X.- DE SOLiPATEMOOORAlXrT van Woensdag 16 3VT©i 1 X V ^J€orWf>r '-<lj^nms ut Jowcy&^?yif"<iy Crvgny Cuevi" JtrSf-' "faire» CiKfiery ürfèra ,.v "2p*>r?°P^ tf&i XMxyfhUf tymer*%e.yj//cll,jl!?/^s L-.-^T oJ$p»# >jHnjvin^r~^is'fi/^/Je' %- *r. f^T* m/3irè''<:: ^gctfiernf Y»*w £Msrie t •,v" f^jmV'-/BÏ Een der gedeelten van het Westerfront, waar in de laatste weken het godnchtst is gevochten, zien wij op dit baartje, nl. den omtrek %-an Reims en vooral de streek ten oosten van deze stad. Het zyn de Franschen, die daar het offensief hebben geopend, maar die er krachtigen tegenstand vonden van de Duitschers. Trouwens het scheen zeker, dat de Duitschers hier een doorbraakpoging zouden beproeven, en zij hadden er dus vrij wat troepen. Toch zijn de Franschen er hard vooruitgegaan in de laatste weken en hebben ze bijv. bij Aubérivo en ten noorden daarvan goede vorderingen gemaakt. De strijd duurt er hevig voort. to doen voor dat der eersten. Maar er waren jenkelo vakmannen^ dio waarlijk fraaie kunst stukken leverden m hun soort, wij zagen een commode, een naai'tafoltje en oen kastjo van een gemobiliseerde, oen vakman, die waarlijk een lust voor de oogon vormden. Doch aan den anderen kant merkten wo ook in de officieren- afdeoling een uit hout bewerkte en fraai be eneden wieg op, waarop do beste schrijn werker prat kan gaaneven fraai is een werk bank van een lndisehen officier, een stoof van een officier van gezondheid. Over 't geheeL echter had men zich tot oen- voudige voorwerpen bepaald: het aantal pre senteerbladen, naaikistjes, byouteriedoozen, kapstokken, hioemenstanders, kistjes en kast jes, handdoekrekken en tafeltjes, enz., was inderdaad eerbiedwaardig. Veal daarvan zat bekroond zijn, zooals de lijst ons later zal leeren, maar zeer veel moest voor de jury na tuurlijk buiten beschouwing blijven. Dit wil met zeggen, dat ook zij, die geen medaiLle kre gen, minderwaardig werk leverden, volstrekt auot: op de plaatselijke tentoonstellingen kre gen tal van stukken een bekroning, die de jury Iner voorbijging, voorbij moest gaan, omdat iets anders mooier dan mooi waa. Over 't geheel was het snijwerk zeer knap gedaan, dikwijls met eigen motieven en van eigen smaak getui gend. Betrekkelijk weinig vonden we op de tentoonstelling voorwerpen met de figuurzaag bewerkt, missènien omdat dit werk nogal breek baar lykt, en een paar vogelkooien hadden bijv. bij !t uitpakken reeds sciiado geleden. Daaren tegen troffen we wel eenige zeer kunstige stuk ken aan, welke ingelegd waren met verschil lende houtsoorten, die een aardig effect maak ten en welke arbeid ons wel toelijkt een ge duldwerkje te zijn, dat met handigheid en j smaak gedaan was. In de afdeeling Helder gaf hiervan o.a. korp. Hofiand met zijn Rattevan- ger van Hameien en andere stukken mooie voorbeelden, en fraai is ook hot Heilig Avond maal in een andere afdeeling, uit zeer vele stukjes ingelegd en dat te koop stond voor 550. Minder dan wij wel gedacht hadden, vonden we op de tentoonstelling knoop- en haakwerk vertegenwoordigd. Is de lust er voor niet groot, zijn de grondstoffen te duur, of is het omdat Jiet uit den aard der zaak betr.-kkelijk minder voldoening geeft? Wat er van deze soort huis- viyt W3S, bleek mooi en kunstig ook wel. Zoo zagen wij een mooien tafellooper. een gehaakt kleed een paar vloer- en kdstkleedjes, een hangmat. Onze aandacht werd gevestigd op een zijden kussen met een geknoopte band er over Tan nauweljjks SC» c.M. lengte, waaraan 100 oren gewerkt was. Het was mooi fijn werk, maar to mooi om gebruikt te wordenToch een merkwaardig stuk. Xaast hout-, vonden we ook vee! metaalbe- werking op deze centrale tentoonstelling en tot het beste daarvan behoorde weer het koper- j drijfwerk van Nieborg, waarop we ook reeds wezen in ons verslag op de plaatselijke Amster damse he tentoonstelling. Vooral echter trok in de afd. Stelling Amsterdam de aandacht het fijne werk van mil. W. A. Slager, die uit munt stukken: halve centen, centen, halve stuivers, zeer fyne voorwerpjes had gevormd als koperen keteltjes, koperen komfoor, verder een zestal koperen kopjes en schoteltjes op een koperen bind en een oude Friesche tuitlamp en nog andere voorwerpjes uit een oude afgedankte trom. Alles mooi gepolijst en vertind en fijn afgewerkt, ware kunststukjes. Van denzelfden inzender waren er uit een plat stuk koper ver vaardigde fittings uit één 6tuk, die bewonde ring wekten. Hierbij sluiten zich aan do vervaardigers van eenige schepen. Zoo zagen we een