in mannen en munitie te hebben gebracht, dat Borovitsj Duitschland om hulp zou hebben gevraagd. PORTUGAL. Ongeregeldheden te Lissabon. MADRID. In een telegram van do grens wordt bericht: Het levensmiddelen-oproer is ernstiger geworden dan men aanvankelijk had gedacht. Een menigte, waartoe een aantal zeelieden behoorden, plunderde de suiker- en broodbakkerswinkels. Do staat van beleg is afgekondigd. -Troepen met marine-kanonnen en mitrail leurs hielden de hoofdstraten bezet en vuur den op de menigte. Tien personen werden gedood, vijftig gowond. De orde is hersteld. VEREEMIGDE STATEN. De Duitsche en Oostenrijksche schepen. WASHINGTON. Volgens een teie gram uit New-York vervracht de com missie, beiast met het toezicht op de herstelling van de in beslag genomen Duitsche en Oostenrijksche Echepen, dat 71 daarvan binnenkort in gebruik genomen, zullen kunnen worden. Men acht het mogelijk, dat 535.Ö00 t. ter beschikking van de bondgenooten gesteld zullen kunnen worden. In aanbouw zijnde schepen in beslag genomen. V7 ASHING TON. De regeering der Ver- eenigde Staten heeft besloten 933 schepen, die op Amerikaar.sche werven voor rekeniug van buitenlandsche werven in aanlouw zijn, in bezit te nemen. ZIÜD-AHJERIKA. Het Congres van Brazilië besluit de neutraliteit op te geven. NEW-YORK. De „Associated Press" verneemt uit Rio de Janeiro dat het Con gres het voorstel van' den president heeft aanvaard om de neutraliteit op te geven,. De heer Vliegen terug uit Frankrijk. Zondagmddag is wethouder Vliegen te Am sterdam teruggekomen van zijn reis naar Frankrijk. De Commission Administrative Per manente (P. B.) van de Fransche partij heeft op rijn verzoek met hem vergaderd over de deelneming aan de conferentie te Stockholm en het herstel der internationale betrekkingen. Hoewel kort voor zijn komst te Parijs de meerderheid van de C. A. P. in een resolutie stelling heeft genomen tegen de conferentie te Stockholm, heeft Vliegen toch alle hoop, dat aanstaanden Zondag do Fransche Partij raad tegenover het herstel der internationale betrekkingen niet eon afwijzende houding zai aannemen. Die resolutie stelt zich op het standpunt dat do Fransohe socialisten met de Duitsche niet als gelijkvaardigen kunnen be raadslagen dat zij aanklagers zijn tegenover de Duitschers, dio de Franschen hebben be drogen, en de beginselen der Internationale hebben verkracht. Alleen de houding der Duitsche partij, verklaart zij, zou op een in ternationale conferentie mogen worden be handeld. Bovendien wraakt zij het optreden der HoTlandsche delegatie, die volgens haar niet de bevoegdheid* heeft, de partijen tob een bijeenkomst op to roepen. Niettegenstaande dezo opvatting heeft Vliegen toch uit de be sprekingen met do Franschen den indruk ge kregen, dat zij van het herstel der interna tionale betrokkingen niet afkeerig zijn, en dat dit op de vergadering van den Partijraad, den 27sten Mei, zal blijken. (Volk) Het vredesprogram dar socialisten. Uit Lugano wordt aan de Duitsche bladen gemeld, dat het bestuur van de Italiaansche soc. partij, de soc. Kamerfractie en de bond van vakvereeuigingen een gemeenschappelijk pro gram voor de bevordering van den vrede en duurzame organisatie tusschen de landen heb ben gepubliceerd. Het manifest beroept zich op de soc. beginselen, zooals die onlangs in Zimmerwald zijn vastgesteld en eischt, dat de vrede geen gewelddadig© iuiijving brengt, maar de nationale autonomie eerbiedigt, den volken het eigen beschikkingsrecht laat-, de zeeëngten en gebieden met gemengde bevolkingen inter- de beenderen van menschen, bleekwit en dit alles werd zichtbaar gemaakt coor do zoeklichten, die met kort© tusschenpoozen van duisternis, over het terrein speelden. Deze grond was gisternacht het stormcen- trum van den wereldoorlog. Onmiddellijk na het intreden van de schtemering en voor het opkomen van de maan, stegen er lichten op uit do Duitsche