kruiseraode! van een zeeofficier, een ontzaglijk stoomschip de Discovery", tot in de puntjes uitgewerkt, 110 K.G. zwaar en te koop voor 1G00 gulden, von mil. F. H. A. W. Vervoort (garnizoen Arnhem), die ons ook het stoomschip „Kat wijk" vertoonde. Pontonnier J. Klevn (Amster dam) zond een fraai zeilschip, tjalkmodel, in mes volledige takelage. Esiv grooie plaats op de Centraio Tentoon stelling namen ook het schilder- en teekenwerk, de decoraties in evenals we dat reeds op de [AmsterdamscRe afdeelingsexpositio opmerkten. Er was daarbjj ook veel werk van officieren, niet zelden uitstekendin ziin soort Bijzonder goed leek ons onder de ve!e het werk van den mil. Ant. Kurvers in de afdeeling O. en O. Zeer opmerkelijk was ook liet pleister- boeteeer en placquette-werk, de beeldjes, enz. in de L©- geringsgrooo Ededaaronder waren werkelijk stukken, dio blijk gaven van meer dan gewone vaardigheid en kunstzin. Dat cok de kunst van het batikkon niet geheel verwaarloosd werd, blijkt uit enkela inzendingen, o. a. van sergt. Bchooleman (Tilburg). Esperanto-Cu^sus door H. BLOK, Profèsoro de Esperanto. (9 Les VH. VERTALING van Thema 4. La Sornero. La plej agrabla sezono estas la Soraero, La tagoj estas longaj kaj la suno estas jam horojn antat ol ni vckagis, alta al Ja dielo. Preoipe nun per la fruigo do la tempo kun una koro, oni povas muite gui la somerve- teron post la laboro. En Junio la farmistoj komencas falci la longan herbon por akeri fojnon. La brutaro estas jam longan tempen en la herbejo. La floroj estas plenaj jo odoro kai koloro. La arboj estas plenaj jo fclioj kaj la fruktoj granaigoaj tfinn tagen. La malhelaj vestoj de maljunulpj kaj junuloj estas anstataüitaj per helaj kaj maipli varmaj vestoj. Mulfcaj homoj foras vojaf-oton, ofte al b&nloko aü al la arbaroj. ï'iui kiuj ne haves an&oraó libertejaponecias bme pro fit 4© la bejji Vétero Pimande; Tiam la. We zouden inderdaad het grootste gedeelte van onze ocrurant heden nocdig hebben, wilden we ol het mooie of merkwaardige opsommen, dat er op de Haagsche tentoonstelling te zien was. Echt militair werk was bijv. een reliëf kaart van den omtrek van Amersfoort, een stel sel loopgraven met bnvo-gen, een pontonbrug. Meor knutselwerk, maar toch interessant was een D-trein uit karton en kinderspeelgoed ver vaardigd, jammer nog niet geheel klaar. Er waren velo mooie klokken Friesohe hangklok ken, staande klokken, pendules met coupes; er was een eigen gemaakte viool von een milicien, die daar nooit iets van gozien had eh die geen muziekinstrument bespeelde; er was een bui tengewoon fraai en fijn besneden lepelrekj© met houten lepeltjes, ieder op zich zelf van groote kunstvaardigheid getuigend, er waren hangmatten, er waren eenige stoomketels en twee mooie, kunstig ineengezette draaimolens, een met muziek zelfs, als hij in beweging kwam er was ven wachtmeester Van Wpssem (Stel ling Arasterdam) een prachtig haardstel met tang, schop, enz.er waren heel mooio ge- vlocht _n dingen van biezen en stroo, o. a. een zeer fraaie papiermander was nog een heele afdeeling opgezette vogels; er was... maar we moeten eindelik uitscheiden met onze opsom- mirfg, die oentonig dreigt te worden. Maar dit zal onzen lezers evenals ons geble ken zijn, dat door deze tentoonstelling duide lijk is uitgewezen, welk een succes de beoefe ning van huisvlijt in leger en vloot heeft opge leverd, een succes te danken aan het initiatief van den Opperbevelhebber maar bijzonderlijk ook aan do actie in dezen van ,,0. en O.', generaal Kleynkens aan hot hoofd en wakkere nffirieren als luitenant Swoeo als medestanders. Deze laatste heeft zich voor de huisvlijt in 't Nederlandsche leger zeer groote verdienste verworven. Voorzeker, voor deez mooie tentoonstelling hulde aan do afdeeling „Ontwikkeling en Ont spanning voor de Gemobiliseerde Troepen" van het Algemeen Hoofdkwartier, te meer omdat zjj ook overigens zooveel doet voor ons leger en onze vloot. Want de huisvlijt is slechts een ge ring onderdeel van haar grootsche omvang rijke taak: ontwikkeling en ontspanning te geven aan onze troepen te velde, in de depots, op de forten en de schepen. Van die taak zagen we iets.-toen wij op de tentoonstelling een kijkje namen op de galerijen, keurig met vlaggen enz. getooid. We zagen daar niet alleen eenige instructeurs, die ons toonden, welke verschil lende methoden gevolgd werden bij de hmsvlijttontoonstelling, we hebben er niet alleen teekeningen van machines enz. be zichtigd. wij kregen er vooral door grafische voorstellingen en statistieken eenig idee van het vele door ,,0. en O." verricht. Wei aar dig, en indrukwekkend tegelijk, zijn sommige cijfers die ons hier voor ooeen worden gesteld, in vergelijking gebracht. Zoo werden er niet minder dsn 56.940 potlooden verdeeld over de gemcbiliseerden, voor het hout daarvan zouden twee dikke boomen noodig zijneen stroom van inkt is uitgestort over de troepen van 29.105 fleschjes; als men al de cahiers op elkaar stapelde, zou men een hoogte krijgen van 7.33 M., zijnde veel meer dan tweemaal de Eifffeltoren te Parijs; het tcekenpnpier, uitgelegd, zou een reep vormen van .54 K.M.. een uur of 10 gaans dus; er werden 130.873 leerboeken verzonden en een 3000 paGserdoozen. En voor ontspanning zorgt de afdeeling .,0. en O." niet minder, daarvan hebben we elders op de galerij tabellen cn voorstellingen gczipn: 1858 dam-' en schaakborden, 9666 spellen kaarten,. 40 gramophoons, vele mandolines en tal van andere muziekinstrumenten, sjoel- .bakken en .tennisrakets, voetballen, een menigte gezelschapsspelen werden naar do ge- mobiliseerden verzonden. Ook in dit opzioht was de vijfdaagscho tentoonstelling leerzaam en opwekkend. Zaterdagmiddag zooals reeds voorzegd was, heeft H. M. do Koningin-Moeder Haar belang stelling getoond door een bezoek aan de ten toonstelling. Haro Majesteit kwam om onge veer half twee en bleef meer dan anderhalf uur, tot ongeveer kwart over drie. Haar geleide bij dit bezoek bestond uit de hofdame Jonkvr. van do Poll, den kamerheer-thesaurier ihr. Schim- mclpenninok en den kamerheer-secretaris, jhr. rnr. W. F. Roei!. Het tentoongestelde werd met de meeste be langstelling dcor 'H. M. in oogensehouw geno men met name hetgeen vanwege do afdeeling O. O. werd tentoongesteld op het gebied van lichamelijke ontwikkeling, onderwijs enz. H. M. deed verschillende aankoopen en kocht een aantal loten. Zij werd ontvangc-n door gene- vagonaroj estas plenegaj kun tielnomitaj „tagliomoj" kiuj en la kampo pasigos la tagon. Promcnado en la libera naturo estas pli bona ol la restado en la varmaj stratoj kaj domoj de la urboj. La freSa kam pa aero donas novau sanecon kaj novan fortou. VERTALING van Oef. 9. 't Zal niet gaan. I. Een heer komt een café binnen. Hij roept den kollner en vraagt: „Kan ik hier wat voor mijn centen eten?" „Zeker", zegt de kellner, „Wilt U een vol diner en een flesch wijn hebben? „Zeer gaarne", ia het antwoord van don heer. Tien minuten later brengt de kellner hem het eten met de flesoh wijn en do heer eet en drinkt zooveel hij maar kan. Nu roept hij opnieuw den kellner, neemt uit zijn vestzakje eenige geldstukken cn geeft ze aan den kellner. Deze is zeer verwonderd en zegt: „Maar Mijnheer, Uwe rekening bedraagt drie en een halve Gulden." „Dat kan wel zijn", antwoordt do man, „maar toen ik binnenkwam heb ik u ge vraagd ot ik hier wat voor mijn centen zou kunnen eton en ge hebt ja geantwoord. Ik heb maar 17 centen, hier zijn ze." F ordtjvervolgd). raai Kloynhens, dio do loden van do regelings- eommissie do heeren J. M. Sweep, mr, H. K. Versteeg, H. F. van Meer, R. Kooien en mr. Th. R. J. Wijors, allen res.-luitenants, aan II, M. voorstelde. In do zaal deed H. M. ook do dames Versteeg cn Wijcrs, dio do rogclingsoommissio behulp zaam zijn geweest, aan zich voorstellen. Op do tentoonstelling brachten Zaterdagmid dag o.m. een bezoek do minister van Koloniën; do oud-minister van oorlog, H. P. Staaldo gc- noraal-mqjoor J. M. F. J. Latour, commandant der Ulo divisie; generaals-majoor O. L. O. F. Aborsoh, inspecteur der beroden artillerie, en gepens. generaal-majoor P. AV. AVebor, oud commandant der IVo divisie. Des avonds werd een feest gegeven, bestaande uit gymnastiek-uitvoeringen, zang en muziek, waarbij ook Z. K. H. de Prins tegenwoordig was, alsmede do Opperbevelhebber van land- en zocmncht. De Prins werd ontvangen door gone- raal-m&joor Kloynhens, voorzitter van do Afdee ling O. O., en door den reserve-lo-luiteuant der grenadiers Sweep, onder-voorzitter der rege- ungs-commi s sic. De toestand in den reuzenstrijd. Zoo ooifc, clan leven, wij op dit oogcul>l>k weer in een tijd van afwachting. Het nieuws, dat werkelijk belangrijk, ook voor do toekomst, genoemd kan worden, is sciaarscli. Noch van de verschillende fron ton, noch over de vredesquaestie komen be richten, die ons iets wijzer maken over den uitslag en het einde van don wereldoorlog. Maar wel komen or allerlei mededeelingeu, die spreken van kans op spoedig belang rijke feiten. Het oogemblik