loopgraven. De oude duivel stak weder zijn kaarsen op om de heksen ketels heen. Deze licht fakkels gingen zeer hoog, omhoog geworpen als door de ha.nd van een jongleur, daalden dan en gingen uit. Sommigen brandden een minuut of langer en verlichtten de bossdhen en loopgraven met hun soherp wit lacht. Een bleef er wol vijf minuten als een groote ster boven Lens han- De kanonnen waren geen oogenblik stil ge weest, maar nu, tegen negen uur, begon een hevig artillerie-gevecht, met momenten van verhoogde woede, totdat de goheele wijde streek van Loos tot Fresnoy onder kanonvuur «iond. Er woei een zachte, lage wind. die hot thjode gras deed ritselen en de Ineht was zeer lauw met laaghangende wolken. zoodat ieder kanonschot daaronder rollende r echo's wekte. Ik hob vole groot© bombardementen gehoord, maar nooit oen zoo luid als dit, tengevolge van dien vreemden atmosferisch on invloed. De vijand beschoot woest do lagere belhngfn nationaliseert, de volle vrijheid der zee ver zekert, zoodat de oorzaken van toekomstige oorlogen vorvallcn. Verder wordt een oninid- dollijkc en gelijktijdige ontwapening gcëischt, evenals <le opheffing van tolgrenzen, en de instelling van internationale rechtsinstellingen op federatieven grondslag. Dit internationale gebouw zal rusten op do volgende nationale grondslagenVolksrepublie ken met referendum; door de pnrlcmcntm ge leide cn beheorsehto buitenlandsdie politiek;' socialisecring van het grondbezit en andere belangrijke soc. hervormingen, Onze Scheepvaart. Do lading van het s.s. „Rijndam" van de Hol- land-Amerikalijn, dezer dagen uit New-York via Halifax aangekomen, bestond uit 36.500 quarters tarwo en 25,211 zakken meel. D© Rijndam" zal 6 Juni naar New-York vertrek ken. Op last van de regeering is een aantal in de haven van Rotterdam liggend© schepen gereed gemaakt voor vertrek naar Amerika, ton einde graan, lijnkoeken, kunstmeststoffen, enz. te gaan halen. Echter was Dinsdag omtrent den dag van vertrek nog niets met zekerheid 'bekend. <„N. R. Ct."> Da „jacoba". Do Nedorlandsche schoener „Jacoba", thuis hehoorende te Rotterdam, heeft op de thuis reis van Drammen naar Zaandam in de Noord zee een duikbootaanval moeten doorstaan. Van ©en der opvarenden van da „Jacoba", welk schip te IJmuiden binnenkwam, vernam onze berichtgever de beschieting de volgende bijzonderhedo i Den 9den Mei vertrok de „Jacoba", onder bovel van kapitein J. Boerma-, na oen volle la ding gezaagd hout te hebben ingenomen, van Drammen naar Zaandam. Tot Vrijdag 18 Mei ging de reis naar wensch, dooh in den morgen van dien dag gebeurde er iets, dat de opvaren den van het schoenèrsohip niet spoedig zullen vergeten. Men bevond zich op 56 gr. 30 inin. N. Br. en 6 gr. 10 min. O. L., dus in het vrije gebied ,toen onverwacht, op circa 1 mijl af stand, een duikboot begon to schieten in do richting van den schoener. Kapitein Boerma, dio vreesde dat het schip zou worden getrof fen en zinken, liet dadelijk door zijn mannen de scheepsboot overboord zetten. Intusschen vloog een zestal granaten over het vaartuig heen, gelukkig zonder iets te raken. Niettemin kwamen de kogels zoo dicht langs de Neder landers. dat zij den zucht daarvan voelden. Kapitein Boerma bracht zijn schip bij den wind, zoodat het vaartuig spoedig bijna gebed stillag. Met zijn drie mede-opvarenden ging de kapitein in de boot, cm den duikbootcomman dant de papieren te toonen en hem te bewijzen dat de aanval in vrij water ©n du3 or.recht- matig geschiedde. Na veel inspanning mochten de mannen er in slagen, de duikboot, die nog steeds on dezelfde plaats was gebleven, te be reiken. De comamndant keek de scheepspapie ren in en deelde na eenige onderhandeling mede, dat de Nederlandsclio zeelieden weder na-cr hun schip terug konden keeren. Onmid dellijk keerde kapitein Boerma met zijn man nen naar den schoener terug, dien men na ge- ruimen tijd roeien weder bereikte. Gelukkig stond er geen harde bries, want anders was de kans aan boord terug te keeren zeer gering geweest, daar het schip met de volle zeilen op onbestmird ronddreef. De duikboot verdween inmiddels van do plaats der aanhouding, om zich niet weer te vertoonen. Bijna twee uur is de bemanning van do ..-Taobn" van boord go- weest, en hét schip heeft dus al dien tijd ver laten rondgezwalkt. Naar men onzen berichtgever nog mededeel de, had do duikboot reeds gedurende drie uur den schoener gevolgd, voor dat de Duitschers het zeilschip onder schot konden krijgen. Stoomschip beschoten. Het in den Nieuwen Waterweg ingekomen Ned. Stoomschip „Hennina" rapporteert, dat het in de vrije vaargeul door een Duitsche duik. boot is beschoten. Cetorpedeerde schepen. PARIJS. De Braziliaansehe stoomboot. „Tajura" is ter hoogte van de Britscho kust op 20 Mei door een duikboot- ketorpedeerd. Een deel van de bemanning is gered. MADRID. Op 15 Mei boorde een duikboot, 12 mijion vafi Denia, na een meer dan een uur du- renden strijd, waarbij ruim 200 kanonschoten werden gewisseld, Let bewapende Engelsche s.s. ,.Tung Sbar." met 6000 ton kolen, van Newcastle naar Genua, in den grond. De ge zagvoerder, de eerste artillerist cn een machi- nist werden door de bemanning van de duik boot gevangen genomen. Voor een duikboot vluchtende, is de door do Italiaansche regeering in beslag trnomen Duitsche stoomboot „Ampliitrite" (GOOT) t..), van Argentinië mei een lading tarwe komen de, bij Denia gestrand. Da sluiimg on do ©riibsndlng dor IKamors. De „Staatscourant" van Maandagavond, No. 117, ba vat het navolgende Ken. besi. dó. 19 Mei („St.bl." 402): Art. 1. Onze Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, wordt gemachtigd om van Onzentwege de* tegenwoordige zitting der Staten-Generaal te sluiten in eene ver- eeuigde vergadering der beide Kamers op Don derdag den 24 Mei 1917, ties namiddags te drie uur. Art. 2. De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden ontbonden met den 27sten Juni 1917. Art. 3. De verkiezingen van de leden der Eerst© Kamer zullen plaats hebben op Donder dag 14 Juni aanstaande. Onze Commissarissen in de onderscheidene provinciën worden gemachtigd de Staten hun- van do Vimy-hoogte en elke granaat die uit eenbarstte, maakt© een grommend geluid als het geblaf van een enorm beest. Te Locs en Hulluch en Liévin werd de hek senketel geroerd en zij borrelde over nr.ar Angres en het bosch van Beaumont, dat prach tig was als een sprookjeswoud als de vuur pijlen zijn lentegroen, dat nog niet door do granaten stukgescheurd is, verzilverde. Uit die plaatsen kwam een ontzettend la waai met hevige dreuningen, die onder de regenwolken voortrolden, als een donderslag die langs een groot deel van liet uitspansel davert. Er waren ook nog andere, geluiden in dit Tinchtkoar van den duivel, afschuwe lijker nog onder de hoogstaand© maan do vreeselijk© hamerslagen deT zware kanonnen, di© klopten, dringend manend klopten op de deur des doods en het lange voortsnellen hun ner projectielen door de. donkere gangen van den hemel, tot zij in groote botsingen het eind© hunner re's bereikten. Boven vele velden barstten Duitsche granaten uiteen, met een gehuil der kogels als het gekef van nijdige wild© beestjes. Maar het ergst vnn alles was het machine- geweervuur dat in buion uitbrak om Lens en in het hoséh van Riaumont en verderop bij hoogte 70. Tusschen alles door klonk die dui- velsteptoe ta t-tat-tat-tat-tai. Onheilspellen der dan de zware projectielen, doodcliiker in zijne,bedreiging, ontzettender..'in liet staccato ner provinciën te dien einde in buitengewone» zitting op te roepen. Art. 4. De verkiezingen van de leden der Tweede Earner zullen plaats hebben op Dins dag 5 Juni aanstaande; de stemming, zoo noo dig, zal plaats hebben op Vrijdag 15 Juni aan- sraande en de herstemming, zoo noodig, op Vrijdag 22 Juni daaraanvolgende. Art. 5. De eerste samenkomst van de nieuwo Kamers zal plaats Lebben in verocnigda ver gadering op Donderdag 2S Juni aanstaande. Gop. gen.