nadert, dat do conferentie te Stockholm bijeen zatl komen en dan zullen wij misschien iets vernemen, of de hoop, die nog steeds bestaat, dat dit jaar ons den vrede zal brengen, grootcr zekerheid krijgt. Bovendien, do Duitsche rijkskanselier is teruggekeerd uit het hoofd kwartier en hij heeft nog het volle vertrou wen van zijn keizer, het woord, dat hij zal spreken, is ook het woord van den Duitschon keizer. En hij zal spreken Dinsdag 15 Mei, wordt gemeld, zal hij het woord nemen en antwoorden op de interpellaties betreffende bet oorlogsdoelvooraf heeft hij een bezoek gebracht aan Weenen. Dit kan Dinsdag zeor belangrijk worden en de mogelijkheid bestaat, dat in Duitschland dan eindelijk het verlossende woord valt, dat de centralen te kennen geven tevreden te zijn met voor waarden, waarop ook de geallieerden vrede kunnen sluiten. Men moet zich echter blijkbaar nog niet al to zeer verheugen, want er komen weer zonderlinge berichten van Entente-kant. non t-prcekt daar zelfs van een mislukking van de Stockholmsche conferentie. De Bei gische sociaal-democratische minister Tan- dervoldo is to Stockholm aangekomen en hij heeft verklaard, dat de Be'gische socialisten weigeren om samen te werken met de Duit sche meerderheidsgedelegeerden, terwijl ver der wordt meegedeeld-.s" at de minderheid der Duitsche sociaal-democraten geen pa--sen zoude krunen krijgen naar Stockholm. Ook do voorzitter der Engelsche sociaal-dc-mo cratieche partij Hyndman wijst medewer king met. de Duitsche socialisten af. Dat is niet vecibelovendBovendien houd» men, in do kringen der Entente, ook vol gons do uitlatingen der jongste dagen nog steeds vast aan de voorwaarden, die op Wil son's nota in Januari .j.l. geopenbaard zijn, en waarbij volstrekt nog geen sprake is van vrede zonder annexatie, waarbij men wel een verbrokkeling vraagt van Oosten- rijk-Hongarijo, waarbij men Turkije wil laten verdwijnen uit Europa. Op die voor waarden zullen de centralen zeker niet. in gaan. Maar 't zijn Engeland en Frankrijk blijkbaar ook alleen, die dit verlangen, in Rusland is de toestand sedert Januari zeer veranderd. Weliswaar is die toestand er nog verre van duidelijk en het eene bericht vandaar is steeds weer in strijd met een ander. Feitelijk zijn er. met weet het, twee machten, die vaak in verschillende zin werken, de voorlocpigo regeoring, waarvan de minister van buitenlandselio zaken Mil- joekof do ziel is, en do raad van arbei lers- en scldater.afgewaardigden. Reeds meen- -Dn eenmaal kregen we een proclamatie van Mil- ioekof, die een paar dagen later regelrecht werd tegengesproken door de regeering, onder den drang der arbeiders en soldaten. Nog lijkt het niet zeker, of vertegenwoor digers van deze laatsten aan de Stookholm- sche confenen tie zullen deelnemen, noch wordt opnieuw verzekerd, dat do voorloopigo regeoring. en hot comité der arbeiders en sold aten alge vaardige! <m heb eons zijn, dat geen afzonderlijke vrede net Duitsohland moet worden gesloten,'nog worden de sol daten aan 't front opgewekt om te vecihten voor de vrijheid van Rusland, maar het staat tever;3 vast, dat het comité don vrede verlangt op den grondslag van ,,geen an nexaties, geen veroveringen." Deze formule blijft echter onduidelijk en allereerst i6 het voor het komen van den vrede, voor de onderhandelingen daarover noodig, dat er e&n program wórdt opge maakt. Thans is er zoo een gepubliceerd in Rusland. En wel in het blad van minister Kerensky, den sociaal-democraat, die lid is van de voorloopige regcering zoowel als var den raad der arbeiders en soldaten. Het is oen practisch werkprogram, dat inderdaad concrete aanwijzingen voor de onderhande- Do uitgang ano dnidt aanlid, bewoner of aanhanger van: Holandano Hollander. KristanoChristen. Urb^no stedeling. De uitgang estro duidt aanhoofd of leider van policestro commissaris van politie: Sipestro kapitein. Do uitgang isto duidt aan het ambacht, hot beroep, de gewone bezigheidboto laars, botisto laarzenmaker; muziko muziek, muzikisto muzikant; kuraci genezen, kuracisto geneesheer. Oefening 10. Vertaal de woorden paroladanto, paroladisto, pordisto, pordistino, kombisto, komercisto, fabrikisto, fabrikanto, fabrike8tro, regnestro, spritulo. pied-iranto, kar ulo, karulino, carmulo, carmlilino, savinto, vojnganto, scienculo. De vragende zin. Men duidt den vragend^n zin aan door te beginnen met het woord CU, dat beteokent: is het zoo dat; tenminste, indien de zin niet met een vragend v.n.w. als: kiu wie kio wat, kio waar, kiam -= wanneer, kial waarom, kia welk, kiel hoe, bie3 wiens, kiom hoeveel, begint. De omzetting der woorden, zooals dit in lingen geeft. Wij nemen het, aan de hand van heb ,,N. v .d. D." over uit bedoeld orgaan, de „Rabotsjaja Gaseta". lo. op een bepaalden dag worden alle krijgsverrichtingen te lande gostaakt; de toestand ter zee blijft onveranderd 2e. als grondslag voor de vaststelling der nieuwe landsgrenzen dient do oude kaart van Europa; 3e. elite staat behoudt zich bepaalde rechtaanspraken voor op landen die zich vóór den oorlog in vreemd bezit bevonden 4e. de bevolking der grens-streken mag den wensch tot uitdrukking brengen, een onafhankelijken staat te gaan vormen en op de betreffende verklaring wordt acht gegeven, zocdra tien procent of meer zich vóór haar uitspreken; 5e. in de gevallen onder 3 en 4 treft de vrede3-conferentie maatregelen vcor een volksstemming in de bedoelde streken op grond van algemeen, gelijk en geheim kies recht binnen een bepaalden termijn; die stemming wordt gehouden onder toezicht van vertegenwoordigers van beide partijen; 6e. Er wordt een fonds gevormd van ongeveer 25 milliard francs voor den weder opbouw van het door den oorlog vernielde gebied en de oorlogvoerenden nemen allen deel aan dit fonds naar verhouding hunner oorlogs-uitgavenhet fonds wordt verdeeld naar mate van de bewijsbare 6chad© onder de getroffen bevolkingen. C'ok in deze zes punten vindt zeker nog niet elke moeilijkheid ten volle hare oplos sing, maar zij lijken ingegeven door een eer lijk en oprecht streven om een einde te ma ken aan den meedoogenlooze®, den Moedi gen strijd, die op de slagvelden blijkbaar niet zijn einde lean vinden. Want zeker nog maanden, maar misschien nog jaren zal die strijd op de veraohillende fronten voortduren, voordat hij een beslis sing brengt. Er zijn belangrijke overwinnin gen behaald door de Engelschen en de Fran schen, deze hebben groote vorderingen ge maakt op het front van Lens tob Reims en verder, doch. aan de Duitsche grenzen zijn zij nog lang niet, en het offensief, met. zoo groote opoffering aan menschenlevens begonnen en doorgezet, verslapt telkens weer, blijkt niet doorgezet te kunnen worden met dezelfde kracht. Elke nieuwe stoot lijkt zwakker dan de voorgaande. Voor weken stonden Franschen en Engelschen reeds tot op enkele K.M. van St. Quentin, nog altijd is de stad in handen der Duitschers, en op andere punten gaan de geallieerden maar weinig sneller vooruit. Nog altijd is het ge- i bied, waaruit do vijand verdreven moet worden, maar waaruit hij zich zeer moeilijk laat verdrijven, een groot stuk van Frank rijk en bijna geheel België. En Engeland roept ondertusschen ook reeds zijn mannen tot vijftig jaar ten strijde, weliswaar voor- loopig vrijwilligers, maar wie weet., hoe spoe dig ook voor hen de dienstplicht zal worden ingevoerd. Veel belangrijks, we zeiden het reeds, is er in de laatste dagen niet gebeurd op de oorlogsfronten; de actie in het Westen is nog steeds van het meeste gewicht en hard wordt daar, nog gevochten, van beide kan ten, met het gevolg, dat het resultaat niet groot is. De Engelschen vooral vallen hevig aan, en nu weer over een vrij groot front, van Lens tot Kamer ijk. Bijzonder hevig is er gestreden om het dorp Bullecooirt, dat echter nog niet in handen der Engelschen moet zijn, welke echter wel Reux, ten oosten van Atrecht. schijnen te hebben be zet. Bij Reims vallen de Duitschers aan, en bij Verdun wee^ de Franschen. FRAMKRU?*. Van het Westelijk Oorlogsterrein» Het Engelsch-Fransche otfensïef. PARIJS. Off. De wederzijdsche artille rieën waren vrij bedrijvig in den loop van Zondagnacht tusschen Somme en Oise even als op het Aisnefront. Zondagmorgen deden de Duitschers hevige aanvallen op het pla teau van Craonne, ten noorden van Reims, en bij Maisous de Champagne. Alle aanval len werden gebroken door het Fransche vuur; de aanvalsgolven vloeiden terug na hevige verliezen te hebben geleden. De Fran schen maakten gevangenen. Bij Verdun voerden de Franschen twee volkomen get- slaagde overvallen uit, waarbij wij oen aan tal gevangenen maakten. Overigens verliep de nacht kalm. LONDEN. Officieel. Patrouillegevechton Zondagnacht ten noordwesten van St. Quen tin en ten noordoosten van Lervergnir. De vijand leed verliezen; onze posten werden op zekere punten vooruitgebracht. Do strijd in Bullecourt duur voort. Wij brachten Zon dagnacht onze linjo ten zuiden van de Scarpe een weinig vooruit en verbeterden onzo posi tie op de