-maj. S. A. van Osêóe Bisschop -J- Op 0ud-Eik-cn-Duinc-n to Den Haag werd ter aarde besteld heb stoffelijk overschot van den gepons. generaal-majoor der artillerie S. A. van Oostée Bisschop, in den ouderdom van 74 jaar te Utrecht overleden. Behalve eonig© vrienden en heleenden wa ren aan de groeve aanwezig om den overle dene do laatste eer te bewijzen: de gep. lui tenant-generaal Campbell, ae gep. generaal- n ajoors Van Nooten der artillerie, Van Moock en Koolemans Beijnen der genie, bene vens do kolonel plaatselijk commandant De Ridder en do gep. luitenant-kolonel der artil lerie Pelletier. Aan de groeve werd een kort woord gespro ken door een neef van den overledene en door hem namens de familie dank gebracht voor de laatste eer, den overledene bewezen. Kamerverkiezing Den Heldor. Bij de herstemming voor een lid der Tweede Kamer in Den Helder werd gekozen de heer F. J. O u d. De draadiooze verbinding Nederland—Indië. Een bericht van het Nedcrlandseh-Indisch Pers-agentschap heeft enkele dagen geloden femeld, dat volgens één der bladen te Batavia e proefnemingen voor eene verbinding Neder landIndië geslaagd zijn to noemen en dat verbinding is verkregen met Berlijn, Madrid en Amerika. Dat bericht zou van enorme beteekenis wezen, als men mocht aannemen, dat het juist was. Waar daarbij wordt gesproken van een „mo tor van 300 paardekracht", dio de energie voor de verbinding zou hebben geleverd, zou men toch moeten aannemen, dat gedoeld w©rd op een draadloos scin-station in Indië, en op een bericht wisseling over en weer met Berlijn, Ma drid en Amerika. Helaas 6tond nog zeer te bowijfelen of men al zoover is. Of, om het nog wat sterker en nauwkeuriger uit te drukkenhet is zeer waar schijnlijk. dat het bericht berust op een mis vatting. Het is bekend, dat de op groote schaal te Bandoeng genomen wordende proeven, proef nemingen zijn om in Indië signalen van be staande Europeesohe stations te ontvangen. Di© proefnemingen worden gedaan met een antenne-systeem, waarvan het zeer quaestieus is, of het voor zenden over grooten afstand ook zou kunnen dienen. Van het oprichten van een toren of torens is alhans niets bekend ge worden. Vermoedelijk geeft het bericht een weer klank van in Indië uitgelekte geruchten om trent gunstige resultaten met de ontrang- proeven. En het is geenszins onwaarschijnlijk, dat dio geruchten iu zóóverre een goeden grond zouden kunnen hebben. Dat is óók al zeer belangrijk op zichzelf, want dan is dit voldoend© om te mogen zeggen, dat de verbinding NederlandIndië er werke lijk zal komen. Maar wanneer men onder verbinding ver staat een berichten wisseling op en peer, waar bij dus ook in Indië reeds een voldoende zend station aanwezig- zou moeten zijn, dan is in dat opzicht het bericht vrij zeker voorbarig te noemen. Zelfs de bijzonderheid van den motor van driehonderd paardekracht kan dezen in druk niet wegnemen. (j»N. Ct.") Gesar.t ia Stockholm. Onze berichtgever te Stockholm seint, dat jlir. dr. C. G. W. F. van Vredenburoh, laatstelijk gezant der Nederlanden te Boeka rest, benoemd is tot gezant te Stockholm. Fusis Spoorwegmaatschappijen. Als gevolg van de fusie tusschen de drie groote spoorwegmaatschappijen is een techni sche Studie-commissie gevormd, onder leiding um prof. Franco, hoord-ingenieur der S. S. Verder hebben in die commissie zitting eon ingenieur der N. C. S. en een der H. IJ. S. M. Toen nog too bad elke maatschappij andere locomotieven, rijtuigen, enz. De Studie-com missie zal nu trachten één type locomotief, rijtuig en wagen aan te geven, wat voor het gezamenlijke machine-personeel van belang is. Indeeling. Van de 40,000 dienstplichtigen van de lich ting van 1918 zullen worden ingedeeldS90 bij de zeemilitie. 30,643 bij de infanterie, 8C0 bij' do wielrijders", 2924 bij do vesting-artillerie, 275 bij de pantserfort-artillerie, 144 bij de ponton niers, 140 bij de torpedisten, 1429 bij de ge nie, 4465 bij de cavalier ie en 1590 hij de bere den artillerie. Militairen In Sanatoria. Bij ministerieoie beschikking zijn nieuwe regei&n vastgesteld omtrent do verpleging voor rijksrekening in een sanatorium. Hieraan ontleent de N. li. Ct. hot vol- gonde; Lijders aan tuberculose kunnen voor rijks rekening in een'sanatorium worden verpleegd, wanneer zulks voor hun doelmatig© b&iianue- ling door den inspecteur van den geneeskun digen dienst der landmacht noodig wordt ge oordeeld. Iu den regel zal een sanatoria!© be handeling voor rijksrekening, ten hoogst© 6 achtereenvolgende maanden duren. De duur der behandeling kan met ten hoogste 3 maan den. worden verlengd, wanneer daardoor do tot dusver nog niet bereikt© geschiktheid tot arbeid kan worden verkregen. Voor de verpleging als bovenbedoeld komen slechts in aanmerking personen, dio ton min st© drio achtereenvolgende maanden, onmid- van zijn getrommel. Nu cn dan, als op een teeken van den stok van een dirigent, den grooten maestro van den coriog, was er een paar seconden stilte, waarin ieder kanon ophield te vuren, en met zijn goheole ziel luisterde; en do platselinge stilt© was onaardsch en er doorheen klonk het gefluit en gesjirp van kleine vogeltjes en an dere dieren. Twee ratten, een zwart© en een bruine, zotten elkander na langs den rand van een loopgraaf. -.Anderen liepen over de loopplan ken en men hoorde het getrippel hunner voe ten en hun gepiep. Uit een boom, die alleen in het void stond, klonk de roep van een uil als het geween van een kind of van een ver- doomde ziel iboven dit kerkhof, waar vele lijken on ge braven Ijitegen, cn ^.Uaairvan dé herinnering iemand vervolgt. Maar een seconde later brak de furie weer los; eerst een schot dat klonk als een uit onze 12" houwitsers, en de aarde deed trillen. En daarna vielen de andere kanonnen in. Rood gloeide de heksenketel, waar de vlam men uit de kanonnen zich laag uitspreidden en de zware granaten uiteenbarstten, telkens helle lichten opkantsend naar de lucht en scherp af teek en end in wit en zwart de ge scheurde draadmassa's en do gebroken Loop graaf-borstwering. Voorbij Lens laaide in de Duitsche linies céh jsrpot.y_ftur.Qp, Het.eweidde zich uit els doll ijk voorafgaande aan het tijdstip, waarop do ziekte zich openbaarde, dienst hebban ver richt. Militairen, die niet in dit geval ver- kecren, kunnen voor verpleging in een sana torium in aanmerking worden gebracht, wan neer op redelijke gronden kan worden aange nomen, dat do openbaring van do tuberculose een gevolg is van bun verblijf in den mili tairen dienst. Do verpleging kan geschieden in een der inrichtingen, mot do besturen waarvan ter zake overeenstemming is verljrcgen, eu wel voor officieren: in het sanatorium Midclen- boscli te Doorn of in dat te Reifkum; voor officieren cn militairen beneden dien rang in Oranje Nassau's Oord to Renkum, in Sonno- vanck te Harderwijk, in het R.-K. sanato rium Deklcorswald to Groesbeek, in liet St. Oda-gesticht to St. Oedeurode, en in Dennen hof te I'utten op d© Vciuwo; voor militairen beneden den rang van officier in het Volks sanatorium to Hellendoorn, op Heroma-Stat© te Jour© (alleen Friezen) cn in het sanato rium t© Beekbergen op de Voluwe. Bij opneming van militairen of ontslagen militairen in een sanatorium blijft do zorg voor de verstrekking, het onderhoud en ds vernieuwing van do bloeding opgedragen aan hot onderdeel, waartoe a© man behoort of heeft behoord. Tot vaandrig benoemd De reserve-sergeant H. C. KI u c k van het 19e regiment infanterie is benoomd tot vaan drig bij dat korps, doch tot nader order ge detacheerd bij het 12© regiment infanterie. Etat-major Kr. Ms. „Zeeland". Do état-major van Hr. Ms. ..Zeeland", waarvan het vertrek naar Oost-Indië bepaald is op 7 Juni