westelijke hellingen van den Groen landheuvel ten noorden van de rivier, waar bij wij eenige krijgsgevangenen maakten. Vroeg in den nacht werd ©en vijandelijke tegenaanval ten oosten van het kerkhof van Rooux afgeslagen. Ongeveer 50 krijgsgevan genen blevon in onzo handen. BERLIJN. Officieel. Bij Atrecht levendig vuur. Partieel© aanvallen van <lo Engelschen op liet park van Oppy en op Bullecourt zijn mislukt. Aan het Aisnc- en Champagnefront i& do toestand -onveranderd. De strijd b(j Atrecht. LONDEN. Renter's correspondent in het Britsche hoofdkwartier seint d.d. 12 Mei o.a.: Op het Engelsche front wordt over een het Nederlandsen geschiedt, duidt in Espe ranto nimmer een vraag aan. Bijv.: Cu vi vonas? komt gij? (is het zoo, dat gij komt), cu vi estas malsana? zijt gij ziek? Kiel vi far tas? hoe vaart u? Kie estas mia Capelo? waar is mijn hoed Kiu ploras tie êi? wie weent hier? Oefening 11. Vertaal; Ne iros. II (daürigo). La keinero tre kol'erigis, no volas akcepti la deksep cendojn. iras xal lft direktoro kaj alportas tiun ei'al la trompisto. „Kio estas?" demandas severo la direktoro. La viro rakontas allix la tutnn kistoriotaon. Koraence la direktoro ankaü iom kolerigis scd iom post iom li kvitigis kaj diris fine rideteme al la viro: „Gardu ciajn deksep cendojn, mi pardonos Ci tiun fojon cian trompon sed faru nun al mi anki.il la plc- zuron kaj trompu sammaniero mian konku- rencanton aliflanke de mi Sed kio» respon- dis la viro? „Ne iros, dar hieraü mi jam trompis tiun persouon kaj' ostis precize li kiu direktis miu al vi." Mogelijkheid. Ebla botcekent: mogelijk; ebie beteckont: wellicht, waarschijnlijk; bijv. ■krédi gelooven, kredebla lengte van ongeveer 20 mijlen govochten, daar de gevechtspaur.o van do laatste dagen is over gegaan in talrijke Britaeho aanvallen op be perkte schaal. Gisterenavond begon do strijd en reeds hedenmorgen om acht uur waren ten noorden van de Scarpe 377 gevangenen geteld, terwijl er nog meer werden binnengebracht. Bij Bullecourt veroverden de Engelschen do Duitsche linies, maakten ruim 160'gevangenen cn sneden verschillende vijandelijke ingegraven afdeelingcn af, wannuode dan do oiulerstou- ningstrocpen wel verder afrokenden, terwijl zij zelf zich in het terrein vastzetten. Do Australiërs bleven mot groot élan aanval len en wisten zich met handgranaten een weg te banen in westelijke richting langs het voornaamste Dnilscho loopgra'venstelse!, dat do spoorlijn tusschen Qucant en Croisilles volgt. Het werk van de F.ngolscho hospitaalsoldaten was niet zwaar. Bij do operaties, dio 9 Mei begonnen, waren do verliezen inderdaad gering, niettegenstaande den wanliopigen tegenstand. De Britsche infanterie is vol lof over het nauw keurige verspcrring&vuur. De meeste gevan- Êenen in den strijd aan de Scarpe zijn Ber- jners. RUSLAND. Tegen een afzonderlijken vrede. PETROGRAD. Skobelef, lid van het uitvoerend conifcé van den Raad van arbeiders- en soldaten-afgovaaidigdon verklaart, dat het geheole Russbcho proletariaat mot verontwaardiging de gedachte aan een afzonderlijken vrede verwerpt. Tedere soldaat, die, om het zoo uit t© drukken, een afzonderlijken vrede sluit met de Duitschers, schaadt de alge- meeno zaak der Russische democratie. Het legor moet krachtig en strijdvaardig gemaakt wordenIet mag zich niet demo- biliseeron in do loopgraven, maar most tot hef offensief overgaan. De arbeidersraad en het coalitiekabinet. PETROGRAD. Het uitvoerend co mité van den Raad van arbeiders en soldatengedelegeerden verklaarde zich met 23 tegen 22 stemmen tegen deel noming aan een coalitie-ministerie. Acht van de moest invloedrijke leden onthielden zich van stemming. De quaestie zal worden onderworpen aan het oordeel van ©en vol ledig© zitting van den Raad van arbeiders en soldaten. Wij vernemen dat drie nieuwe porte feuilles zullen worden ingesteld n.l. van tru- xitie, arbeid en hulpverleeuing. De commandant van Potrograd afgetreden. PETROGRAD. Do commandant van Pe- tregrad, Korniloff, heeft ontslag genomen. PETROGRAD. 