a.s., bestaat uit: kapitein-luite nant ter ze© C. Fock, commandant; luite nants ter ze© le ld. G. R. J. Hoentjes Dek ker, le officier, mr. J. C. Jager, J. J- Jen- tink en L. C. Carbin, luitenants ter zee 2e ld. G. E. Biekart, J, C. Backer Overbeek (heen en terug), J. E. Meyer Ranneft en A. O. van der Sando Lacoste; luitenants ter zee 3e kl. J. J. Wichers J. Houtsmuller en jhr. E. J. van Holthe, officier van gezondheid le ld. dr. H. F. Minkema, id. 2e kl. O. W. Bot- tema, officier van administratie le kl. J. A. H. Boertje, officier-machinist le kl. C. "Wa- penaar, id. 2e kl. J. Zeilstra en K. van Dor sten, id. 3o kl. J. G. Blom, machinisten A. Roos, C. do Groot, G. den Hertog, J. Ver- duyn, W. J. Dalinghaus, C. de Vries. Schipper M>, F, van Bommel, chef der equipage. Geplaatst. Bij besch. v. d. Min. v. Marine zijn de luit. t. z. le kl. E. M. Wissraann en J. C. P. Eeftinck Schatten kerk met 23 de zer resp. gepl. a. b. „Bellona" en wachtschip "Willemsoord, eerstgen. als le off. De machinist M. Kraal, thans ter be schikking, wordt 1 Juni geplaatst aan boord van de „Schorpioen", ter detacheering bij den ruarine-torpedodienst. Eervol ontslag. Bij beschikking van den minister van Mari ne is aan den adelborst 2e klasse A. A. van Sandick ,op zijn verzoek, eervol ontslag uit den zeedienst verleend met ingang van 21 Mei 1917. ONZE CORRESPONDENTIERUeRIEf Por brief wordt niotc beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens btj nader sohrijven antwou.-d te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent nostzögels insluit krijgt apart „Da Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Oproep. De res. le-luït. der Gren. Sweep c. i., werk zaam bij de Afd. 0. O. v. h. Algemeen Hoofd kwartier, heeft zeer vele aanvragen ontvangen van militairen, genegen onderwijs te geven in de door hem genoemde vakken, en heeft daar uit een keuze kunnen doen. Er is thans nog één plaats ab onderwijzer in Boekhouden voor meergevor derden. Aanvragen worden zoo spoedig mogelijk isgewacht bij genoemden officier, Borneostraat 3, 's-Gravenhage. J. Sch., Veldleger. Zie ons antwoord aan H. v. T., Zundert, in dit blad. M. S., Veldleger. Richt rechtstreeks een ver zoek tot do Directie der Arttiilerie-lnriohtingc-n aan do Hembrug; of er al dan niet plaats is, kunnen wij u niet mededeelen. Zoo uw verlof vailt vóór den datum, waarop ge 8i maand in dienst bent, hebt ge geen recht op 3 da&cn verlof. G. A. T., Soest. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der beredou korpsen der mil. lichting 1910 en 1911 is nog niets officieels be paald. Aan do dienstplichtigen dor bereden korpsen der mii. lichting 1911 wordt van af 16 Mei j.l. de verhooging der mobilisatietoelage ad 0.15 per dag toegekend. A. de V., Rottumeroog. Richt langs den hiërarchieken weg een v erzoek tot den Opper- bevelh. van Land- en Zeemacht. A. O., Roozendaal. Zooals de betrekkelijke bepalingen thans luiden, hebt gij geen recht op twee reisdagen. C. A., Bergen-op-Zoom. Wendt u om inlich tingen tot uw compagnicx-comm. en zoo noodig tot diens naasthcogei cn chef. H. L., Utrecht. Zie ons antwoord aan C. A. T., Soest, in dit blad. Ph. H., Veldleger. Gij vertrekt eventueel met de mil. lichting 1914 met onbepaald verlof; gij kunt echter langs den hiërarehieken weg den M. v. O. verzoeken tegelijk met de mil. een groote roode roos met vlammend© bloem bladen en bleef daar een uur branden. Onze granaten hadden een munitie-depot van den vijand getroffen en al do heuvelen in den omtrek werden rood verlicht door de helsche glorie van het vuur. Zoo dreunden den goheeien nacht de ka nonnen voort en wns de lucht voortdurend vol van het gewemel en het gehuil der granaten en de maan verschool haar gezicht achter haar sluier, om dit afgrijselijke, dat de aarde tot een hel maakt, «niet te zien. Maar in een boschje vlak bij zong een nach tegaal den geheelcn nacht lang." In de „Vorwarts" wordt, naar Wolff seint, de volgende gevechtsepisode vertelt: Bij Roeux bezette een compagnie 'snachU 260 M. van een geducht in elkaar geschoten loopgraaf. Terwijl de manschappen hard werk ten om hun stelling in 6taafc van verdodigin- tc brengen, groeide liet vijandelijk vuur tegci den morgen tot trommelvuur aan en Bloot de stelling volkomen af. Om tien uur 's morgens vielen do Engelschen over het gehcele front aan in verschillende golven. Tot 300 M. nader den zij het volgend© ©ogenblik waren zij vernietigd. Tegelijkertijdten .oosten vanhet lichting 1913 te mogen vertrekken. Hiervoor moet go gegronde redenen hebben. J. S., old leger. Zoo ge tot verlofsoEXicier wilt worden opgeleid, moet uwe ontwikkeling zijn opgevoerd tot het peil. dat aan de voor toe lating tot hot reservekader gestelde cischcn, het nicest n a b ij komt. Zie voor deze cischcn art. 10 van bet K. B. van 8 Mc-i 1906 no. 96 (It. M. V. B. U. 2e stuk biz. 1589). Jn lmt algemeen neemt men, wat het vorenstaande be treft, geen examen af, dooh laat den graad van ontwikkeling aantoonen door overlegging vnn diploma's, enz. Overigens moet ge een vnan- drigscursus van drio maanden doorloopen, en voldoet go na eindiging van dezen cursus aan do voor vaandrig gestolde eisohen, dan wordt go aangesteld tot vaandrig en na twee maan den in dezen rang te hebben gediend, kunt ge tot officipr worden aangesteld. Zijt ge eenmaal vorlofsófficicr, dan kunt go tob heden niet over gaan bij de beroepsofficieren. Om dit to worden zoudt gij u eerst als vrijwillig-sorgeant moeten verbinden en vervolgens een tweejarigen cursus bij het wapon der infantcrio en ten slotte den hoofdcursus moeten volgen (d. i. ook een 2-jarige cursus). J. B., Den Haag. Inrichtingen, die u bepaal delijk opleiden voor den dienst bij de cavalerie, bestaan er niet voor zoover ons bekend is. Gij kunt u echter op elk© pnrticuliero rijschool be kwamen in liet paardrijden. Gij hebt bv. in d© Laan v. Meerdervoort t© 's-Gravenhage zoo'n school. H. K., Sclioondijke. Gij hebt zelfs meer ver goeding ontvangen, dan waarop ge recht liadt; go had slechts aanspraak op do vergoeding tot en met 14 Mei j.l. 3. II, 3 Inf. Waar uw vader nog in staat is tot werken en deze dus in het onderhoud van het gezin kan voorzien, geloovcn wij niet, dat U in aanmerking kunt komen vcór een hooger© vergoeding. Nu brengt uw broer wel niets in, doeli daarentegen is het gezin ook kleiner geworden en ©venzoo de kosten van onderhoud. Vermeent gij echter, dat uw vader door uw verblijf onder de wapenen met do thans hem toegekend© vergoeding en overigo inkomsten niet voldoende in het onderhoud van heb gezin kan voorzien, laat hij dan een schriftelijk verzoek om verhooging der vergoe ding tot, den burgemeester zijner woonplan 13 richten. Mocht zuilcs niet ibaten, laat hij zich dan wenden tot de commissie, 'bedoeld iu ons antwoord aan P. M. Troepen in Zeeland in dit blad. A. v. d. V., Troepen in Zeeland. Tijdens uw verlof tot herstel van gezondheid hadb ge recht op soldij (zonder mobilisatietoelage) en me- nagegeld. O. K., 's-Gravenzande. Wanneer gij met ver lor zijt, moogt gij geen kaarten zonder post zegel Terzenden, tenzij gij ze verzendt aan mi litairen, niet met verlof; wel moogt gij ze van militairen, die niet met verlof zijn, zonder postzegel ontvangen. P. J. de N., Well. 'Naar onze meening hebt ge nog aanspraak op de vergoeding, die u meer werd toegekend, toen uw tweede zoon. ni dienst kwam. Richt een 'bezwaarschrift tot a© commissie, bedoeld in ons antwoord ean P. M., Troepen in Zeeland in dit blad. H. v. T., Zundert. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1912 is nog niet© officieels bepaald. Blijft gij na verirek dezer lichting toch onder de wapenen, dan be houdt ge desniettemin uwe vergoeding. Voor overplaatsing kunt ge langs den hiër arehieken weg een verzoek richten tot den Op perbevelhebber van L.