13 Mei. (Reuter.) Generaal Korniloff deelde mede. dat hij ontslag heeft genomen omdat zooveel orga nisaties aanspraak maken op de controle van het garnizoen en omdat de Raad van arbeiders en soldaten afgevaardigden, eischte dat hij al zijn orders ter goedkeuring aan den Raad zou voorleggen. GRIEKENLAND. De strijd in Macedonië. BERLIJN. Officieel. In de bocht van de Tsjerna, ter weerszijden van Gradesnica en ten zuiden van ITunm zijn hernieuwde v'jau- delijke aanvallen, zonder eenig suoc&s voor den tegenstander afgeslagen. Op de hoogt© Debrepoljé ten oosten van de Tsjerna zijn kleine gevechten nog niet beëindigd. TURKIJE- In Mesopotamia. LONDEN. Officieel bericht uit Meso potamia Onzo mobiele colonnes opereer den aan de Sjah-el-Edbèm en Diala, dron gen den vijand naar de Jebel-hamrin-keten, tachtig mijlen van Bagdad, terug. Jodenvervolging In Palestina. LONDEN. Reuter vernoemt uit welinge lichte bron, dat de geheel© Joodsche bo 'di king gedurende het Paacshfeest uit Jaffa, verdreven en gedwongen werd, in noordo.iike richting te vluchten. De Turksche autoriteiten lieten ooglui kend toe, dat dè Joden gedurende hunne vlucht beroofd, dat hunne huizen verwoest en hunne bezittingen gestolen werden. Zij die zich tegen de berooving verzetten, wer den opgehangen. Duizenden zwerven langs de wegen, hül- peloos en omkomend van eebrek. Hun lijden wordt nog vergroot door ziekten. Een menigte jonge Joden uit Jerusalem zijn zonder bekende bestemming "wegge voerd. VEREËW5GDE STATEM. Roosevelt's expeditie. WASHINGTON. Na een stormachtig debat droog de Kamer van Afgevaardigden met 215 tegen 178 stemmen haren gedele geerden ter interparlementaire conferen tie^ op het amendement op het legeront- werp, strekkende om Roosevelt te machtigen een divisie naar Frankrijlc te%regen, dat dcor den Senaat was geschrapt, weder te deen opnemen. Dc afzonderlijke vrede. NEW-YORK. De „Associated Press" verneemt uit Washington: De staatssecretaris Lansing sprak het gerucht, als zoude de Vereenigde Staten mot oen geallieerde mogendheid overeen zijn gekomen om geen afzonderlijken vrede te sluiten, tegen. Hij verklaarde dat er geen schriftelijk of niet-scbriftelijk verdrag over (wat geloofd kan worden); fleksi buigen, fleksebla buigbaar; vidi zien, vide- bla zichtbaar. Erna duidt aan: dè neiging of gewoonte tot, bijv. kredi gelooven, kredema lichtge- loovig; babili babbelen, babilema babbel achtig. lnda beteekent: het. 'waardig zijn, bijv. kr.edinda geloofwaardig, konorinda eerbiedwaardig. De bloedvcnvantschap, De lettergreep ho dient om de bloedverwantschap aan te dui den voortspruitende uit hét huwelijk, bijv. patro vader, bopatro schoonvader, filo zoon, bofilo schoonzoon, frato broeder, bof rato zwagor. De lettergreep ge vereenigt personen van beide geslachten, bijv. sinjoro mynkeer; gesinjoroj mijnheer en mevrouw of Dames en Heeren; patro vader, gopatroj ouders. Oefening 12. Vertaal de woorden: malla- borema, rompobla, meraorinda, aminda, labo- remn'.o, babilema, bahilemnlo, raensogema, mensogqm.ulo, vidipda, videhla, laifdülda, rnallaüdinda, riprocInda,j(eipgei9a, batalema, den vrede bestaat. Toon men er hij Lansir.g op aandrong te verklaren, of de kwestie misschien onofficieel wa3 besproken, wei gerde hij verder op het onderwerp in te gaan. Vredesvooriiitziohten. Vredesvorwachtingon. Naar ,,Hot Volk" verneemt, is te Amster dam op do groote bankinstellingen en exjKxli- tiekantoren nau het personeel geraden* vacantio vóór Augustus te nemen, omdat c-r mco gerekend moet worden, dat daarna de in getreden vredo buitengewoon drukke werk zaamheden zou kunflen brengen. De soc. vredesconferentie te Stockholm. NEW-YORK. Een aantel bekende Ame- rikaanscke socialisten beeft een telqgram gezonden aan de socialisten te Stockholm, Kopenhagen en Bern met verzoek dit door te zonden aan de Duitsche socialisten. Iu het telegram wordt gezegd, dat de democra tie van de geheele wereld Duitschland zal blijven bestrijden, totdat de Hohenzoilern zijn verdreven. Een der onderteekenaars is Russell, lid van de missie-Root naar Rusland. OP ZEE. Zeebrugge gebombardeerd. BERLIJN. Eenige vijandelijke monitors be schoten Zaterdagochtend Zeebrugge bij niet helder weer uit grooten afstand. Zij verwijder de zich weder toen do Duitsche batterijen liet vuur openden. Do materieel© schade is gering; er rallen geen menschenlevens te betreuren. Twee vijandelijke vliegtuigen werden omlaag geschoten. LONDEë. De admiraliteit meldt: Een ge deelte van onzo strijdkrachten die te Dover geconcentreerd zijn bombardeerden Zater dagochtend zeer zwaar en met goed succes Zeebrugge. De marine-luchtdienst verleende hierbij ook zijne diensten. Meer dan vijftien luchtgevechten hadden plaats, waarbij vier vijandelijke vliegtuigen vernield werden en vier moesten landen zonder dat men kon nagaan wat er verder mee gebeurde. .Wij missen twee vliegtui gen, een ervan landde in Nederland en werd daar geïnterneerd. Het vergaan van de „Baüarat". Do Daily Chronicle" bevat een aantal ver halen omtrent de voorvallen aan boord van heb transportschip „Ballarat", dat Australische troepen naar Engoland overbracht en door een Duitschen onderzeeër op ongeveer 40 Eng. mij len van land in den grond werd geboord. De ver halen zijn uit den mond van opvarenden opge- teokend. Een dor laatsten, die van boord ging, was zekere Michael Joseph Kaerns, van Sydney, die op hot salondck aan do piano was blijven zitten. 