- en Zeemacht. P. M., Troepen in Zeeland. Zoo ge vermeent te weinig vergoeding te ontvangen, richt dan een bezwaarschrift tot de commissie van voor lichting in zake do bezwaarschriften wegens vergoedingaan kostwinners voor Uwe pro- vincio. Hot bezwaarschrift te richten tnt den Heer Voorzitter der commissie in de 'hoofd plaats der provinoie. F. Br., Veldleger. Tijdens uw verlof tot her stel van gezondheid, hadt ge gedurende uw ge heel© verlof recht op soldij (zonder mobilisatie- toelage) en op menagegeld. H. iS., Bussum. Laat uw collega uit Hengelo langs den hiërarchieken weg een verzoek voor ruiling richten tot den Opperbevelhebber van L- en Zeemacht; als hij dan in zijn verzoek vermeldt, dat gij genegen zijt met Jiem te ruilen zoo noodig kunt go hem een Schrifte lijke verklaring van U opzenden, opdat hij die bij zijn verzoek kan overleggen!) dan behoeft gij geen verzoek in te dienen. L. H. W., Doesburg. Volgens het betrekkelijk schrijven wordt ean ieder militair, dus naar onze meening ook aan de buitengewone kom- miezen, in het aan U bekende tijdvak één dag langer verlof verleend. De command. ter piaatse is evenwel 'bevoegd en verplicht die be perking toe te passen, welke noodzakelijk is in verband met den goeden gang van den. dienst en met de veiligheid. P. S., OLsterwijk. Zoo ge voor de door u be doelde diensten gebruik moet maken van uw eigen rijwiel, kunt ge in aanmerking komen vcor de rijwieltoelage, bedoeld in de punten 2 of '3 van L. O. '15 Deel B. no. 82. Op andere toelage hebt ge geen aanspraak. J. VV., Oostburg. Gij zijt volstrekt niet ver plicht ze t© vergoeden, indien gij ze werkelijk nog in uw bezit hebt. Volgens art. 195 van het „it. v. A. 1916" moeten alleen dio rijksgoederen worden vergoed, welke door uwe schuld, nala tigheid of gebrek aan zorg, vervreemd, ver loren, zoek of onbruikbaar gemaakt zijn. Zulks is hier niet het geval, zoodat ook van vergoe ding geen sprake kan vvezon. Vraagt derhalve uw compagmes-comm. té spreken. ötM Brouwershaven. De door u bedoelde merliinkt is verkrijgbaar bij de fa. v. Strauien, V issekersdijk te 's-Gravenhage. K. G., Deventer. Richt langs den hiërarchie kin weg een verzoek voor plaatsing bij ecu militaire slagerij tot den hoofd-intendant allereerst worden daarvoor aangewezen zij, d:o tot de adrn. troepen behooreu. loelage wordt, zoover ens bekend is, met toegekend. J. v. E., Den Haag. Heeft geen aanspraak op de door u bedoelde toelage. A. G., Troepen in Zeeland. Om bij het wapen der Kon. Marechaussee ta kunnen overgaan, m et go eerso zes maanden iu diens; zijn; oaai na hunc g© langs den hiërarclr.eken weg tot den inspecteur van dit wapen een verzoek station van Roeux oprijdende „tanks" werden door de Duitsche artillerie onder vuur genomen en verdwenen spoedig weer. Toen de compagniescommandant 's middags zijn menschen telde waren er nog twee officie ren en 37 man over. Inmiddels begon de muni tie te verminderen. In den loop van den middag beproefden do Engelschen nog viermaal do stelling te naderen, maar werden telkens door de zwakke bezetting afgeslagen. Tegen den avond rukten twe© Engelsche compagnieën met twee mitrailleurs min en zetten zich 300 M. rechts voor de stelling vast, terwijl zoowelvan links als in 'het centrum sterke tirailleurlinies voorwaarts gingen. De toestand werd uiterst kritiek. Toen snelden een musketier en vier man niettegenstaande het hevige vuur naar de loopgraaf rechts en eon onderofficier met vier man naar de linkerloopgraaf, en bewerkten deze mot handgranaten, terwijl de rest vanuit de stelling een uiterst bedaard en juist gericht vuur opendon. Tenslotte werd de kleine schare door een aanval in front en van rechts en een dreigende omvatting van links gedwongen lang zaam door het versporringsvuur terug te tres- ken op een achterwaarts gelegen loopgraaf, waar het overschot opnieaw stolling naia.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2