'Hij had daar ragtimes gespeeld, terwijl andere soldaten vroolijk in paren dansten. Hier was hij bijna achtergelaten, maar juist bijtijds dacht men nog aan hem en werd er een groepje uit gestuurd om hem te verlossen. „De mannen schaarden zich in het gelid alsof het voor eene parade was", zeide een Korporaal uit Tasmanie, „behalve dat het bij eene parade niet zoo vroolijk zou toegaan. Wij stonden daar ongeveer con half uur, terwijl de booten werden neergelaten en uit het gedrag der mannen zoudt ge niet opgemaakt hebben, dat het.schip in zin kenden toestand verkeerde. Zij schenen net allen als een prachtige mop te beschouwen. Een van hen begon „Australia will be there" te zingen cn allon zoiigcu mode. Hierop volgde „Long Trail" en ,,So loog, Lotty", een liedje uit een operette, dio op het oogc-nblik met veel succes in Australië gespeeld wordt. Intusschen werd geregeld voortgang gemaakt met het uitzetten der booten. Dit geschiedde vlug en zonder drukte. Hoe kalm alles ging blijkt uit het feit, dat er maar één man een nat pak gehaald heeft en die was van de ladder ge gleden bij het in do boot gaan. Ook eeen Aus tralisch eekhoorntje, dat een van do soldaten had meegebracht, viel in het water, doch werd insgelijks gered. Terwijl wij daar zoo stonden tc wachten om in de booten te kunnen gaan, riep plotseling een der mannen: „Wat beteekent 't nou eigen lijk? Die onwo schuit hoort toch niet van ons". Schaterend gelach volgde op dezen mop. „Maar jullie kunt eigenaars worden", riep een ander. .Wij zullen do Ballarat in veiling brengen". Allen schaterden het uit. Wij verdrongen ons om den laatsten spreker, die als veilinghouder optrad. „Komt, hoeren, wij zullen do schuit in zetten op 3 stuiver. Wie biedt er op het hechte stoomschip „Ballarat" Van alle kanten werd er geboden. Onbeschrijflijke vwoolijkheid lieem-h- to er onder de groep soldaten. Er werd1 bij farthings en halve stuivers en stuivers tegelijk opgeboden, eu eindelijk werd het schip voor 2 sh. 9 d. toegewezen aan den soldaat Robert Lqc, Twee shilling en 9 stuivers, en dat was de schuit niet oens waard. „Ja", riep do afslager, cn Lee krijgt haar niob eens. Ik deuk dat vader Neptunus er andero rechten op heeft." De kolonel bleef tob het laatst aan boord met den gezagvoerder, kapitein Woodcock, en al dien tijd noorden wij slechts opwekkende woor den van hem. Hij riep maar steeds: ,,'t Is iu orde, jongens. Ik heb twee jaar geleden zelf ook al iu 't water gelegen". Hij haa de landing op Gallipoli meegemaakt en was aan boord van do „Southlands'^ toen dat schip getorpedeerd werd. Dit vm dus de tweede keer, dat hij zulk een voorval modemaakto". Ik ontmoette ook neg een anderen veteraan, do soldaat Evans, van Queensland. Hij nam ook deel aan do eersto landing op Gallipoli, werd aan het hoofd en aan den voet gejvond, verloor een -ringer, werd naar het hospitaal to Alexandria gebracht, vervolgens weer naar Australië go- zonden en uit don dienst ontslagen, maar had tweo maanden daarna weder dienst genomen. Hij was de minst spraakzame van allen. Toen ik hem vroeg, waarom hij voor den tweeden koer neebla, fidinda, kolerema, palpebla, aentebla, bopatrino, bofilino, gefratoj, geknaboj, geavoj. INHOUD. UJO duidt aan het voorwerp, dat do zelfstandigheid GEHEEL kan be vatten of in zich dragen, bijv. sukero suiker, sukorujo suikerpot. Inko inkt, inkujo inktpot. Porno appel, pomujo appelboom. Gormano Duitscher, Ger- manujo Duitschland. INGO duidt daartegen het voorwerp aan waarin een zelfstandigheid GEDEELTE LIJK geplaatst kan worden, bijv.:_plumo pen, plumingo pennehoudor; ÜDgro vinger, vingringo vingerhoed. PLAATS. EJ0 duidt aan de plaats be stemd of geschikt tot bijv. lerm leeren, lernejo school, kuiri koken, kuirejo keuken, devalo paard, óevalejo paardenstal OEFENING 13. Vertaal de woorden: Salujo. vinagrnjo, oleujo, cigarujo, cigarin- go, vendejo, Turkujo, Anglujo, Frandujo, pirujo, persikujo, fragujo, glavingo, 6idojo, dormejo, iuaugojo, lernejestro, lernanto. (Slot volgt).

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2